Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 102 от 12.XII

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2001 Г. ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ (ДВ, БР. 30 ОТ 2001 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2001 Г. ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ (ДВ, БР. 30 ОТ 2001 Г.)

Издадена от Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на околната среда и водите

Обн. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г.

§ 1. В чл. 2 ал. 2 се изменя така:

"(2) Органите на Държавния здравен контрол (ДЗК) информират заинтересованото население във всички случаи по ал. 1, т. 4, като във възможно най-кратък срок дават необходимите препоръки за всички възможни мерки, които могат да се предприемат за недопускане на риск за здравето при ползване на водата, както и при наличие на потенциална опасност за човешкото здраве."


§ 2. В чл. 3, ал. 2, т. 3 числото "12" се заменя с "13".


§ 3. В чл. 4 след съюза "и" се добавя "увеличаване замърсяването".


§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след думата "система" се добавя "и/".

2. В ал. 4:

а) в основния текст след думата "случаите" се добавя "по ал. 2", след съюза "и" се добавя "/или", а думите "доставяна чрез водоснабдителната система" се заменят с "по чл. 6, ал. 1, т. 1";

б) в т. 2 след думата "обработка" се добавя "и технологии за пречистване", а след думата "оглед" се добавя "промяна естеството или свойствата на водата и";

в) в т. 3 след думата "организации" се добавя "по подходящ начин", а думите "възможности, чрез които може" се заменят с "допълнителни действия, които те трябва да предприемат, за".


§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. (*) Алинея 1 се изменя така:

"(1) Водоснабдителните организации провеждат или възлагат извършването на постоянен и периодичен мониторинг по показателите по приложение № 1 с цел да се провери дали водите, предлагани на потребителите, отговарят на изискванията на наредбата, и по специално, че не превишават максималните и параметричните стойности, определени в съответствие с изискванията на приложение № 1, както и да се проследи ефективността на провежданата обработка и дезинфекция. Лабораторните изпитвания за целите на мониторинга се извършват или възлагат на акредитирани лаборатории по БДС EN ISO/IEC 17020:2012 "Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол" или БДС EN ISO/IEC 17025:2006+AC:2006 "Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006)."

2. (В сила от 28.11.2015 г.) В ал. 5:

а) думите "с изключение на показателите по приложение № 1, таблица Г, за които максималната честота за вземане на проби и изпитване е веднъж на 5 години" се заличават;

б) създава се изречение второ:

"За радиологичните показатели по приложение № 1, таблица Г. 1 и Г. 2 честотата на мониторинга се определя съгласно изискванията на приложение № 2а."

3. Създава се ал. 6:

"(6) За водата по чл. 6, ал. 1, т. 3 мониторингът се извършва, без да се засягат принципите на Системата за анализ на опасностите и критичните контролни точки (HACCP) съгласно Регламент (ЕО) № 852/2004 г. на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (обн., ОВ, L 139 от 2014 г.), както и принципите за официален контрол, предвидени в Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (обн., ОВ, L 165 от 2014 г.)."


§ 6. (В сила от 28.11.2015 г.) В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите "приложение № 2" се заменят с "приложения № 2, 2а и 2б".

2. Създават се нови ал. 4 и 5:

"(4) Алинеи 2 и 3 не се прилагат за показателите по приложение № 1, таблици Г. 1 и Г. 2, за които се прилагат изискванията по приложения № 2а и 2б.

(5) Без да се засягат разпоредбите на Наредбата за основните норми за радиационна защита, приета с ПМС № 229 от 2012 г. (ДВ, бр. 76 от 2012 г.), мониторинговите програми по ал. 1 по отношение на радиологичните параметри се разработват така, че да се гарантира, че в случай на несъответствие с параметричните стойности:

1. се прави преценка дали установеното несъответствие представлява риск за човешкото здраве, който да налага предприемането на действия, и;

2. в случай на необходимост се предприемат коригиращи действия с цел подобряване на качеството на водата до равнище, отговарящо на изискванията за защита на човешкото здраве от гледна точка на радиационната защита."

3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 6 и 7.

4. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея в т. 3 думите "тритий, обща алфа-активност, естествен уран и обща бета-активност" се заличават.

5. Създава се ал. 9:

"(9) Работните характеристики и методите за изпитване за радиологичните показатели и радионуклиди трябва да отговарят на изискванията, предвидени в приложение № 2б, т. 3."

6. Досегашната ал. 7 става ал. 10.


§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, изречение първо думите "в зависимост от степента на отклонение и потенциалната опасност за здравето" се заличават, след думата "предприема" се добавя "приоритетно", а в края се добавя "като взема предвид наред с останалите обстоятелства и степента, в която е била превишена съответната максимална или параметрична стойност, и потенциалната опасност за здравето".

2. В ал. 3 след думата "забраняват" се добавя "подаването на питейна вода".

3. В ал. 4 след думата "забраната" се добавя "за подаването на питейна вода", а накрая се добавя "в случаите по ал. 3".


§ 8. В чл. 11, ал. 1 след думата "водоснабдяване" се добавя "и подаване на водата за питейно-битови цели в зоната на водоснабдяване".


§ 9. В чл. 14а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 в началото се добавя "Без да се засягат разпоредбите на глава втора на Закона за опазване на околната среда".

2. В ал. 3 в началото се добавя "Без да се засягат разпоредбите на глава втора на Закона за опазване на околната среда".


§ 10. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1:

а) в т. 1, буква "а" думите "дали е от повърхностен или подземен водоизточник или" се заменят с "от нейния произход и независимо от това дали";

б) (в сила от 28.11.2015 г.) създават се т. 8, 9 и 10:

"8. "Радиоактивно вещество" е всяко вещество, което съдържа един или повече радионуклиди, чиято активност или концентрация не може да бъде пренебрегната с оглед на радиационната защита.

9. "Индикативна доза" е очакваната ефективна доза за една година на поглъщане, получена като резултат от всички радионуклиди, чието наличие е установено във водоснабдителна мрежа, доставяща вода за питейно-битови цели, както с естествен, така и с изкуствен произход, с изключение на тритий, калий-40, радон и кратко живеещи разпадни продукти на радона.

10. "Параметрична стойност" е стойност на радиоактивни вещества в питейната вода, над която органите на ДЗК преценяват дали наличието на радиоактивни вещества във водата, предназначена за питейно-битови цели, представлява риск за човешкото здраве, което налага предприемането на действия, като в случай на необходимост водоснабдителните организации предприемат коригиращи мерки с цел подобряване качеството на водата до равнище, отговарящо на изискванията за защита на човешкото здраве от гледна точка на радиационната защита."

2. В § 1а в края се добавя "и Директива 2013/51/ЕВРАТОМ на Съвета от 22 октомври 2013 г. за определяне на изискванията за защита на здравето на населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за консумация от човека (обн., ОВ, L 296 от 2013 г.)".


§ 11. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 2, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. (*) Таблица Б се изменя така:


"Таблица Б

Химически показатели


Показател МС (1) Единица Забележки
Акриламид 0,10 µg/l Забележка (2)
Антимон 5,0 µg/l  
Арсен 10 µg/l  
Бензен 1,0 µg/l  
Бенз(а)пирен 0,010 µg/l  
Бор 1,0 mg/l  
Бромати 10 µg/l Забележка (3)
Винилхлорид 0,50 µg/l Забележка (2)
1,2-Дихлоретан 3,0 µg/l  
Епихлорхидрин 0,10 µg/l Забележка (2)
Живак 1,0 µg/l  
Кадмий 5,0 µg/l  
Мед 2,0 mg/l Забележка (4)
Никел 20 µg/l Забележка (4)
Нитрати 50 mg/l Забележка (5)
Нитрити 0,50 mg/l Забележка (5)
Олово 10 µg/l Забележка (4)
Пестициди 0,10 µg/l Забележки (6) и (7)
Пестициди (общо) 0,50 µg/l Забележки (6) и (8)
Полициклични ароматни въглеводороди 0,10 µg/l Забележка (9)
Селен 10 µg/l  
Тетрахлоретен и трихлоретен 10 µg/l Забележка (10)
Трихалометани (общо) 100 µg/l Забележка (11)
Естествен уран 0,03 mg/l Забележка (12)
Флуориди 1,5 mg/l  
Хром 50 µg/l  
Цианиди 50 µg/l  


Забележки:

(1) МС - максимална стойност.

(2) Като теоретична концентрация за миграция на остатъчен мономер във водата, определена по изчислителен път въз основа на спецификацията за контактуващия с питейната вода полимерен материал.

(3) Без да се влошава дезинфекцията на водата, стойността трябва да се поддържа възможно най-ниска.

(4) Стойността се прилага за проба питейна вода, взета от крана при подходящ метод на вземане на проби, така че да бъде представителна за средната седмична стойност, приемана от потребителя, като се вземат предвид и честотата на превишаванията на максималните стойности, които могат да имат отрицателен ефект върху здравето на хората. Методите за вземане на проби и извършването на мониторинга трябва да се прилагат по хармонизиран начин, определен с акт на Европейската комисия.

(5) При съвместно присъствие на нитрати и нитрити сборът от съотношенията на аналитично определената концентрация към съответната МС трябва да бъде по-малък или равен на единица. По отношение на тези показатели трябва да бъдат изпълнени условията:

1. (нитрати)/50 + (нитрити)/3 Ј 1, където стойностите са в mg/l;

2. на изход от пречиствателната станция концентрацията на нитритите трябва да е до 0,10 mg/l.

(6) "Пестициди" означава:

- органични инсектициди,

- органични хербициди,

- органични фунгициди,

- органични нематоциди,

- органични акарициди,

- органични алгициди,

- органични родентициди,

- органични слимициди,

- свързани продукти (например растежни регулатори) и съответните метаболити, разпадни продукти и реактиви.

Мониторират се само пестициди, за които съществува вероятност да попаднат в даден водоизточник.

(7) Стойността се отнася за всяко отделно активно вещество, метаболит или реакционен продукт на пестицидите. Максималната стойност за алдрин, диелдрин, хептахлор и хептахлор епоксид е 0,030 µg/l.

(8) Като сума от концентрациите на всички отделни пестициди, открити в процеса на мониторинг, определени количествено.

(9) Като сума от концентрациите на:

бензо(b)флуорантен,

бензо(k)флуорантен,

бензо(ghi)перилен,

индено(1,2,3-cd)пирен.

(10) Като сума от концентрациите на посочените вещества.

(11) Без да се влошава дезинфекцията на водата, стойността трябва да се поддържа възможно най-ниска.

Като сума от концентрациите на:

хлороформ,

бромоформ,

дибромхлорметан,

бромдихлорметан.

(12) Стойността се отнася за естествения уран като химичен елемент. Радиологичните характеристики на естествения уран са посочени в приложение № 2б, т. 2.

2. В таблица В, забележка 9, изречение второ думите "определените изисквания за качество съгласно чл. 10, ал. 1" се заменят с "определената максимална стойност", а в края се добавя "с цел да се установи, че не съществува никаква потенциална опасност за човешкото здраве".

3. (в сила от 28.11.2015 г.) Таблица Г се изменя така:

"Радиологични показатели

Таблица Г. 1. Параметрични стойности за радон, тритий и индикативна доза на водата, предназначена за питейно-битови цели


Показател Параметрична стойност Мерна единица Забележки
Радон 100 Bq/l Забележки (1) и (2)
Тритий 100 Bq/l Забележка (3)
Индикативна доза 0,10 mSv  


Забележки:

(1) При установена параметрична стойност на радон над 100 Bq/l и до 1000 Bq/l водоснабдителните организации и органите на ДЗК съвместно извършват проучване и преценяват дали е необходимо и какви коригиращи действия следва да бъдат предприети при отчитане риска за човешкото здраве, без да се излага на риск питейно-битовото водоснабдяване.

(2) Коригиращи действия се предприемат във всички случаи, когато концентрацията на радон надвишава 1000 Bq/l, с цел осигуряване на радиационна защита.

(3) Завишените нива на тритий могат да се дължат на наличие на други изкуствени радионуклиди. Ако концентрацията на тритий надвишава параметричната му стойност, се изисква анализ на наличието на други изкуствени радионуклиди.

Таблица Г. 2. Контролни нива за обща алфа- и бета-активност


Показател Контролно ниво Мерна единица Забележки
Обща алфа-активност 0,1 Bq/l Забележки (1), (2) и (3)
Обща бета-активност 1,0 Bq/l Забележки (1), (2), (3) и (4)


Забележки:

(1) В случаите, когато общата алфа-активност и общата бета-активност са съответно по-ниски от 0,1 Bq/l и 1,0 Bq/l, се приема, че индикативната доза е по-ниска от параметричната стойност от 0,1 mSv и не е необходимо допълнително радиологично проучване, освен ако е известно от други източници на информация, че във водата са налице конкретни радионуклиди, които могат да станат причина индикативната доза да надвиши стойността от 0,1 mSv.

(2) В случаите, когато общата алфа-активност надвишава 0,1 Bq/l или общата бета-активност надвишава 1,0 Bq/l, се изисква анализ за установяване на конкретни радионуклиди съгласно приложение № 2б.

(3) В случаите, когато е необходимо измерване на радионуклиди съгласно забележки (1) и (2), се взема предвид цялата необходима информация за вероятните източници на радиоактивност. Тъй като завишените нива на тритий могат да се дължат на наличие на други изкуствени радионуклиди, нивата на тритий, обща алфа-активност и обща бета-активност следва да бъдат измерени в една и съща проба.

(4) По целесъобразност общата бета-активност може да се замени с остатъчна бета-активност след изваждане на обемната активност К-40."


§ 12. В приложение № 2 към чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В таблица Б. 1, в част "Забележки", в забележка 3 числото "1" се заменя с "2".

2. (в сила от 28.11.2015 г.) В таблица Б. 2:

а) в колона 3, ред втори след думата "година" се поставя "(5)";

б) в част "Забележки" се създава забележка (5):

"(5) Мониторингът по радиологичните показатели, посочени в приложение № 1, таблица Г. 1, се извършва не по-малко от веднъж годишно независимо от обема на водата, предназначена за наливане в бутилки, кутии или други опаковки."


§ 13. (В сила от 28.11.2015 г.) Създава се приложение № 2а към чл. 7, ал. 5:

"Приложение № 2а към чл. 7, ал. 5


Мониторинг на радиоактивните вещества


1. Общи принципи и честота на мониторинга.

За радиологичните показатели, за които са определени параметрични стойности, респективно контролни нива в приложение № 1, таблици Г. 1 и Г. 2, е необходимо да се извършва мониторинг.

При наличие на естествени радионуклиди в питейната вода, когато резултатите от проведен предходен мониторинг са показали стабилна концентрация на радионуклидите, органите на ДЗК и водоснабдителните организации могат да вземат съвместно решение за намаляване честотата на мониторинга съгласно приложение № 2, таблица Б.1, при отчитане риска за човешкото здраве.

В случаите, когато за конкретна зона на водоснабдяване са проведени представителни проучвания, мониторинг и/или изследвания на водата или е налице друга надеждна информация, които да установяват, че радонът, тритият и индикативната доза са под съответните параметрични стойности, посочени в приложение № 1, таблица Г. 1, и при условие, че няма настъпила промяна, свързана с водоснабдяването, която има вероятност да повлияе върху концентрацията на радиоактивните вещества в питейната вода, мониторингът на радиоактивните вещества може да се извършва най-малко веднъж на пет години.

В този случай водоснабдителните организации и органите на ДЗК съвместно уведомяват МЗ за взетото решение мониторингът на радиологичните вещества да се извършва веднъж на пет години, като предоставят данни от проведени проучвания, предходен мониторинг или изследване, които доказват, че качеството на водата е постоянно и не се очаква в конкретната зона на водоснабдяване стойностите на радиологичните показатели за определения петгодишен период да надвишат нормативно определените.

Министерството на здравеопазването извършва преглед и оценка на представените данни и при необходимост изисква допълване или корекция на данните и потвърждава или не потвърждава взетото от водоснабдителните организации и органите на ДЗК решение, за което ги уведомява писмено.

При потвърждаване на решението Министерството на здравопазването представя на Европейската комисия основанията за взетото решение, като предоставя цялата документация, включително и данните от всяко проведено проучване, мониторинг или изследване.

В случаите, когато Министерството на здравеопазването е потвърдило взетото решение, разпоредбите относно изискванията за минималната честота на вземанията на проби и на анализите съгласно приложение № 2, таблица Б. 1, не се прилагат.

Когато за съответната зона на водоснабдяване няма данни от извършени проучвания, предходен мониторинг и/или изследвания на водата или друга надеждна информация, които да установяват, че радиологичните показатели са под съответните параметрични стойности, посочени в приложение № 1, таблица Г. 1, мониторингът на тези показатели се извършва съобразно посочените по-долу принципи:

2. Радон.

За да се определят степента и естеството на възможното излагане на въздействието на радон чрез питейната вода, произхождаща от различни видове подземни водоизточници в различни геоложки райони, водоснабдителните организации и/или органите на ДЗК извършват или възлагат провеждането на представителни проучвания за съответната зона на водоснабдяване. Проучванията се извършват така, че основните параметри, по-специално геоложките и хидроложките характеристики на района, радиоактивността на скалите или почвата и видът подземен водоизточник, да могат да бъдат установени и използвани за насочване на бъдещите действия към зони на водоснабдяване с възможно по-високо ниво на експозиция на радон.

Мониторинг на концентрацията на радон се извършва, когато на база на резултатите от представителните проучвания или друга надеждна информация има основание да се смята, че параметричната стойност, определена съгласно приложение № 1, таблица Г. 1, може да бъде надвишена. В тези случаи мониторингът се провежда с честота съгласно приложение № 2, таблица Б. 1.

3. Тритий.

Мониторинг на тритий в питейната вода се извършва в зони на водоснабдяване, при които в рамките на водосборния басейн на съответния водоизточник има антропогенен източник на тритий или на други изкуствени радионуклиди и не може да се докаже, въз основа на други програми за наблюдение или проучване, че нивото на тритий е под параметричната стойност, посочена в приложение № 1, таблица Г.1. Когато е необходимо да се провежда мониторинг на тритий, той се извършва с честотата, посочена в приложение № 2, таблица Б.1. В случаите, когато концентрацията на тритий надвишава параметричната стойност по приложение № 1, таблица Г.1, е необходимо извършване на изследване за наличие на други изкуствени радионуклиди. Радионуклидите, които ще се измерват при установяване на концентрации на тритий, надвишаващи параметричната стойност, се определят от органите на ДЗК и водоснабдителните организации, като се взема предвид цялата необходима информация за вероятните източници на радиоактивност.

4. Индикативна доза.

Мониторинг на питейната вода по отношение на индикативната доза се извършва, когато е наличен източник на изкуствена или повишена естествена радиоактивност и не може да се докаже въз основа на други представителни програми за мониторинг или други изследвания, че нивото на индикативната доза в съответната зона на водоснабдяване е под параметричната стойност съгласно приложение № 1, таблица Г.1.

В тези случаи, както и при липса на данни от предходен мониторинг в съответната зона на водоснабдяване се извършва най-малко еднократен анализ за определяне нивата на обща алфа- и обща бета-активност, при необходимост и на съответните радионуклиди, съгласно приложение № 1, таблица Г.2. Този анализ следва да се проведе не по-късно от една година от влизане в сила на наредбата.

В случай че се установи надвишаване на параметричната стойност на индикативната доза, което се дължи на изкуствени радионуклиди, мониторингът по отношение на същите продължава да се извършва с честотата, посочена в приложение № 2, таблица Б.1.

Когато се установи надвишаване на параметричната стойност на индикативната доза, което се дължи на естествени радионуклиди, мониторингът на общата алфа- и бета-активност и на естествените радионуклиди се извършва най-малко четири пъти годишно за зоните на водоснабдяване, в които се добива и разпределя над 1000 куб. м вода за 24 часа и/или се водоснабдяват над 5000 човека. За останалите зони на водоснабдяване мониторингът се извършва с честота съгласно приложение № 2, таблица Б.1.

Проверка на индикативната доза се извършва и във всички случаи на промяна, свързана с водоснабдяването, която има вероятност да повлияе върху концентрацията на радиоактивните вещества в питейната вода.

5. Пречистване на водата.

Когато се извършва пречистване на питейната вода за намаляване на нивото на радионуклиди във водата, се извършва мониторинг с честотата, посочена в приложение № 2, таблица Б.1, за да се осигури продължителната ефикасност на пречистването.

6. Минимална честота на вземане на проби и анализи.

Минималната честота на вземане на проби и анализи при мониторинга на питейната вода, доставяна чрез водоснабдителната мрежа или цистерна или използвана в предприятия на хранително-вкусовата промишленост, се определят съобразно посочените в т. 1 - 4 принципи и приложение № 2, таблица Б.1.

7. Осредняване.

Когато параметричната стойност е надвишена в дадена проба, органите на ДЗК и водоснабдителните организации съвместно определят доколко повторното вземане на проби е необходимо, за да се гарантира, че измерените стойности са представителни за средната обемна активност за цяла година."


§ 14. (В сила от 28.11.2015 г.) Създава се приложение № 2б към чл. 9, ал. 1:

"Приложение № 2б към чл. 9, ал. 1


Мониторинг на индикативната доза и аналитични работни характеристики


1. Мониторинг за спазване на индикативната доза.

Мониторингът по отношение индикативната доза на питейната вода може да се извършва чрез определяне на общата алфа- и общата бета-активност или чрез определяне на конкретни радионуклиди или отделен радионуклид:

а) мониторингът на инидикативната доза чрез определяне на общата алфа-активност и общата бета-активност се извършва в съответствие с приложение № 1, таблица Г.2 и приложение № 2а, т. 4;

б) при извършване на мониторинг на индикативната доза чрез определяне на конкретни радионуклиди или отделен радионуклид, в случай че за определен радионуклид обемната активност надвишава 20 % от съответната вторична концентрация или концентрацията на тритий надвишава параметричната стойност, посочена в приложение № 1, таблица Г.1, се изисква извършване на анализ за допълнителни радионуклиди, които се определят от органите на ДЗК и водоснабдителните организации, като се взема предвид цялата необходима информация за вероятните източници на радиоактивност.

2. Изчисляване на индикативната доза.

Индикативната доза се изчислява чрез измерената концентрация на радионуклидите и дозовите коефициенти съгласно Наредбата за основните норми за радиационна защита, приета с ПМС № 229 от 2012 г., препоръките на Международната комисия за радиационна защита или на базата на по-нови данни, признати от органите на държавния здравен контрол, на основата на годишния прием на вода (730 l за възрастни). Когато е изпълнено следното неравенство, може да се приеме, че индикативната доза е по-малка от параметричната стойност от 0,1 mSv, и да се счете, че не се изисква допълнително изследване:,

където:

Ci(obs) = наблюдаваната концентрация на радионуклида i

Ci(der) = вторичната концентрация на радионуклида i

n = броят на откритите радионуклиди.


Вторична концентрация за радиоактивност във водата, предназначена за питейно-битови цели (1)Произход Нуклид Вторична концентрация
Естествен U-238 (2) 3,0 Bq/l
  U-234 (2) 2,8 Bq/l
  Ra-226 0,5 Bq/l
  Ra-228 0,2 Bq/l
  Pb-210 0,2 Bq/l
  Po-210 0,1 Bq/l
Изкуствен C-14 240 Bq/l
  Sr-90 4,9 Bq/l
  Pu-239/Pu-240 0,6 Bq/l
  Am-241 0,7 Bq/l
  Co-60 40 Bq/l
  Cs-134 7,2 Bq/l
  Cs-137 11 Bq/l
  I-131 6,2 Bq/l


(1) В таблицата са включени стойности за най-често срещаните естествени и изкуствени радионуклиди; това са точни стойности, изчислени за доза от 0,1 mSv, за годишен прием от 730 литра и при използване на дозовите коефициенти, определени в таблица А от приложение ІІІ към Директива 96/29/Евратом; вторичните концентрации за други радионуклиди могат да се изчислят на същата база и стойностите могат да се актуализират въз основа на по-нови данни, признати от органите на държавния здравен контрол.

(2) Посочените в таблицата стойности се отнасят само за радиологичните характеристики на урана. Максималната стойност по отношение химичната токсичност на естествения уран е посочена в приложение № 1, таблица Б.

3. Работни характеристики и методи за анализ.

За посочените параметри и радионуклиди използваният метод за анализ трябва като минимум да позволява измерване на обемните активности при установената по-долу граница на откриваемост:


Параметри и радионуклиди Граница на откриваемост (Забележки (1) и (2)) Забележки
Тритий 10 Bq/l Забележка (3)
Радон 10 Bq/l Забележка (3)
Обща алфа-активност 0,04 Bq/l Забележка (4)
Обща бета-активност 0,4 Bq/l Забележка (4)
U-238 0,02 Bq/l  
U-234 0,02 Bq/l  
Ra-226 0,04 Bq/l  
Ra-228 0,02 Bq/l Забележка (5)
Pb-210 0,02 Bq/l  
Po-210 0,01 Bq/l  
C-14 20 Bq/l  
Sr-90 0,4 Bq/l  
Pu-239/Pu-240 0,04 Bq/l  
Am-241 0,06 Bq/l  
Co-60 0,5 Bq/l  
Cs-134 0,5 Bq/l  
Cs-137 0,5 Bq/l  
I-131 0,5 Bq/l  


Забележки:

(1) Границата на откриваемост се изчислява в съответствие със стандарт ISO 11929: Определяне на характерните граници (праг за вземане на решение, граница на откриваемост и граници на доверителен интервал) за измервания на йонизиращи лъчения - основи и приложения с вероятности за грешки от 1-ви и 2-ри род, 0,05 всяка.

(2) Неопределеностите на измерването се изчисляват и докладват като комбинирани стандартни неопределености или като разширени стандартни неопределености с фактор на покриване 1,96 в съответствие с Ръководството на ISO за изразяване на неопределеността на измерванията.

(3) Границата на откриваемост за тритий и за радон е 10 % от параметричната им стойност от 100 Bq/l.

(4) Границата на откриваемост за общата алфа-активност и общата бета-активност е 40 % от контролното ниво, съответно от 0,1 и 1,0 Bq/l.

(5) Границата на откриваемост се прилага само за първоначална проверка на индикативната доза за нови водоизточници. Когато първоначалната проверка покаже, че не е много вероятно Ra-228 да превишава 20 % от вторичната концентрация, границата на откриваемост може да бъде повишена до 0,08 Bq/l за рутинните измервания, специфични за нуклида Ra-228, докато не се изиска последваща повторна проверка."


§ 15. (В сила от 28.11.2015 г.) В приложение № 3 към чл. 9, ал. 6 се правят следните изменения:

1. В наименованието на приложението числото "6" се заменя с "8".

2. В таблица В:

а) ред

"


Естествен уран БДС Забележка (1)

"

се заличава;

б) ред

"

Обща бета-активност БДС Забележка (1)

"

се заличава;

в) ред

"

Обща алфа-активност БДС Забележка (1)
"

се заличава;

г) ред

"

Тритий БДС Забележка (1)

"

се заличава.


Заключителни разпоредби

§ 16. Разпоредбите на § 5, т. 1 по отношение на ал. 1, изречение второ и т. 2, § 6, § 10, т. 1, буква "б", § 11, т. 1 по отношение на таблица Б, ред "Естествен уран" и забележка 12 и т. 3, § 12, т. 2, § 13, § 14 и § 15 влизат в сила от 28 ноември 2015 г.