Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 104 от 16.XII

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-955 ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОПЕРАЦИИ ПО ИЗДИРВАНЕ И СПАСЯВАНЕ

 

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-955 ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОПЕРАЦИИ ПО ИЗДИРВАНЕ И СПАСЯВАНЕ

В сила от 16.12.2014 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.104 от 16 Декември 2014г., отм. ДВ. бр.29 от 9 Април 2021г.

Отменена с § 3, т. 2 от заключителните разпоредби на Инструкция № 8121з-418 от 5 април 2021 г. за условията и реда за осъществяване на неотложни аварийно-възстановителни работи, оперативна защита при наводнения и операции по издирване и спасяване и химическа, биологическа и радиационна защита - ДВ, бр. 29 от 9 април 2021 г., в сила от 09.04.2021 г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази инструкция се уреждат условията и редът за осъществяване на операции по издирване и спасяване от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) на Министерството на вътрешните работи и териториалните й звена.


Чл. 2. Операциите по издирване и спасяване са операции, при които се използват сили и средства за откриване местонахождението на хора, попаднали в беда, и за извеждането им на безопасно място.


Чл. 3. Операциите по издирване и спасяване, извършвани от ГДПБЗН, са:

1. операции по издирване и спасяване във водна среда;

2. операции по издирване и спасяване по суша, както и с използване на алпийски техники;

3. операции по издирване и спасяване при авиационни произшествия.


Чл. 4. При продължителна операция се осигурява работа на смени съобразно атмосферните условия, спецификата на работата и наличните сили, като времетраенето на смяната се определя от ръководителя на място.


Чл. 5. При смяна на спасителните екипи се организира предаване и приемане на района без прекъсване на работата както от ръководството, така и от работещите екипи на място.


Чл. 6. Ръководителят на място при възможност организира документиране на провежданата операция чрез фото- и/или видеозаснемане, включително дата и час на дейността. Материалите се съхраняват в съответното териториално звено на ГДПБЗН.


Чл. 7. Ръководителят на място взема решение за приключване на издирването и спасяването и за прекратяване на операцията съобразно обстановката, като се има предвид следното:

1. издирването се прекратява само в случаите, когато:

а) пострадалите са открити и изведени;

б) всички вероятни местоположения на пострадали са били проверени;

в) съществува реална опасност за здравето и живота на спасителите;

2. спасяването се прекратява само в случаите, когато:

а) оцелелите, пострадалите или загиналите са изведени;

б) съществува реална опасност за здравето и живота на спасителите.


Раздел II.
Извършване на операции по издирване и спасяване във водна среда

Чл. 8. Операциите по издирване и спасяване във водна среда включват следните дейности:

1. спасяване на пострадали и евакуация на хора и животни;

2. издирване и спасяване на пострадали във вътрешни води и по бреговата ивица;

3. издирване при операции под вода;

4. спасителни - водолазни дейности в специални условия, съгласно Правилата за водолазна дейност в МВР.


Чл. 9. За организиране на операцията ръководителят на място:

1. извършва оценка на обстановката при пристигането на място;

2. запознава се с хидрогеографските особености на района, в който ще се провежда операцията;

3. осигурява комуникациите по време на операцията и при необходимост организира развръщането на пункт за управление;

4. поставя конкретни задачи на спасителните екипи на място;

5. изисква допълнителни сили при необходимост;

6. при опасност за живота на спасителите, участващи в операцията, може да я прекрати незабавно до премахване или ограничаване на опасността.


Чл. 10. При извършване на операции по издирване и спасяване по вода е задължително:

1. управлението на лодките да се извършва само от служители, преминали специално обучение;

2. всички служители в лодката да са с поставени спасителни жилетки и лични предпазни средства според вида на извършваните дейности;

3. в лодката да има спасителни жилетки за осигуряване на пострадали.


Чл. 11. За участие в операции под вода се допускат само служители, притежаващи допуск съгласно Правилата за водолазна дейност в МВР.


Чл. 12. При извършване на дейности под вода непосредственото ръководство на дейностите се осъществява от ръководителя на водолазните дейности.


Чл. 13. При работа в тъмната част на денонощието се осигурява осветление на водолазната работна площадка и на района на водолазните дейности.


Чл. 14. При водолазните спускания се осигурява превозно средство, което да позволява транспортиране на пострадал водолаз до най-близкото медицинско заведение за оказване на помощ.


Раздел III.
Операции за издирване и спасяване по суша и с използване на алпийски техники

Чл. 15. (1) За издирване, спасяване и извеждане на пострадали от труднопроходими или недостъпни места, отвеси, високи сгради и надземни или подземни съоръжения се използват алпийски техники за спасяване и алпийска екипировка.

(2) Дейността по ал. 1 се извършва от служители от ГДПБЗН, преминали курс за работа с алпийски техники за спасяване.


Чл. 16. Спасителният екип при работа с използване на алпийски техники се определя в зависимост от задачата, която се изпълнява, но не може да бъде по-малък от двама служители.


Чл. 17. Непосредствените дейности при използване на алпийски техники за спасяване могат да се ръководят само от служител, преминал курс за работа с алпийски техники за спасяване.


Чл. 18. При използване на алпийски техники за спасяване спасителите задължително се оборудват с минимална екипировка, работно облекло и защитни средства съгласно приложението.


Чл. 19. Работните въжета, използвани при спасяване с алпийски техники, трябва да отговарят на Правилата за безопасност и здраве при работа на органите за ПБЗН.


Чл. 20. За организиране на операцията ръководителят на място:

1. извършва оценка на обстановката при пристигането на място;

2. запознава се с географските особености на района, в който ще се провежда операцията;

3. запознава се с метеорологичните прогнози и особеностите на района;

4. осигурява комуникациите по време на операцията и при необходимост организира развръщането на пункт за управление;

5. поставя конкретни задачи на спасителните екипи на място;

6. изисква допълнителни сили при необходимост;

7. при опасност за живота на спасителите, участващи в операцията, може да я прекрати незабавно до премахване или ограничаване на опасността;

8. координира действията при участие в съвместни операции с други съставни части на единната спасителна система.


Чл. 21. Ръководителят на място има право да забрани участието на спасител в спасителна операция в следните случаи:

1. когато спасителят има здравословни проблеми, съобщавайки сам за тях, или има обективни признаци за такива;

2. при видима нервно-психическа възбуда на спасителя;

3. при констатиране прием на вещества и медикаменти, водещи до неадекватно състояние на спасителя;

4. при видима отпадналост и преумора на спасителя.


Чл. 22. Служителите, работещи с алпийски техники, извършват дейностите по чл. 18 самостоятелно или съвместно с другите съставни части на ЕСС.


Чл. 23. При извършване на операции по издирване и спасяване на хора в труднопроходими и недостъпни места, отвеси и пропасти (площи с гъста растителност, изкуствено създадени заграждения, силно пресечени местности, каньони, канали, дерета със стръмни или недостъпни брегове, места с преобладаващо високи скални масиви) се спазват следните правила:

1. районът за издирване се разделя на сектори и се разпределят спасителите в тях, като при необходимост разделянето и разпределението се отразяват на карта или скица;

2. издирването се извършва с наблюдение, като се проверяват всички възможни места; при наличие на технически средства за издирване се прави първоначално издирване с тях;

3. при издирването на хора на труднодостъпни и непроходими места придвижването задължително се извършва чрез самоосигуряване или чрез предварително изградени въжени системи за осигуряване, като осигуровките задължително се изграждат от служители, преминали подготовка за работа с алпийски техники;

4. след откриването на пострадалия с него се осъществява контакт, установява се състоянието му и се започва изграждане на системите за транспортирането му;

5. при достигане на пострадалия същият незабавно се осигурява независимо от начина на транспортиране или от извършваните манипулации;

6. за транспортиране на пострадали в труднодостъпни терени се използват специализирани средства, осигуряващи безопасността на пострадалия;

7. при тежко пострадал транспортирането се ръководи от медицинско лице, а ако няма такова в екипа - от лице, определено от ръководителя на място;

8. ръководителят на място поддържа постоянна връзка с ръководещия транспортирането.


Чл. 24. При спасяване на хора от високи сгради и съоръжения се спазват следните правила:

1. използват се специална техника и съоръжения (автовишки, подемници, стълби и др.), алпийски техники или комбинирано при операции по спасяване на хора от високи сгради и съоръжения;

2. служителите, работещи на височина, задължително се осигуряват срещу падане;

3. операторът, който управлява техниката или съоръженията, поддържа постоянна връзка с работещите служители;

4. ръководителят на място осигурява прекъсването на електрозахранването преди започване на работата по съоръжения, както и на електропроводи при операции в сервитутната им зона.


Чл. 25. При извършване на спасителни работи в шахти, кладенци и други подземни съоръжения се спазват следните правила:

1. извършва се замерване за наличие на отровни/взривоопасни газове преди спускане;

2. осигурява се на работещия служител газанализатор независимо от извършените замервания;

3. осигурява се постоянна връзка с работещия/работещите служител/служители;

4. осигурява се основно и резервно осветление;

5. при необходимост от дихателен апарат се спазват изискванията за защита на дихателните органи;

6. при необходимост се използва осигурително въже;

7. при невъзможност за използване на дихателен апарат се осигурява подаване на въздух от повърхността, при непрекъснато замерване на работната среда.


Раздел IV.
Издирване и спасяване на пострадали вследствие на авиационни произшествия

Чл. 26. Участието на спасителни екипи от ГДПБЗН в операции по издирване и спасяване на пострадали при авиационни произшествия извън 5-километровата зона на летищата се извършва по ред, описан в Наредба № 12 от 2005 г. за условията, реда и изискванията към системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие (ДВ, бр. 5 от 2006 г.).


Чл. 27. Служителите от ГДПБЗН участват в дейностите по издирване и спасяване съгласно стандартни оперативни процедури или съгласно план за провеждане на операция по търсене и спасяване при тежко авиационно произшествие.


Чл. 28. По време на операцията по издирване и спасяване действията на екипите на ПБЗН се координират с ръководителя на място/координатора на място съгласно Наредба № 12 от 2005 г. за условията, реда и изискванията към системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие.


Чл. 29. Участие на екипи от ГДПБЗН в спасителни дейности в района на отговорност на летищните власти става след искане от последните. Всички дейности в зоната на отговорност на летищните власти се ръководят от техен представител, координирано с ръководителя на екипа от ГДПБЗН съгласно плана на летището.


Заключителни разпоредби

§ 1. Инструкцията се издава на основание чл. 17, ал. 7 във връзка с чл. 2, т. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи.


§ 2. Отменя се Инструкция № Iз-2935 от 2011 г. за реда за осъществяване на операции по издирване и спасяване от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 96 от 2011 г.).


§ 3. Изпълнението на инструкцията се възлага на органите за пожарна безопасност и защита на населението.


§ 4. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 18Минимална екипировка, работно облекло и защитни средства и екипировка за спасители, работещи с алпийски техники

 

1. Минимална лична екипировка

Вид на екипировката

Количество

1.

Седалка многоточково окачване

1 брой

2.

Седалка ниско окачване

1 брой

3.

Карабинер тип "МАЙОНДЕЛТА"

1 брой

4.

Водещ самохват

1 брой

5.

Гръден самохват

1 брой

6.

Устройство за спускане с блокировка

1 брой

7.

Осмица

1 брой

8.

Гръдна лента

1 брой

9.

Педал за катерене

1 брой

10.

Осигурителен ремък двоен с два карабинера без муфа

1 брой

11.

Алпийска каска

1 брой

12.

Челно осветление

1 брой

13.

Помощно въже Æ 7-9 мм - 5 м

1 брой

14.

Енергиен абсорбатор

1 брой

Специално за зимно време:

15.

Котки 12 зъба

1 чифт

16.

Ледокоп

1 брой

17.

Изотермично фолио

1 брой

2. Колективна екипировка за четиричленна група алпийски спасители

Вид на екипировката

Количество

1.

Въжета статични

250 м

2.

Въжета динамични

50 м

3.

Карабинери с муфа

50 броя

4.

Карабинери без муфа

50 броя

5.

Ролки - различни видове

по 2 броя от всеки тип

6.

Планки

10 броя

7.

Автоматични устройства за спускане и задържане на товари

2 броя

8.

Спасително седло

1 брой

9.

Специализирана носилка

1 брой

10.

PVC торби за въжета и имущество

8 броя

11.

Акумулаторен перфоратор с инструменти

1 брой

12.

Въжени рингове и примки

10 броя

13.

Алпийски чук

2 броя

14.

GPS устройство

1 брой

15.

Компаси

4 броя

16.

Бинокли

2 броя

17.

Лавинни лопатки

4 броя

18.

Лавинни сонди

4 броя

19.

Въжена стълба

10 м

20.

Палатка двуместна

2 броя

21.

Спални чували и подложки

4 броя

22.

Комплект за бивак

1 комплект

23.

Пластина за преразпределение на товара

2 броя

24.

Медицински комплект за оказване на първа помощ

2 комплекта

3. Минимално работно облекло и защитни средства за алпийските спасители

Вид на екипировката

Количество

1.

Зимен работен гащеризон грейка

1 брой

2.

Летен работен гащеризон

1 брой

3.

Алпийски обувки - всесезонни

1 чифт

4.

Поларено бельо

1 брой

5.

Работни ръкавици - кожени

1 чифт

6.

Зимни ръкавици

1 чифт

7.

Зимна шапка

1 брой

8.

Пуловер - поларен

1 брой

9.

Защитни слънчеви очила - висока степен на защита и странични протектори

1 чифт

Промени настройката на бисквитките