Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 103 от 13.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 400 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ (ДВ, БР. 77 ОТ 2011 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 400 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 268 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ (ДВ, БР. 77 ОТ 2011 Г.)

В сила от 13.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.103 от 13 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:

а) създава се нова т. 2:

"2. задължително съгласува стратегическите документи и политики в областта на електронното управление;"

б) досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4;

в) досегашната т. 4 става т. 5 и в нея в началото се добавя "при необходимост";

г) досегашната т. 5 става т. 6 и в нея думите "при необходимост" се заличават;

д) създава се т. 7:

"7. приема и представя в Министерския съвет годишен доклад за дейността си в срок до 31 март на следващата година."

2. Създава се ал. 2:

"(2) Органите на изпълнителната власт са длъжни да извършват предварително съгласуване със съвета на всички проекти независимо от начина на финансирането им, отнасящи се до развитие на електронното управление в Република България, за съответствието им със Стратегията за развитие на електронното управление в Република България (2014 - 2020) и с Пътната карта за изпълнението й, както и за оперативната съвместимост на създаваните или подобряваните информационни технологии - предмет на съответния проект."


§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Съветът се състои от председател, секретар и членове."

2. В ал. 2 думите "икономическа политика, министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране" се заменят с "по коалиционна политика и държавна администрация".

3. Алинея 3 се отменя.

4. Алинеи 4 и 5 се изменят така:

"(4) Секретар на съвета е заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, отговорен за електронното управление. Секретарят участва в заседанията на съвета с право на глас.

(5) Членове на съвета са:

1. заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика;

2. заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси;

3. заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика;

4. министърът на финансите;

5. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

6. трима представители на браншовите организации от сектора на информационните и комуникационните технологии, предложени от Бизнес съвета."

5. Създава се нова ал. 6:

"(6) Поименният състав на съвета се определя със заповед на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация."

6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея след думата "неправителствени" се добавя "и бизнес".

7. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея изречение второ се заличава.


§ 3. Член 4 се изменя така:

"Чл. 4. (1) Заседанията на съвета се свикват от неговия председател.

(2) Заседанията на съвета са открити.

(3) Съветът може да реши да проведе закрито заседание въз основа на мотивирано предложение на председателя.

(4) Дневният ред и материалите за заседанията се изпращат на членовете на съвета не по-късно от 3 работни дни преди датата на заседанието по електронен път. Всеки член може да прави мотивирани предложения за допълване на дневния ред на заседанията в срок до един работен ден преди датата на заседанието. Предложенията се гласуват в началото на съответното заседание.

(5) Всяко предложение за включване в дневния ред задължително съдържа и проект на решение.

(6) Членовете на съвета потвърждават участието си в заседанието пред секретариата не по-късно от един работен ден преди провеждането му. При обективна невъзможност да участват в заседание на съвета членовете му се представляват съответно от изрично овластени за това членове на политическите кабинети на заместник министър-председателите, заместник-министри и длъжностни лица.

(7) Заседанията на съвета са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му.

(8) Съветът приема решения с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.

(9) Съветът може да вземе решение и неприсъствено чрез протокол, който се представя за подпис на всички членове на съвета с изключение на командированите и ползващите законоустановен отпуск. Решението се счита за прието, ако е подкрепено с "да" от повече от половината от тях.

(10) Секретариатът на съвета изготвя протокол в срок до 3 работни дни след провеждане на заседанието, в който се отразяват взетите решения. Към протокола се прилагат документите, разгледани на заседанието. Протоколът се утвърждава от председателя."


§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 3 думите "организира и" се заличават.

2. Създава се ал. 3:

"(3) Секретарят на съвета:

1. контролира подготовката и провеждането на заседанията на съвета и участва в тях;

2. координира и контролира изготвянето на анализи, експертизи, становища, инициативи и мерки по въпроси от компетентността на съвета;

3. организира и координира изпълнението на решенията на съвета;

4. изпълнява и други функции, възложени му от председателя на съвета."


§ 5. Създава се чл. 5а:

"Чл. 5а. (1) За подпомагане работата на съвета при изпълнение на функциите му към него се създава Бизнес съвет, в който участват по двама представители на организации от сектора на информационните и комуникационните технологии, които отговарят на следните условия:

1. да са професионални секторни организации;

2. да са упражнявали и да упражняват реална дейност за развитието на сектора не по-малко от три години;

3. над 80 на сто от членовете им да са лица или организации от сектора на информационните и комуникационните технологии;

4. общият брой на лицата, наети от членовете на съответната организация, да е най-малко 2000 души.

(2) Организациите по ал. 1 определят своите представители на ротационен принцип за срок една година.

(3) Структурата, дейността, организацията на работата и поименният състав на Бизнес съвета по ал. 1 се определят със заповед на председателя на съвета."


§ 6. Член 6 се изменя така:

"Чл. 6. (1) Административното и техническото обслужване и експертното осигуряване на съвета се осъществяват от дирекция "Информационни технологии и електронно управление" на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, която изпълнява функциите на секретариат.

(2) Секретариатът на съвета:

1. организира и координира подготовката и провеждането на заседанията на съвета;

2. осигурява чрез съответните органи на изпълнителната власт и на местното самоуправление, както и чрез други организации, информация и материали, необходими за анализа и подготовката на въпросите, които подлежат на разглеждане от съвета;

3. изготвя анализи, експертизи, становища по въпроси от компетентността на съвета;

4. изготвя протоколите от заседанията на съвета и съхранява документацията на съвета;

5. подготвя годишния доклад за дейността на съвета.

(3) Секретариатът на съвета поддържа информационна страница на портала на консултативните съвети, на която се публикуват:

1. актът за създаване;

2. съставът на съвета;

3. протоколите и решенията от заседанията на съвета;

4. годишният отчет за работата на съвета."


§ 7. Член 7 се изменя така:

"Чл. 7. (1) С решение на съвета могат да се създават постоянни или временни работни групи за решаване на въпроси от неговата компетентност.

(2) В работните групи участват представители на държавната администрация и на организации от сектора на информационните и комуникационните технологии.

(3) Поименният състав на работните групи по ал. 1 се определя със заповед на председателя на съвета.

(4) Съветът приема правила за работа на работните групи и осъществява контрол върху дейността им."


§ 8. Член 8 се отменя.


§ 9. Член 9 се отменя.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 10. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в едномесечен срок от влизането в сила на постановлението да внесе за одобряване в Министерския съвет предложения за структурно обезпечаване на дейностите, свързани с изпълнението на политиката и реализацията на стратегическите цели за развитие на електронното управление.


§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките