Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 102 от 12.XII

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2006 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ (ДВ, БР. 7 ОТ 2007 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2006 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ (ДВ, БР. 7 ОТ 2007 Г.)

Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г.

Параграф единствен. В § 2, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите "31 декември 2014 г." се заменят с "31 декември 2015 г.".

2. В т. 4 думите "31 декември 2016 г." се заменят с "31 декември 2017 г.".

3. В т. 5 думите "31 декември 2018 г." се заменят с "31 декември 2019 г.".