Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 107 от 24.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 437 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2014 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 437 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2014 Г.

В сила от 22.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г. в размер до 6 830 хил. лв. за съфинансиране изпълнението на железопътните проекти на Национална компания "Железопътна инфраструктура" по ОП "Транспорт" 2007 - 2013 г., в това число:

1. "Електрификация и реконструкция на железопътната линия Пловдив - Свиленград по коридори ІV и ІХ, фаза 2: Първомай - Свиленград" - до 5 484 хил. лв.;

2. "Модернизация на железопътен участък "Септември - Пловдив" - част от Трансевропейската железопътна мрежа" - до 1 346 хил. лв.

(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2014 г.

(3) Разходите по ал. 1 се предоставят целево от бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията като капиталов трансфер за Национална компания "Железопътна инфраструктура".


Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по "Политика в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията", бюджетна програма "Развитие на транспорта и осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 3. Неусвоените средства по чл. 1, ал. 3 се възстановяват от Национална компания "Железопътна инфраструктура" по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията до 29 декември 2014 г.


Чл. 4. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г. и да уведоми министъра на финансите.

(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2014 г.


Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.


§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.


§ 3. Постановлението влиза в сила от 22 декември 2014 г.


Промени настройката на бисквитките