Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 103 от 13.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 401 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2014 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 401 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2014 Г.

В сила от 13.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.103 от 13 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Одобрява промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г., както следва:

1. Намалява утвърдените разходи по "Политика в областта на правосъдието", бюджетна програма "Инвестиции на органите на съдебната власт" с 4 500 000 лв.

2. Увеличава утвърдените разходи по "Политика в областта на изпълнение на наказанията", бюджетна програма "Затвори - изолация на правонарушителите" с 4 000 000 лв.

3. Увеличава разходите по бюджетна програма "Администрация" с 500 000 лв.


Чл. 2. Министърът на правосъдието да извърши налагащите се от чл. 1 промени по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г. и да уведоми министъра на финансите.


Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 78, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на правосъдието.


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките