Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 106 от 23.XII

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1008 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА СЪПРОВОЖДАНЕ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ОТ ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ОРГАНИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1008 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА СЪПРОВОЖДАНЕ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ОТ ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ОРГАНИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2015г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази инструкция се уреждат организацията и редът за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица от полицейските органи на Министерството на вътрешните работи (МВР).


Чл. 2. (1) Съпровождане на малолетни и непълнолетни лица са всички действия, свързани с придвижването им от едно до друго структурно звено на МВР, специализирана институция за деца, дирекция "Социално подпомагане", лечебно заведение или адреса, на който живеят лицата, по определен маршрут.

(2) При необходимост се предприемат мерки за охрана на съпровожданите малолетни и непълнолетни лица.

(3) Съпровождането приключва с предаването на малолетните и непълнолетните лица на структурно звено на МВР, специализирана институция за деца, социален работник в дирекция "Социално подпомагане", лечебно заведение, родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете.

(4) Маршрутът може да преминава през територия, обслужвана от повече от една областна дирекция на МВР (ОДМВР) или регионална дирекция "Гранична полиция" (РДГП).


Чл. 3. (1) Малолетните и непълнолетните лица се съпровождат от полицейски служители, които имат най-малко две години професионален стаж.

(2) При съпровождане на малолетни и непълнолетни лица могат да се включват и педагози, психолози, психиатри, преводачи, здравни и социални работници или други лица, когато изпълнението на задачата налага това.

(3) При съпровождане малолетните и непълнолетните лица, на които е предоставена полицейска закрила, могат да бъдат придружавани от родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, когато това е в техен интерес.


Раздел II.
Малолетни и непълнолетни лица, подлежащи на съпровождане

Чл. 4. (1) Съпровождат се следните малолетни и непълнолетни лица:

1. обявените за издирване;

2. неявилите се в указания срок или отклонилите се от възпитателни училища - интернати (ВУИ) или социалнопедагогически интернати (СПИ);

3. отклонилите се от други специализирани институции за деца;

4. избягалите от дома си;

5. избягалите от домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни (ДВНМН);

6. издирените от органите на МВР избягали от поправителни домове (ПД);

7. задържаните при условията и по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР);

8. на които е предоставена мярка "Полицейска закрила" на основание Закона за закрила на детето (ЗЗД);

9. пострадалите от домашно насилие по смисъла на Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН);

10. депортираните/репатрираните в Република България непридружени и/или задържани в чужбина български граждани;

11. чужденците, подлежащи на експулсиране или принудително отвеждане до границата на Република България.

(2) Лицата по ал. 1, т. 6 се предават в най-близкото териториално звено "Охрана" (ТЗО) на Главна дирекция "Охрана" (ГДО) при Министерството на правосъдието (МП).

(3) Извън посочените случаи в ал. 1 съпровождане на малолетни и непълнолетни лица се извършва само в случаи, когато това е предвидено в закон.


Чл. 5. Съпровождане на малолетни и непълнолетни лица независимо от гражданството им за/от друга държава се извършва при:

1. (доп. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) експулсиране, принудително отвеждане, депортиране и/или репатриране на лицето;

2. изпълнение на решение на български или чуждестранен съдебен орган по силата на международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България.


Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) За съпровождане на малолетни и непълнолетни лица - чужденци на територията на страната, се уведомява дежурният в оперативния дежурен център (ОДЦ) или оперативната дежурна част (ОДЧ) на съответната ОДМВР или РДГП.


Раздел III.
Сили и средства за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица

Чл. 7. (1) Полицейските служители, които осъществяват съпровождане на малолетни и непълнолетни лица, се определят поименно със заповед на:

1. директорите на ОДМВР и РДГП или оправомощени от тях длъжностни лица;

2. началниците на районни управления (РУ), гранични полицейски участъци (ГПУ) и зонални жандармерийски управления (ЗЖУ).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) За служителите от Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) и Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) заповедта по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция или оправомощено от него длъжностно лице.

(3) Заповедите по ал. 1 и 2 се актуализират ежегодно или при необходимост.


Чл. 8. (1) Съпровождане на малолетни и непълнолетни лица се извършва със:

1. служебни автомобили на МВР;

2. автобуси, обслужващи междуселищни маршрути;

3. железопътен, въздушен и воден транспорт.

(2) Не се допуска съпровождане на малолетни и непълнолетни лица с обществен транспорт в градските зони.


Чл. 9. (1) При съпровождане на малолетни и непълнолетни лица могат да се използват домовете за временно настаняване на малолетни и непълнолетни (ДВНМН) съобразно изискванията за прием и настаняване в тях.

(2) В случаите, когато малолетните и непълнолетните са предадени в ДВНМН, по-нататъшното им съпровождане се осъществява по реда, определен за работа в тях.


Раздел IV.
Задължения на длъжностните лица при съпровождане на малолетни и непълнолетни лица

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) Директорите на ГДНП и ГДГП:

1. организират и контролират дейността по съпровождането на малолетни и непълнолетни лица;

2. организират взаимодействието между структурните звена на МВР за осъществяване на съпровождането на малолетни и непълнолетни лица;

3. координират съвместната дейност с други институции по повод съпровождането на малолетни и непълнолетни лица.


Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) Директорите на ОДМВР, РДГП и директорът на дирекция "Жандармерия" при ГДНП или оправомощени от тях длъжностни лица организират:

1. дейността по съпровождането на малолетни и непълнолетни лица в съответните ОДМВР, РДГП и в ЗЖУ;

2. правилното разпределение и ефективното използване на силите и средствата за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица;

3. взаимодействието и координацията между структурните звена, ОДЦ и ОДЧ;

4. взаимодействието с конвойните звена при териториалните структурни звена на МВР;

5. взаимодействието с териториалните звена ТЗО на ГДО при МП;

6. обучението на полицейските служители, които са определени за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица по чл. 7.


Чл. 12. Началниците на РУ, ГПУ и ЗЖУ организират:

1. изпълнението на дейността и контрола по съпровождането на малолетни и непълнолетни лица;

2. силите и средствата за осъществяване на съпровождането на малолетни и непълнолетни лица;

3. изготвянето на документацията за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица в структурното звено;

4. обучението на полицейските служители, които са определени за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица по чл. 7.


Чл. 13. Полицейските служители, определени за осъществяване на съпровождането:

1. се запознават и спазват нормативните актове, регламентиращи дейността с малолетни и непълнолетни лица, и Етичния кодекс за работещите с деца;

2. осъществяват дейността по съпровождане на малолетните и непълнолетните лица;

3. докладват писмено по установения ред след приключване на съпровождането на малолетните и непълнолетните лица;

4. попълват и регистрират документацията за съпровождане на малолетните и непълнолетните лица.


Раздел V.
Ред за осъществяване на дейността по съпровождане на малолетни и непълнолетни лица

Чл. 14. Малолетните и непълнолетните лица се съпровождат на следните основания:

1. телеграма за общодържавно издирване или съобщение за местно издирване;

2. уведомително писмо от директор на ВУИ, СПИ, друга специализирана институция за деца или лечебно заведение за неявяване в указания срок или отклоняване на малолетни или непълнолетни;

3. заповед за задържане на малолетни и непълнолетни лица при условията и по реда на ЗМВР;

4. заповед за предоставяне на полицейска закрила на основание на ЗЗД;

5. заповед на длъжностно лице или акт на държавен орган за експулсиране или принудително отвеждане на чужденци до границата на Република България;

6. документ на компетентен български или чужд орган за депортиране/репатриране на български граждани от други държави в Република България;

7. съдебно решение за налагане мярка за защита по смисъла на ЗЗДН;

8. в други случаи, определени със закон.


Чл. 15. (1) За всеки отделен случай на съпровождане на малолетни и непълнолетни длъжностните лица по чл. 7, ал. 1 и 2 издават писмена заповед по образец (приложение № 1).

(2) Организацията на съпровождането започва от съответното структурно звено на МВР с получаването на документа по чл. 14.

(3) В случаите, когато маршрутът за съпровождане следва извън съответната ОДМВР или РДГП, съпровождането се продължава след издадена писмена заповед от директора на компетентната ОДМВР/РДГП или оправомощен от тях служител за всеки отделен случай.


Чл. 16. (1) В заповедта по чл. 15 се посочват:

1. датата на издаване;

2. длъжностното лице, издало заповедта;

3. основанието за съпровождане;

4. трите имена и ЕГН на съпровожданите лица;

5. структурното звено, откъдето започва съпровождането;

6. маршрутът, по който ще се съпровождат лицата;

7. структурното звено, институцията за отглеждане и възпитание на деца, лечебното заведение или адресът, където да се предадат лицата;

8. начинът за съпровождане на лицата съгласно чл. 8;

9. длъжността и имената на полицейските служители, които осъществяват съпровождането;

10. служителят, определен за ръководител на екипа за съпровождане;

11. наличните съпроводителни документи;

12. лицата, включени в съпровождането, съгласно чл. 3, ал. 2 и 3.

(2) За малолетни и непълнолетни лица с неустановена самоличност в заповедта по чл. 15 се посочват пол, видима възраст, ръст, физически и психически статус и отличителни белези.


Чл. 17. Съпровождането на малолетните и непълнолетните лица приключва с предаването им на структурно звено на МВР, специализирана институция за деца, социален работник от дирекция "Социално подпомагане", лечебно заведение, родител, настойник, попечител или лице, което полага грижи за дете, за което се попълва протокол по образец (приложение № 2).


Чл. 18. (1) Екземпляр от заповедта по чл. 15, ал. 1 се предоставя на звеното за финансово осигуряване на съответното структурно звено на МВР, когато:

1. по време на съпровождането е необходимо малолетните и непълнолетните лица да бъдат хранени;

2. се използва транспорт по чл. 8, ал. 1, т. 2 и 3.

(2) Средствата за храна и транспорт за съпровождане на малолетните и непълнолетните лица се осигуряват по ред и норми, определени от министъра на вътрешните работи.


Чл. 19. Малолетните и непълнолетните лица се запознават по разбираем за тях начин с основанията и реда за съпровождането и с правомощията на служителите спрямо тях.


Чл. 20. (1) Съпровождането на две и повече малолетни и непълнолетни лица се осъществява от екип от най-малко двама полицейски служители.

(2) Броят на служителите по ал. 1 се определя съобразно броя на съпровожданите малолетни и непълнолетни лица и оперативната обстановка.

(3) При определяне на служителите, съпровождащи малолетните и непълнолетните лица, един от тях е от пола на съпровожданото лице/съпровожданите лица.

(4) При съпровождането по ал. 1 един от служителите се определя за ръководител на екипа.


Чл. 21. По време на съпровождането на малолетните и непълнолетните лица полицейските служители:

1. не допускат лица, които нямат отношение към съпровождането, да осъществяват вербален или физически контакт със съпровожданите лица;

2. при необходимост извършват проверка на личните им вещи, когато има достатъчно данни, че се укриват вещи, свързани с извършено престъпление или нарушение;

3. предприемат необходимите мерки за осигуряване на безопасността на съпровожданите лица и собствената си безопасност;

4. охраняват съпровожданите лица с цел недопускане на бягство, самонараняване, самоубийство или посегателство върху тях, други лица или имущество.


Чл. 22. При възникване на непредвидени обстоятелства по време на съпровождането ръководителят на екипа незабавно уведомява ръководния служител, издал заповедта за съпровождане, или ОДЦ/ОДЧ и предприема необходимите действия.


Чл. 23. (1) Не се допуска съпровождането на малолетни и непълнолетни лица със:

1. конвоирани лица;

2. психично или заразно болни лица;

3. бременни или майки с деца.

(2) Не се допуска едновременно съпровождане на малолетни и непълнолетни лица, извършили престъпление или противообществена проява, с деца, на които е предоставена полицейска закрила.


Чл. 24. (1) Не се допуска съпровожданите малолетни и непълнолетни лица:

1. да носят у себе си вещи, с които могат да застрашат своя живот или живота на други лица или да осуетят съпровождането;

2. да използват мобилни телефони по време на съпровождането; използването им се разрешава от служителя, определен за ръководител на екипа, само за връзка с родител, настойник, попечител, лице, което полага грижи за дете, или длъжностно лице, имащо отношение към съпровождането.

(2) Вещите по ал. 1, т. 1 и 2 се записват в опис по образец (приложение № 3), отделят се и се съхраняват по ред, определен от ръководителя на екипа. След приключване на съпровождането се предават на приемащия лицето или на самото лице срещу разписка по образец (приложение № 4).

(3) Личният багаж на съпровожданите малолетни и непълнолетни лица трябва да бъде пригоден за носене и да не надхвърля 5 килограма. Когато багажът е по-тежък, голям е по обем и е невъзможно лицата да го носят самостоятелно, се транспортира по служебен ред.

(4) За оказване на неотложна медицинска помощ или извършване на медицински преглед преди и по време на съпровождането на малолетни и непълнолетни лица ръководителят на екипа предприема необходимите действия за осигуряването им.

(5) При съпровождането на малолетни и непълнолетни лица се допуска те да приемат лекарствени средства по лекарско предписание, които се съхраняват от служителя, определен за ръководител на екипа.


Чл. 25. След приключване на съпровождането на малолетните и непълнолетните лица служителят, определен за ръководител на екипа, докладва писмено по установения ред и представя протокола за предаване на лицето/лицата.


Чл. 26. (1) За вписване на съпровожданите малолетни и непълнолетни лица в териториалните структурни звена на МВР се води дневник по образец (приложение № 5).

(2) Дневникът по ал. 1 се съхранява в ОДЦ/ОДЧ на съответните структурни звена на МВР.


Чл. 27. До структурните звена и местата, където се настаняват съпровождани малолетни и непълнолетни лица, се осигурява достъп на експерти, имащи право да ги посещават по силата на ратифицирани от Република България международни договори. В тези случаи се спазват изискванията на съответния договор, както и пропускателният режим и вътрешният ред, установени в МВР.


Раздел VI.
Отчетност и документация

Чл. 28. (1) За отчетност на дейността по съпровождане на малолетни и непълнолетни лица в структурните звена се изготвят, водят и съхраняват:

1. заповед по чл. 15, ал. 1;

2. протокол по чл. 17;

3. опис по чл. 24, ал. 2;

4. разписка по чл. 24, ал. 2;

5. дневник по чл. 26, ал. 1.

(2) Екземпляри от протокола, описа и разписката по ал. 1 се прилагат към заповедта по чл. 15.


Чл. 29. (1) Всички действия при осъществяване на съпровождането на малолетни и непълнолетни лица се отразяват в документите по образец, посочени в тази инструкция.

(2) Документите се завеждат и съхраняват в деловодството на съответното структурно звено по определения за това ред.


Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Тази инструкция се издава на основание чл. 77, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и отменя Инструкция № Iз-2019 от 2006 г. за организацията и реда за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица от органите на МВР (ДВ, бр. 96 от 2006 г.).


Заключителни разпоредби
КЪМ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1008 ОТ 2014 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА СЪПРОВОЖДАНЕ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ОТ ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ОРГАНИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 17.07.2015 Г.)


§ 6. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 15, ал. 1 
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
 
(пълно наименование на структурно звено на МВР)
№ ........................... Екз. № ..........
............................................ г.
 
ЗАПОВЕД
за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица
 
Днес, ............................ г., на основание чл. 15, ал. 1 от Инструкцията за организацията и реда за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица от органите на Министерството на вътрешните работи
подписаният .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена)
на длъжност .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
на/в .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочва се наименованието на структурното звено)
на основание ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочва се основанието за съпровождане на лицето/лицата съгласно чл. 14)
 
ЗАПОВЯДВАМ:
 
Да бъдат съпроводени следните малолетни и непълнолетни лица:
1. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(избройте малолетните и непълнолетните лица, като посочите трите имена и ЕГН)
от ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочва се структурно звено, откъдето започва съпровождането)
по маршрут .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочват се основните населени пунктове, през които преминава маршрутът)
до ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочва се пълното наименование на структурното звено, специализираната институция за деца, лечебното заведение или адресът, където да се предадат лицата)
с ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочва се начинът за осъществяване на съпровождането съгласно чл. 8)
Лицата да бъдат съпроводени от:
1. ............................................................................................................................................. - ръководител на екипа
2. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочват се имената и длъжността на полицейските служители, които да осъществят съпровождането на лицата)
Съпроводителни документи:
1. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(избройте наличните съпроводителни документи)
Лицето/лицата с неустановена самоличност, видимо под 18-годишна възраст, е/са:
1. Пол ............................, видима възраст ........................., ръст ................................................................................................................................................................................................................
Физически и психически статус .........................................................................................................................................................................................................................................................................
Отличителни белези ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Пол ............................., видима възраст ........................., ръст ..........................................................................................................................................................................................................
Физически и психически статус .........................................................................................................................................................................................................................................................................
Отличителни белези ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(попълва се само за лицата с неустановена самоличност, които е необходимо да бъдат съпровождани)
По време на съпровождането:
1. Лицето/лицата ................................. ДА/НЕ бъдат хранени.
2. Използван транспорт съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 и 3 ............... ДА/НЕ
За осъществяване на съпровождането да се включат:
1. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочват се трите имена и социалният/професионалният статус на лицата съгласно чл. 3, ал. 2 и 3)
 
....................................... г.
ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК: .................................................................................................................................
Гр. ...................................  
 
Долуподписаният ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
на основание чл. 19 от Инструкцията за организацията и реда за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица от органите на МВР запознах лицата, посочени в заповедта, с основанията и реда за съпровождането и правомощията на служителите спрямо тях.
 
.................................... г.
ПОДПИС: ...............................................................................................................................
 
(попълва се от ръководителя на екипа за съпровождане след изпълнение на чл. 19)
 
Заповедта се попълва в 3 екземпляра - единият съпровожда лицето/лицата, единият се предоставя на звеното за финансово осигуряване, когато са налице условията на чл. 18, и единият остава към дело.
 


Приложение № 2 към чл. 17 
ПРОТОКОЛ
за предаване на съпровождани малолетни и непълнолетни лица от органите на МВР
 
Подписаният .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена)
ЕГН ................................................., на длъжност ..................................................................................................................................................................................................................................
в ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочва се пълното наименование на структурното звено, специализираната институция за деца, лечебното заведение или родителят, настойникът или попечителят)
приех на .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочва се датата и часът)
следните съпровождани малолетни и/или непълнолетни лица:
1. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочват се трите имена и ЕГН на съпровожданите лица)
Лицето/лицата е/са предадени от .........................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена)

на длъжност .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
в ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочва се пълното наименование на териториалното структурно звено на МВР, осъществило съпровождането на лицата)
Протоколът се състави в два екземпляра.
 
  ПРЕДАЛ:
....................................................................................................
    (подпис, име и фамилия)
  ПРИЕЛ:
....................................................................................................
    (подпис, име и фамилия)
........................ 2...... г.    
Гр. .............................    
     


Приложение № 3 към чл. 24, ал. 2 
ОПИС
на вещи, приети на съхранение по време на съпровождане на малолетно или непълнолетно лице
 
Днес, .........................................., на основание чл. 24, ал. 2 от Инструкцията за организацията и реда за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица от органите на МВР
подписаният .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена на ръководителя на екипа за съпровождане)
на длъжност .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
в ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочва се структурно звено на МВР)
в присъствието на ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена)
съставих опис на вещите на лицето ......................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена на съпровожданото лице)
ЕГН ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
В лицето бяха намерени следните вещи, с които то може да застраши своя живот или живота на други лица или да осуети съпровождането:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(избройте под номер и опишете всички вещи, приети за съхранение)

Настоящият опис се състави в два екземпляра, единият от които беше предаден на съпровожданото малолетно/

непълнолетно лице.

 
  СЪПРОВОЖДАНО ЛИЦЕ:
.......................................................................................................
  ПРИСЪСТВАЛ:
.......................................................................................................
  СЪСТАВИЛ ОПИСА:
.......................................................................................................
........................... 2.......... г.   (име и фамилия)
     


Приложение № 4 към чл. 24, ал. 2


 
РАЗПИСКА
за връщане/предаване на приетите на съхранение вещи за времето на съпровождане на малолетно или непълнолетно лице
 
Днес, .............................., подписаният ....................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(трите имена и длъжност на ръководителя на екипа за съпровождане)
върнах на:
 
......................................................................................................................................... ЕГН .............................................................................................................................................

                                (трите имена на съпровожданото лице)

 
предадох на:
 
.............................................................................................................................................................................., на длъжност

                                             (посочват се трите имена на лицето, приемащо вещите)

в .................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочва се структурното звено, специализираната институция за деца, лечебното заведение или родителят, настойникът или попечителят)
 
приетите за съхранение вещи съгласно описа от предходната страница.
Съпровожданото/приемащото лице удостоверява с подписа си връщането/предаването на съхраняваните вещи.
Настоящата разписка се състави в два екземпляра, единият от които беше предаден на съпровожданото малолетно/непълнолетно лице или длъжностното лице.
 
  ПРЕДАЛ:
 
....................................................................................................................................................
  ПРИЕЛ:
........................... 2........ г.
.....................................................................................................................................................
 
Забележка. Приложение № 3 - Опис на вещите, и приложение № 4 - Разписка за връщането им, са неразделни части на една бланка: лицето е приложение № 3, гърбът - приложение № 4.
 

Приложение № 5 към чл. 26, ал. 1 
ДНЕВНИК
за вписване на съпровожданите малолетни и непълнолетни лица в
.........................................................................................................
(посочва се пълното наименование на структурно звено на МВР)
 

Започнат на ............................................... г.

Завършен на .............................................. г.

Срок на съхранение .................................. г.

 
№ по ред № на заповед за съпровож-дане съгласно чл. 15 на инструк- цията Дата и час на започване на съпро- вожда- нето Терито- риално струк- турно звено, откъдето започва съпрово- ждането Трите имена и ЕГН на съпрово- жданото малолетно или непъл- нолетно лице. Основание за съпро- вождане Съпрово- дителни доку- менти Маршрут за съпро- вождане Начин за съпро- вождане (използ- ван транс- порт) Имена и длъжност на служи- теля, опреде- лен за ръково- дител на екипа за съпрово- ждане Структур- но звено, специа- лизирана инсти- туция за деца, лечебно заведение или адрес, където да се предаде лицето Дата и час на предаване на лицето. Имена и длъжност на служи- теля/име- на на родителя, приел лицето Забе- лежка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
                       
                       


Промени настройката на бисквитките