Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 103 от 13.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 397 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2014 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 397 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ЗА 2014 Г.

В сила от 15.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.103 от 13 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики и бюджетна програма "Администрация" по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2014 г., както следва:

1. намаляване на утвърдените разходи по "Политика в областта на управление на водите" с 1 119 779 лв.;

2. намаляване на утвърдените разходи по "Политика в областта на управление на отпадъците и опазване на почвите" с 267 514 лв.;

3. намаляване на утвърдените разходи по "Политика в областта на опазване на чистотата на атмосферния въздух" с 85 939 лв.;

4. намаляване на утвърдените разходи по "Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост" със 177 112 лв.;

5. намаляване на утвърдените разходи по "Политика в областта на предотвратяването и контрола на замърсяването и управлението на химикалите" с 294 120 лв.;

6. намаляване на утвърдените разходи по "Политика в областта на управление на дейностите по изменение на климата" с 9442 лв.;

7. увеличаване на утвърдените разходи по "Политика в областта на опазване на биологичното разнообразие" със 112 324 лв.;

8. увеличаване на утвърдените разходи по "Политика в областта на повишаване на екологичното съзнание и култура" с 68 695 лв.;

9. увеличаване на утвърдените разходи по бюджетна програма "Администрация" с 1 772 887 лв.


Чл. 2. Министърът на околната среда и водите да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2014 г. и да уведоми министъра на финансите.


Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 78, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на околната среда и водите.


§ 3. Постановлението влиза в сила от 15 декември 2014 г.


Промени настройката на бисквитките