Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 105 от 19.XII

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО НА АЗЕРБАЙДЖАНСКАТА РЕПУБЛИКА (Утвърден с Реше

 

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО НА АЗЕРБАЙДЖАНСКАТА РЕПУБЛИКА
(Утвърден с Решение № 756 от 6 ноември 2014 г. на Министерския съвет. В сила от 27 ноември 2014 г.)

Издаден от Министерството на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г.

Министерството на земеделието и храните на Република България и Министерството на селското стопанство на Азербайджанската република, наричани тук по-долу "Страните", в желанието си да развиват приятелските отношения и сътрудничеството в областта на земеделието между двете страни, както и да разширяват сътрудничеството между институциите, отговорни за научните изследвания и развитието на селското стопанство в двете страни,

се споразумяха за следното:


Член 1

Този Меморандум за разбирателство е насочен към взаимноизгодното развитие на икономическото, научното и техническото сътрудничество между двете страни в различни области на интерес в областта на селското стопанство.


Член 2

Страните, в съответствие със законодателството на своите държави и рамките на компетенциите си, ще установяват и развиват връзки на взаимно икономическо, научно и техническо сътрудничество в следните области:

1. Производство и преработка на млечни и месни продукти.

2. Животновъдство.

3. Растениевъдство.

4. Селекция, защита и събиране на културни растения.

5. Бубарство.

6. Безопасност на храните и фуражите.

7. Защита на растенията и карантина.

8. Ветеринарно дело.

9. Други области от взаимен интерес.


Член 3

1. Двете Страни ще подкрепят и развиват сътрудничеството в областите, цитирани в член 2.

2. Това сътрудничество ще се осъществява чрез обмяна на информация, специалисти и експерти, организиране на съвместни обучения, семинари и конференции, чрез подкрепянето на търговски панаири и изложения в двете страни, както и по други начини, които ще са обект на преговори между Страните.


Член 4

Този Меморандум за разбирателство няма да окаже влияние върху правата и задълженията на Страните, произтичащи от други международни споразумения, по които те са страни.


Член 5

Всяко несъгласие, което може да произтече от тълкуването или приложението на този Меморандум за разбирателство, ще се решава по пътя на преговори и консултации между Страните.


Член 6

Допълнения и изменения към този Меморандум могат да се правят по взаимно съгласие между Страните.


Член 7

Този Меморандум за разбирателство се сключва за неопределен период от време и влиза в сила от датата на приемане от Страните на последното писмено известяване по дипломатически път, потвърждаващо извършването на съответните им вътрешни процедури, изисквани за влизане в сила на този Меморандум за разбирателство.

Всяка Страна може да прекрати този Меморандум за разбирателство с писмено уведомяване на другата Страна чрез дипломатически канали. Този Меморандум за разбирателство се прекратява 6 (шест) месеца след получаването на такова известие.

Изготвен в Баку на 30 юни 2014 г. в два оригинални екземпляра, всеки на български, азербайджански и английски език, като всички текстове са с еднаква сила. В случай на разминаване в тълкуването на този Меморандум за разбирателство английският текст е водещ.