Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 105 от 19.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 419 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВИ РАЗМЕРИ НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 419 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВИ РАЗМЕРИ НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА

Обн. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г., отм. ДВ. бр.42 от 9 Юни 2015г., отм. ДВ. бр.44 от 16 Юни 2015г.

1. Отменено с § 4 от заключителните разпоредби на Постановление № 139 от 4 юни 2015 г. за определяне нови размери на минималната работна заплата за страната - ДВ, бр. 42 от 9 юни 2015 г., в сила от 13.06.2015 г.

2. Отменено с Решение № 5698 от 19.05.2015 г. на ВАС - ДВ, бр. 44 от 16 юни 2015 г., в сила от 16.06.2015 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2015 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната 360 лв. и на минималната часова работна заплата 2,20 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

(2) Определя от 1 юли 2015 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната 380 лв. и на минималната часова работна заплата 2,21 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

(3) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 и 2 се определя за пълен работен месец.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Необходимите средства за изпълнението на постановлението се осигуряват в рамките на предвидените средства по бюджетите на организациите по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси.


§ 2. В чл. 1, ал. 4 от Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 4 от 2009 г., бр. 51, 91 и 93 от 2011 г., бр. 49, 80 и 103 от 2012 г., бр. 17, 53, 80, 97 и 110 от 2013 г. и бр. 2 от 2014 г.) думите "е 340 лв." се заменят с "от 1 януари 2015 г. е 360 лв., а от 1 юли 2015 г. е 380 лв.".


§ 3. До приемането на Националния план за действие по заетостта за 2015 г. субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на минимална работна заплата по програми и мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, се определя от 1 януари 2015 г. в размер 360 лв. за пълен работен месец при осемчасов работен ден и 2,20 лв. часова работна заплата.


§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.