Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 103 от 13.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 399 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2014 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 399 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2014 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

В сила от 10.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.103 от 13 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. в размер 513 714 лв. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт на студентите и курсантите в редовна форма на обучение във висшите училища.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:

1. по бюджета на Министерството на образованието и науката 502 728 лв., в това число 448 983 лв. за трансфери за държавните висши училища съгласно приложение № 1;

2. чрез бюджета на Министерството на отбраната за висшите военни училища 9366 лв. съгласно приложение № 2;

3. по бюджета на Министерството на вътрешните работи 1620 лв.


Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2014 г.


Чл. 3. (1) Със сумата 53 745 лв. да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г., политика "Равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал", бюджетна програма "Студентско подпомагане".

(2) Със сумата 53 745 лв. да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г., Политика в областта на защита на националната сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, сигурност на границите, пожарна безопасност и защита на населението, бюджетна програма "Информационно осигуряване, обучение и квалификация, медицинско и административно обслужване".

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 се увеличават показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 5. Първостепенните разпоредители с бюджет по чл. 1, ал. 2, т. 1 - 3 да извършат съответните промени по бюджетите си за 2014 г. и да уведомят министъра на финансите.


Чл. 6. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет за 2014 г.


Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 1 и чл. 2, ал. 1 от Постановление № 129 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините (обн., ДВ, бр. 58 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2006 г., бр. 13 от 2009 г. и бр. 62 от 2013 г.).


§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката, на министъра на отбраната и на министъра на вътрешните работи.


§ 3. Постановлението влиза в сила от 10 декември 2014 г.


Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2, т. 1Трансфери за държавните висши училища, финансирани чрез бюджета на Министерството на образованието и науката
 
№ по ред Държавно висше училище Сума (в лв.)
1 2 3
1. Аграрен университет - Пловдив 8 487
2. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив 1 953
3. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" 18 516
4. Висше строително училище "Любен Каравелов" - София 2 199
5. Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София 2 376
6. Икономически университет - Варна 29 538
7. Колеж по телекомуникации и пощи - София 741
8. Лесотехнически университет - София 5 811
9. Медицински университет - Плевен 4 587
10. Медицински университет - Пловдив 10 689
11. Медицински университет - София 19 710
12. Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна 9 411
13. Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София 5 478
14. НАТФИЗ "Кр. Сарафов" - София 1 590
15. Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София 2 214
16. Национална спортна академия "Васил Левски" - София 7 740
17. Национална художествена академия - София 3 003
18. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив 40 281
19. Русенски университет "Ангел Кънчев" 17 658
20. Софийски университет "Св. Климент Охридски" 50 208
21. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов 17 268
22. Технически университет - Варна 11 826
23. Технически университет - Габрово 5 973
24. Технически университет - София 32 037
25. Тракийски университет - Стара Загора 11 643
26. Университет "Проф. д-р А. Златаров" - Бургас 8 511
27. Университет за национално и световно стопанство - София 47 829
28. Университет по архитектура, строителство и геодезия - София 10 878
29. Университет по библиотекознание и информационни технологии - София 4 464
30. Университет по хранителни технологии - Пловдив 9 039
31. Химикотехнологичен и металургичен университет - София 4 707
32. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" 14 667
33. Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград 27 951
  ОБЩО: 448 983


Приложение № 2 към чл. 1, ал. 2, т. 2Трансфери за държавните висши училища, финансирани чрез бюджета на Министерството на отбраната
 
№ по ред Държавно висше училище Сума (в лв.)
1. Висше военноморско училище "Никола Й. Вапцаров" - Варна 4 341
2. Военна академия "Георги С. Раковски" - София 312
3. Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново 4 713
  ОБЩО: 9 366


Промени настройката на бисквитките