Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 107 от 24.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 439 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ (ДВ, БР. 59 ОТ 2009 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 439 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ (ДВ, БР. 59 ОТ 2009 Г.)

В сила от 24.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В приложението към чл. 1, ал. 1, в раздел VІІІ, сектор "Държавно управление", в т. 2 "Стратегически обекти" се създава подточка 2.6:

"2.6. Министерството на външните работи."


Заключителни разпоредби

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Промени настройката на бисквитките