Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 102 от 12.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 383 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ХРАНИТЕ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 383 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ХРАНИТЕ

В сила от 13.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Член единствен. Приема Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните.


Заключителни разпоредби

§ 1. Отменя се Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с Постановление № 136 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2002 г., бр. 19 и 100 от 2003 г., бр. 98 от 2004 г., бр. 82 от 2005 г., бр. 20 от 2006 г., бр. 75 от 2007 г., бр. 48 от 2008 г., бр. 47 от 2010 г., бр. 42 от 2012 г. и бр. 84 от 2013 г.).


§ 2. Постановлението влиза в сила от 13 декември 2014 г.