Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 105 от 19.XII

УКАЗ № 292 ОТ 16.12.2014 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

 

УКАЗ № 292 ОТ 16.12.2014 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

Обн. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Да се обнародва в "Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, приет от ХLIІI Народно събрание на 5 декември 2014 г.

Издаден в София на 16 декември 2014 г.

Подпечатан с държавния печат.