Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 105 от 19.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 418 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2014 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 418 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2014 Г.

В сила от 19.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г., както следва:

1. Намаление на утвърдените разходи по:

а) "Политика в областта на хората с увреждания", бюджетна програма "Интеграция на хората с увреждания" с 11 300 000 лв.;

б) "Политика в областта на жизненото равнище, доходите и демографското развитие", бюджетна програма "Доходи от труд и жизнено равнище на населението" със 140 000 лв., бюджетна програма "Инструменти за социална сигурност" с 30 000 лв. и бюджетна програма "Демографско развитие на населението" с 30 000 лв.;

в) бюджетна програма "Администрация" с 2 200 000 лв.

2. Увеличение на утвърдените разходи по:

а) "Политика в областта на заетостта", бюджетна програма "Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заети лица" с 2 000 000 лв.;

б) "Политика в областта на трудовите отношения", бюджетна програма "Осигуряване на подходящи условия на труд" със 100 000 лв. и бюджетна програма "Предотвратяване и ограничаване на колективни трудови конфликти" със 170 000 лв.;

в) "Политика в областта на социалната закрила и равните възможности", бюджетна програма "Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход" с 650 000 лв. и бюджетна програма "Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи" с 850 000 лв.;

г) "Политика в областта на социалното включване", бюджетна програма "Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда" със 720 000 лв., бюджетна програма "Подпомагане на семейства с деца" с 9 100 000 лв. и бюджетна програма "Интегрирани услуги за социално включване" със 100 000 лв.;

д) "Политика в областта на свободното движение на работници, миграцията и интеграцията", бюджетна програма "Свободно движение на работници, миграция и интеграция" с 10 000 лв.


Чл. 2. Министърът на труда и социалната политика да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. и да уведоми министъра на финансите.


Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 78 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на труда и социалната политика.


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".