Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 106 от 23.XII

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2014 Г. ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ (ДВ, БР. 68 ОТ 2014 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2014 Г. ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ (ДВ, БР. 68 ОТ 2014 Г.)

В сила от 23.12.2014 г.
Издадена от Министерството на земеделието и храните и Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г.

§ 1. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби думите "министърът на регионалното развитие" се заменят с "министърът на регионалното развитие и благоустройството".


Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките