Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 106 от 23.XII

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-988 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ

 

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-988 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ

Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 18 Август 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 3 Юни 2022г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. Тази инструкция определя реда за организация и управление на силите и средствата на Министерството на вътрешните работи (МВР) за осигуряване на обществения ред при провеждане на мероприятия.


Чл. 2. (1) По смисъла на тази инструкция под мероприятия се разбира провеждането на масови прояви на група от граждани за постигане на конкретни цели, които могат да бъдат:

1. организирани и провеждани съгласно законоустановения в страната ред;

2. възникнали спонтанно или организирано и се провеждат, без да са спазени изискванията на законоустановения в страната ред;

3. организирани при и по повод на международна дейност с участие на високопоставени лица.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) В зависимост от мащаба и оценката на риска мероприятията могат да бъдат с висока или ниска степен на опасност.

(3) В зависимост от характера и съдържанието си мероприятията могат да бъдат: обществено-политически, културно-просветни, спортни, религиозни и др.

(4) В зависимост от мащаба на мероприятието и състава на участниците мероприятията са международни, национални, областни и местни.


Чл. 3. (1) Дейността по опазване на обществения ред при провеждане на мероприятия се организира от структурите "Охранителна полиция" в областните дирекции на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР) при получаване на информация за провеждането им или по писмено искане на организатора.

(2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) Дейността по ал. 1 се подпомага от оперативно-издирвателни структури на МВР с цел предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления и нарушения, свързани с осигуряване на обществения ред.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) При необходимост действията на съответната структура, организирала опазването на обществения ред, се подпомага със сили и средства от други структури на МВР.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) Групово нарушаване на обществения ред при провеждане на мероприятия е налице при извършване на правонарушения от група граждани за кратък период от време.

(2) В случаите по ал. 1 се предприемат съответни действия за възстановяване на обществения ред.


Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 41 от 2022 г.) При възстановяване на обществения ред може да се използват физическа сила и помощни средства съгласно нормативно установения ред.

(2) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2022 г.) При нарушения на обществения ред полицейските служители докладват незабавно на непосредствените ръководители на мероприятието по опазване на обществения ред за необходимостта от използване на физическа сила и/или помощни средства в зоната за сигурност или в определените им в плана по чл. 17 или 21 оперативни райони или сектори, като могат по собствена преценка да прилагат правомощията си единствено в случаите при нападение по чл. 85, ал. 1, т. 5 и 8 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).

(3) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2022 г.) За всяко взето решение за използване на физическа сила и/или помощни средства ръководителите на оперативни райони или сектори незабавно докладват на определения в плана по чл. 17 или 21 ръководител на полицейските сили.

(4) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2022 г.) При преминаване на полицейски съоръжения или нарушаване физическата неприкосновеност на служители на МВР ръководителят на мероприятието по опазване на обществения ред може да разпореди координираната употреба на физическа сила и/или помощни средства от полицейските органи.

(5) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2022 г.) Задържането на лица, участващи в нарушаване на обществения ред, се извършва по разпореждане на определения в плана по чл. 17 или 21 ръководител на мероприятието по опазване на обществения ред.


Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2022 г.) (1) Използването на физическа сила и/или помощни средства от полицейските органи при опазване на обществения ред при провеждане на мероприятия се осъществява след разпореждане от ръководителя на мероприятието по опазване на обществения ред или отговорника на оперативния район или сектор, посочени в плана по чл. 17 или 21, в съответствие с Наредба № 8121з-418 от 14 март 2017 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от служителите на Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 25 от 2017 г.).

(2) Когато не е изготвен план за мероприятие с ниска степен на опасност и по време на мероприятието възникнат масови безредици, използването на физическа сила и/или помощни средства се разрешава от определения за отговорник на мероприятието по опазване на обществения ред. В този случай полицейските служители могат по собствена преценка да прилагат правомощията си единствено в случаите при нападение по чл. 85, ал. 1, т. 5 и 8 от ЗМВР.

(3) При спонтанно възникнало мероприятие ръководството на силите и средствата се осъществява от старшия на наряда или най-старшия по длъжност служител от пристигналите на място служители с полицейски правомощия до пристигане на служител на СДВР/ОДМВР, на когото са делегирани правомощия по непосредственото ръководство на силите.

Чл. 6. За опазване на обществения ред при мероприятия с висока степен на опасност се провежда специализирана полицейска операция (СПО).


Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) При получаване на информация за предстоящо провеждане на масово мероприятие полицейските органи предприемат действия за уточняване на всички организационни въпроси, имащи отношение към проявата.

Чл. 6б. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) (1) При провеждане на масово мероприятие, за което има риск от правонарушения, се извършва обмен на информация между структурите на МВР, имащи отношение към сигурността на проявата.

(2) Придобитата от структурите на МВР информация по ал. 1 се предоставя незабавно на заинтересованите ОДМВР и Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП).

(3) На основание придобитата информация ОДМВР предприемат мерки за недопускане на правонарушения в обслужваната от тях територия.

Чл. 7. (1) След приключване на операцията по чл. 6 ръководителят прави анализ за резултатите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) При поискване анализът се предоставя на директора на Главна дирекция "Национална полиция" по установения в МВР ред.


Чл. 8. В случаите, когато при охрана на мероприятие или овладяване на групово нарушаване на обществения ред настъпят обстоятелства за възникване на криза, действията за овладяване на същата се осъществяват по реда за управление на силите и средствата на МВР при кризи.


Раздел I "а".
Оценка на риска (Нов - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.)

Раздел I "а".

Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) (1) Процесът по оценка на риска включва комплекс от мероприятия по набиране, обобщаване и анализиране на информацията, имаща отношение към провеждането на масовото мероприятие.

(2) Анализът на информацията по ал. 1 се извършва от полицейските органи по чл. 3, ал. 1 и 2.

(3) По предложение на полицейските органи по чл. 3, ал. 1 и 2 ръководителят на съответната структура на МВР съгласувано с ръководителя на мероприятието определя степента на опасност за съответното мероприятие.

Чл. 8б. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) Мероприятия с висока степен на опасност са тези, при които:

1. съществува опасност от възникване на групово нарушаване на обществения ред;

2. има участие на официални лица, за сигурността на които съществува повишен риск;

3. има информация за повишен риск за сигурността на участниците или други граждани;

4. се осъществява взаимодействие и координация със структури на Европейския съюз, НАТО и/или други държави и международни организации и са с международно значение.

Чл. 8в. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) Мероприятия с ниска степен на опасност са тези, при които не са налице изброените условия по чл. 8б.

Чл. 8г. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) Степента на опасност се отразява в плана за конкретното мероприятие.

Раздел II.
Ръководство и управление

Чл. 9. (1) Общото ръководство на силите и средствата, участващи в дейността по осигуряване на обществения ред при провеждане на мероприятия, се осъществява от директора на ОДМВР, на чиято територия се провежда мероприятието или е възникнало групово нарушаване на обществения ред.

(2) В зависимост от обстановката общото ръководство, координация и контрол може да се осъществяват от полицейски орган, на когото са делегирани правомощия за това, по определения в МВР ред.


Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) При мероприятия с висока степен на опасност непосредственото управление на силите и средствата на МВР, участващи в операцията, се осъществява от директора по чл. 9, ал. 1 или от определен от него полицейски орган, наричан по-нататък ръководител на операцията.

(2) За координиране на действията на всички участници в операцията и подпомагане дейността на ръководителя на операцията се формира Временен оперативен щаб (ВОЩ).

(3) В състава на ВОЩ се включват ръководители на всички участващи в операцията структури на МВР, а при необходимост и представители на други ведомства, органи и организации, физически и юридически лица, които могат да допринесат за успешното изпълнение на задачите.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) Полицейският орган по ал. 1, както и съставът, задачите, ръководителят, мястото и редът за работа на ВОЩ се определят със заповед на директора по чл. 9, ал. 1.


Чл. 11. (1) При необходимост за управление на силите на място се сформира Група за оперативно управление (ГОУ).

(2) В състава на ГОУ се включват ръководителите на полицейските сили и специализирани екипи, изпълняващи задачи в конкретната зона за сигурност.

(3) В случаите, когато обстановката налага това, могат да се създадат повече от една ГОУ.

(4) Съставът, задачите, ръководителят, мястото и редът за работа на ГОУ се определят от ръководителя на операцията.


Чл. 12. Ръководителят на ВОЩ:

1. организира дейността на щаба;

2. поддържа непрекъсната връзка с висшестоящия орган за управление;

3. организира взаимодействието между силите на МВР по райони и сектори за отговорност;

4. при необходимост сформира ГОУ на силите в отделните оперативни райони и сектори;

5. координира действията на силите на МВР с други органи на централната и местната изпълнителна власт, органи на местно самоуправление, съдебната власт, служби за сигурност и охрана извън МВР, физически и юридически лица;

6. осигурява спазването на дисциплината и мерките за безопасност;

7. оценява заплахата и организира разработване на план за провеждане на специализираната операция;

8. съгласува информацията, предоставяна на средствата за масово осведомяване;

9. организира набирането на информация, подпомагаща действията на силите;

10. привлича лица и специалисти по проблеми, които не са от компетенцията на ВОЩ и които могат да бъдат в помощ за изпълнение на поставените задачи;

11. в случаи на инциденти създава организация за набиране на информация от свидетели, в т.ч. очевидци;

12. при пристигане на служител на МВР, на когото са делегирани правомощия по непосредственото ръководство на силите, се уверява в неговата самоличност и правомощия, докладва обстановката и предприетите до момента действия.


Раздел III.
Сили и средства

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2022 г.) Силите и средствата за осъществяване охраната на мероприятия и овладяване групови нарушения на обществения ред са собствени и допълнителни.

(2) Собствени сили и средства са тези, с които разполага ОДМВР, на чиято територия се провежда мероприятие или е възникнало групово нарушение на обществения ред.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) Допълнителни сили и средства са силите и средствата на други структури на МВР, които се привличат за изпълнение на задачи на територията на ОДМВР по ал. 2 за изпълнение на задачи по:

1. опазване на обществения ред;

2. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) пожарогасителни и спасителни дейности, замерване за химически, биологически и радиоактивни вещества;

3. търсене и обезвреждане на взривни устройства;

4. осигуряване на средствата за връзка;

5. връзки с обществеността;

6. медицинско осигуряване;

7. психологическо осигуряване;

8. осъществяване на други специфични дейности.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2022 г.) При опазване на обществения ред при провеждане на мероприятия МВР си взаимодейства с други институции, организации и лица, имащи отношение към сигурността на мероприятието.

Чл. 14. (1) Допълнителните сили от състава на МВР се привличат с писмено искане.

(2) Допълнителни сили от структури на МВР се придават на ОДМВР, на чиято територия се провежда мероприятието със заповед на главния секретар на МВР, по писмено предложение на директора на съответната дирекция, което съдържа:

1. брой и специфични изисквания към необходимите сили;

2. екипировка и оборудване;

3. време и място за явяване и инструктаж;

4. други организационни мероприятия.

(3) В неотложни случаи предложението до главния секретар на МВР за придаване на допълнителни сили и средства може да бъде отправено устно.


Чл. 15. (1) Храненето, настаняването и материално-техническото осигуряване на силите по чл. 14 се организира от ОДМВР, на чиято територия се провежда мероприятието или е възникнало групово нарушение на обществения ред, по установения в МВР ред.

(2) По искане на ОДМВР административните дирекции на МВР и съответните им структури оказват съдействие в рамките на функционалната си компетентност.


Чл. 16. За осигуряване на управлението и сигурността на силите се планират и използват:

1. транспортни средства;

2. средства за свръзка и комуникация;

3. подвижни пунктове за управление;

4. въоръжение, защитни и помощни средства;

5. съоръжения и знаци, ограничаващи достъпа;

6. мегафони, средства за заснемане, видеофилмиране и наблюдение, стационарни и преносими металдетектори и др.


Раздел IV.
Дейност за опазване на обществения ред при провеждане на масови мероприятия с висока степен на опасност

Чл. 17. За организиране на опазването на обществения ред и сигурността при провеждане на мероприятия с висока степен на опасност се изготвя план, който се утвърждава от директора на ОДМВР, на чиято територия се провежда мероприятието.


Чл. 18. (1) Планът по чл. 17 съобразно конкретната обстановка следва да съдържа:

1. информация за характера и мащаба на проявата: време и място за провеждане, програма на официалните лица и др.;

2. подготвителни мероприятия със съответните срокове и отговорници;

3. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) организация на управлението - ръководители, помощници, ВОЩ и ГОУ;

4. определяне на зони за сигурност, маршрути за придвижване на официалните лица (основен и резервни), оперативните райони, сектори и техните отговорници;

5. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) разчет и разстановка на силите и средствата;

6. определяне на резерв от сили и средства - определят се местата, където ще се установи, задачите, които ще изпълнява, и редът за включването му в разстановката;

7. ред и последователност за изпълнение на задачите;

8. организиране на взаимодействието между различните оперативни райони и сектори по време и място;

9. ред за действие при усложнена обстановка вследствие на групово нарушаване на обществения ред, предполагаемо наличие на взривни устройства, други общоопасни средства и др.;

10. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) осигуряване на групи за работа с евентуално задържани лица, екипи за заснемане на мероприятието, медицинско, психологическо, противопожарно, материално-техническо, финансово и комуникационно осигуряване, маршрути за извеждане на пострадали граждани и служители на МВР и др.;

11. частни разпореждания - определя се времето за заемане на охраната, вид на униформено облекло, оборудване на служителите, мерки за безопасност и др.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) Зоните за сигурност по ал. 1, т. 4 може да се обозначават с разположени по периметъра им полицейски сили, средства, съоръжения и знаци, ограничаващи достъпа.

(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) При необходимост по периметъра на зоните за сигурност се изграждат контролно-пропускателни пунктове (КПП), на които може да се извършват проверки на лица и пътни превозни средства (ППС) при условията и по реда на ЗМВР.


Чл. 19. (1) При събития от международно значение може да се създават звено/звена за контакт със структури на Европейския съюз, организации и страни-партньори.

(2) Съставът, структурата и задачите на звеното/звената по ал. 1 се определят със заповед на главния секретар на МВР.

(3) Данните за звеното/звената (имена и информация, необходима за оперативна връзка) се предоставят на Генералния секретариат на Съвета на Европа, както и на аналогичните звена на други организации и страни-партньори.


Раздел V.
Дейност за опазване на обществения ред при провеждане на мероприятия с ниска степен на опасност

Чл. 20. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) Охраната на мероприятия с ниска степен на опасност се организира от директора на ОДМВР, началника на районното управление (РУ), на чиято територия се провеждат или от полицейски орган, на който са делегирани правомощия за това по определения в МВР ред.

(2) За управление на силите и средствата на място се определя полицейски орган от състава на съответната ОДМВР или РУ, на чиято територия се провежда мероприятието.


Чл. 21. (1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2022 г.) Служителят по чл. 20, ал. 2 организира охраната на мероприятието, като изготвя план съобразно конкретната обстановка и изискванията на чл. 18, ал. 1, с изключение на изискването за посочване на ВОЩ и ГОУ.

(2) Планът по ал. 1 се утвърждава от директора на ОДМВР или оправомощен от него служител или от началника на РУ, на чиято територия се провежда мероприятието.

(3) При провеждане на мероприятия с ниска степен на опасност, при които не се очаква масово участие на граждани и охраната не изисква концентрирано полицейско присъствие, план може да не се изготвя.

(4) В случаите по ал. 3 ангажираните служители се инструктират писмено.


Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) (1) При необходимост по предложение на началника на РУ, на чиято територия се провежда мероприятието, директорът на ОДМВР разпорежда придаването на допълнителни сили и средства от състава на ОДМВР.

(2) Допълнителни сили и средства за охрана на мероприятието по ал. 1 се придават със заповед на съответния директор на ОДМВР или оправомощени от него длъжностни лица.

(3) Планът за охрана на мероприятието при участие на допълнителните сили и средства от състава на ОДМВР извън тези, които обслужват територията, където следва да се проведе мероприятието, се утвърждава от директора на ОДМВР или оправомощено от него длъжностно лице.


Раздел VI.
Дейност за възстановяване на реда при групови нарушения на обществения ред

Чл. 23. При действията за възстановяване на реда при групово нарушение на обществения ред се прилагат общи процедури за: информиране, реагиране, провеждане на операция за възстановяване на реда и последващи действия.


Чл. 24. При информирането по чл. 23:

1. информацията за възникване на групово нарушение на обществения ред се предава незабавно на съответния оперативен дежурен в оперативния дежурен център/оперативната дежурна част (ОДЦ/ОДЧ) на ОДМВР;

2. когато информацията се получава от източник извън системата на МВР, ОДЦ/ОДЧ организира проверка на сигнала;

3. информирането на други структури на МВР, органи на държавната власт и местното самоуправление се извършва по съществуващата система за оповестяване и информиране;

4. министърът на вътрешните работи и главният секретар на МВР се информират по установения в МВР ред.


Чл. 25. (1) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2022 г.) В случаите, когато възниква групово нарушение на обществения ред при провеждане на мероприятие, първоначалните действия по възстановяване на реда се извършват от полицейските органи, осъществяващи охраната на същото, след разпореждане от лицата по чл. 5 и 5а.

(2) За овладяване на груповото нарушение по заповед на ръководителя на операцията могат да се въвеждат резерви от сили и средства съгласно плана за организиране охраната на мероприятието.


Чл. 26. (1) При възникване на групово нарушаване на обществения ред първоначалните действия по възстановяване на реда се осъществяват от първите пристигнали на мястото служители с полицейски правомощия.

(2) Последващите действия по възстановяване на обществения ред се извършват в съответствие с плановете за действие при извънредни ситуации и защита при бедствия в частта "Действие при групово нарушаване на обществения ред", като:

1. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) по възможност се предприемат незабавни действия за извеждане на гражданите и пътните превозни средства (ППС) от района на груповото нарушаване на обществения ред;

2. изграждат се зони за сигурност;

3. в съответните зони за сигурност не се допуска влизането на граждани и ППС, нямащи отношение към възстановяването на обществения ред;

4. гражданите се извеждат на безопасно разстояние от зоната на възникналото групово нарушение на обществения ред и по възможност се установява тяхната самоличност;

5. по отношение на лицата, за които има съмнение за участие или съучастие в групово нарушение на обществения ред, се извършват допълнителни действия за установяване на тяхната съпричастност.

(3) Плановете по ал. 2 се въвеждат в действие по установения в МВР ред.


Чл. 27. (1) Екипите от служители, осъществяващи контрол на пътното движение, въвеждат допълнителна организация на движението, като отклоняват по безопасни маршрути личните ППС и тези за обществен превоз.

(2) В случаите, когато е невъзможно отклоняването по безопасни маршрути, движението се преустановява.


Чл. 28. (1) При възстановяване на обществения ред представителите на средствата за масово осведомяване се допускат до най-външната обозначена зона за сигурност.

(2) Предоставяне на информация на средствата за масово осведомяване по отношение действията на МВР се организира от служители на административна дирекция "Пресцентър и връзки с обществеността" (ДПВО) - МВР.


Чл. 29. Най-старшият по длъжност служител на МВР с полицейски правомощия, намиращ се по компетентност на мястото, наблюдава непрекъснато развитието на обстановката, като:

1. незабавно информира ОДЦ/ОДЧ за развитието на обстановката;

2. при пристигане на ръководителя на операцията го информира за обстановката и за предприетите до момента действия.


Чл. 30. При групово нарушаване на обществения ред, вследствие на което възниква риск за живота и здравето на гражданите, движимо и недвижимо имущество, се провежда специализирана операция за възстановяване на реда.


Чл. 31. Ръководителят на операцията по чл. 30 организира работата на ВОЩ на място.


Чл. 32. (1) При необходимост директорът на ОДМВР, на чиято територия е възникнало групово нарушение на обществения ред, изготвя предложение съгласно чл. 14, ал. 2 и 3 до главния секретар на МВР за придаване на допълнителни сили и средства от други ОДМВР или структури на МВР.

(2) При поискване от ръководителите на допълнителните сили и средства, както и специализираните екипи, ръководителят на мероприятието от ОДМВР организира и осигурява маршрути за тяхното придвижване.


Чл. 33. (1) В зоната/зоните за сигурност полицейските сили и специализираните екипи се съсредоточават в определен от ръководителя на операцията пункт/пунктове за явяване.

(2) На пункта/пунктовете специалната техника престоява без включени звукови и светлинни сигнали, освен ако ръководителят на операцията не е разпоредил друго.


Чл. 34. При пристигане на мястото ръководителите на полицейски сили и специализирани екипи се представят на ръководителя на операцията и се включват в работата на ВОЩ, като си осигуряват надеждна и скрита връзка с ръководените от тях сили.


Чл. 35. (1) (Предишен текст на чл. 35 - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) Със сили и средства на Медицинския институт на МВР (МИ - МВР) и Института по психология на МВР (ИП - МВР) се организира работата на пункт за оказване на първа медицинска и психологична помощ на пострадали служители на МВР, а при необходимост - и на граждани.

(2) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) По искане на ръководителя на операцията могат да се привличат служители от Института по психология на МВР (ИП - МВР) за извършване на оценка относно психологическото състояние и поведение на участниците в масовото мероприятие.

Чл. 36. Служителите на ДПВО - МВР, организират работата на пресцентъра съгласно указанията на ръководителя на операцията и предоставят информация на представителите на средствата за масово осведомяване.


Чл. 37. (1) По разпореждане на ръководителя на операцията екипите за търсене и обезвреждане на взривни устройства извършват проверка за незадействани такива.

(2) При откриване на взривни устройства същите се изнасят или обезвреждат по решение на ръководителя на екипите за търсене и обезвреждане на взривни устройства.


Чл. 38. Преди, по време и след приключване на операцията по възстановяване на обществения ред по разпореждане на ръководителя на операцията се провеждат и оперативно-издирвателни мероприятия и действия по разследване за установяване на правонарушителите и подвеждането им под отговорност.


Раздел VII.
Отчетност на дейността (Нов - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.)

Раздел VII.

Чл. 39. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) Дейността по организация, планиране и провеждане на масовите мероприятия се анализира и отчита на шестмесечие и годишно и се включва като раздел в общия анализ на ОДМВР.

Чл. 40. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) В анализите по чл. 39 се включват кратка анотация на проведените по-значими масови мероприятия, използвани полицейски сили и средства, статистически и други данни, като се правят изводи и се набелязват мерки за подобряване на дейността.

Чл. 41. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) При поискване анализите по чл. 39 се предоставят на директора на ГДНП.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази инструкция:

1. "Специализираната операция за овладяване на груповото нарушение на обществения ред" е съвкупност от съгласувани по цел, място, време и задачи действия, извършвани от силите на МВР, провеждани по единен план и под единно ръководство.

2. "Риск" е вероятността за настъпване в определен период от време на събитие, оказващо негативно въздействие върху оперативната обстановка, свързано с нарушаването на законоустановения в страната ред.

3. "Оценка на риска" е процес за определяне на степента на заплаха чрез оценяване и сравняване на нивото на риска спрямо общоприетите правила и норми на поведение и законоустановения в страната ред.

4. "Зона за сигурност" е определена по служебен ред територия с определен периметър, по който се осъществява контрол на достъпа, към охраняван обект, място на провеждане на мероприятие или възникнало групово нарушение на обществения ред.

5. (нова - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) "Екипи за заснемане на мероприятия" са служители на МВР, които извършват дейност по заснемане на мероприятието, участниците и полицейските органи, както и за подпомагане дейността за предотвратяване, разкриване и документиране на престъпления при опазване на обществения ред при спазване на установения в МВР ред за използване на технически средства за явно наблюдение.

6. (нова - ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.) "Полицейски съоръжения" са подвижни и неподвижни ограничаващи или спиращи достъпа и движението на пътни превозни средства или на лица съоръжения, по периметъра на зоната за сигурност, които могат да бъдат различни видове ленти, въжета, бариери, парапети, бетонни блокове, огради и др.

7. (нова - ДВ, бр. 41 от 2022 г.) "Нарушаване физическата неприкосновеност на служители на МВР при провеждане на мероприятия" са противоправни деяния, при които лица нарушават обществения ред, като използват физическа сила и/или предмети, и/или вещества, застрашаващи живота и/или здравето на служителите, определени за охрана на мероприятието.


Заключителни разпоредби

§ 2. Инструкцията се издава на основание чл. 14, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).


§ 3. Изпълнението на инструкцията се възлага на ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР.


§ 4. Контролът по изпълнението на инструкцията се възлага на главния секретар на МВР.


Заключителни разпоредби
КЪМ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-988 ОТ 2014 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 18.08.2015 Г.)


§ 16. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките