Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 104 от 16.XII

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-19 ОТ 2011 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ НА СТРОЕЖИТЕ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СИСТЕМА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ (ДВ, БР. 2 ОТ 2012 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-19 ОТ 2011 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКЦИИ НА СТРОЕЖИТЕ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СИСТЕМА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ (ДВ, БР. 2 ОТ 2012 Г.)

В сила от 16.12.2014 г.
Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.104 от 16 Декември 2014г.

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

"(2) В зависимост от тяхната категория съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) строителните конструкции на нови строежи се проектират, както следва:

1. за строежите от първа и втора категория - по Еврокодовете;

2. за строежите от трета, четвърта и пета категория, които се възлагат при условията и по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) - по Еврокодовете, с изключение на строежите, възлагани по реда на глава осма "а" ЗОП;

3. за строежите от трета, четвърта, пета и шеста категория, които не се възлагат при условията и по реда на ЗОП - по Еврокодовете или по действащите национални нормативни актове за проектиране на строителни конструкции, без да се смесват методите за изчисляване и конструиране, определени в Еврокодовете и в националните нормативни актове."

2. Създават се ал. 3, 4 и 5:

"(3) Реконструкция, основно обновяване, основен ремонт или преустройство на съществуващи строежи, чиито конструкции са проектирани и изпълнени в съответствие с нормативните актове за проектиране на строителни конструкции преди влизането в сила на тази наредба, се проектират по действащите национални нормативни актове при спазване изискванията на чл. 1а.

(4) Проектирането на строежите по ал. 3 по задание на възложителя може се извършва и по Еврокодовете, без да се смесват методите за изчисляване и конструиране, определени в Еврокодовете и в националните нормативни актове.

(5) При реконструкция, рехабилитация и основен ремонт на съществуващи пътни и железопътни мостове се допуска със заданието за проектиране възложителят да определи метода за оразмеряване - или по допустими напрежения и съответните товарни схеми, или по Еврокодовете чрез определяне на подвижните товари от трафика, на степента на значимост, както и на допълнителни правила при извършване на проверките по гранични състояния, различни от дадените в съответните части на Еврокодовете."


§ 2. Създава се чл. 1а:

"Чл. 1а. При проектирането на строежите по чл. 1, ал. 3 се спазват изискванията на:

1. Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО (ОВ, L 88/5 от 4.04.2011 г.) или на чл. 5, ал. 3 от Закона за техническите изисквания към продуктите по отношение на влагането на строителни продукти в строителните конструкции и на националните изисквания за предвидената употреба на строителните продукти;

2. Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (ДВ, бр. 13 от 2012 г.);

3. нормативните актове за безопасност при пожар и безопасна експлоатация, свързана с устойчивостта и дълготрайността на строителните конструкции."


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Допускат се отклонения от нормативните изисквания за строежите по чл. 1, ал. 3 във връзка с чл. 1а, които представляват недвижими културни ценности, в процеса на съгласуване с Министерството на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство.


§ 4. Допуска се строежите, които са възложени по ЗОП, но за които не е започнато производство по одобряване на инвестиционен проект или на комплексен проект за инвестиционна инициатива, да се проектират по нормативните актове, действащи към момента на определяне на изпълнител на обществената поръчка.


§ 5. (1) Производства по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, започнати преди 6 януари 2015 г., се довършват по досегашния ред.

(2) За изменения по реда на чл. 154, ал. 5 ЗУТ в инвестиционни проекти за строежи, разрешени преди 6 януари 2015 г., се прилага досегашният ред.

(3) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван идеен инвестиционен проект от съответния орган, компетентен за неговото одобряване.


§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките