Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 103 от 13.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 394 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. (ДВ, БР. 77 ОТ 2013 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 394 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г. (ДВ, БР. 77 ОТ 2013 Г.)

В сила от 13.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.103 от 13 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения:

1. В т. 9 думите "бюджетни кредити" се заменят с "бюджет".

2. В т. 18 думите "бюджетни кредити" се заменят с "бюджет".


§ 2. В чл. 9, ал. 1 думите "директора на дирекция "Връзки с обществеността и протокол" се заменят с "ръководителя на звеното за връзки с обществеността".


§ 3. В чл. 12 основният текст се изменя така:

"Чл. 12. Ръководителят на звеното за връзки с обществеността:".


§ 4. В чл. 18 навсякъде думите "бюджетни кредити" се заменят с "бюджет".


§ 5. В чл. 19, ал. 1, изречение първо думите "със средства, получени от републиканския бюджет" се заличават.


§ 6. В чл. 20 навсякъде думите "бюджетни кредити" се заменят с "бюджет".


§ 7. В чл. 21, ал. 1, т. 28 накрая се поставя запетая и се добавя "както и поддържането на системите за видеонаблюдение в сградата на министерството".


§ 8. В чл. 23 т. 2 - 5 се изменят така:

"2. дирекция "Административно и правно обслужване";

3. дирекция "Финансово управление";

4. дирекция "Инвестиции и управление на собствеността";

5. дирекция "Електронно управление";".


§ 9. В чл. 24 навсякъде думите "бюджетни кредити" се заменят с "бюджет".


§ 10. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:

1. Основният текст се изменя така:

"Чл. 25. Дирекция "Административно и правно обслужване":".

2. Създават се нови т. 1 - 4:

"1. координира техническата дейност по подготовката и съгласуването на проекти на актове на министерството и организира внасянето им за разглеждане на заседания на Министерския съвет;

2. осигурява необходимата информация на членовете на политическия кабинет и на главния секретар на министерството относно провеждането на заседанията на Министерския съвет;

3. организира информирането на политическия кабинет и на служителите на министерството относно актове на Министерския съвет, които засягат или са свързани с дейността на министерството;

4. организира дейността по съгласуване, одобряване и изпращане за обнародване в "Държавен вестник" на нормативни актове, които се издават от министъра."

3. Досегашните т. 1 - 4 стават съответно т. 5 - 8.

4. Досегашната т. 5 става т. 9 и в нея думите "бюджетни кредити" се заменят с "бюджет".

5. Досегашните т. 6 - 16 стават съответно т. 10 - 20.

6. Досегашната т. 17 става т. 21 и в нея думите "бюджетни кредити" се заменят с "бюджет".


§ 11. В чл. 26 се правят следните изменения:

1. Основният текст се изменя така:

"Чл. 26. Дирекция "Финансово управление":".

2. В т. 2, 3, 5 и 7 думите "бюджетни кредити" се заменят с "бюджет".

3. В т. 8 думите "извънбюджетните сметки и фондове" се заменят със "сметките за средства от Европейския съюз".

4. В т. 10, 13 и 21 думите "бюджетни кредити" се заменят с "бюджет".

5. Точки 23 - 34 се отменят.


§ 12. Член 27 се изменя така:

"Чл. 27. Дирекция "Инвестиции и управление на собствеността":

1. подпомага министъра при осъществяване на концесионната политика и дейността по предоставяне на концесии и обекти, предоставени за управление на министерството или на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

2. организира провеждането на процедурите за предоставяне на концесии на обекти, предоставени за управление на министерството или на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

3. подготвя становища по предоставените проекти на актове във връзка с прилагането на Закона за концесиите;

4. организира и осъществява контрол по изпълнението на концесионните договори и задълженията на концесионера по концесионния договор на обекти, предоставени за управление на министерството или на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

5. подготвя и изпраща до Националния концесионен регистър данните за сключените концесионни договори и документацията за архивното досие на концесията;

6. отговаря за спазването на нормативните актове при експлоатацията на концесиите и осигурява поддръжката на собствеността на министерството и на недвижимите имоти - държавна собственост, предоставени на министерството за управление;

7. поддържа регистър на недвижимите имоти - държавна собственост, предоставени за управление на министерството;

8. предлага предприемане на разпоредителни действия по отношение на недвижимите имоти и движимите вещи - държавна собственост, предоставени за управление на министерството, с цел постигане на максимална ефективност;

9. изготвя становища за разпоредителни действия по отношение на недвижимите имоти и движимите вещи - държавна собственост, предоставени на професионалните гимназии и училища - второстепенни разпоредители с бюджет към министъра;

10. осигурява разпределението на помещенията в сградата на министерството за ползване от служителите на съответното административно звено по изработена и одобрена от главния секретар план-схема;

11. участва в разработването и поддържането на правилата за пропускателния режим и на плана за охраната на министерството;

12. осигурява поддържането и функционирането на оборудването и електронната техника в сградата на министерството;

13. организира и осъществява цялостното техническо обслужване на министерството с транспорт, както и дейностите по регистрация на моторни превозни средства, застраховане, поддръжка и ремонт, годишни прегледи;

14. отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности;

15. организира и осигурява почистването и отговаря за санитарно-хигиенните условия в административните сгради на министерството и прилежащите им терени, както и организира извършването на текущата поддръжка на административната сграда на министерството, инвентара и техниката."


§ 13. Член 28 се изменя така:

"Чл. 28. Дирекция "Електронно управление":

1. изготвя и провежда секторна стратегия за електронното управление в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра в съответствие със Стратегията за електронно управление в Република България;

2. разработва програми за реализация на Секторната стратегия, включително ресурсното осигуряване на мерките по нея;

3. координира дейностите по прилагането на Закона за електронното управление и подзаконовите нормативни актове по прилагането му в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет;

4. отговаря за изменението на нормативни актове, регламентиращи предоставянето на административни услуги, с цел съобразяването им със Закона за електронното управление;

5. отговаря за изпълнението на решенията на Съвета по електронно управление в обхвата на структурите на министерството и второстепенните разпоредители с бюджет;

6. отговаря за реинженеринга на процесите по предоставяне на административни услуги с цел преминаване към предоставянето им и по електронен път;

7. отговаря за реализирането на електронни административни услуги в съответствие със Закона за електронното управление и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

8. отговаря за общосистемната интеграция на електронния документооборот и електронната идентификация в структурата на министерството в съответствие със Закона за електронното управление и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

9. отговаря за въвеждането и внедряването на системи в структурата на министерството, свързани с електронното правителство, и за въвеждането на правила и технологии за информационна сигурност и оперативна съвместимост на документите и данните, обменяни между администрациите, в съответствие с действащата нормативна уредба;

10. отговаря за интеграцията на ИКТ системите на министерството с цел унификация на данни и е-услуги;

11. отговаря за интеграцията на ИКТ системите на министерството към централните системи на електронното правителство в съответствие с изискванията на наредбите за оперативна съвместимост и информационна сигурност;

12. осигурява съвместно с органите по сигурността на информацията защитата на класифицирана информация в електронен вид;

13. участва и съгласува дейностите в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет по доставка на хардуер, софтуер и системни решения в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност;

14. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството;

15. организира и осигурява техническата поддръжка на информационно-комуникационната инфраструктура на министерството, системния софтуер и хардуера;

16. осигурява поддържането и функционирането на системата за електронен документооборот и организира издаването, използването, подновяването и прекратяването на удостоверения за електронен подпис;

17. поддържа служебните регистри на потребителите за достъп до компютърната мрежа на министерството и компютърната техника;

18. поддържа и актуализира вътрешната информационна система - интранет;

19. проучва, съгласува и контролира закупуването на нов хардуер, както и внедряването на регистри, база данни и нови съвременни технологии с цел повишаване на сигурността и ефективността на съществуващите информационни и комуникационни системи и въвеждането на нови софтуерни решения в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление;

20. осигурява провеждането на информационната политика на министерството, като планира и координира осъществяването й;

21. отговаря за предоставяне на информацията в съответствие с конституционните права на гражданите след вземане на решение от компетентните и упълномощените лица по Закона за достъп до обществена информация;

22. информира обществеността за политиката на министерството и за осъществяваните от него програми и дейности;

23. организира публичните изяви на служителите на министерството и на административните структури към него;

24. отговаря за координацията на взаимоотношенията с браншовите организации, функциониращи в областта на земеделието и горите;

25. осъществява методическо ръководство и координация на връзките на административните структури към министерството с обществеността;

26. организира проучването и анализирането на общественото мнение преди, по време и след провеждането на определена политика на министерството и анализира публикациите в средствата за масово осведомяване за дейността на министерството;

27. работи в координация със звената за връзки с обществеността на Министерския съвет и на другите министерства и ведомства;

28. съгласува подготвените от парламентарния секретар отговори на министъра на въпроси и питания по време на парламентарния контрол в Народното събрание;

29. отговаря за дизайна, поддържането и ежедневното актуализиране на българската и английската версия на официалния интернет сайт на министерството, като публикува информация;

30. изготвя и координира програмата на министъра и на ръководството на министерството;

31. организира и осъществява дейностите по регистрирането и движението на документалния фонд на министерството посредством Автоматизираната система за управление на документооборота;

32. класира в дела, систематизира и съхранява съгласно Номенклатурата на делата със срокове за съхраняването им всички документи, създадени от дейността на министерството;

33. организира и осъществява дейностите по използването на документите, съхранявани в деловодството и в учрежденския архив на министерството;

34. предоставя справки за състоянието и движението на документите, регистрирани в Автоматизираната система за управление на документооборота;

35. осигурява техническото обслужване на администрацията на министерството, като предоставя куриерски услуги и извършва размножаване на документи за нуждите на администрацията;

36. организира дейностите по предоставяне на информация и административни услуги на физически и юридически лица."


§ 14. Член 30 се изменя така:

"Чл. 30. Специализираната администрация е организирана във:

1. Главна дирекция "Земеделие и регионална политика" с едно териториално звено - Център "Поддържане на бази данни на Системата за идентификация на земеделските парцели" (СИЗП) със статут на дирекция, със седалище София;

2. дирекция "Поземлени отношения и комасация";

3. дирекция "Търговски дружества и държавно участие";

4. дирекция "Развитие на горския сектор";

5. дирекция "Пазарни мерки и организации на производители";

6. дирекция "Директни плащания и промоции";

7. дирекция "Анализ и стратегическо планиране";

8. дирекция "Наука, образование и иновации";

9. дирекция "Държавни помощи и регулации";

10. дирекция "Европейска координация и международни отношения";

11. дирекция "Развитие на селските райони";

12. дирекция "Морско дело и рибарство";

13. дирекция "Политики по агрохранителната верига";

14. дирекция "Биологично земеделие и растениевъдство";

15. дирекция "Животновъдство";

16. дирекция "Хидромелиорации"."


§ 15. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 2 накрая се поставя запетая и се добавя "в това число на областните дирекции "Земеделие";

б) в т. 6 думите "дейностите на регионалните центрове" се заменят с "дейността на център".

2. В ал. 2:

а) в основния текст думите "Регионалните центрове" се заменят с "Център";

б) в т. 1 думите "дешифрират", "анализират" и "извършват" се заменят съответно с "дешифрира", "анализира" и "извършва";

в) в т. 2 думата "отразяват" се заменя с "отразява";

г) в т. 3 думата "контролират" се заменя с "контролира";

д) в т. 4 думите "контролират" и "обучават" се заменят съответно с "контролира" и "обучава";

е) в т. 5 думата "извършват" се заменя с "извършва";

ж) в т. 6 думата "обучават" се заменя с "обучава";

з) в т. 7 думата "оказват" се заменя с "оказва";

и) в т. 9 думите "предоставят" и "участват" се заменят съответно с "предоставя" и "участва".


§ 16. В чл. 33 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думите "държавните предприятия" се заменят с "Държавно предприятие "Кабиюк".

2. В т. 3 думите "държавните предприятия" се заменят с "Държавно предприятие "Кабиюк".

3. В т. 4 думите "държавните предприятия" се заменят с "Държавно предприятие "Кабиюк".

4. Точка 6 се изменя така:

"6. координира планирането и провеждането на възлаганите обществени поръчки от Държавно предприятие "Кабиюк" и от търговските дружества;".

5. В т. 8 думите "както и по отношение на държавните предприятия" се заменят с "и Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие "Кабиюк", приет с Постановление № 228 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 78 от 2004 г.)".

6. Точки 11 - 27 се отменят.


§ 17. Създават се чл. 33а и 33б:

"Чл. 33а. Дирекция "Развитие на горския сектор":

1. участва в разработването на нормативни актове в областта на горското и ловното стопанство;

2. разработва и осъществява контрол върху изпълнението на Националната стратегия за развитие на горския сектор;

3. подпомага министъра при координацията и контрола по изпълнението на Стратегическия план за развитие на горския сектор, годишни програми за изпълнение на приоритети и други документи, свързани с държавната политика в областта на горското стопанство;

4. подпомага министъра при упражняване на правата му като орган на управление и контрол на държавните предприятия по Закона за горите, в т. ч.:

а) при определяне на районите на дейност;

б) при създаване и закриване на териториални поделения и при определяне на техния район на дейност и седалище;

в) при подготовката и провеждането на конкурси за избор на директори;

г) осъществява контрол по прилагането на правилниците за организацията и дейността;

д) организира изготвянето, анализира, отчита и контролира изпълнението на годишните финансови планове;

е) контролира, обобщава и отчита изпълнението на инвестиционната политика и капиталовите разходи;

ж) при вземане на решение за разпределение на печалбата и за покриване загубата на държавните предприятия;

з) при вземане на решение за изразходване на средствата по фондовете, създавани и управлявани от държавните предприятия, и контролира тяхното изпълнение;

и) извършва анализ на годишните финансови отчети и/или годишните доклади за дейността на държавните предприятия и подготвя становище на министъра относно одобрението им;

к) изготвя становища и прави предложения до министъра за подобряване на организацията и дейността на държавните предприятия;

л) при вземане на решения за учредяване на вещни права и ипотеки и при съгласуване на искания за отдаване под наем на имоти - собственост на държавните предприятия, или предоставени им за управление, които не са горски територии;

м) при вземане на решение за отдаване под наем или под аренда на горски територии - държавна собственост, предоставени за управление на държавните предприятия по Закона за горите;

н) при закупуване, разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи с балансова стойност над 30 000 лв.;

о) изготвя анализи и становища до министъра, свързани с одобряване ползването на кредити от държавните предприятия;

п) организира и подпомага участието на държавните предприятия в проекти в Програмата за развитие на селските райони и по други програми, финансирани по Структурните фондове на Европейския съюз;

р) подпомага държавните предприятия за разработването на годишни програми за обучение на работниците и служителите им в областта на горското стопанство;

с) като координира и контролира дейността на държавните предприятия, свързана с маркетинга, търговията и реализацията на дървесина;

т) координира и контролира дейността на държавните предприятия, свързана с дългосрочното договаряне на добива и продажбата на дървесина;

у) координира и контролира ловностопанската дейност в държавните предприятия съгласно Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча;

5. подпомага участието на държавните предприятия по Закона за горите във връзка с изпълнението на европейските проекти, стратегии, планове за действие, регламенти, директиви и др., свързани с тяхната дейност;

6. координира и осъществява контакти със заинтересуваните страни във връзка с функциите на дирекцията и дейностите на държавните предприятия по Закона за горите;

7. събира, анализира и предоставя информация за състоянието и тенденцията на пазарите на дървесина и недървесни горски продукти;

8. координира и анализира изпълнението на горскостопанските планове за горските територии - държавна собственост;

9. анализира и контролира дейността на държавните предприятия по Закона за горите;

10. събира, обобщава и анализира информацията, получена от държавните предприятия, свързана с дейността им, в т. ч. за планираните и проведените обществени поръчки;

11. осъществява контакти и координация с Агенцията за държавна финансова инспекция във връзка с постъпващите в дирекцията доклади за извършени финансови инспекции;

12. изготвя становища по предложения за уедряване на поземлени имоти, когато се засягат горски територии - държавна собственост, включени в района на дейност на държавното предприятие;

13. организира дейността по предоставяне за управление от общините на поземлени имоти в горски територии, представляващи горски автомобилни пътища - държавна собственост;

14. подпомага министъра при упражняване на правомощията му за провеждане на конкурси за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1 - 6 от Закона за лова и опазване на дивеча на територията на държавните ловни стопанства, както и при провеждане на конкурси за стопанисване и ползване на дивеча в дивечовъдните участъци;

15. изразява становище по предложения за промяна на границите на ловностопанските райони на държавните ловни стопанства, както и на дивечовъдните участъци, стопанисвани от държавни горски стопанства;

16. осъществява контрол по прилагането на наредбата по чл. 95, ал. 1 от Закона за горите;

17. подпомага министъра при определяне на държавната политика в областта на горското и ловното стопанство;

18. организира създаването, координира и подпомага работата на Националния съвет по горите.


Чл. 33б. Дирекция "Пазарни мерки и организации на производители":

1. подпомага министъра при провеждане на националната политика по прилагане на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз в областта на пазарните мерки и на организациите на производители;

2. изготвя стратегии, планове за действие, оценки на прилагането и други програмни документи в областта на пазарните мерки и на организациите на производители;

3. разработва и съгласува проекти на нормативни и административни актове, свързани с прилагането на пазарни мерки и свързани с организациите на производители;

4. изготвя и съгласува схемите и мерките за пазарна подкрепа на земеделските производители и предложения за тяхното финансиране съгласно законодателството на Европейския съюз;

5. оказва методическа помощ на дирекциите в министерството и на Разплащателната агенция при прилагане на пазарните мерки и на политиката за създаване на организации на производители;

6. осъществява взаимодействието със съответните служби на Европейската комисия, Съвета на ЕС и Европейския парламент във връзка с политиката по прилагане на ОСП в областта на пазарните мерки и на организациите на производители;

7. организира и подпомага дейността по признаване на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации;

8. упражнява контрол на признатите организации на производители за спазване на критериите за признаване и поддържа бази данни за тях;

9. участва във въвеждането и контрола на системи за договаряне в определени сектори на земеделието;

10. участва в подготовката и провеждането на преговорите за либерализация на търговията със селскостопански стоки между Европейския съюз и трети страни във връзка със съществуващи или сключване на нови споразумения;

11. участва в изпълнението на функциите и задълженията на Република България във връзка с членството на Европейския съюз в Световната търговска организация;

12. организира и координира изпълнението на дейностите по прилагането на търговските механизми на ОСП и режима на стоките извън Анекс 1 на Договора за функционирането на Европейския съюз."


§ 18. Член 34 се изменя така:

"Чл. 34. Дирекция "Директни плащания и промоции":

1. подпомага министъра при провеждане на националната политика по прилагане на ОСП в областта на директните плащания, системата за кръстосаното съответствие и промоциите на земеделски продукти;

2. изготвя стратегии, планове за действие, анализи и оценки на прилагането и други програмни документи в областта на директното подпомагане на земеделските производители и промоциите на земеделски продукти;

3. изготвя и съгласува схемите и мерките за директно подпомагане на земеделските производители съгласно законодателството на ЕС;

4. изготвя и съгласува предложения за финансиране на схемите и мерките за директно подпомагане на земеделските производители и промоциите на земеделски продукти в съответствие с правилата на ЕФГЗ;

5. разработва и съгласува проекти на нормативни и административни актове, свързани с предоставянето на директни плащания, с промоциите на земеделски продукти и с прилагането на системата на кръстосаното съответствие;

6. разработва и съгласува ръководства и методики за прилагане на системата на кръстосаното съответствие;

7. оказва методическа помощ на Разплащателната агенция при прилагане на схемите за директно подпомагане на земеделските производители, на промоциите на земеделски продукти, както и на системата на кръстосаното съответствие;

8. оказва методическа помощ на дирекциите в министерството при прилагане на схемите и мерките за директно подпомагане и на промоциите на земеделски продукти;

9. изпълнява функциите на национален компетентен орган за разработване, приемане и одобряване на промоционални програми съгласно европейското законодателство;

10. осъществява взаимодействието със съответните служби на Европейската комисия и Съвета на ЕС във връзка с политиката на директното подпомагане на земеделските производители и нейното прилагане, както и на политиката за промоции на земеделски продукти."


§ 19. Член 35 се изменя така:

"Чл. 35. Дирекция "Анализ и стратегическо планиране":

1. събира и обобщава информация от всички информационни масиви и бази данни, администрирани в системата на министерството, с цел разработване на анализи, стратегии и планове в областта на земеделието;

2. анализира макроикономическите показатели, състоянието на отрасъла и тенденциите в неговото развитие;

3. определя и анализира външни и вътрешни фактори на влияние върху системата на земеделието с цел улесняване вземането на оперативни решения и оценка на рисковете;

4. идентифицира и разработва стратегически цели, изискващи дългосрочно планиране в земеделието, предвижда тенденциите за развитие, както и интегрирането им в конкретен стратегически документ;

5. координира дейности за постигане на съгласуваност и обвързаност при формулирането на политики за развитие на аграрния сектор, приоритети, цели и мерки за тяхната реализация;

6. подпомага процеса на формиране на общата политическа рамка за аграрния сектор, обхващаща националните приоритети и цели в аспекта на прилагане на ОСП на Европейския съюз и инструментите й за финансово въздействие;

7. подпомага дефинирането на ежегодните цели и приоритети на министерството в съответствие с програмата на правителството и с други стратегически документи;

8. изготвя ежегодния доклад за дейността на министерството и подчинените му структури;

9. разработва и разпространява ситуационно-перспективни анализи за основни селскостопански продукти с цел подпомагане при вземането на решения от стопанските субекти в аграрния сектор;

10. разработва годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието (Аграрен доклад) съгласно чл. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители;

11. осъществява наблюдение и анализ на развитието на местния и международните пазари на земеделски продукти и предоставя информация на земеделските производители;

12. извършва анализ и оценка на структурата и изменението на цените на земеделската продукция;

13. осъществява наблюдение на движението на цените на основни хранителни продукти по веригата на предлагане;

14. докладва ценова информация на Европейската комисия в сроковете и по начина, определени в правото на Европейския съюз;

15. осъществява и други задачи във връзка с дейността на политическия кабинет, възложени чрез главния секретар."


§ 20. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 накрая се добавя "и иновациите".

2. В т. 5 след думите "учениците и" се добавя "учените и дава".

3. В т. 8 думите "бюджетни кредити" се заменят с "бюджет".

4. В т. 9 думите "бюджетни кредити" се заменят с "бюджет".

5. Точка 10 се изменя така:

"10. осигурява и предоставя на дирекция "Финансово управление" необходимата информация за извършване на корекции по бюджетите на професионалните гимназии и училища - второстепенни разпоредители с бюджет към министъра;".

6. В т. 11 думите "бюджетни кредити" се заменят с "бюджет".

7. Точка 14 се изменя така:

"14. председателства и ръководи работата на Комисията по чл. 23 от Наредба № 12 от 2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника, издадена от министъра на земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 82 от 2011 г.);".

8. Създават се т. 15 - 21:

"15. методически ръководи работата на научните организации в системата на Селскостопанската академия в съответствие с програмата на правителството и осъществява координация с висши учебни заведения, като предоставя информация относно нововъведения и научни постижения в областта на земеделския сектор;

16. ръководи и контролира разработването на планове, методики и иновативни предложения от краткосрочен и дългосрочен характер по отношение на професионалното образование и обучение и научните изследвания в аграрния сектор;

17. формулира и възлага на Селскостопанската академия разработването на тематични проекти, като осъществява мониторинг за тяхното изпълнение и устойчивост;

18. съвместно с браншовите организации в земеделския сектор и научните институти от системата на Селскостопанската академия формулира разработването на научни проекти с приложен характер според потребностите на практиката, съобразени с приоритетните области в земеделието;

19. изгражда и поддържа информационна система с база данни за разработените проекти - резултати и устойчивост; постижения в областта на иновациите в аграрния сектор;

20. систематизира и подготвя публикации за иновационни решения съвместно със Селскостопанската академия - резултат от научни изследвания и реализирани партньорства по Европейското партньорство за иновации; организира представителни проучвания за нуждите от иновации в аграрния сектор по подсектори и направления;

21. подпомага министъра при осъществяване на дейностите, свързани с осъвременяване на учебните планове и учебните програми на професионалните гимназии в системата на министерството."


§ 21. В чл. 37 точки 7, 12, 13, 14 и 15 се отменят.


§ 22. В чл. 38 се създават т. 20 - 26:

"20. осъществява контакти с посолствата на чужди държави в Република България по повод уреждане на протоколни и делови срещи с ръководството на министерството;

21. изготвя и координира програмите за посещение в страната на официални гости на министъра и на ръководството на министерството;

22. осъществява протоколната кореспонденция на министъра и съдейства при осигуряването на преводи от и на български език;

23. подготвя необходимите документи и организира протоколно задграничните командировки на служителите на министерството, на ръководителите на второстепенните разпоредители в системата на министерството и на едноличните търговски дружества с държавно участие, в които правата на държавата като собственик на капитала се упражняват от министъра;

24. осигурява протоколната логистика при:

а) национални празници и мероприятия с церемониален характер на други организации с участието на министъра и на ръководството на министерството;

б) посещения на чужди делегации в страната на ниво министър и заместник-министър;

в) пътувания в страната и в чужбина на министъра и ръководството на министерството;

г) работни и официални срещи на министъра и ръководството на министерството;

25. координира и контролира организирането, провеждането и протоколното осигуряване на официални и работни срещи, семинари и дискусии с участието на министъра и ръководството на министерството;

26. отговаря за прилагането на протоколните стандарти на Република България в министерството."


§ 23. В чл. 39, т. 11 думите "с дирекция "Връзки с обществеността и протокол" се заменят със "със звеното за връзки с обществеността".


§ 24. Създава се чл. 39а:

"Чл. 39а. Дирекция "Морско дело и рибарство":

1. подпомага министъра при провеждане на държавната политика в областта на рибарството, прилагането на Общата рибарска политика и определяне на националните приоритети в тази област;

2. участва в разработването на нормативни актове, свързани с прилагането на Общата политика по рибарство и прилагането на държавната политика в областта на рибарството, в съответствие със законодателството на Европейския съюз;

3. разработва и/или съгласува проекти на нормативни актове, свързани с управлението, ползването и опазването на рибните ресурси във водите на Република България;

4. участва в разработването на стратегии, програми и проекти за развитие на рибарството и опазване на рибните ресурси;

5. подпомага дейността на министъра по контрол и мониторинг на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури като управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство с цел гарантиране изпълнението на изискванията на европейското законодателство и прилагане на националната (държавната) политика в областта на рибарството;

6. осъществява надзор върху контролните функции на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури;

7. контролира изготвянето и предоставянето на Европейската комисия на доклади относно баланса между риболовния капацитет на флота и възможностите за риболов и изпълнението на националната програма за събиране на данни съгласно изискванията на европейското законодателство;

8. участва в разработването на схемите за национално подпомагане в областта на рибарството в съответствие с европейското законодателство за държавните помощи;

9. подпомага министъра при осъществяването на дейността по управление на националните квоти за риболов, предоставени на Република България съгласно регламентите на Съвета за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Черно море;

10. координира дейностите на министерството с Министерството на околната среда и водите, както и с други ведомства и организации, имащи отношение към устойчивото развитие на рибните ресурси."


§ 25. Член 40 се изменя така:

"Чл. 40. Дирекция "Политики по агрохранителната верига":

1. подпомага министъра при разработването, координирането и прилагането на държавната политика в областта на качеството и безопасността на храните и фуражите, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал;

2. разработва и/или съгласува проекти на нормативни актове, свързани с безопасността на храните и фуражите, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал;

3. координира изготвянето на единен многогодишен национален план за контрол в изпълнение на чл. 41 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните, и годишен доклад за изпълнение на единния многогодишен национален план за контрол;

4. подпомага методически структурите на министерството по безопасност на храни и фуражи, здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях, здраве на растенията и растителния репродуктивен материал;

5. координира дейностите на министерството с Министерството на здравеопазването и с други ведомства и организации, имащи отношение към качеството и безопасността на храните и фуражите, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал;

6. координира дейността на лабораториите към министерството, извършващи лабораторни анализи по хранителната верига;

7. осъществява функции на национална контактна точка по Кодекс Алиментариус и координира ефективното функциониране на дейностите по Кодекс Алиментариус в България;

8. приема заявления за предлагане на генетично модифицирани организми на пазара като продукти или съставка на продукти и участва в Комисията по генетично модифицирани организми;

9. води и поддържа в електронен вид публичен регистър на издадените от министъра разрешения за пускане на пазара на генетично модифицирани организми;

10. изгражда и поддържа Система за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) в Република България и изпълнява ролята на национално звено за контакт на системата;

11. координира дейността на министерството с браншовите организации по отношение на качеството и безопасността на храните и фуражите, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал;

12. участва в осъществяване на съвместна дейност с Европейския орган по безопасност на храните, Световната здравна организация, Организацията за прехрана и земеделие, Кодекс Алиментариус, Световната организация за здравеопазване на животните и с други международни организации по безопасност на храните и фуражите, здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях, здраве на растенията и растителния репродуктивен материал;

13. участва в работата на работните групи към Съвета на ЕС в конфигурацията му "Селско стопанство и рибарство" и към Европейската комисия по въпросите от компетентността на дирекцията;

14. участва в работата на Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи, Кодекс Алиментариус и на работните групи към него;

15. участва в изготвянето на становища и позиции за участие в работните органи към Съвета на Европа, Съвета на ЕС и Европейската комисия по въпросите от компетентността на дирекцията;

16. участва при разработването на държавната профилактична програма и на Списъка на заразните болести по чл. 118, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и програмите за надзор върху заразните болести;

17. извършва одит и верификация на официалния контрол, осъществяван от Българската агенция по безопасност на храните;

18. извършва одити на звената за контакт по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи, разположени в Българската агенция по безопасност на храните, и методически ги ръководи;

19. провежда обучения на експертите от звената за контакт по Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи в Република България;

20. издава удостоверения за съответствие с качествените характеристики на млечните продукти по Българския държавен стандарт (БДС);

21. води и поддържа публичен регистър на издадените от министъра удостоверения за съответствие с качествените характеристики на млечните продукти по БДС;

22. извършва проверки за установяване на съответствие със законодателството в областта на безопасността на храни и фуражи, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здраве на растенията и растителния репродуктивен материал;

23. изпълнява задълженията по Постановление № 165 на Министерския съвет от 2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество и за установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара на друга държава членка (обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г., бр. 48 от 2009 г. и бр. 52 от 2011 г.), като контактна точка за системата на Министерството на земеделието и храните по Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество, отговорна за нотификацията пред Министерството на икономиката;

24. изпълнява и други задачи, възложени от министъра или от ресорния заместник-министър."


§ 26. Член 41 се изменя така:

"Чл. 41. Дирекция "Биологично земеделие и растениевъдство":

1. подпомага министъра при осъществяването и изпълнението на държавната политика в областта на растениевъдството, биологичното земеделие и политиката на качество;

2. съвместно с областните дирекции "Земеделие" извършва обследване на земеделски култури за установяване на моментното им състояние съобразно агроклиматичните условия и изготвя доклад до министъра;

3. подпомага дейността на министъра при управление на дейността на риска и кризите, насочени към противодействие и компенсиране на щети при природни бедствия и приравнени към тях неблагоприятни климатични условия;

4. подпомага министъра при осъществяването на мониторинг върху дейността на изпълнителните агенции в областта на растениевъдството;

5. участва в състава на Държавната сортова комисия по приемане на нови сортове от земеделски култури, в Съвета по продукти за растителна защита, в Експертната комисия за регистрация на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, в Комисията по предоставяне на земи от ДПФ по чл. 24а, ал. 2, т. 1 и 2 ЗСПЗЗ и в Експертния съвет за издаване на лицензи за промишлена обработка на тютюн;

6. участва в дейността на Консултативния съвет по зърното;

7. участва в заседания на управителните комитети в секторите - влакнодайни култури, хмел, зърно, плодове и зеленчуци към Европейската комисия, и в работни групи към Съвета на ЕС;

8. участва в разработването, наблюдението, актуализирането и контрола върху Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние;

9. участва и изготвя информация за ситуацията на българския пазар на растителни продукти чрез изготвени позиции за заседания на Управителния комитет на Европейската комисия и на работни групи към Съвета на ЕС;

10. изпраща на Европейската комисия информация чрез системата ISAMM;

11. изпълнява функциите на компетентно звено при провеждане на политиката на Европейския съюз и на националната политика в областта на биологичното земеделие, и на политиката на качество, както и на надзора и контрола;

12. участва: в разработването и съгласуването на нормативни актове, в работни групи и комитети към Европейската комисия и Съвета в областта на биологичното земеделие и на политиката на качество;

13. изготвя годишни доклади до Европейската комисия в съответствие с Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91;

14. поддържа база данни на лицата, получили разрешение да осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство, и на лицата, които с цел търговия произвеждат по биологичен начин или внасят в страната растения и/или животни, растителни и/или животински продукти и храни от растителен и/или животински произход;

15. изпълнява функциите на национален компетентен орган съгласно европейското законодателство за земеделски продукти и храни със защитени географски означения и с традиционно специфичен характер;

16. участва в разработването на проекти на нормативни актове в областта на маркетинговите стандарти за качество на пресни плодове и зеленчуци;

17. обменя информация с Българската агенция по безопасност на храните относно контрола на качеството на пресни плодове и зеленчуци;

18. обработва постъпващата оперативна информация в областта на растениевъдството от областните дирекции "Земеделие" и изготвя бюлетин;

19. подпомага министъра при провеждането на националната политика и политиката на Европейския съюз в областта на тютюнопроизводството."


§ 27. Член 43 се изменя така:

"Чл. 43. Дирекция "Хидромелиорации":

1. контролира изпълнението на дейностите по напояване на земеделските земи;

2. представя на министъра доклад за резултатите от извършени проверки за нормалното провеждане на поливния сезон и извършването на услугата "водоподаване за напояване";

3. участва в разработването на проекти на нормативни актове в областта на хидромелиорациите и комплексното използване на водните ресурси;

4. организира и координира дейността по разработване на проекти и програми за развитие на хидромелиорациите, включително за изграждане, ремонт и поддържане на хидромелиоративния фонд, с цел ефективно използване на водите за напояване;

5. предлага за включване в инвестиционната програма на министерството за проектиране, изграждане, ремонт и реконструкция на хидромелиоративни обекти;

6. контролира упражняването на инвеститорски контрол върху обектите, включени в инвестиционната програма на министерството, както и върху обектите, финансирани от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;

7. създава и поддържа технически регистър на хидромелиоративните обекти за напояване, както и регистър на обектите за предпазване от вредното въздействие на водите - публична държавна собственост;

8. участва в разработването на националния водностопански план и в съставянето на водните и водностопанските баланси на страната в частта им, свързана с напояването;

9. предлага възлагането на доклади за оценка на въздействието върху околната среда и други екологични анализи при изграждането и ремонта на хидромелиоративни обекти;

10. организира извършването на технико-икономически оценки за състоянието и използваемостта и участва при разработването на инвестиционни проекти и програми за развитие на хидромелиоративния фонд и при разглеждането им в експертния технико-икономически съвет;

11. организира провеждането на технико-икономически съвет за разглеждане, приемане и одобряване на предварителни (прединвестиционни) проучвания и проектни разработки от инвестиционното проектиране за обектите от хидромелиоративната инфраструктура;

12. подпомага министъра при упражняване на функциите му на надзорен орган съгласно Закона за сдружения за напояване (ЗСН);

13. създава и поддържа регистър на сдруженията за напояване по ЗСН;

14. дава становища по придобиването и отнемането от сдруженията за напояване на правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението, включена в имуществото на еднолични търговски дружества с държавно имущество;

15. контролира извършването на охраната на комплексните и значими язовири - публична държавна собственост на министерството;

16. предлага за включване в бюджетната прогноза на министерството средствата съгласно чл. 10, ал. 1 от Методиката за определяне размера на несправедливата финансова тежест въз основа на нетните разходи, понесени от търговско дружество "Напоителни системи" - ЕАД, на което със закон е възложено задължението за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите на територията на цялата страна, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 94 от 2014 г.);

17. изпълнява дейностите по чл. 13, ал. 3 от Методиката за определяне размера на несправедливата финансова тежест въз основа на нетните разходи, понесени от търговско дружество "Напоителни системи" - ЕАД, на което със закон е възложено задължението за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите на територията на цялата страна;

18. изпълнява дейности по Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;

19. съдейства при издаване на актове за собственост на обектите за предпазване от вредното въздействие на водите и на комплексните и значими язовири - публична държавна собственост на министерството;

20. изготвя два пъти в годината - за всяко шестмесечие, доклад за състоянието на язовирите, на съоръженията към тях, дигите на река Дунав, коригираните участъци на вътрешните реки, напоителните и отводнителни системи и съоръжения, включително отводнителните помпени станции, на територията на цялата страна;

21. събира и предоставя информация на комисията, определена със заповед на министъра, която съгласно изискванията на § 4б, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за водите приема ежегодно отчет за направените разходи при извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите от "Напоителни системи" - ЕАД;

22. участва при разработване на инструкция за одобряване на проекти за инвестиции в напоително оборудване по схемата на държавна помощ "Помощ за инвестиции в напоително оборудване чрез преотстъпване на корпоративен данък";

23. създава и поддържа регистър на язовирите от системата на министерството и подпомага дейностите по тяхното паспортизиране."


§ 28. Приложението към чл. 15, ал. 2 се изменя така:

"Приложение към чл. 15, ал. 2


Обща численост на персонала в Министерството на земеделието и храните - 602 щатни бройки



Политически кабинет 16
в т.ч.:  
експертни и технически сътрудници 11
Главен секретар 1
Инспекторат 15
финансови контрольори 2
дирекция "Вътрешен одит" 15
дирекция "Сигурност" 10
дирекция "Наблюдение, координация и контрол на Разплащателната агенция" 17
Обща администрация 146
в т.ч.:  
дирекция "Човешки ресурси" 16
дирекция "Административно и правно обслужване" 30
дирекция "Финансово управление" 23
дирекция "Инвестиции и управление на собствеността" 34
дирекция "Електронно управление" 30
дирекция "Обществени поръчки" 13
Специализирана администрация 380
в т.ч.:  
Главна дирекция "Земеделие и регионална политика" 69
в т.ч.:  
Централно управление 41
Център "Поддържане на бази данни на СИЗП" - София 28
дирекция "Поземлени отношения и комасация" 45
дирекция "Търговски дружества и държавно участие" 13
дирекция "Развитие на горския сектор" 17
дирекция "Пазарни мерки и организации на производители" 14
дирекция "Директни плащания и промоции" 18
дирекция "Анализ и стратегическо планиране" 16
дирекция "Наука, образование и иновации" 11
дирекция "Държавни помощи и регулации" 17
дирекция "Европейска координация и международни отношения" 24
дирекция "Развитие на селските райони" 50
дирекция "Морско дело и рибарство" 13
дирекция "Политики по агрохранителната верига" 21
дирекция "Биологично земеделие и растениевъдство" 16
дирекция "Животновъдство" 23
дирекция "Хидромелиорации" 13"


Заключителни разпоредби

§ 29. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките