Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 103 от 13.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 395 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2014 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 395 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2014 Г.

В сила от 13.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.103 от 13 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 11 740 лв. по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г. за изплащане на обезщетения през 2014 г. по Решение № 295 на Министерския съвет от 2013 г. за одобряване на едностранни декларации по делата "Хрисафова-Ванцова и други срещу България" (жалба № 55521/07) и "Косеков срещу България" (жалба № 15650/06) пред Европейския съд по правата на човека.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2014 г.


Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на правосъдието", бюджетна програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система" по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.


Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 4. Министърът на правосъдието да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г. и да уведоми министъра на финансите.


Чл. 5. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния бюджет за 2014 г.


Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.


§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на правосъдието.


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките