Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 107 от 24.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 438 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2014 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 438 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2014 Г.

В сила от 19.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. в общ размер до 67 481 180 лв., разпределени, както следва:

1. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика - 5 000 000 лв. за изплащане на обезщетения и помощи за домакинствата;

2. по бюджета на Комисията за защита от дискриминация - 100 000 лв. за текущи разходи;

3. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г. - в размер 30 000 000 лв. за неразплатени разходи за текуща издръжка и обезщетения по Закона за Министерството на вътрешните работи;

4. по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г. - в размер 10 000 000 лв. за погасяване на просрочени задължения на Военномедицинската академия към доставчици, за издръжка и капиталови разходи;

5. по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г. - в размер 5 000 000 лв. за текущи разходи и за обезщетения по Закона за Министерството на вътрешните работи;

6. чрез бюджета на Министерството на отбраната за Националния военен университет "Васил Левски" за 2014 г. за неотложни текущи разходи за дейността на университета до края на 2014 г. - 396 000 лв.;

7. чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за Софийския университет "Св. Климент Охридски" - за доставка на лабораторно оборудване, обзавеждане, консумативи и софтуер за нуждите на лаборатория за молекулярна диагностика, микробиология, вирусология, имунология, паразитология и генетика за учебно-клинична база на Медицинския факултет - 3 000 000 лв.;

8. за покриване на начислени лихви и такси по обслужване на дълга на общините към Фонда за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" - ЕАД - 974 140 лв., разпределени по общини съгласно приложението;

9. по бюджета на Община Пловдив за доизграждане на обект "Спортен комплекс", изграждащ се в УПИ ІV-617 по плана на ж.к. Тракия, гр. Пловдив" - 1 363 438 лв.;

10. по бюджета на Община Варна за "Реконструкция на зала "Конгресна" в Дворец на културата и спорта, гр. Варна", в т.ч. доставка на материали и оборудване с цел подобряване на възможностите за многофункционално използване и увеличаване капацитета на зала "Конгресна" в Дворец на културата и спорта, гр. Варна - 9 797 000 лв.;

11. по бюджета на Община Долна баня за доизграждане на център за работа с деца на улицата - 128 355 лв.;

12. по бюджета на Община Велико Търново за поддръжка на първи, втори и трети клас пътища, които преминават през населени места на територията на общината - 590 931 лв.;

13. по бюджета на Столична община за изграждане, реконструкция и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари - гр. Банкя - втори етап - 1 131 316 лв.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2014 г.


Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. по политики и бюджетни програми, както следва:

1. "Политика в областта на заетостта", по бюджетна програма "Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заети лица" - 1 800 000 лв.;

2. "Политика в областта на хората с увреждания", бюджетна програма "Интеграция на хора с увреждания" - 3 200 000 лв.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се увеличат показателите по чл. 14, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 3. Със сумата в размер 50 000 лв. по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се увеличат показателите по чл. 27, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г. по "Политика в областта на защитата на националната сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, сигурност на границите, пожарна безопасност и защита на населението" по бюджетни програми, както следва:

1. "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция, миграция, граничен контрол и охрана на държавната граница" с 26 500 000 лв.;

2. "Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации" с 1 000 000 лв.;

3. "Информационно осигуряване, обучение и квалификация, медицинско и административно обслужване" с 2 500 000 лв.

(2) Със сумата в размер 21 000 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 4 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г. по политика в областта на отбранителните способности, по бюджетна програма "Медицинско осигуряване".

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 4 да се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 6. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 5 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г. по "Политика в областта на изпълнението на наказанията", разпределени, както следва:

1. по бюджетна програма "Затвори - изолация на правонарушителите" - 3 700 000 лв.;

2. по бюджетна програма "Следствени арести и пробация" - 1 300 000 лв.

(2) Със сумата 2 500 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 7. Първостепенните разпоредители с бюджет по чл. 1, ал. 1, т. 1 - 7 да извършат произтичащите от това постановление промени по съответните бюджети и да уведомят министъра на финансите.


Чл. 8. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2014 г.


Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 88 и чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. и чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси.


§ 2. В приложение № 5 към чл. 5 от Постановление № 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 25, 30, 31, 34, 37, 44, 45, 47, 50, 52, 53, 55, 57, 60, 61, 63, 66, 67, 72, 80, 81, 82, 86, 91, 93, 94, 101, 102 и 104 от 2014 г.), в колона 3 се правят следните изменения:

1. В пореден № 9 числото "1 082 783 640" се заменя с "1 091 783 640".

2. В пореден № 10 числото "124 076 379" се заменя със "126 576 379".

3. В пореден № 24 числото "1 545 000" се заменя с "1 595 000".


§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на финансите, министъра на труда и социалната политика, министъра на образованието и науката, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните работи, министъра на отбраната, министъра на правосъдието, председателя на Комисията за защита от дискриминация, на началника на Националния военен университет "Васил Левски", на органите на управление на Фонда за органите на местното самоуправление в България "ФЛАГ" - ЕАД, и на кметовете на съответните общини.


§ 4. Постановлението влиза в сила от 19 декември 2014 г.


Приложение към чл. 1, ал. 1, т. 8     

№ по

Община

Сума

ред

  (в лв.)
1 2 3
1. Аврен 382
2. Аксаково 14 162
3. Антон 6 072
4. Ардино 7 564
5. Баните 1 247
6. Белене 8 404
7. Белово 4 173
8. Белоградчик 13 808
9. Белослав 1 234
10. Берковица 11 102
11. Борино 3 666
12. Брусарци 2 462
13. Бяла (Русе) 24 635
14. Бяла Слатина 5 422
15. Велики Преслав 26 056
16. Велико Търново 13 849
17. Велинград 1 077
18. Ветрино 455
19. Враца 59 013
20. Габрово 35 135
21. Горна Оряховица 29 449
22. Гоце Делчев 16 413
23. Добрич 29 730
24. Добричка 3 101
25. Гурково 704
26. Девин 9 073
27. Джебел 97
28. Дупница 21 906
29. Елхово 3 274
30. Етрополе 12 659
31. Златоград 13 353
32. Искър 800
33. Казанлък 25 867
34. Калояново 742
35. Карлово 29 750
36. Каспичан 4 771
37. Копривщица 351
38. Костенец 535
39. Кричим 30 176
40. Куклен 2 110
41. Кърджали 26 478
42. Кюстендил 19 828
43. Ловеч 11 877
44. Лозница 13 151
45. Лом 23 751
46. Любимец 2 549
47. Лясковец 5 162
48. Мадан 2 402
49. Маджарово 6 211
50. Малко Търново 4 650
51. Мездра 30 919
52. Мирково 297
53. Момчилград 2 540
54. Монтана 7 656
55. Нови пазар 4 917
56. Омуртаг 3 136
57. Опака 704
58. Опан 202
59. Павликени 1 092
60. Перник 18 811
61. Перущица 80
62. Петрич 24 572
63. Пещера 7 612
64 Плевен 26 764
65 Пловдив 28 352
66. Попово 8 609
67 Първомай 1 947
68. Радомир 6 533
69. Разград 14 828
70. Ракитово 16 189
71. Раковски 19 116
72. Рила 9 385
73. "Родопи" 4 621
74. Роман 3 394
75. Рудозем 4 670
76. Руен 8 075
77. Садово 1 835
78. Самоков 193
79. Сандански 28 625
80. Сапарева баня 4 890
81. Свищов 22 476
82. Свиленград 70 262
  ОБЩО 974 140
     


Промени настройката на бисквитките