Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 106 от 23.XII

НАРЕДБА № 8121з-1010 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО, ДРУГО ВЕЩЕВО ИМУЩЕСТВО И СНАРЯЖЕНИЕ И ЕЖЕГОДНО ПАРИЧНА СУМА ЗА ОБЛЕКЛО НА НЕ

 

НАРЕДБА № 8121з-1010 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО, ДРУГО ВЕЩЕВО ИМУЩЕСТВО И СНАРЯЖЕНИЕ И ЕЖЕГОДНО ПАРИЧНА СУМА ЗА ОБЛЕКЛО НА НЕНОСЕЩИТЕ УНИФОРМА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

В сила от 01.01.2015 г.
Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г., отм. ДВ. бр.78 от 9 Октомври 2015г.

Отменена с § 2 от заключителните разпоредби на Наредба № 8121з-1175 от 29 септември 2015 г. за условията и реда за осигуряване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи на работно и униформено облекло, друго имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на неносещите униформа държавни служители - ДВ, бр. 78 от 9 октомври 2015 г., в сила от 13.10.2015 г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за осигуряване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (МВР) на работно и униформено облекло, друго вещево имущество и снаряжение и ежегодно на парична сума за облекло на неносещите униформа държавни служители.


Чл. 2. Размерът на сумите и доволствията по чл. 1 се определя ежегодно със заповед на министъра на вътрешните работи.


Чл. 3. Работното облекло, униформеното облекло, еднократното допълнително вещево имущество и снаряжението се осигуряват от вещевото звено, обслужващо съответната структура на МВР.


Чл. 4. Сумата за облекло и левовата равностойност на еднократното допълнително вещево имущество се изплащат чрез автоматизираната информационна система "Труд и работна заплата" (АИС - ТРЗ).


Раздел II.
Униформено и работно облекло

Чл. 5. Униформено облекло на държавните служители в МВР се осигурява при условията и по реда за предоставянето му, предвидени в наредбата по чл. 151, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).


Чл. 6. (1) Работно облекло на държавните служители в МВР се осигурява по реда на чл. 3.

(2) Работно облекло, което е униформено облекло за служебно ползване, се осигурява на държавни служители при условията и по реда, предвидени в наредбата по чл. 151, ал. 2 ЗМВР.


Раздел III.
Вещево имущество

Чл. 7. (1) Държавните служители в МВР имат право на еднократно допълнително вещево имущество или на левовата му равностойност по чл. 234, ал. 5 ЗМВР за прослужени 10 и повече години като държавен служител в МВР към датата на прекратяване на служебното им правоотношение.

(2) Еднократното допълнително вещево имущество или левовата му равностойност се предоставя след представяне от служителя на удостоверение за прослужени 10 и повече години като държавен служител в МВР към датата на прекратяване на служебното правоотношение, издадено от дирекция "Човешки ресурси" - МВР (ДЧР - МВР), или звеното "Човешки ресурси" на съответната структура на МВР.


Чл. 8. Еднократното допълнително вещево имущество или левовата му равностойност не се предоставя в случаите по чл. 234, ал. 7 ЗМВР.


Раздел IV.
Снаряжение

Чл. 9. Снаряжение се осигурява по реда на чл. 3.


Раздел V.
Парична сума за облекло

Чл. 10. Индивидуалните размери на паричната сума за облекло на неносещите униформено облекло държавни служители се определя пропорционално на отработените месеци през календарната година.


Чл. 11. За отработен се зачита месецът, през който служителят е отработил повече от половината от работните дни или нормативно определените работни часове по основното си служебно правоотношение.


Чл. 12. За отработено време на неносещите униформено облекло държавни служители се признава времето:

1. на ползване на платен отпуск по чл. 189, ал. 1, т. 1 - 4 ЗМВР;

2. на ползване на неплатен отпуск - до 30 работни дни през календарната година;

3. на ползване на следните видове отпуски по чл. 190 ЗМВР:

а) отпуск поради бременност, раждане и осиновяване и отглеждане на малко дете;

б) допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето;

в) отпуск за изпълнение на обществени и граждански задължения;

г) отпуск за временна неработоспособност;

д) платен отпуск за приемен изпит в учебно заведение и платен отпуск за обучение;

4. за участие в професионално обучение с откъсване от работа, включително професионална квалификация и специализация.


Чл. 13. (1) Когато неносещ униформено облекло държавен служител бъде назначен на длъжност, чието изпълнение изисква носене на униформено облекло, той възстановява в срок до 7 работни дни от встъпване в длъжност във финансовото звено, от което е получил сумата за облекло, сума, която е пропорционална на неотработеното време от момента на встъпване в длъжност до края на календарната година.

(2) Финансовото звено издава за възстановената сума по ал. 1 служебна бележка, която се изпраща в съответното вещево звено.


Чл. 14. (1) Когато в рамките на календарната година държавен служител, изпълняващ служебните си задължения в униформено облекло, бъде назначен на длъжност за неносещ униформено облекло, вещевото звено в срок 7 работни дни от встъпване в длъжност уведомява със служебна бележка финансовото звено, в което служителят ще бъде на финансово обслужване.

(2) В случай че на служителя по ал. 1 не е предоставено униформено облекло за предходната и текущата календарна година, на същия се изплаща стойността на униформеното облекло, като за текущата календарна година - пропорционално на времето, отработено на длъжност за носещ униформено облекло държавен служител.

(3) В случай че служителят по ал. 1 е получил униформено облекло за част от определения размер на сумата за униформено облекло (лимит за униформено облекло) за съответната година, на същия се изплаща стойността на униформеното облекло след приспадане на усвоените суми от лимита за предходната и за текущата календарна година. За текущата календарна година стойността на униформеното облекло се изплаща пропорционално за времето, отработено на длъжност за носещ униформено облекло държавен служител.

(4) В случай че служителят по ал. 1 е получил униформено облекло в пълния размер на определения лимит за униформено облекло за съответната година, служителят възстановява стойността на униформеното облекло за текущата календарна година пропорционално на неотработеното време на длъжност за носещ униформено облекло държавен служител.

(5) В срок 7 работни дни от датата на встъпване в длъжност като неносещ униформено облекло служителят по ал. 1 възстановява във финансовото звено на предходната си месторабота стойността на униформеното облекло пропорционално за времето, което не е прослужено на длъжност за носещ униформено облекло държавен служител.

(6) Финансовото звено, в което е възстановена сумата по ал. 5, уведомява за това вещевото звено на предходната месторабота на служителя, както и финансовото звено, което обслужва структурата, в която лицето е преназначено.

(7) На служителя по ал. 1 се изплаща сума за облекло за неносещ униформено облекло държавен служител пропорционална на отработеното време като такъв след възстановяване на сумата по ал. 5.


Чл. 15. (1) Когато лице, работещо по трудово правоотношение в МВР (ЛРТП), бъде назначено на длъжност за държавен служител, то възстановява в срок до 7 работни дни от встъпване в длъжност във финансовото звено, от което е получило сумата за облекло по чл. 180, ал. 6 ЗМВР, сума, която е пропорционална на неотработеното време от момента на встъпване в длъжност като държавен служител до края на календарната година.

(2) Финансовото звено, в което е възстановена сумата по ал. 1, уведомява за това финансовото звено, което обслужва структурата, в която лицето е назначено като държавен служител.

(3) Когато ЛРТП бъде назначено за държавен служител, неносещ униформено облекло, служителят получава сума за облекло за държавен служител пропорционално за отработеното време като държавен служител.

(4) Когато ЛРТП бъде назначено за държавен служител, изпълняващ служебните си задължения в униформено облекло, служителят получава униформено облекло при условията и по реда, предвидени в наредбата по чл. 151, ал. 2 ЗМВР.


Чл. 16. (1) На неносещите униформено облекло държавни служители, чието служебно правоотношение е прекратено, се изплаща парична сума за облекло пропорционално за отработеното време през текущата календарна година.

(2) Лицата по ал. 1 възстановяват частта от сумата за облекло пропорционално на неотработеното време през календарната година в срок 7 работни дни от датата на прекратяване на правоотношението във финансовото звено по последната месторабота.

(3) На наследниците на държавен служител, неносещ униформено облекло, чието служебно правоотношение е прекратено на основание чл. 226, ал. 1, т. 12 ЗМВР, се изплаща пълният размер на сума за облекло за текущата година, в случай че не му е изплатена.


Чл. 17. (1) Когато служебното правоотношение на държавен служител, изпълняващ служебните си задължения в униформено облекло, е прекратено, държавният служител възстановява стойността на полученото униформено облекло за текущата година пропорционално за неотработеното време до края на годината в срок 7 работни дни от датата на прекратяване на правоотношението във финансовото звено по последната месторабота.

(2) В случай че на служителя по ал. 1 не е предоставено униформено облекло за предходната календарна година, на същия се изплаща стойността на униформеното облекло след приспадане на усвоените суми от лимита за униформено облекло за предходната година.

(3) На наследниците на държавен служител, изпълнявал служебните си задължения в униформено облекло, чието служебно правоотношение е прекратено на основание чл. 226, ал. 1, т. 12 ЗМВР, в случай че не му е било осигурено през предходната и текущата календарна година изцяло или частично униформено облекло, се изплаща стойността на униформеното облекло след приспадане на усвоените суми от лимита за униформено облекло.


Чл. 18. Изплащането на паричната сума за облекло, левовата равностойност по чл. 234, ал. 5 ЗМВР и стойността на униформеното облекло се извършва чрез начисляване на индивидуалните суми в АИС - ТРЗ от съответното финансово звено по последната месторабота на държавния служител след възстановяване на стойността на униформеното облекло, ако такава се е дължала, и получена служебна бележка от вещевите звена за:

1. усвоените суми от лимита за униформено облекло;

2. за вече получено еднократно допълнително вещево имущество или левовата му равностойност.


Чл. 19. (1) При назначаване на държавни служители съответното звено "Човешки ресурси" задължително посочва в актовете за встъпване в длъжност дали служителите изпълняват служебните си задължения в униформено облекло, или са неносещи униформено облекло държавни служители.

(2) Актовете за встъпване в длъжност на държавните служители, които изпълняват служебните си задължения в униформено облекло, се изпращат във вещевите звена.

(3) Актовете за встъпване в длъжност на неносещите униформено облекло държавни служители се изпращат във финансовите звена.

(4) Актовете за встъпване в длъжност на държавни служители, които и преди са работили в МВР, следва да бъдат придружени от справка, издадена от звената "Човешки ресурси", за периода, през който служителят е работил в МВР, и за местоработата му. Справката се изпраща в съответното вещево и финансово звено заедно с акта за встъпване.

(5) След получаване на справката от звеното "Човешки ресурси" финансовото или вещевото звено в новата месторабота на служителя по ал. 4 изисква служебна бележка от финансовото или вещевото звено в предишната месторабота на служителя в МВР относно предоставяне на еднократно допълнително вещево имущество или левовата му равностойност за работа в МВР.


Чл. 20. Ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР създават организация за своевременното изготвяне и утвърждаване на поименни списъци на неносещите униформено облекло държавни служители от подчинените им структури с дължимите им суми за облекло, определени съгласно заповедта по чл. 2. Списъците се предоставят на финансовите звена.


Чл. 21. Ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР създават организация за изпращане на списък с индивидуалния размер на сумата за облекло за текущата календарна година на държавните служители, на които е изплатена сума за облекло, несъответстваща пропорционално на отработеното време през предходната година, който се изпраща в срок до края на месец януари на следващата календарна година в съответните финансови звена.


Чл. 22. Ръководителите на структурите по чл. 37 ЗМВР създават организация за своевременно писмено уведомяване на държавните служители за размера на дължимите от тях суми, начина и срока за заплащането им.


Чл. 23. Държавните служители възстановяват в срок до края на месец февруари на текущата календарна година изплатената сума за облекло за предходната календарна година, изчислена пропорционално за времето, което не се зачита за отработено, съгласно списъците по чл. 21 в съответното финансово звено, от което са изплатени.


Чл. 24. В случаите по чл. 9, ал. 3, т. 1 - 4 от Кодекса за социално осигуряване на служителите не се предоставя униформено облекло, работно облекло или сумата за облекло за времето, което се зачита за осигурителен стаж.


Чл. 25. (1) На държавните служители, изпълняващи служебните си задължения в униформено облекло, на които временно е възложено със заповед на ръководителите на структури по чл. 37 ЗМВР изпълнение на служебни задължения без униформено облекло за срок не по-кратък от 12 месеца, се изплаща сума за облекло за неносещи униформено облекло държавни служители.

(2) За срока по ал. 1 на държавния служител не се предоставя униформено облекло.

(3) Сумата по ал. 1 се определя в размер, пропорционален на периода на временното изпълнение на служебните задължения без униформено облекло.

(4) След изплащане на сумата по ал. 1 финансовото звено писмено уведомява вещевото звено за направеното плащане в срок 7 работни дни от датата на извършването му.


Чл. 26. (1) На държавните служителки, родили през текущата календарна година, се изплаща:

1. сума за облекло - за неносещите униформено облекло държавни служителки;

2. стойност на униформеното облекло след приспадане на усвоените суми от лимита за текущата календарна година за униформено облекло - за носещите униформено облекло държавни служителки.

(2) Изплащането на сумите по ал. 1 се извършва след представяне на:

1. копие от акт за раждане;

2. служебна бележка от съответното вещево звено след приспадане на усвоените суми от лимита за текущата календарна година за униформено облекло - само за носещите униформено облекло държавни служителки.

(3) Финансовото звено издава за изплатената левова равностойност по ал. 1, т. 2 служебна бележка, която се предоставя на съответното вещево звено и се прилага във вещевата книжка на служителката.


Заключителни разпоредби

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 181, ал. 2 във връзка с ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи.


§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2015 г.


Промени настройката на бисквитките