Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 104 от 16.XII

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.104 от 16 Декември 2014г.

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България и чл. 35б, ал. 2, 5 и 6 и чл. 36в, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит


РЕШИ:


Избира Симеон Първанов Милев за член на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

-------------------------

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 10 декември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

Подпечатано с държавния печат.


Промени настройката на бисквитките