Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 105 от 19.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 416 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2014 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 416 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2014 Г.

В сила от 17.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. в размер 97 800 лв., които да бъдат предоставени чрез Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) в подкрепа на усилията на международната общност за ограничаване на разпространението на вируса ебола.

(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за официална помощ за развитие за 2014 г.


Чл. 2. Организирането, координирането и реализирането на проекта по чл. 1 се възлагат на министъра на външните работи.


Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация", бюджетна програма "Международно сътрудничество" по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 4. Министърът на външните работи да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г. и да уведоми министъра на финансите.


Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2014 г.


Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.


§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на външните работи.


§ 3. Постановлението влиза в сила от 17 декември 2014 г.