Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 103 от 13.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 402 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2014 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2014 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 402 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2014 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2014 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. (ДВ, БР. 37 ОТ 2014 Г.)

В сила от 11.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.103 от 13 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 13 635 лв. за изплащане на стипендии на учениците от общинските училища и на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на културата.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:

1. по бюджетите на общините - 7020 лв., разпределени съгласно приложението;

2. по бюджета на Министерството на културата - 6615 лв.


Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г.


Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат разходите по "Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование", бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата" по бюджета на Министерството на културата за 2014 г.

(2) Със сумата 38 070 лв. да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

(3) Със сумата 6615 лв. да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 4. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. и да уведоми министъра на финансите.


Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2014 г.


Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. във връзка с чл. 2 от Постановление № 93 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г. (ДВ, бр. 37 от 2014 г.).


§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата и на кметовете на съответните общини.


§ 3. Постановлението влиза в сила от 11 декември 2014 г.


Приложение към чл. 1, ал. 2, т. 1Община

Област

ІІІ и ІV

по

 

 

тримесечие,

ред

 

 

2014 г.

 

 

 

Бройки

Сума

1.

Благоевград

Благоевград

1

405

2.

Бургас

Бургас

1

945

3.

Варна

Варна

4

1620

4.

Велико Търново

Велико Търново

2

810

5.

Добрич

Добрич

1

405

6.

Пловдив

Пловдив

2

810

7.

Столична община

София град

2

1620

8.

Ямбол

Ямбол

1

405

  ОБЩО:

14

7020Промени настройката на бисквитките