Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 104 от 16.XII

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-310 ОТ 2014 Г. ЗА ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 60 ОТ 2014 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-310 ОТ 2014 Г. ЗА ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 60 ОТ 2014 Г.)

В сила от 16.12.2014 г.
Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.104 от 16 Декември 2014г.

§ 1. В чл. 12 ал. 2 се изменя така:

"(2) Държавният служител може да бъде временно преназначен на по-висока длъжност, когато отговаря на изискванията за образование, квалификация и достъп до съответното ниво на класифицирана информация за съответната длъжност."


Преходни разпоредби

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките