Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 106 от 23.XII

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-986 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА СЪПРОВОЖДАНЕ НА ЛИЦА, СПРЯМО КОИТО Е НАЛОЖЕНА МЯРКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПРИНУДА ИЛИ Е ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД ЗА КРАТКОСРОЧНО НАСТАНЯВАНЕ, ИЛИ НА ЧУЖДЕНЦИ, ТЪРСЕЩИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА,

 

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-986 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА СЪПРОВОЖДАНЕ НА ЛИЦА, СПРЯМО КОИТО Е НАЛОЖЕНА МЯРКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПРИНУДА ИЛИ Е ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД ЗА КРАТКОСРОЧНО НАСТАНЯВАНЕ, ИЛИ НА ЧУЖДЕНЦИ, ТЪРСЕЩИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА, ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОИТО Е ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ЦЕНТЪР ОТ ЗАТВОРЕН ТИП (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 92 ОТ 2018 Г., ДОП. - ДВ, БР. 88 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 13.10.2020 Г.)

Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 6 Ноември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 13 Октомври 2020г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2020 г., в сила от 13.10.2020 г.) С тази инструкция се уреждат организацията и редът за осъществяване на дейността по съпровождане на лица, спрямо които са приложени принудителни административни мерки (ПАМ) или е издадена заповед за краткосрочно настаняване (ЗКН) в обособени за тази цел звена към специалните домове за временно настаняване на чужденци по чл. 44, ал. 13 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), и на чужденци, търсещи международна закрила, по отношение на които е издадено решение за настаняване в център от затворен тип (ЦЗТ) по реда на Закона за убежището и бежанците (ЗУБ), от полицейските органи на Министерството на вътрешните работи (МВР).


Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2020 г., в сила от 13.10.2020 г.) По смисъла на инструкцията съпровождане са всички действия с изключение на случаите на конвоиране, свързани с придвижването на лица, спрямо които са приложени ПАМ или е издадена ЗКН по чл. 44, ал. 13 от ЗЧРБ, или е издадено решение за настаняване в ЦЗТ по реда на ЗУБ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2020 г., в сила от 13.10.2020 г.) Съпровождането на лица, спрямо които са приложени ПАМ по ЗЧРБ и Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз, които на са български граждани, и членовете на техните семейства (ЗВПНРБГЕСБГЧТС) или е издадена ЗКН по чл. 44, ал. 13 от ЗЧРБ, или е издадено решение за настаняване в ЦЗТ по реда на ЗУБ, се осъществява в съответствие с международни договори, по които Република България е страна.


Чл. 3. (1) В зависимост от начина за осъществяване съпровождането се извършва:

1. етапно - чрез предаване на съпроводени лица между нарядите/екипите по маршрута за съпровождане, при което на съпровождащите могат да се предават допълнително лица за съпровождане, когато маршрутът за това съвпада с първоначално планирания;

2. директно - когато лицата се съпровождат между териториалните звена от един и същ наряд/екип независимо от смяната на превозното средство.

(2) Директно се съпровождат лица:

1. за които има данни, че са осъждани за извършено умишлено престъпление на територията на Република България, което съгласно българския закон се наказва с не по-малко от една година лишаване от свобода;

2. бременни жени и майки с деца;

3. групи, по-големи от 15 души, когато срокът за съпровождане не позволява съпровождането да се извърши етапно или чрез етапно съпровождане значително ще се увеличи пътят на съпровождането.

(3) На съпровождащия екип могат да се възлагат и задачи за двупосочно съпровождане.

(4) Съпровождането се осъществява след писмено уведомление освен в случаите, които не търпят отлагане.

(5) В неотложни случаи уведомяването по ал. 4 може да бъде направено и устно, като заявяващото звено представя писмено потвърждение не по-късно от 24 часа.


Чл. 4. При съпровождане разчетът на силите и средствата, както и мерките за сигурност и охрана се определят съобразно оперативната обстановка, данните за личността и поведението на съпровождания за всеки конкретен случай.


Чл. 5. Забранява се назначаването в наряд/екип за съпровождане на служители:

1. без полицейски правомощия;

2. които поради други обстоятелства може да се считат за предубедени или заинтересовани пряко или косвено от осъществяването на съпровождането.


Глава втора.
ЛИЦА, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЪПРОВОЖДАНЕ. СИЛИ И СРЕДСТВА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО СЪПРОВОЖДАНЕ

Раздел I.
Лица, подлежащи на съпровождане

Чл. 6. Полицейските органи съпровождат лица:

1. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2018 г.) по отношение на които е издадена подлежаща на изпълнение заповед за налагане на ПАМ "експулсиране" или "връщане до страна на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна" по ЗЧРБ или ЗВПНРБГЕСБГЧТС;

2. по отношение на които е издадено решение за експулсиране от компетентните органи на друга държава - членка на Европейския съюз;

3. (доп. - ДВ, бр. 92 от 2018 г.) принудително или краткосрочно настанени в специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) - за осигуряване участието им като страни в досъдебни и съдебни производства по наказателни и административни дела;

4. в изпълнение на постановен по реда на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) акт за принудително довеждане на чужденец, настанен в СДВНЧ, с изключение на случаите, подлежащи на конвоиране;

5. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2018 г.) подлежащи на обратно приемане и поемане на отговорност от и на други държави в съответствие с приложим закон, европейски регламент или международен договор, по които Република България е страна;

6. в случаите на преместване на настанени в СДВНЧ чужденци от и до друг СДВНЧ, от и до медицинско заведение или друга институция;

7. (нова - ДВ, бр. 92 от 2018 г.) настанени в териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, които желаят да се завърнат в страната си на произход или трета сигурна страна;

8. (нова - ДВ, бр. 88 от 2020 г., в сила от 13.10.2020 г.) търсещи международна закрила, по отношение на които е издадено решение за настаняване в ЦЗТ по реда на ЗУБ – за осигуряване на участието им в досъдебни или съдебни производства по наказателни или административни дела, както и при преместването им до и от ЦЗТ, до и от медицинско заведение или друга институция;

9. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 92 от 2018 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 88 от 2020 г., в сила от 13.10.2020 г.) в други случаи, когато това е изрично предвидено в закон.


Раздел II.
Сили и средства за осъществяване на дейността по съпровождане

Чл. 7. (1) Ръководителите на структури от МВР, определени в чл. 44, ал. 1 ЗЧРБ или оправомощени от тях длъжностни лица издават писмена заповед относно организацията на дейността по съпровождане в съответната структура, в която се посочват:

1. силите и средствата, с които ще се осъществява дейността по съпровождане;

2. организацията на съпровождането по обичайните маршрути, редът за охрана, приемане и предаване на съпровожданите лица;

3. редът за връзка, взаимодействие и координация между нарядите/екипите за съпровождане, оперативните дежурни части и полицейските структури по маршрута;

4. редът за провеждане на инструктаж и контрол съобразно особеностите и местонахождението на крайния пункт или дестинация на съпровождане;

5. указания относно изготвянето, предаването и съхранението на документите, свързани с осъществяваната дейност по съпровождането;

6. други дейности, които могат да бъдат възлагани на служители от нарядите/екипите за съпровождане, извън основната им дейност, както и редът за осъществяването им.

(2) Заповедта по ал. 1 се издава за срок една година, като се актуализира при необходимост.


Чл. 8. (1) Съпровождането се извършва:

1. със специализирани или други служебни автомобили;

2. с автобуси, обслужващи междуселищни маршрути;

3. с железопътен транспорт;

4. с въздушен транспорт;

5. с воден транспорт;

6. по комбиниран способ.

(2) Изборът на пътно превозно средство се извършва за всеки конкретен случай в зависимост от информацията за съпровожданото лице, оперативната обстановка и наличните сили и средства.


Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО СЪПРОВОЖДАНЕ

Чл. 9. Ръководителите на структури от МВР, определени в чл. 44, ал. 1 ЗЧРБ, или оправомощени от тях длъжностни лица организират дейността по съпровождане, осъществяват взаимодействие и контролират нейното изпълнение.


Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 92 от 2018 г.) Въз основа на заповедта по чл. 7 ръководителите на структури или оправомощени от тях длъжностни лица, непосредствено отговарящи за дейността по съпровождането, в рамките на своята компетентност разработват планове за организацията и изпълнението на дейността по съпровождане на територията на страната и извън нея.

(2) В плановете се предвиждат и мерки за действие на състава при извънредни ситуации.

(3) Неразделна част от плана са указанията за работа на служителите по маршрутите за съпровождане. Указанията съдържат:

1. описание на обичайните маршрути за съпровождане съобразно възможните крайни пунктове и дестинации;

2. особености на маршрутите, които могат да окажат съществено или решаващо влияние при изпълнението на дейността, възможността за използване на различни видове транспортни средства, организацията на придвижване, престой/почивки, както и други особености, които екипът за съпровождане трябва да има предвид;

3. реда за осъществяване на връзка, взаимодействие и координация;

4. реда за действие на нарядите/екипите за съпровождане при:

а) нападение;

б) достатъчно данни, че съпроводът може да бъде осуетен;

в) бягство на съпровождан;

г) влошаване на здравословното състояние или настъпила смърт на съпровождано лице или член от състава на наряда/екипа;

д) възникване на други извънредни ситуации.

(4) Плановете се утвърждават от съответните ръководители по йерархичен ред.

(5) (Нова - ДВ, бр. 92 от 2018 г.) В случай на възникнала необходимост от съпровождане, за което няма разработен план, ръководителят на съответната структура или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за изпълнение на конкретното съпровождане, в която се отразява: задачата за изпълнение, информация за съпроводеното лице, ръководителя и състава на наряда/екипа за съпровождане, маршрута за движение при съпровождането, с какво превозно средство ще се осъществи съпровождането и взаимодействието с други структури във и извън МВР.


Чл. 11. Началниците на структури и звена, осъществяващи съпровождане, непосредствено отговарят за изпълнението на дейността, като:

1. познават обстановката на територията и по маршрутите, по които се осъществява дейността;

2. не по-малко от веднъж на шестмесечие оценяват ефективността от работата на подчинения им състав, като предприемат или предлагат конкретни мерки за отстраняване на констатираните слабости;

3. планират и организират изпълнението на решенията за ежедневната разстановка на нарядите/екипите и разчета на силите и средствата по направленията за съпровождане в съответствие с поставените им задачи и указания;

4. осигуряват управлението на екипите за съпровождане при изпълнение на служебните им задължения и организират взаимодействието и координацията им;

5. взаимодействат непосредствено с други държавни органи, организации и лица, имащи отношение към конкретното съпровождане;

6. предприемат своевременни мерки при възникнали проблеми, свързани с взаимодействието и координацията на нарядите/екипите за съпровождане при изпълнение на дейностите, като информират за това висшестоящите ръководители;

7. планират и провеждат учебни занятия, инструктират и контролират подчинените си служители;

8. водят служебната документация и следят за нейното правилно попълване и съхранение;

9. изготвят предложение относно оборудването на екипите с необходимите технически и помощни средства.


Глава четвърта.
РЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪПРОВОЖДАНЕТО

Раздел I.
Разчет на силите и средствата

Чл. 12. Съставът и броят на служителите на наряда/екипа за съпровождане се определят в зависимост от:

1. броя на лицата, които ще се съпровождат, информацията за тях, данните за извършени от тях противоправни деяния, както и от особеностите на личността на съпровожданите;

2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2020 г., в сила от 13.10.2020 г.) поведението, което съпровожданите са показали по време на задържането, престоя им в СДВНЧ/ЦЗТ/структури на МВР или при предишно съпровождане;

3. възрастта, физиката и пола на съпровожданите лица;

4. разстоянието и особеностите на маршрута, по който ще се съпровождат;

5. превозното средство, което ще бъде използвано;

6. наличието на извънредна ситуация или на достатъчно данни, че съпровождането ще бъде осуетено;

7. въоръжението, техническите и помощните средства, с които ще бъдат оборудвани нарядите/екипите за съпровождане.


Чл. 13. (1) При съпровождане на едно лице, за което има данни, че е осъждано за извършено умишлено престъпление на територията на Република България, което съгласно българския закон се наказва с не по-малко от една година лишаване от свобода, се осигуряват най-малко двама съпровождащи.

(2) На всеки наряд/екип за съпровождане със заповед на ръководителя на структурата, осъществяваща съпровождане, за ръководител се определя служителят с най-висока длъжност, а при равни длъжности - този с най-голям стаж и професионален опит.


Чл. 14. За уреждане на административни, езикови, медицински и други специфични въпроси извън разчета на силите за съпровождане могат да бъдат включени и други държавни служители, включително и такива без полицейски правомощия.


Раздел II.
Изпълнение на дейността по съпровождане

Чл. 15. Полицейските органи извършват съпровождане на категориите лица, посочени в чл. 6, когато това им е възложено въз основа на акт на компетентен орган.


Чл. 16. Документи, даващи основание за съпровождане, са:

1. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2018 г.) подлежаща на изпълнение заповед за прилагане на ПАМ "експулсиране" или връщане до страна на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна по ЗЧРБ или ЗВПНГЕСБГЧТС или е издадена ЗКН по чл. 44, ал. 13 от ЗЧРБ;

2. решение за експулсиране от компетентните органи на друга държава - членка на Европейския съюз;

3. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2018 г.) акт на съдебен орган за осигуряване участието на настанени в СДВНЧ чужденци като страни в досъдебни и съдебни производства по наказателни или административни дела;

4. постановен по реда на НПК акт за принудително довеждане на чужденец, настанен в СДВНЧ, с изключение на случаите, подлежащи на конвоиране;

5. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2018 г.) искане за обратно приемане и поемане на отговорност от и на други държави в съответствие с приложим закон, европейски регламенти и изпълнение на международни договори, по които Република България е страна;

6. установяващи необходимост за съпровождане на чужденец, настанен в СДВНЧ до и от друг СДВНЧ, до и от медицинско заведение или друга институция;

7. (нова - ДВ, бр. 88 от 2020 г., в сила от 13.10.2020 г.) установяващи необходимост от съпровождане на чужденец до и от ЦЗТ, до и от медицинско заведение или друга институция, по отношение на който е издадено решение за настаняване в ЦЗТ по реда на ЗУБ или акт на съдебен орган за осигуряване на участието му като страна в досъдебни или съдебни производства по наказателни или административни дела;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 88 от 2020 г., в сила от 13.10.2020 г.) други документи, когато това изрично е предвидено в закон.


Чл. 17. (1) Организацията за съпровождане на лицата започва от получаването на документите по чл. 16 в структурата на МВР, компетентна да извърши съпровождането.

(2) Ръководителят на структурата по ал. 1 или оправомощен от него служител издава писмена заповед за съпровождане на лицето (приложение № 1).

(3) Към заповедта се прилагат съответните документи по чл. 16, както и съпроводителни документи, ако има такива.

(4) По отношение на съпровожданите лица заповедта има действие до крайния пункт за съпровождане.

(5) Екземпляр от заповедта се предоставя на звеното, което осигурява финансовите средства за осъществяване на съпровождането, когато се използва обществен транспорт.

(6) Когато се съпровожда лице или лица от женски пол, в екипа за съпровождане се включва и служител от същия пол.


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2018 г.) При изпълнение на заповед за налагане на ПАМ "експулсиране" или "връщане до страна на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна" командироването на служители се извършва съгласно приложимите условия и ред за осъществяване на служебни командировки в страната и в чужбина.


Чл. 19. (1) Заповедта за съпровождане се издава за всеки отделен случай, като в нея се отразяват способът за съпровождане, трите имена и длъжността на служителите от наряда/екипа, който го осъществява, имената, датата, мястото на раждане и гражданството на съпровожданото лице, регистрационният номер на заповедта за налагане на принудителна административна мярка, органът, който я е издал, данни за транспортното средство, с което ще се извършва съпровождането, данни за маршрута, организацията на храненето на наряда/екипа и съпровожданите лица (при необходимост), както и други данни, имащи отношение към конкретния случай.

(2) Когато съпровождането на лицата се осъществява по въздушен път и е необходимо транзитно преминаване през трета държава, органът, разпоредил съпровождането, организира своевременното уведомяване на съответните власти на третата държава. В тези случаи съпровождането се извършва след получаване на съгласието от третата държава.

(3) При всяко съпровождане по въздушен път се спазват общите насоки относно мерките за сигурност при съвместни операции за извеждане по въздушен път в съответствие с приложим закон, европейски регламент или международен договор, по които Република България е страна.


Чл. 20. Ръководителите на структури, непосредствено отговарящи за дейността по съпровождане:

1. (изм. - ДВ, бр. 92 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2020 г., в сила от 13.10.2020 г.) контролират комплектоването на документите на съпровожданото лице, необходими за изпълнение на наложената ПАМ или издадената ЗКН, или решението за настаняване в ЦЗТ: валиден документ за пътуване, копия на заповеди, приемателно-предавателни протоколи за граничните контролно-пропускателни пунктове, протоколи за върнати парични средства от закупени билети, удостоверителни документи и др.;

2. познават обстановката на територията и по маршрутите, по които се осъществява съпровождането;

3. организират и планират силите и средствата по направленията за съпровождане в съответствие с поставените задачи и указания;

4. поддържат връзка с определените за съпровождане служители при изпълнение на служебните им задължения и организират взаимодействието и координацията между тях;

5. взаимодействат с други служби и институции, имащи отношение към конкретния случай на съпровождане, като предприемат своевременни мерки при възникнали проблеми и информират за това висшестоящите ръководители;

6. познават личните и професионалните качества на подчинените си служители;

7. докладват за необходимостта от изменение в разпределението на силите и средствата и за реда за изпълнение на дейността в зависимост от обстановката;

8. проверяват въоръжението, боеприпасите и снаряжението на служителите, като вземат необходимите мерки за правилното им съхранение и носене.


Чл. 21. (1) Изпълнението на дейността по съпровождане започва след провеждане на непосредствения инструктаж на служителите на наряда/екипа за съпровождане въз основа на издадената заповед за съпровождане.

(2) За предаването и приемането на съпровожданите лица се попълва и подписва предавателно-приемателен протокол (приложение № 2).


Раздел III.
Инструктаж на екипа за съпровождане

Чл. 22. (1) Началниците на структури, непосредствено отговарящи за дейността по съпровождане, създават организация за системно и правилно провеждане на инструктажите.

(2) Преди започване на работа по изпълнение на конкретна задача за съпровождане служителите, назначени в наряда/екипа, задължително се инструктират.


Чл. 23. (1) Преди започване на инструктажа инструктиращият се информира за здравословното състояние на служителите, проверява оръжието, служебните карти, снаряжението, външния им вид, както и необходимите за съпровождане документи.

(2) На инструктажа служителите се запознават със:

1. оперативната обстановка;

2. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2020 г., в сила от 13.10.2020 г.) броя на лицата, основанието за тяхното съпровождане и данни за здравословното им състояние, поведението, което съпровожданите са показали при задържането и престоя им в СДВНЧ, ЦЗТ или други структури на МВР или при предишно съпровождане (бягство, агресивност и др.);

3. особеностите на маршрута, транспорта, разчета на силите и средствата, реда и мястото за предаването/приемането;

4. задачите за изпълнение;

5. разпределението на служителите от наряда/екипа и техните права и задължения;

6. действия при възникване на извънредни ситуации, допълнителни обстоятелства, както и данни за възможно осуетяване на съпровождането;

7. реда за връзка, взаимодействието и координацията по маршрута на съпровождането;

8. други въпроси от организационен и тактически характер.

(3) Провеждането на инструктажа се документира с полагане на подписите на инструктиращия и инструктираните в книгата/плана за инструктаж (приложение № 3).


Раздел IV.
Задължения на служителите от наряда/екипа за съпровождане

Чл. 24. (1) След приключване на инструктажа ръководителят на наряда/екипа за съпровождане е длъжен да:

1. провери в наличност ли са необходимите документи за съпровождане на лицата;

2. получи необходимите документи за пътуването и предаването на съпровожданите лица;

3. изясни маршрута за съпровождане и неговите особености;

4. организира действията по съпровождането на лицата, както и да осъществява постоянен контрол за изпълнението на поставената задача;

5. запознае съпровожданите лица с правата и задълженията им по време на съпровождането.

(2) Ръководителят на наряда/екипа за съпровождане поддържа връзка с прекия си началник или оперативните дежурни части по въпроси от организационен и технически характер, възникнали по време на съпровождането, при което задължително докладва за:

1. началото на съпровождането;

2. възникнали проблеми или инциденти по време на съпровождането;

3. приключване на съпровождането и предаването/приемането на лицата;

4. завръщането на съпровождащия наряд/екип в изпращащата структура.


Чл. 25. (1) При изпълнение на задълженията си служителите от наряда/екипа са длъжни да:

1. изискват от съпровожданите лица спазването на разпоредения ред за движение и правила за поведение;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 92 от 2018 г.) предприемат мерки за осигуряване на личната си безопасност и тази на съпровожданите лица, като извършват проверка на превозното средство, с което ще се осъществи съпровождането, личните им вещи и отстраняват всички предмети, които биха послужили за нападение, бягство, осуетяване на съпровождането или биха довели до възникване на извънредна ситуация; при извършване на проверка на личните вещи се съставя протокол по чл. 82 от ЗМВР;

3. непрекъснато да наблюдават и охраняват съпровожданите лица с цел недопускане на бягство, самоубийство, нападение, влизане във връзка с други лица или за създаване на условия за възникване на извънредна ситуация;

4. опазват зачисленото им оръжие и помощни средства;

5. предупреждават и отстраняват гражданите, които се доближават до съпровожданите лица, опитват се да разговарят с тях, да им предават бележки, вещи, предмети и други, като при наличието на основанията за това предприемат действия за установяване на самоличност, както и свидетели на тези действия, за което докладват писмено по установения ред.

(2) При установяване наличието на вещи, с които съпровожданите могат да застрашат своя или живота на други лица или да осуетят съпровождането, същите се вписват в заповедта за съпровождане, отделят се в пакет или в такова място в багажа им, което да не позволява тяхното лесно изваждане или използване.

(3) При съпровождане личният багаж на съпроводените лица не трябва да надвишава 20 кг и трябва да е пригоден за носене самостоятелно на гръб, през рамо или с една ръка. Когато личният багаж надхвърля 20 кг или е невъзможно носенето му от съпроводеното лице, същият се транспортира отделно по служебен ред.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2018 г.) Мобилните телефони и електронните устройства на съпровожданите лица трябва да се разединят, като захранващият им блок се постави в багажа на съпровожданото лице, а при тези телефони и устройства, за които това е невъзможно, да бъдат изключени и поставени в багажа на съответното съпровождано лице.


Чл. 26. След завръщането на наряда/екипа за съпровождане ръководителят изготвя писмена докладна записка до началника на структурата, в която отразява изпълнението на заповедта, възникналите извънредни ситуации и обстоятелства и използването на помощни средства.


Глава пета.
КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ НА ДЕЙНОСТТА ПО СЪПРОВОЖДАНЕ

Раздел I.
Контрол по организацията и изпълнението на дейността по съпровождане

Чл. 27. Контролът по организацията на дейността по съпровождане се осъществява за установяване на:

1. ефективността на създадената организация за изпълнение на съпровождането;

2. качеството на провежданите инструктажи;

3. спазването на правилата за изпълнение на съпровождането;

4. ползването и съхранението на зачисленото оръжие и помощни средства;

5. правилното оформяне, водене и съхранение на служебната документация.


Раздел II.
Отчетност на дейността по съпровождане

Чл. 28. За отчетност на дейността по съпровождане се водят и съхраняват:

1. заповед на ръководителя на структурата по чл. 7 относно организацията на дейността по съпровождането;

2. заповедите за съпровождане;

3. книга за инструктаж;

4. предавателно-приемателни протоколи.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Тази инструкция се издава на основание чл. 77, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи.


§ 2. Контролът по изпълнението на инструкцията се възлага на главния секретар на МВР.


Заключителни разпоредби
КЪМ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-986 ОТ 2014 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА СЪПРОВОЖДАНЕ НА ЛИЦА, СПРЯМО КОИТО Е НАЛОЖЕНА МЯРКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПРИНУДА ИЛИ Е ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД ЗА КРАТКОСРОЧНО НАСТАНЯВАНЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 13.10.2020 Г.)


§ 10. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 17, ал. 2


(Изм. - ДВ, бр. 92 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2020 г., в сила от 13.10.2020 г.)


 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

№ .........../.......... 20... г.

Екз. № ........................

 

ЗАПОВЕД

за съпровождане на лице

 

На основание чл. ............., ал. .............. ЗМВР във връзка със: ...............................................

.............................................................................................................................................................

(посочват се съответният документ по чл. 16, заповедта за налагане на ПАМ или за краткосрочно настаняване по чл. 44, ал. 13 от ЗЧРБ, рег. № ......, издадена от ......................... на ........................, или решението за настаняване в ЦЗТ по реда на ЗУБ)

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

Да бъде съпроводено лицето ...................................................................................................

(собствено, бащино, фамилно име, гражданство, ЛНЧ, дата и място на раждане)

Да бъде съпроводено от ...........................................................................................................

през ........................................................./се предаде .....................................................................

............................................................................................................................................................(посочва се звено на МВР, СДВНЧ, затвор, арест и др.)

до ......................................................................................................................................................,

(посочва се крайният пункт)

гр. .........................................., бул. .................................................................................................,

длъжностно лице ...........................................................................................................................

(посочват се крайният адресат и длъжностното лице)

Документи, съпровождащи лицето:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Допълнителни сведения за лицето: ..............................................................................................

.............................................................................................................................................................(има/няма)

Лицето да бъде съпроводено: (етапно/директно).

Определям служители, които ще осъществят съпровождането:

1. .......................................................................................................................................................

.................................................................................................... - ръководител на наряда/екипа;

2. ......................................................................................................................................................;

3. ......................................................................................................................................................

(собствено, бащино и фамилно име, длъжност на служителите)

Съпровождането да се извърши със: ...........................................................................................

Предмети по чл. ......., ал. ........ от Инструкция ...........................................................................

...........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................... (няма/има)

 

ДИРЕКТОР/НАЧАЛНИК: ................................

(подпис, собствено

и фамилно име)

Допълнителни данни за лицето, получени по време на съпровождане: ............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

(длъжност, име и фамилия, подпис, дата)

 

 


Приложение № 2 към чл. 21, ал. 2МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
 
ПРИЕМАТЕЛНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН

ПРОТОКОЛ

 

Днес, ................ 20....... г., с цел организиране изпълнението на ......................................
..................................................................................................................................................,
(посочват се номерът на документа, органът и датата на издаване)
след проверка на редовността на необходимите документи и на основание заповед за съпровождане № ................../................. 20.... г. предадох/приех .......................................

                                                                                                         (брой лица)

на/от ..........................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име, длъжност)
Настоящият протокол се изготви в 2 еднообразни екземляра.

 

ПРЕДАЛ: ..........................................

 

 

ПРИЕЛ: .....................................................

(собствено, бащино и   (собствено, бащино и
фамилно име,   фамилно име
длъжност)   длъжност)
гр. .....................................................    


Приложение № 3 към чл. 23, ал. 3МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
 
КНИГА
за проведен инструктаж на наряда/екипа за съпровождане
 
в .............................................
(група, структура)
  ЗАПОЧНАТА НА: _____________
  ЗАВЪРШЕНА НА: _____________
   
ВЕДОМОСТ
 
......................... Длъжност, собствено и От До Подпис
(дата, месец, година) фамилно име      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Провел инструктажа:
  Началник .......................................
  (група, структура)


Промени настройката на бисквитките