Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 105 от 19.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 420 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2014 Г. (ДВ, БР. 81 ОТ 2014 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 420 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2014 Г. (ДВ, БР. 81 ОТ 2014 Г.)

В сила от 19.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 1, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. в т. 1 думите "изпълнение на проект за подобряване на психиатричната помощ в Република България" се заменят с "модернизация, реконструкция и оборудване на материално-техническата база и закупуване на транспортни средства за превоз на персонал и пациенти";

2. в т. 2 накрая се добавя "и за подобряване на материално-техническата осигуреност";

3. в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя "друго оборудване, линейки и основен ремонт".


§ 2. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения:

1. в т. 1 числото "3 628 800" се заменя с "3 928 800";

2. в т. 3 числото "3 628 800" се заменя с "3 632 400";

3. в т. 4 числото "1 094 400" се заменя със "777 600";

4. в т. 5 числото "648 000" се заменя с "661 200".


Заключителни разпоредби

§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.


§ 4. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".