Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 102 от 12.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 384 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОКОВЕТЕ ОТ ПЛОДОВЕ И НЯКОИ СХОДНИ ПРОДУКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г. (ДВ, БР. 94 ОТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 384 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОКОВЕТЕ ОТ ПЛОДОВЕ И НЯКОИ СХОДНИ ПРОДУКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г. (ДВ, БР. 94 ОТ 2002 Г.)

В сила от 12.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г.

§ 1. В чл. 14, т. 2 се създава буква "к":

"к) растителни протеини, извлечени от пшеница, грах или картофи, за избистряне."


§ 2. В допълнителните разпоредби се създава § 1б:

"§ 1б. С наредбата се създават условия за прилагане на Делегиран Регламент (ЕС) № 1040/2014 на Комисията от 25 юли 2014 г. за изменение на Директива 2001/112/ЕО на Съвета относно соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека, с цел адаптиране на приложение I към техническия прогрес (ОВ, L 288, 02.10.2014 г.)."


Заключителни разпоредби

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".