Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 107 от 24.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 440 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ МУЗЕИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 440 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ МУЗЕИ

В сила от 01.01.2015 г.

Обн. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.50 от 3 Юли 2015г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2015 г., в сила от 03.07.2015 г.) Преобразува Националния музей на българското изобразително изкуство - София, и Националната галерия за чуждестранно изкуство - София, чрез сливане в Национална галерия.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2015 г., в сила от 03.07.2015 г.) Националната галерия, е държавен културен институт, юридическо лице, със седалище в София, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на културата.


Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2015 г., в сила от 03.07.2015 г.) Националната галерия, е държавен музей с предмет на дейност: издирване, изучаване, опазване и представяне на културни ценности в областта на българското и чуждестранното изобразително изкуство с познавателна, образователна и естетическа цел.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2015 г., в сила от 03.07.2015 г.) Националната галерия, може да извършва допълнителни дейности, включително стопански, когато са свързани с основната му дейност.


Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2015 г., в сила от 03.07.2015 г.) По тематичен и териториален обхват Националната галерия, е специализиран национален музей.

(2) (Изм - ДВ, бр. 50 от 2015 г., в сила от 03.07.2015 г.) Националната галерия, методически подпомага общинските, частните музеи и музеите със смесено участие с оглед на определения му териториален обхват.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2015 г., в сила от 03.07.2015 г.) В изпълнение на функцията по ал. 2 Националната галерия:

1. осъществява координация между музеите при прилагането на нормативните актове по опазване на движимите културни ценности;

2. организира и провежда съвместно събирателска, проучвателна, научноизследователска и популяризаторска дейност;

3. участва в разработване на проекти за консервация и реставрация на движими културни ценности - собственост на общинските, частните музеи и музеите със смесено участие;

4. подготвя и реализира регионални, национални и международни проекти в областта на опазването и представянето на движими културни ценности - предмет на неговата дейност.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2015 г., в сила от 03.07.2015 г.) Имуществото, архивът, правата и задълженията на Националния музей на българското изобразително изкуство - София, и на Националната галерия за чуждестранно изкуство - София, преминават към Националната галерия.


Чл. 5. Трудовите правоотношения на работниците и служителите в преобразуваните културни институти по чл. 1 се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. В срок до един месец от влизане в сила на постановлението:

1. министърът на културата издава правилник за устройството и дейността на Националния музеен комплекс - София;

2. директорът на Националния музеен комплекс - София, урежда правоотношенията със служителите на преобразуваните музеи в съответствие с чл. 5.

§ 2. В приложението към чл. 2, ал. 1 на Постановление № 14 на Министерския съвет от 2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на културата (обн., ДВ, бр. 11 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 25, 35, 58 и 83 от 2011 г., бр. 82 от 2013 г. и бр. 23 от 2014 г.) се правят следните изменения:

1. Точка 78 се изменя така:

"78. Национален музеен комплекс - София".

2. Точка 79 се отменя.


§ 3. В чл. 1 на Постановление № 146 на Министерския съвет от 2010 г. за осигуряване охраната на обекти от национално значение в рамките на определената обща численост и бюджета на Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 58 от 2010 г.) думите "Националната галерия за чуждестранно изкуство - София" се заменят с "Националния музеен комплекс - София".


§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 5, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 1 от Закона за културното наследство.


§ 5. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата.


§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2015 г.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 26 ЮНИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 440 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ МУЗЕИ

(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2015 Г.)


§ 1. Навсякъде в постановлението думите "Национален музеен комплекс - София" се заменят с "Национална галерия", а думите "Националният музеен комплекс - София" и "Националния музеен комплекс - София" се заменят с "Националната галерия".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 26 ЮНИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 440 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ МУЗЕИ

(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2015 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Промени настройката на бисквитките