Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 102 от 12.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2014 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2014 Г.

В сила от 12.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява намаление на утвърдените разходи по "Политика в областта на отбранителните способности" по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г. с 1 746 215 лв., като от тях:

1. по бюджетна програма "Подготовка и използване на въоръжените сили" - 102 094 лв.;

2. по бюджетна програма "Управление на човешките ресурси" - 10 000 лв.;

3. по бюджетна програма "Сигурност" - 2560 лв.;

4. по бюджетна програма "Изследвания и технологии" - 9560 лв.;

5. по бюджетна програма "Военно образование" - 1 009 220 лв.;

6. по бюджетна програма "Административно управление и осигуряване" - 612 781 лв.

(2) Със сумата 1 692 515 лв. да се намалят показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 2. За сметка на намалението по чл. 1, ал. 1 да се осигурят допълнителни трансфери за държавните висши военни училища, необходими за финансово подпомагане на тяхната дейност, за участие в операции на международните сили и за издръжка на Българския център за осигуряване на центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, разпределени, както следва:

1. за Военна академия "Г. С. Раковски" - 132 315 лв.;

2. за Национален военен университет "Васил Левски" - 1 460 900 лв.;

3. за Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - 153 000 лв.


Чл. 3. Министърът на отбраната да извърши налагащите се промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г. и да уведоми министъра на финансите.


Заключителни разпоредби

§ 1. В приложение № 5 към чл. 5 от Постановление № 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2014 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 25, 30, 31, 36, 37, 44, 45, 47, 50, 52, 53, 55, 57, 60, 61, 63, 66, 72, 80, 81, 82, 86, 91, 93 и 94 от 2014 г.), в пореден № 8, в колона 3 числото "770 274 596 лв." се заменя със "770 220 896".


§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси.


§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на отбраната.


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".