Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 104 от 16.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 413 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА СМЕТКА НА РЕЗЕРВА ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ В ЧАСТТА ЗА СТРУКТУРНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФИСКАЛНИ МЕРКИ ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 4.1.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 413 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА СМЕТКА НА РЕЗЕРВА ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И/ИЛИ НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ В ЧАСТТА ЗА СТРУКТУРНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФИСКАЛНИ МЕРКИ ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ ІІ, Т. 4.1.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г.

В сила от 13.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.104 от 16 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2014 г. в размер 22 000 000 лв. за финансиране на разходи за данък добавена стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони през 2007 - 2013 г.

(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за структурни и допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 47, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 3. Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" да извърши съответните промени по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2014 г. и да уведоми министъра на финансите.


Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2014 г.


Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, aл. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 1, ал. 8 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие".


§ 3. Постановлението влиза в сила от 13 декември 2014 г.


Промени настройката на бисквитките