Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 104 от 16.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 415 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. (ДВ, БР. 53 ОТ 2006 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 415 ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г. (ДВ, БР. 53 ОТ 2006 Г.)

В сила от 16.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.104 от 16 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 1 се създават т. 8 - 14:

"8. съставянето и поддържането на списъка с външни експерти по чл. 19, ал. 2, т. 8 ЗОП;

9. организирането на жребий за избор на външни експерти;

10. провеждането на процедури чрез електронни каталози;

11. препоръчителните образци на документи, приложими при възлагане на обществени поръчки;

12. задължителното минимално съдържание на договора за обществена поръчка и препоръчителен образец на договора;

13. въвеждането и използването на електронните платформи "електронен мониторинг" (е-мониторинг) и "електронен одит" (е-одит);

14. методиката за определяне на цените по договори, сключвани по реда на чл. 12, ал. 1, т. 13 и чл. 13, ал. 1, т. 9 ЗОП."


§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1, буква "б" след думите "ал. 3 и 7" се добавя "или чл. 27б, ал. 2";

б) в т. 7 думите "в случаите по чл. 90, ал. 1, т. 3 - 9 и 12 ЗОП" се заменят с "в случаите по чл. 90, ал. 1, т. 5 - 9 ЗОП, а в случаите по чл. 90, ал. 1, т. 3 и 4 - когато се одобрява такава";

в) в т. 9 запетаята след думите "рамкови споразумения" и текстът докрая се заличават;

г) създава се т. 12а:

"12а. информацията по чл. 44, ал. 10 ЗОП."

2. В ал. 2, т. 1 след думата "създаване" се добавя "и подновяване".

3. В ал. 3 думите "и т. 12" се заличават.

4. В ал. 4 навсякъде думите "чл. 45а" се заменят с "чл. 45в".

5. В ал. 5 думите "10 и 14" се заменят с "10, 12а и 14".

6. Създава се ал. 7:

"(7) Информацията по ал. 1, т. 9 съдържа най-малко:

1. официално наименование и адрес на възложителя;

2. вид на процедурата;

3. обект и предмет на обществената поръчка:

а) за строителство: описание и обем на поръчката, общи характеристики на строителството;

б) за доставки: описание и количество на стоките, когато е подходящо - и код съгласно Общия терминологичен речник (CPV);

в) за услуги: категория и описание на услугата; код съгласно Общия терминологичен речник (CPV); данни за количеството и обема на услугите;

4. дата на публикуване на обявлението за поръчка;

5. дата на сключване на договора за възлагане на поръчката, съответно на рамковото споразумение;

6. критерии за възлагане на поръчката;

7. брой на получените оферти, включително по всяка обособена позиция, когато е приложимо;

8. лицата, които са подали оферти, включително членовете на обединението, когато участникът е обединение;

9. стойността на договора, съответно на договорите, когато е приложимо;

10. стойността и частта от поръчката, която ще бъде възложена на подизпълнители, ако има такива;

11. дата на изпращане на обявлението."


§ 3. Създава се чл. 5а:

"Чл. 5а. Лицата по чл. 119к, ал. 1 ЗОП изпращат до изпълнителния директор на агенцията обявленията за избор на подизпълнител за поръчки по чл. 3, ал. 2 ЗОП."


§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст думите "т. 8 - 12" се заменят с "т. 8 - 12а";

б) точки 3 и 4 се отменят;

в) точка 5 се изменя така:

"5. чрез въвеждане в Регистъра на обществените поръчки от упълномощен потребител на електронни образци:

а) на страницата на агенцията, или

б) чрез използване на специализиран софтуер, предоставен от агенцията."

2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя "а обявлението по чл. 5а - по реда на ал. 1, т. 1 или 2".

3. В ал. 5 думата "съпроводителното" се заменя със "съпроводително", а думите "по електронна поща - в полето "Относно" на изпратеното електронно съобщение" се заменят с "по реда на ал. 1, т. 5 - в полето "Коментар на възложителя" на съответния образец".

4. В ал. 6 думите "по един от начините, посочени в ал. 1, т. 2 или 3" се заменят с "по реда на ал. 1, т. 2".


§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в основния текст думите "в 7-дневен срок от датата на" се заменят с "както следва" и пред тях се поставя запетая;

б) в т. 1 в началото се добавя "в 7-дневен срок от датата на";

в) в т. 2 в началото се добавя "в 30-дневен срок от".

2. Създава се ал. 4:

"(4) Информация за изпълнен договор за обществена поръчка се изпраща от възложителя в едномесечен срок, след като е изпълнено последното дължимо плащане и е прието съответното изпълнение. При изпращане на информацията не се изчаква предвиденият гаранционен срок, когато е уговорен такъв."


§ 6. Член 8 се отменя.


§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) думите "които са създали профил на купувача" и запетаите пред и след тях се заличават, а думата "него" се заменя с "профила на купувача";

б) създава се изречение второ:

"Информацията се публикува по начин, който удостоверява датата на публикуването й."

2. Създава се ал. 3:

"(3) Възложителят не е задължен да публикува в профила на купувача информация, свързана с възлагане на поръчки на стойност по чл. 14, ал. 5 и 7 ЗОП."


§ 8. В чл. 9а се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се отменя.

2. В ал. 3 думата "профил" се заменя с "профила", а думите "съответно на друг интернет адрес" и запетаята пред тях се заличават.

3. Алинеи 4 - 6 се изменят така:

"(4) На Портала за обществени поръчки се осигурява публичен достъп до поканата за срока, определен от възложителя за получаване на оферти по чл. 101б, ал. 1, т. 5 ЗОП.

(5) Възложителят оттегля публичната покана чрез отбелязване в съответното поле на поканата, публикувана на Портала за обществени поръчки, когато:

1. първоначално обявените условия са променени, или

2. срокът за разяснения по чл. 101б, ал. 6 ЗОП не е спазен, или

3. необходимостта от възлагане на поръчката отпадне.

(6) След оттегляне на поканата публичният достъп до нея чрез Портала за обществени поръчки се преустановява, а на профила на купувача се публикува съобщение, че действията по възлагане на поръчката се преустановяват след датата на оттегляне."


§ 9. В чл. 13, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 3 думите "министъра на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят с "министъра на икономиката".

2. Точка 5 се изменя така:

"5. списъка на външните експерти по чл. 19, ал. 2, т. 8 ЗОП;".


§ 10. В чл. 14 ал. 2 се отменя.


§ 11. В чл. 16 се създава ал. 3:

"(3) За всяко от лицата по чл. 119к, ал. 1 ЗОП в регистъра се създава уникален номер, под който се вписват обявленията за избор на подизпълнител за поръчки с обект по чл. 3, ал. 2 ЗОП."


§ 12. В чл. 17 ал. 2 и 3 се изменят така:

"(2) За всяка поръчка в регистъра се предоставя актуална информация за възможността за участие в процедурата, като се посочва крайният срок за подаване на оферти или заявления за участие. Този срок не се посочва в случай на процедура на договаряне без обявление или когато цялата процедура е спряна.

(3) Когато възложители възлагат договори за обществени поръчки въз основа на рамково споразумение, сключено от централен орган за обществени поръчки, изпратената от тях информация по чл. 5, ал. 1, т. 9 и 10, както и тази по чл. 5, ал. 1, т. 14, в случаите на недействителност на договора, се вписва към уникалния номер на поръчката, открита от централния орган за обществени поръчки."


§ 13. В чл. 18 се правят следните изменения:

1. Алинеи 1 - 3 се изменят така:

"(1) Правописни или технически грешки, допуснати от възложителите при попълване на образци на документи, се коригират чрез техническа редакция след получено писмено искане от съответния възложител. Не се допуска техническа редакция на обявлението за обществена поръчка и на решението за промяна по чл. 27а, ал. 3 ЗОП.

(2) Последващите вписвания на нови обстоятелства в документите по партидата на възложителя се извършват, без да се засяга информацията, съдържаща се в предходните вписвания, и се отбелязват като "служебно вписване" или "техническа редакция".

(3) Когато се заличава вписано обстоятелство, в съответното поле се записва, че вписването е заличено, като се запазва информация за първоначалното обстоятелство."

2. Алинея 4 се отменя.

3. Алинея 5 се изменя така:

"(5) Искането по ал. 1 се изпраща по пощата, по факс или по електронна поща с използване на електронен подпис."

4. Алинеи 6 и 7 се отменят.


§ 14. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след думата "архивира" се поставя точка и текстът до края се заличава.

2. Алинея 3 се изменя така:

"(3) Информацията, свързана със създадена система за предварителен подбор, се архивира след изтичане на 5 години считано от годината, следваща годината на последното й подновяване в регистъра."


§ 15. В чл. 21 след думата "годината" се поставя запетая и се добавя "следваща годината".


§ 16. В чл. 22, ал. 1:

1. В т. 3 думите "11 и 12" се заменят с "11 - 12а".

2. Точка 6 се отменя.


§ 17. В чл. 23 ал. 2 се отменя.


§ 18. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинеи 1 и 2 се отменят.

2. Създава се нова ал. 4:

"(4) Възложителят не може да изисква офертата да съдържа декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 ЗОП, в случай че не е посочил в документацията органите по чл. 28, ал. 5 ЗОП."

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.


§ 19. Създава се чл. 24а:

"Чл. 24а. (1) Декларацията за липса на свързаност по чл. 56, ал. 1, т. 6 ЗОП се подписва от лицата, които представляват кандидата или участника.

(2) В случай че комисията за провеждане на процедурата установи, че декларацията по ал. 1 е с невярно съдържание, отстранява от процедурата всички кандидати или участници, които са свързани лица или свързани предприятия."


§ 20. Създава се чл. 25а:

"Чл. 25а. При подготовката на документацията за участие възложителите могат да използват препоръчителните образци на документи съгласно приложение № 1."


§ 21. В чл. 27 думите "в обявлението" се заменят с "при откриването й".


§ 22. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се ал. 1:

"(1) Лицата, които са определени за членове на комисията, съответно на журито - при конкурс за проект, или консултантите подават декларация, че не са участвали като външни експерти в изготвянето на:

1. техническите спецификации;

2. методиката за оценка на офертата, при критерий икономически най-изгодна оферта."

2. Досегашният текст става ал. 2.


§ 23. В глава четвърта се създава раздел IIа:

"Раздел IIа

Ред за съставяне и поддържане на списъка с външни експерти

Чл. 29а. (1) Списъкът с външни експерти по чл. 19, ал. 2, т. 8 ЗОП съдържа най-малко следната информация:

1. имена на експерта съгласно документ за самоличност;

2. ЕГН/ЛНЧ или друг идентификационен номер;

3. пощенски и електронен адрес за кореспонденция, телефон, факс и др.;

4. придобита образователна степен и специалност;

5. област на професионална компетентност, определена в съответствие с категориите от Общия терминологичен речник (CPV);

6. данни за професионална квалификация, допълнителна квалификация, ако има такава, и практическия опит, свързани със заявената професионална компетентност;

7. посочване на документите, посредством които се доказва заявената професионална компетентност;

8. данни за наличие на разрешение за достъп до класифицирана информация;

9. регион/региони на действие на експерта в страната;

10. данни за лицето/органа, предложили вписването на експерта.

(2) Данните по т. 2 се използват само за служебни цели и не се отразяват в публичната част от списъка.

(3) Изпълнителният директор на агенцията има право да изисква и включва в списъка по ал. 1 и допълнителни данни и информация за експертите.

Чл. 29б. (1) Включването на експерт в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 ЗОП се извършва от органите и лицата по чл. 20, ал. 1 ЗОП въз основа на заявление по образец, одобрен от изпълнителния директор на агенцията.

(2) Заявлението по ал. 1 се попълва посредством електронен формуляр чрез Портала за обществени поръчки.

(3) Заявлението по ал. 1 се изпраща до агенцията по един от следните начини:

1. за лицата по чл. 20, ал. 1, т. 1 ЗОП - чрез директно въвеждане на данните в онлайн образеца с използване на електронен подпис; в данните на подписа задължително следва да се съдържа ЕИК на лицето/органа;

2. за лицата по чл. 20, ал. 1, т. 2 ЗОП - чрез директно въвеждане на данните в онлайн образеца с използване на електронен подпис или чрез попълване на онлайн образец без използване на електронен подпис, като в този случай заявлението се изпраща на хартиен носител със саморъчен подпис; заявление, попълнено онлайн без използване на електронен подпис, което в едномесечен срок не е постъпило в агенцията на хартиен носител, се заличава служебно.

(4) Органите и лицата по чл. 20, ал. 1 ЗОП носят отговорност за верността на заявените данни.

(5) Във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 8, ал. 7 и чл. 34, ал. 3 ЗОП възложителите имат право да изискват от лицата, включени в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 ЗОП, доказателства за верността на посочените данни.

Чл. 29в. (1) Вписването в списъка е валидно за срок до 12 месеца считано от датата на подаване на заявлението. След изтичане на срока вписаните данни се заличават служебно.

(2) Заличените данни се съхраняват за период от 3 години, след което се архивират.

(3) Органите и лицата по чл. 20, ал. 1 ЗОП могат да потвърждават заявените данни чрез искане по образец, одобрен от изпълнителния директор на агенцията, преди изтичане на срока по ал. 1, при което валидността на заявлението се удължава за нов период.

(4) Органите и лицата по чл. 20, ал. 1 ЗОП могат да оттеглят по всяко време заявленията си за включване в списъка чрез искане по образец, одобрен от изпълнителния директор на агенцията.

Чл. 29г. (1) В списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 ЗОП може да се включи лице, което отговаря на следните изисквания:

1. да е навършило 18 години и да не е поставено под запрещение;

2. да не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професия или дейност, която се отнася до вписването;

3. да разполага с доказателства, че притежава професионална компетентност в заявената област в съответствие с категориите от Общия терминологичен речник (CPV).

(2) Органите и лицата по чл. 20, ал. 1, т. 1 ЗОП удостоверяват със заявлението за вписване в списъка, че за предложените от тях лица е извършена проверка относно обстоятелствата по ал. 1.

(3) Лицата по чл. 20, ал. 1, т. 2 ЗОП декларират обстоятелствата по ал. 1 в заявлението за вписване в списъка."


§ 24. В глава четвърта се създава раздел IIб:

"Раздел IIб

Ред за провеждане на жребий за избор на външни експерти като членове на комисиите за разглеждане и оценка на оферти

Чл. 29д. (1) Възложителят избира чрез жребий външен експерт за поръчките по чл. 34, ал. 3, изречение 2 от ЗОП измежду всички експерти с професионална компетентност от категорията, отговаряща на основния код на поръчката по Общия терминологичен речник (CPV), като отчита конкретния й предмет.

(2) Жребият по ал. 1 се извършва след публикуване в Регистъра на обществените поръчки на обявлението за обществена поръчка, а при процедурите на договаряне без обявление - на решението за откриване.

(3) Жребият по ал. 1 се извършва автоматизирано от упълномощен потребител на възложителя чрез използване на специализиран модул, свободно достъпен чрез Портала за обществени поръчки, съгласно критерии, посочени от възложителя.

(4) Възложителят сключва договор с експерта, определен по реда на ал. 1, и го включва в състава на комисията за провеждане на процедурата.

Чл. 29е. Възложителят провежда повторен жребий за избор на експерт в някой от следните случаи:

1. при отказ на експерта, определен чрез специализирания модул по чл. 29д, ал. 3;

2. когато по обективни причини не е възможно привличането на експерта като член на комисията, включително поради наличие на нормативно ограничение;

3. когато възникне невъзможност за изпълнение на задълженията на експерта в хода на провеждане на процедурата;

4. когато в проведения жребий няма експерт, който да отговаря на зададените от възложителя условия;

5. когато експертът не е предоставил доказателства за наличие на професионална компетентност в изискваната от възложителя категория от Общия терминологичен речник (CPV);

6. когато е необходимо привличането на повече от един експерт.

Чл. 29ж. Избраният експерт, както и лицата, които във връзка с изпълнение на служебните си задължения имат информация за извършения избор, са длъжни да я пазят в тайна до момента на обявяване състава на комисията.

Чл. 29з. (1) Възложителят определя възнаграждението на външния експерт преди провеждането на жребия и го посочва в заявката към автоматизирания модул по чл. 29д, ал. 3.

(2) Възнаграждението по ал. 1 не може да надхвърля стойността по чл. 14, ал. 5, т. 2 ЗОП.

Чл. 29и. Възложителят е длъжен да съхранява документите, свързани с проведените жребии, в срока по чл. 58а, ал. 6 ЗОП."


§ 25. В чл. 33, ал. 3, т. 2, изречение второ думите "или в документацията" се заличават.


§ 26. Създават се чл. 34а - 34в:

"Чл. 34а. (1) При използване на електронен каталог възложителят определя формат за представяне и организиране на информацията, валиден за всички участници. Информацията се обработва електронно по начин, който дава възможност за сортиране и автоматична оценка на предложенията по отделните позиции на каталога.

(2) В случаите по ал. 1 възложителите са длъжни да посочат в документацията за участие цялата необходима информация относно формата, използваното електронно оборудване, условията за осъществяване на техническото свързване, организацията на процеса за подаване и оценка на каталозите.

Чл. 34б. Когато е сключено рамково споразумение с повече от едно лице, в което не са определени всички условия и е предвидено подаване на оферти под формата на електронни каталози, възложителите възлагат всеки конкретен договор по реда на чл. 93б, ал. 3 ЗОП. В този случай отправената покана предвижда възможност за актуализиране или потвърждаване на подадените до момента каталози. Изискванията по чл. 93б, ал. 3, т. 3 и 4 ЗОП се обезпечават чрез автоматизирани средства за електронно подаване, съхраняване и обработване на информацията.

Чл. 34в. При динамични системи за доставки възложителите могат да предвидят офертите по чл. 93ж, ал. 1 ЗОП да се подават под формата на електронен каталог. В тези случаи чрез поканата по чл. 93и, ал. 1 ЗОП се предоставя възможност за актуализиране на каталога."


§ 27. В чл. 38, ал. 1 думата "приложението" се заменя с "приложение № 2".


§ 28. Създават се чл. 39а - 39в:

"Чл. 39а. (1) При провеждане на процедура на договаряне без обявление в случаите по чл. 93 ЗОП възложителят взема решение за откриване на процедурата и сключва договор за обществена поръчка след влизане на решението за откриване на процедурата в сила.

(2) При подписване на договора по ал. 1 определеният за изпълнител представя освен документите по чл. 47, ал. 10 и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 ЗОП.

Чл. 39б. Преди откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 3, ал. 2, т. 2 - 4 ЗОП възложителят е длъжен да вземе предвид мотивираното писмено становище на съответния компетентен орган по Закона за защита на класифицираната информация относно наличие на класифицирана информация.

Чл. 39в. Когато възложителят е определил допълнителен срок по чл. 51, ал. 3 ЗОП, той изчаква резултата от проучването за достъп до класифицирана информация, като при необходимост е длъжен да удължи допълнителния срок до приключване на проучването."


§ 29. В чл. 41, ал. 1 след думата "поръка" се поставя точка и текстът до края се заличава.


§ 30. В глава четвърта, в раздел V се създава чл. 47а:

"Чл. 47а. (1) В проекта на договор към документацията за участие възложителят включва най-малко следната информация:

1. данни за страните, датата и мястото на сключване на договора;

2. предмет;

3. цена, ред и срокове за разплащане;

4. срок или продължителност на изпълнение на поръчката, а при поетапно изпълнение - и междинни срокове, когато е приложимо;

5. права и задължения на страните;

6. размер и условия за задържане и освобождаване на гаранциите, свързани с изпълнението на договора, включително поетапно освобождаване;

7. ред за приемане на работата;

8. условия и ред за прекратяване.

(2) В проекта на договор трябва да се предвиди задължение за изпълнителя да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители, както и да предоставя на възложителя информация за плащанията по договорите за подизпълнение.

(3) Когато предметът на поръчка включва гаранционно поддържане, възложителят определя в проекта на договор каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане.

(4) При подготовката на документацията за участие възложителите могат да използват препоръчителния образец на договора за обществена поръчка съгласно приложение № 3."


§ 31. В чл. 48 ал. 1 се отменя.


§ 32. В глава пета заглавието на раздел I се изменя така:

"Раздел I

Предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 ЗОП".


§ 33. В чл. 49а се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) За осъществяване на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 ЗОП възложителят изпраща до агенцията:

1. проекта на решение за откриване на процедурата, когато е приложимо;

2. проекта на обявление;

3. информация за предварителен контрол, която съдържа:

а) проекта на методика - в случаите на критерий икономически най-изгодна оферта;

б) мотивите за определените критерии за подбор."

2. В ал. 2:

а) създава се т. 4а:

"4а. критерият за оценка на офертите;"

б) точка 5 се изменя така:

"5. източниците на финансиране, включително фондовете и оперативните програми, когато е приложимо;".

3. Алинея 3 се изменя така:

"(3) Документите по ал. 1 и 2, попълнени по утвърдени образци, се изпращат по електронен път. Придружителното писмо се подписва с електронен подпис, а документите по ал. 1 се прилагат като прикачени файлове към него."

4. Създават се нови ал. 4 и 5:

"(4) Изпълнителният директор на агенцията със заповед утвърждава образците по ал. 1, т. 3 и ал. 2 и определя електронния формат, техническите изисквания и способите за изпращане на документите по ал. 1 и 2.

(5) Заповедта и образците по ал. 4 се публикуват на Портала за обществени поръчки."

5. Досегашната ал. 4 става ал. 6.

6. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея думите "по електронна поща" се заличават.

7. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и се изменя така:

"(8) След изготвяне на становището по чл. 20а, ал. 3 ЗОП то се подписва с електронен подпис и се изпраща на възложителя по електронен път."

8. Досегашните ал. 7 - 9 се отменят.


§ 34. Създава се чл. 49б:

"Чл. 49б. (1) Едновременно с въвеждането в регистъра на решението и на обявлението за откриване на процедурата възложителят изпраща до агенцията и информация за предварителен контрол, която в приложимите случаи съдържа одобрената методика и/или писмени мотиви по чл. 20а, ал. 4 ЗОП. Информацията се изпраща като прикачен файл към обявлението. В информацията се посочват и мотиви за определените критерии за подбор, ако същите се различават от вече проверените.

(2) След изготвяне на окончателен доклад за законосъобразност той се изпраща на възложителя на адреса, посочен в обявлението, и на органите по чл. 20а, ал. 6 ЗОП по електронна поща, подписан с електронен подпис. Когато се установи, че не е изпратена информацията по ал. 1, това обстоятелство се отбелязва в доклада.

(3) Всеки етап от предварителния контрол се извършва еднократно.

(4) Предварителен контрол не се извършва на процедури, за които не са изпратени проектите на документи по чл. 49а, ал. 1."


§ 35. В глава пета заглавието на раздел II се изменя така:

"Раздел II

Предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 ЗОП".


§ 36. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2:

а) в изречение първо след думите "чл. 5, ал. 1, т. 7" се поставя запетая, добавя се "когато се одобрява такава" и се поставя запетая;

б) изречение второ се изменя така:

"Когато решението е изпратено по реда на чл. 6, ал. 1, т. 5, поканата и доказателствата се изпращат по електронна поща с използване на електронен подпис."

2. Създава се нова ал. 3:

"(3) За целите на контрола доказателствата към мотивите се изпращат на български език. Доказателства, получени на чужд език, не се разглеждат."

3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.

4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:

"(6) Становището се изпраща на възложителя по електронна поща с електронен подпис на електронния адрес, посочен в решението за откриване, на възложителя, който го публикува на профила на купувача."

5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.


§ 37. В чл. 55а, ал. 1 думите "При установяване различна практика на възложителите при прилагане на закона и подзаконовите нормативни актове по обществени поръчки" се заличават, а думата "изпълнителният" се заменя с "Изпълнителният".


§ 38. Създава се глава пета "б":

"Глава пета "б"

ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОГОВОРИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 12, АЛ. 1, Т. 13 И ЧЛ. 13, АЛ. 1, Т. 9 ЗОП

Чл. 55б. Цената на договор, сключван по реда на чл. 12, ал. 1, т. 13 и чл. 13, ал. 1, т. 9 ЗОП, се определя съгласно методиката, посочена в приложение № 4."


§ 39. Създава се глава пета "в":

"Глава пета "в"

ЕЛЕКТРОНЕН МОНИТОРИНГ (Е-МОНИТОРИНГ) И ЕЛЕКТРОНЕН ОДИТ (Е-ОДИТ)

Чл. 55в. (1) Органите за контрол по закона могат да разработят и използват платформа за автоматичен достъп до базите данни на възложителите - е-мониторинг.

(2) Възложителите нямат право да откажат свързване на системата по ал. 1 към собствените им бази от данни.

(3) Достъпът до базите от данни на възложителите трябва да е организиран по начин, който гарантира запазване на верността и целостта на информацията.

(4) Стандартите, правилата за достъп до базите от данни, правата и задълженията на лицата, които ще ползват платформата, се уреждат с вътрешни правила, издадени от ръководителите на органите за контрол по закона.

Чл. 55г. (1) Органите за контрол по закона могат да разработят и използват платформа за автоматично подаване и обработка на сигнали за нарушения при възлагане на обществени поръчки - е-одит.

(2) Платформата по ал. 1 трябва да гарантира поверителността на личните данни на лицата, които подават сигнали.

(3) Ръководителите на органите за контрол утвърждават вътрешни правила за подаване, текущо проследяване и докладване на постъпилите сигнали."


§ 40. Създава се приложение № 1 към чл. 25а:

"Приложение № 1 към чл. 25аОбразец № 1
 

ДО

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................... (1)

 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК (2)
в ............. процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет " ............................................"
 
Административни сведения
 
Наименование на участника:  
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН  
(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)  
Седалище:  
- пощенски код, населено място:  
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:  
Адрес за кореспонденция:  
- пощенски код, населено място:  
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:  
Телефон:  
Факс:  
E-mail адрес:  
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)
Лица, представляващи участника по учредителен акт:
(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес  
   
   
   
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес  
   
   
   
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес  
   
   
   
Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:
1. ...............................................................
 
2. ...............................................................
Данни за банковата сметка:  
Обслужваща банка:.....................................................................................................................................................................................................................
 
IBAN...............................................................................................................................................................................................................................
 
BIC...............................................................................................................................................................................................................................
 
Титуляр на сметката:..............................................................................................................................................................................................................
 
   
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ...................................................................................................................................................................................................................................................................
1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "..................................", като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.
2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.
3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.
4. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда. (3, 4)
5. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители:
1. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %)
6. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде ....... календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.
Неразделна част от настоящия документ са:
а) декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 (5) и 5 ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника съгласно документите за регистрация;
б) изисканите от възложителя доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и/или 2 ЗОП. (6)
 
Дата
............................/ ............................/ ..............................................................................................
Име и фамилия
............................................................................................................................................................
Подпис на лицето (и печат) (7)
..........................................................................................................................................................
_____________________
(1) Документът се адресира до възложителя на конкретната обществена поръчка, като е достатъчно посочване на длъжност.
(2) Документът е задължителна част от офертата. Прилага се в Плик № 1.
(3) Този текст (декларация) може да се включва в представянето на участника само при процедури по ЗОП за строителство или услуги, при които в изпълнение на чл. 28, ал. 5 ЗОП в документацията за участие възложителят изрично е посочил органите, от които може да се получи информация за условията за закрила на заетостта и условията на труд, които са приложими към строителството или към услугите - предмет на поръчката, и са в сила в държавата, в която те ще се изпълняват.
(4) Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на ЗОП "Минимална цена на труд" е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
(5) Обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 ЗОП се декларират от участниците, при условие че възложителят ги е посочил като пречка за участие в процедурата в обявлението за обществена поръчка или в поканата за участие.
(6) Текстът се включва, при условие че възложителят е поставил в обявлението или в поканата за участие изискване за доказване на обстоятелствата по чл. 49, ал. 1 и/или 2 ЗОП.
(7) Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.
Образец № 2
 
ДЕКЛАРАЦИЯ (8)
по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки
 
Подписаният/ата ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност .......................................................................................................................................................................................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(длъжност)
на ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
в изпълнение на чл. 47, ал. 9 ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет "..........."
 
ДЕКЛАРИРАМ:
 
1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
e) престъпление по чл. 108 от Наказателния кодекс. (9)
2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.
3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до конкретния участник):
а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;
в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници).
5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
7. Представляваният от мен участник (10) (вярното се отбелязва):
а) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
б) не се намира в подобна на посочената в буква "а" процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда (при чуждестранни участници);
в) не е преустановил дейността си.
8. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм лишен/лишена от право да упражнявам определена професия или дейност (11) съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението (включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността (12).
9. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка (включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2 ЗОП), доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.
10. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:
а) престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд;
б) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.
11. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
12. По отношение на представлявания от мен участник не е установено от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация въз основа на каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, която изключва заплаха за национална сигурност. (13)
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.
Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7-дневен срок от настъпването им.
Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1 - 4, както и по т. 7, 8, 10 и 11(14) са:
1. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за обстоятелствата по т. 1 - 4, както и по т. 7, 8, 10 и 11, са:
1. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Дата
............................/ ............................/ ..............................................................................................
Име и фамилия
............................................................................................................................................................
Подпис на лицето (и печат)
..........................................................................................................................................................
_____________________
(8) Декларацията се подписва задължително от лицето или от лицата, които представляват съответния участник според документите му за регистрация. Декларацията е задължителна част от офертата и се прилага в Плик № 1.
(9) Обстоятелството се включва в образеца на декларация само при обществени поръчки по чл. 3, ал. 2 ЗОП в областта на отбраната или сигурността.
(10) Обстоятелствата по т. 7 - 12 се включват в образеца на декларацията само и доколкото възложителят ги е предвидил като пречка за участие в конкретна процедура и ги е посочил в обявлението за обществена поръчка или в поканата за участие (при процедура на договаряне без обявление).
(11) Посочва се конкретна професия или дейност, която трябва да съответства на предмета на обществената поръчка.
(12) Текстът в скоби се включва в образеца само при обществени поръчки по чл. 3, ал. 2 ЗОП в областта на отбраната или сигурността.
(13) Текстът се включва в образеца само при обществени поръчки по чл. 3, ал. 2 ЗОП в областта на отбраната или сигурността.
(14) Посочването на т. 7, 8, 10 и 11 е необходимо, когато възложителят е включил някое от обстоятелствата, описани в тези точки, като пречка за участие в процедурата, съответно като обстоятелства, подлежащи на деклариране.
Образец № 3
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса
на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП(15)
Подписаният/ата ................................................................................................................................................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност ....................................................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ............................................................................................................................................................
(длъжност)
на ......................................................................................................................................................................................
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ ....................................................................................................... - участник в процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет "........................................................................................................................................"
 
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.
2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.
Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни.
 
Дата
............................/ ............................/ ..................................................................................
Име и фамилия
..........................................................................................................................................
Подпис (и печат)(16)
...........................................................................................................................................
   
_____________________
(15) Декларацията е задължителна част от офертата и се прилага в Плик № 1.
(16) Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.
 
Образец № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител(17)
Подписаният ...................................................................................................................................................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност
......................................................................................................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ...................................................................................................................................................................................
(длъжност)
на ................................................................................................................................................................................
(наименование на подизпълнителя)
 
ДЕКЛАРИРАМ:
 
1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен търговец, юридическо лице с нестопанска цел - вярното се подчертава):
............................................................................................................................................................................................
(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)
изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ..........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител)
при изпълнение на обществена поръчка с предмет "........................................................................................................... "
2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:
......................................................................................................................................................................................................
(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени
от подизпълнителя)
....................................................................................................................................................................................................
3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.
 
Дата
............................/ ............................/ ..................................................................................
Име и фамилия
..........................................................................................................................................
Подпис (и печат)
...........................................................................................................................................
   
_____________________
(17) Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще ползва подизпълнители. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са повече от един.
 
Образец № 5
СПИСЪК
по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП(18)
Подписаният/ата ............................................................................................................................................................................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност ............................................................................................................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ............................................................................................................................................................................................
(длъжност)
на ............................................................................................................................................................................................,
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ .................................................................... - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "........................", заявяваме, че през последните 3 (три) години считано до датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаните по-долу доставки/услуги (посочва се вярното с оглед обекта на конкретната обществена поръчка), еднакви или сходни с предмета на конкретната обществена поръчка, както следва:
 
Предмет на изпълнената доставка/услуга и кратко описание Стойност/цена (без ДДС) и количество/брой/обем на изпълнената доставка/услуга (19) Крайна дата на изпълнение на доставката/услугата Получател на доставката/ услугата
1.        
2.        
         
В подкрепа на посочените в списъка доставки или услуги, изпълнени от нас, прилагаме следните доказателства по чл. 51, ал. 4 ЗОП20:
1. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Дата
............................/ ............................/ ..................................................................................
Име и фамилия
..........................................................................................................................................
Подпис (и печат)
...........................................................................................................................................
   
_____________________
(18) Образецът може да се използва, когато при обществена поръчка за доставка или услуга възложителят е поставил изискване за представяне на списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП. Документът се прилага в Плик № 1.
(19) Колоната се включва в списъка, когато възложителят е поставил изискване за доказване на опит в изпълнение на еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка доставки/услуги на определена стойност и/или в определен обем/количество, съобразено със стойността и обема на конкретната обществена поръчка.
(20) Изброяват се конкретните приложени от участника документи или конкретните регистри, на които той се позовава. Участникът може да прилага или да се позовава на едно или повече от изброените в чл. 51, ал. 4 ЗОП доказателства.
 
Образец № 6
СПИСЪК
по чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП(21)
Подписаният/ата ............................................................................................................................................................................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност ............................................................................................................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ............................................................................................................................................................................................
(длъжност)
на ............................................................................................................................................................................................,
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ ...................................................... - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "........................", заявяваме, че през последните 5 (пет) години считано до датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаното по-долу строителство, както следва:
 
Вид и място на изпълненото строителство (кратко описание на изпълнените СМР) Стойност/цена (без ДДС) и обем на изпълненото строителство(22) Дата на приключване изпълнението на строителството Лице, за което е изпълнено строителството (ако има такова)
1.        
2.        
         
За посоченото в таблицата22строителство, изпълнено от нас, което е еднакво или сходно с предмета на конкретната обществена поръчка, прилагаме и следните доказателства по чл. 51, ал. 1, т. 2, букви "а" - "в" ЗОП(23):
1. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................................................................ (24)
 
Дата
............................/ ............................/ ..................................................................................
Име и фамилия
..........................................................................................................................................
Подпис (и печат)
...........................................................................................................................................
   
_____________________
(21) Образецът може да се използва, когато възложителят е поставил изискване в процедурата за представяне на списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП. Документът се прилага в Плик № 1.
(22) Колоната се включва в образеца, когато възложителят е поставил определени изисквания за стойността и/или обема на изпълненото строителство, съобразени със стойността и обема на конкретната обществена поръчка.
(23) Участникът може да прилага или да се позовава на едно или повече от посочените в чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП доказателства.
Образец № 7
 
ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК
на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на
обществената поръчка (25)
Подписаният/ата .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност .......................................................................................................................................................................................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
(длъжност)
на ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "........................", заявяваме:
1. Ръководните служители/експертите, с които предлагаме да изпълним обществената поръчка в съответствие с изискванията на възложителя, са:
Служител/експерт (трите имена) Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение) Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател) Професионален опит в областта на ................... (месторабота, период, длъжност, основни функции)
1.      
2.      
2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе служители/експерти.
Дата
............................/ ............................/ ..................................................................................
Име и фамилия
..........................................................................................................................................
Подпис (и печат)
...........................................................................................................................................
_____________________
(25) Образецът може да се използва при обществени поръчки, в които е необходимо участниците да представят документ по чл. 51, ал. 1, т. 7 ЗОП. Документът се поставя в Плик № 1.
 
Образец № 8
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 51а ЗОП за ангажираност на експерт (26)
Подписаният/ата .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена)
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(данни по документ за самоличност)
в качеството ми на експерт в офертата на ..............................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на участника)
ДЕКЛАРИРАМ:
1. На разположение съм да поема работата по обществена поръчка с предмет "...............................................................".
2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка.
3. Заявените от участника по отношение на мен данни и информация са верни.
4. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна може да доведе до отстраняване на участника от процедурата.
5. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата.
Дата: .................................................. Декларатор:.........................................
   
_____________________
(26) Образецът може да се използва при процедури, в които изискванията на възложителя предполагат възможност за ангажиране на експерти, които не са служители на участника. Документът се представя поотделно за всеки експерт, като се прилага в Плик № 1.
 
Образец № 9
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП (27)
Подписаният/ата .........................................................................................................................................................................,
(трите имена)
данни по документ за самоличност ........................................................................................................................................,
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ......................................................................................................................................................................................................................................................................................
(длъжност)
на ........,
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ".........................................."
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Информацията, съдържаща се в .......................... (посочват се конкретна част/части от техническото предложение) от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава).
2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.
Дата
............................/ ............................/ ..................................................................................
Име и фамилия
..........................................................................................................................................
Подпис (и печат)
...........................................................................................................................................
_____________________
(27) Декларацията по чл. 33, ал. 4 ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това. Декларацията се прилага в Плик № 2.
 

"


§ 41. Приложението към чл. 38, ал. 1 става приложение № 2.


§ 42. Създава се приложение № 3 към чл. 47а, ал. 4:

"Приложение № 3 към чл. 47а, ал. 4(28) Образец на проектодоговор за обществена поръчка
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№..................../....................
Днес, ................................................................ г., в гр./с. ...................... на основание чл. ................ ЗОП между:
................................................................................................................................................................................................... с
(наименование на възложителя)
адрес: ...........................................................................................................................................................................................,
ЕИК/БУЛСТАТ: ........................, представлявано от ............................................................................................................................................................................................................................................

(законен представител - име и длъжност)

или ...............................................................................................................................................................................................,
(упълномощено лице - име, длъжност, акт на който се основава представителната му власт)
наричано по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една страна,
и
........................................................................................... със седалище ......................................................................................................................................................................................

(наименование на изпълнителя)

и адрес: ........................................................................................................................................................................................,
ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ:..............................................................., идентификационен номер по ДДС (ако има регистрация)
..........:................., представлявано от .....................................................................................................................................................................................................................................................

(законен представител - име и длъжност)

или ...............................................................................................................................................................................................,
(ако има упълномощено лице - име, длъжност, акт на който се основава представителната му власт)
определен за изпълнител след проведена ................................... процедура за възлагане на обществена

(вид процедура)

поръчка № .................................................................................................................................................................................../

(уникален номер на поръчката в Регистъра на обществени поръчки)

публична покана № .........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................,
(уникален код на публичната покана в Портала за обществени поръчки)
наричано по-долу за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна,
се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост "Договор", с предмет:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(наименование на поръчката, дадено от възложителя)
Страните се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(подробно описание на договорното задължение - предмет на обществената поръчка)
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на ......................................................... лв.
(без ДДС) и .......................................................................................................................................... (с включен ДДС). (29)
2.2. Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура от страна на изпълнителя и .....................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочват се други документи, които удостоверяват изпълнението и приемането на работата по договора)
2.3. Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок от ......... дни (30) считано от ............................................................................................................................................................................................
(посочва се от кога задължението е изискуемо)
2.4. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
BIC: ......................................
IBAN: ...................................
БАНКА: ...............................
2.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по т. 2.4 в срок от ........ дни считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.
2.6. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.
2.7. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на т. 9.3.
ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
3.1. Договорът влиза в сила от .......................... и има действие до ............................................................................... (31)
3.2. Мястото на изпълнение на поръчката е ..............................................................................................................................................................................................................................................................
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ (32)
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
4.1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.
4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.3. Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в т. 10.1 от настоящия договор.
4.4. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.5. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
5.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.
5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор.
6.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен:
7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия договор.
7.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.
7.3. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от ......... дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.
V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на ............................. (....................................................................................) лева,

(с думи)

представляващи .......... (%) (33) от неговата обща стойност, без ДДС.
8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от ............дни.
8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.
8.4. При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по т. 8.1 в срок от ............. дни след приключване на изпълнението, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
8.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа ............. (...............) част от гаранцията за изпълнение за обезпечаване

(с думи)

задължението за гаранционна поддръжка, а останалата част освобождава след приемане на изпълнението.34
8.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответна част от гаранцията за изпълнение след завършване и приемане на всеки отделен етап.35
8.7. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.
VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
9.1. Приемането на извършената работа по т. 1 се извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.
9.2. Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по т. 9.1 на двустранен протокол/акт или на друг документ.
9.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.
VІІ. НЕУСТОЙКИ (36)
10.1. В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на ....... % за всеки просрочен ден, но не повече от ...... %
(....................... процента) от стойността на забавената дейност.

(с думи)

10.2. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.
VІІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА (37)
11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.
11.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
11.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок .................. от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
11.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
12.1. Настоящият договор се прекратява:
12.1.1. С изтичане на срока по т. 3.1 или с достигане на предвидената в т. 2.1 стойност (38);
12.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
12.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
12.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
12.1.5. С окончателното му изпълнение;
12.1.6. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
12.1.7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
12.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
12.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от .......... работни дни;
12.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
12.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
12.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
12.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
12.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с .........................................................................................................................................................................................................................................

(срок на предизвестието)

предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.
ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
13. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.
14. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.
15. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.
16. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.
17. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.39
18. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.
Неразделна част от настоящия договор са:
1. Техническата спецификация - приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - приложение № 2 към настоящия договор.
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - приложение № 3 към настоящия договор.
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.
     
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   ИЗПЪЛНИТЕЛ:
............................................................................
 
............................................................................
(име, подпис, печат)   (име, подпис, печат)"
_____________________
(28) Образец на проектодоговор за обществена поръчка на основание чл. 47а, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
(29) Общата цена по договора се определя съгласно ценовото предложение на изпълнителя. Възможно е да се уговори възложителят да заплаща последователно изпълнените конкретни дейности в рамките на ценовото предложение за изпълнителя, представляващо неразделна част от договора.
(30) Съобразно чл. 303а, ал. 2 от Търговския закон, когато длъжникът е публичен възложител, страните могат да договорят срок за изпълнение на парично задължение не повече от 30 дни. По изключение може да бъде договорен и по-дълъг срок, но не повече от 60 дни, когато това се налага от естеството на стоката или услугата или по друга важна причина, ако това не представлява явна злоупотреба с интереса на кредитора и не накърнява добрите нрави.
(31) Срокът може да е определен или определяем.
(32) Правата и задълженията на страните зависят от особеностите на предмета на поръчката.
(33) Условията и размерът на гаранцията за изпълнение се определят от възложителя в обявлението/поканата за участие или в публичната покана, като размерът не може да превишава 5 % от стойността на поръчката. Когато договорът няма крайна обща стойност, гаранцията за изпълнение се определя на базата на прогнозната стойност на обществената поръчка (без ДДС).
(34) Клаузата е относима към договори, в чийто предмет е включена и гаранционна поддръжка.
(35) Клаузата е относима към договори с поетапно изпълнение.
(36) Клауза за "Неустойки" не е част от минималното задължително съдържание на проекта на договор съгласно чл. 47а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.
(37) Клауза за "Непредвидени обстоятелства" не е част от задължителното минимално съдържание на проекта на договор съгласно чл. 47а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.
(38) Основанието е приложимо към договори, в които е заложена пределна стойност.
(39) Законодателството в областта на обществените поръчки има предимство пред договорните клаузи на Международната федерация на инженерите-консултанти (ФИДИК).

"


§ 43. Създава се приложение № 4 към чл. 55б.

"Приложение № 4 към чл. 55б


МЕТОДИКА

за определяне на цените по договор, сключван по реда на чл. 12, ал. 1, т. 13 и чл. 13, ал. 1, т. 9 ЗОП


1. Цените по договора се определят въз основа на необходимите разходи (себестойността) за изпълнение на възлаганите дейности, увеличени с предвидената от възложителя печалба, както и с разчетите/разходите за данъци, такси и др. по т. 8, буква "б".

2. Предвиденият процент за печалба не може да надвишава повече от 10 на сто от разходите (себестойността), определена в съответствие с т. 5.

3. Процентът на печалбата по т. 2 може да се начислява както върху цялата сума на разходите (себестойността) по договора, така и върху отделни елементи.

В случай че процентът на печалба се начислява върху отделни елементи, с различен размер за всеки от тях, например върху разходите за труд, механизация и др., по всеки от елементите тя не може да надвишава 10 на сто спрямо разходите за него.

4. Преди сключване на договор възложителят следва да се убеди, че:

а) фактическите разходи (себестойността) е определена, като са взети под внимание единствено разходите, необходими за изпълнение на възлаганата дейност съобразно нейния обем и времетраене, включително като изиска от изпълнителя да представи разчети за начина, по който е определена себестойността по всеки неин елемент съобразно обема и времетраенето;

б) равнището/нивото на разходите по отделните елементи на себестойността са определени така, че да е гарантирана тяхната обективност; за обективни се приемат такива равнища на разходите, които са разчетени в съответствие с действащи правила и стандарти за определянето им и/или обичайно биха се отчели за изпълнение на същата или сходна дейност от независим икономически оператор.

5. Съобразно вида на възлаганите дейности разходите, съставляващи общата калкулация, могат да обхващат, когато е приложимо:

а) разходи за материали (основни и спомагателни);

б) разходи за амортизация на дълготрайни материални и нематериални активи;

в) разходи за заплати и трудови възнаграждения;

г) разходи, дължими към работници въз основа на нормативен акт или в съответствие с колективни договорености по договори със синдикати (храна, добавки към трудовото възнаграждение, специално работно облекло и други);

д) разходи за гориво-смазочни материали;

е) разходи за енергия, електрическа и/или топлинна и/или различни енергоизточници;

ж) разходи за транспорт;

з) разходи за разрешителни, лицензии, сертификати и други, обичайно необходими за осъществяване на съответната дейност;

и) нормативно установени разходи за осигуровки, здравно обслужване и други, дължими от работодателя;

к) нормативно определени разходи за застраховане на активи, служители и работници;

л) доставно-складови разходи, които не могат да надвишават 7 процента от стойността на влаганите материали;

м) разходи за външни услуги (Външни услуги включват дейности, възлагани от изпълнителя на друг изпълнител, с оглед осигуряване на условия за изпълнение на договора, който ще се сключи по реда на чл. 12, ал. 1, т. 13 и чл. 13, ал. 1, т. 9 ЗОП. Посредством възлагането на външни услуги не се допуска превъзлагане на дял от предмета на договора, който ще се сключи по реда на чл. 12, ал. 1, т. 13 и чл. 13, ал. 1, т. 9 ЗОП.

), които не могат да надвишават 20 процента от общия размер на себестойността.

6. Разходите по т. 5 се определят, като се вземат предвид както преките разходи (намиращи директно отражение в себестойността), така и непреките разходи (разпределени на база), с отчитане на условията по т. 4.

7. Не се допуска отнасяне в себестойността на разходи за лихви, глоби, неустойки и други икономически санкции с изключение на:

а) разходите за лихви по редовно обслужвани кредити (без наказателни лихви, лихви за забава и други);

б) разходите за обслужване на кредити, извън лихвите, по буква "а", дължими в съответствие с клаузите по договорите с кредитни институции (такси за обслужване и други).

8. При формиране на себестойността по т. 5 не се допуска включване на разходи, преди да се определи процентът на печалба по т. 1 и 2 за:

а) облагане на печалбите/доходите на изпълнителя, както и на разходите, свързани с отчисления от формираната печалба/доход под формата на дивидент и други, включително разходите, с които печалбите/доходите следва да се увеличат предвид условието, че тези разходи не се признават за такива, преди да се определи размерът на облагаемата печалба/доход;

б) разчетите за ДДС, акцизи, данъци, такси, митнически сборове и други начисления върху стойността на стоката/услугата, които са дължими съгласно нормативен акт.

9. Сумите по т. 8, буква "б" се включват в дължимата сума по договора, но се посочват отделно, така че да е видно, че върху тях не се начислява печалба.

10. Като се вземат предвид посочените условия, цената на договора се определя по следните формули:

Когато печалбата се начислява върху разходите за целия договор:

ЦДг = (Рсб+(Рсб x П)/100) + ДДС+АДТМС, където:

ЦДг е цената на договора;

Рсб са разходите на базата на себестойността;

П е печалбата, определена в процент, но не повече от 10 на сто;

ДДС са дължимите суми за данък върху добавената стойност;

АДТМС са дължимите суми за акцизи, данъци, такси, митнически сборове и други.

Когато печалбата се начислява върху отделни елементи от себестойността:

ЦДг = ((Рсб1 +(Рсб1 х П1)/100) + (Рсб2 + (Рсб2 х П2)/100) +...(Рсбn +(Рсбn х Пn)/100)) + ДДС+АДТМС, където:

ЦДг е цената на договора;

Рсб 1,2...n са разходите на базата на себестойността за всеки елемент поотделно;

П1,П2...Пn е печалбата, определена в процент, но не повече от 10 на сто за всеки отделен елемент;

ДДС са дължимите суми за данък върху добавената стойност;

АДТМС са дължимите суми за акцизи, данъци, такси, митнически сборове и други."


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 44. В 6-месечен срок от влизането в сила на постановлението стойността на дължимите плащания по договори, сключени по реда на чл. 12, ал. 1, т. 13 и чл. 13, ал. 1, т. 9 ЗОП, се преизчислява съобразно методика по чл. 55б от правилника.


§ 45. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките