Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 106 от 23.XII

НАРЕДБА № 8121з-995 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОРЦИОННИ ПАРИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

НАРЕДБА № 8121з-995 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОРЦИОННИ ПАРИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

В сила от 23.12.2014 г.
Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г., отм. ДВ. бр.52 от 10 Юли 2015г.

Отменена с § 3 от заключителните разпоредби на Наредба № 8121з-773 от 1 юли 2015 г. за условията и реда за осигуряване на храна или левовата й равностойност на служителите на Министерството на вътрешните работи - ДВ, бр. 52 от 10 юли 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.


Чл. 1. На служителите на Министерството на вътрешните работи (МВР) се изплащат ежемесечно порционни пари.


Чл. 2 Размерът на порционните пари се определя ежегодно със заповед на министъра на вътрешните работи.


Чл. 3. (1) Порционните пари се изплащат за действително отработено време.

(2) При неотработен пълен месец порционните пари се изчисляват пропорционално на отработеното време.


Чл. 4. При изчисляване на индивидуалния месечен размер на порционните пари за отработено време се зачита:

1. времето на ползване на платен годишен отпуск;

2. времето на ползване на отпуск поради временна неработоспособност - до 30-ия календарен ден включително без прекъсване;

3. ползване на неплатен отпуск, независимо от основанието - до 30-ия календарен ден включително без прекъсване;

4. командироване или специализация в чужбина при условията и по реда на Наредбата за служебните командировки и специализациите в чужбина, приета с ПМС № 115 от 2004 г. (ДВ, бр. 50 от 2004 г.) - до 30-ия календарен ден включително без прекъсване.


Чл. 5. Порционните пари не се изплащат за времето на:

1. ползване на отпуск поради бременност, раждане и осиновяване;

2. ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст или при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст;

3. ползване на отпуск поради временна неработоспособност - след срока по чл. 4, т. 2;

4. ползване на неплатен отпуск, независимо от основанието - след срока по чл. 4, т. 3;

5. командироване или специализация в чужбина при условията и по реда на Наредбата за служебните командировки и специализациите в чужбина, приета с ПМС № 115 от 2004 г. - след срока по чл. 4, т. 4;

6. командироване в чужбина при условията и по реда на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с ПМС № 188 от 2008 г. (ДВ, бр. 70 от 2008 г.), и Наредбата за условията и реда за участие на граждански специалисти от Република България в операции и мисии на международни организации за управление на кризи извън територията на Република България, приета с ПМС № 9 от 2011 г. (ДВ, бр. 9 от 2011 г.);

7. временно отстраняване от длъжност.


Чл. 6. (1) При настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 5 екземпляр или заверено копие от документите, удостоверяващи настъпването му, се изпращат незабавно в обслужващото финансово звено за прекратяване изплащането на порционните пари.

(2) При промяна или отпадане на обстоятелство по чл. 5 екземпляр или заверено копие от документите, удостоверяващи промяната или отпадането му, се изпращат незабавно в обслужващото финансово звено за възстановяване на изплащането на порционните пари.


Заключителни разпоредби

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 181, ал. 1 във връзка с ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи.


§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките