Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 106 от 23.XII

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК (ДВ, БР. 95 ОТ 2014 Г.)

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК (ДВ, БР. 95 ОТ 2014 Г.)

В сила от 01.01.2015 г.
Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г.

§ 1. В § 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се отменя.

2. Създава се т. 10а:

"10а. Създава се ред 258.4:

"258.4. Роботизирана радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания"."

3. Създава се т. 12а:

"12а. На ред 311 в края се добавя "в областта на торакалната и абдоминалната област"."


§ 2. В § 4 се правят следните изменения:

1. Точка 1 се изменя така:

"1. В част "Забележки", т. 9, изречение първо, думите "т. 5 и 6" се заменят с "международно непатентно наименование по т. 5 и 6"."

2. Точка 2 се отменя.


§ 3. В § 6 в края се добавя "с изключение на § 3, т. 10 и 10а, които влизат в сила от 1 юли 2015 г.".


Заключителни разпоредби

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2015 г.


Промени настройката на бисквитките