Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 106 от 23.XII

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 2 ОТ 2003 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ "РЕЛИГИЯ" (ДВ, БР. 60 ОТ 2003 Г.)

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 2 ОТ 2003 Г. ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ "РЕЛИГИЯ" (ДВ, БР. 60 ОТ 2003 Г.)

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г.

§ 1. Член 5 се изменя така:

"Чл. 5. Седмичният брой на часовете за изучаване на учебния предмет "Религия" за отделните класове за двата вида подготовка - задължителноизбираема и/или свободноизбираема, се определя съгласно раздели Б и В от приложението към чл. 3, 4, чл. 5, ал. 1 и 2, чл. 17, ал. 1 и § 2 от Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование (ДВ, бр. 54 от 2001 г.)."


§ 2. Член 6 се изменя така:

"Чл. 6. За учениците от I - ХII клас се оформят оценки в съответствие с условията и по реда, предвидени в глава втора, раздел III "Срочни, годишни и окончателни оценки" от Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване (ДВ, бр. 37 от 2003 г.)."


§ 3. В чл. 7 думите "срок, определен със заповед на министъра на образованието и науката" се заменят с "определен от него срок".


§ 4. В чл. 8 думите "Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (обн., ДВ, бр. 4 от 2001 г.; изм., бр. 49 и 55 от 2002 г.)" се заменят с "Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (обн., ДВ, бр. 4 от 2001 г., загл. доп. - бр. 27 от 2008 г.)".


§ 5. Член 12 се изменя така:

"Чл. 12. При определяне на нормата за преподавателска работа на учителите, които провеждат обучението по учебния предмет "Религия", се ползва минималната норма за задължителна преподавателска работа по т. 3 от приложение № 1 към чл. 3, ал. 7 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета (ДВ, бр. 27 от 2008 г.)."


§ 6. Член 13 се отменя.


Промени настройката на бисквитките