Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 104 от 16.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 414 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2014 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 414 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2014 Г.

В сила от 16.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.104 от 16 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2014 г. в общ размер 35,9 млн. лв., разпределени, както следва:

1. за финансово осигуряване на Договор № МС-115/11.10.2012 г. за предоставяне на софтуерна осигуровка за програмни продукти на Майкрософт с придобит лиценз за безсрочно право на ползване за нуждите на държавната администрация на Република България - 23,2 млн. лв.;

2. за текущи и капиталови разходи на учебно-клиничната база на Медицинския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" - 12,7 млн. лв.

(2) Разходите по ал. 1, т. 1 са за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г.

(3) Разходите по ал. 1, т. 2 са за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за структурни и допълнителни фискални мерки по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2014 г. по бюджетна програма "Администрация" - 23,2 млн. лв., и бюджетна програма "Други дейности и услуги" - 12,7 млн. лв.

(2) Увеличава показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., както следва:

1. максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2014 г. - със сума в размер 12 млн. лв.;

2. максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014 г. - със сума в размер 35,2 млн. лв.


Чл. 3. Главният секретар на Министерския съвет да извърши налагащите се промени по бюджета на Министерския съвет за 2014 г. и да уведоми министъра на финансите.


Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2014 г.


Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси и чл. 1, ал. 8 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


§ 2. В приложение № 5 към чл. 5 от Постановление № 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 25, 30, 31, 34, 37, 44, 47, 50, 52, 53, 55, 57, 60, 61, 63, 66, 67, 72, 80, 81, 82, 86, 91, 93, 94 и 101 от 2014 г.) в колона 3, в пореден № 3 числото "52 722 300" се заменя с "53 422 300".


§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на главния секретар на Министерския съвет.


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".