Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 103 от 13.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 403 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА СМЕТКА НА РЕЗЕРВА ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ В ЧАСТТА ЗА СТРУКТУРНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФИСКАЛНИ МЕРКИ ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ II, Т. 4.1.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 403 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА СМЕТКА НА РЕЗЕРВА ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ В ЧАСТТА ЗА СТРУКТУРНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФИСКАЛНИ МЕРКИ ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ II, Т. 4.1.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2014 Г.

В сила от 10.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.103 от 13 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г., целево предоставени на Авиоотряд 28, в размер 1 007 262 лв. за текущи разходи.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за структурни и допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията", бюджетна програма "Развитие на транспорта и осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.


Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 4. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да извърши налагащите се промени по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г. и да уведоми министъра на финансите.


Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2014 г.


Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 1, ал. 8 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.


§ 3. Постановлението влиза в сила от 10 декември 2014 г.


Промени настройката на бисквитките