Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 102 от 12.XII

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2001 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ (ДВ, БР. 51 ОТ 2001 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2001 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ (ДВ, БР. 51 ОТ 2001 Г.)

В сила от 12.12.2014 г.
Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г.

§ 1. В § 6 от заключителните разпоредби думите "министърът на инвестиционното проектиране" се заменят с "министърът на регионалното развитие и благоустройството".


Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".