Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 103 от 13.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 396 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2014 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2014 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 396 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2014 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2014 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. (ДВ, БР. 37 ОТ 2014 Г.)

В сила от 10.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.103 от 13 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Одобрява допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2014 г. в размер 32 940 лв. за изплащане на стипендии на учениците от общинските училища, разпределени съгласно приложението.


Чл. 2. Сумата по чл. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г.


Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2014 г.


Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. във връзка с чл. 2 от Постановление № 93 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г.


§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на финансите и на кметовете на съответните общини.


§ 3. Постановлението влиза в сила от 10 декември 2014 г.


Приложение към чл. 1№ по ред Община Област Трето тримесечие на 2014 г.
      брой стипендии сума (лв.)
1. Бургас Бургас 1 810
2. Варна Варна 4 2835
3. Велико Търново Велико Търново 4 3240
4. Враца Враца 1 810
5. Балчик Добрич 1 945
6. Луковит Ловеч 1 945
7. Пазарджик Пазарджик 1 675
8. Пловдив Пловдив 4 2565
9. Разград Разград 1 1215
10. Сливен Сливен 1 675
11. Столична община София град 12 9315
12. Самоков Софийска област 1 1215
13. Казанлък Стара Загора 1 675
14. Стара Загора Стара Загора 3 2160
15. Хасково Хасково 3 2160
16. Ямбол Ямбол 3 2700
  ОБЩО:   42 32 940


Промени настройката на бисквитките