Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 106 от 23.XII

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2014 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА" (ДВ, БР. 56 ОТ 2014 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2014 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА" (ДВ, БР. 56 ОТ 2014 Г.)

В сила от 01.01.2015 г.
Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г.

§ 1. В приложение № 1 към член единствен, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В част VI, т. 1 се създава подточка 1.8:

"1.8. При провеждане на мултимодална диагностика с хибриден скенер - SPECT/CT, PET/CT, допълнително следва да се осигури лекар - специалист по образна диагностика, както и минимум 1 рентгенов лаборант."

2. В част VII, т. 1:

а) в подточка 1.1, буква "а" думите "PET - CT" се заличават;

б) подточка 1.3.2 се изменя така:

"1.3.2. В структурите от второ ниво на компетентност с налична SPECT - CT трябва да се провеждат съответните специализирани изследвания по протокол № 32."


Заключителни разпоредби

§ 2. В приложението към член единствен от Наредба № 15 от 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ревматология" (ДВ, бр. 66 от 2014 г.), глава втора, раздел V, се правят следните допълнения:

1. В т. 3.1.6 в края се поставя запетая и се добавя "но не по-малко от двама".

2. В т. 3.1.7 в края се поставя запетая и се добавя "но не по-малко от трима".


§ 3. В приложението към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 2 от 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Нервни болести" (ДВ, бр. 15 от 2014 г.), раздел III, част А, т. 3.4, изречение трето се заличава.


§ 4. В приложението към член единствен, ал. 1 от Наредба № 25 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Гастроентерология" (обн., ДВ., бр. 56 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2010 г. и бр. 32 от 2014 г.), част З се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1.4 се изменя така:

"1.4. От работещите в структурата лекари-специалисти най-малко един трябва да е с квалификация по "конвенционална абдоминална ехография" и "конвенционална горна и долна гастроинтестинална ендоскопия с биопсия - първо ниво".

2. Създава се т. 1.5:

"1.5. Други изисквания към структурите от това ниво - прилагат се изискванията за нивото, определени с медицинския стандарт "Вътрешни болести"."

3. Създава се т. 3.3.8:

"3.3.8. В клиниката/отделението по гастроентерология от III ниво на компетентност могат да бъдат извършвани изследвания на порфирини и молекулярна диагностика на вирусни заболявания на черния дроб."


§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2015 г.


Промени настройката на бисквитките