Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 107 от 24.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 442 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2014 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 442 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2014 Г.

В сила от 22.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г., както следва:

1. намаляване на утвърдените разходи по:

а) "Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве" - с 2 869 797 лв., в т.ч.:

аа) по бюджетна програма "Промоция и превенция на незаразните болести" - с 1 088 626 лв.;

бб) по бюджетна програма "Намаляване търсенето на наркотични вещества" - с 1 781 171 лв.;

б) "Политика в областта на диагностиката и лечението" - с 12 980 186 лв., в т.ч. по бюджетна програма "Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението" - с 12 980 186 лв.;

в) бюджетна програма "Администрация" - със 150 000 лв.;

2. увеличаване на утвърдените разходи по:

а) "Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве" - с 9 737 031 лв., в т.ч.:

аа) по бюджетна програма "Държавен здравен контрол" - с 820 851 лв.;

бб) по бюджетна програма "Профилактика и надзор на заразните болести" - с 8 916 180 лв.;

б) "Политика в областта на диагностиката и лечението" - с 6 150 427 лв., в т.ч.:

аа) по бюджетна програма "Контрол на медицинските дейности и здравна информация" - с 1 454 821 лв.;

бб) по бюджетна програма "Спешна медицинска помощ" - с 1 880 864 лв.;

вв) по бюджетна програма "Психиатрична помощ" - с 599 845 лв.;

гг) по бюджетна програма "Осигуряване на кръв и кръвни продукти" - с 1 866 724 лв.;

дд) по бюджетна програма "Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение" - с 209 378 лв.;

ее) по бюджетна програма "Медицинска експертиза на работоспособност" - със 138 795 лв.;

в) "Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия" - със 112 525 лв., в т.ч. по бюджетна програма "Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия" - със 112 525 лв.


Чл. 2. Министърът на здравеопазването да извърши налагащите се от чл. 1 промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г. и да уведоми за това министъра на финансите.


Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 78, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.


§ 3. Постановлението влиза в сила от 22 декември 2014 г.


Промени настройката на бисквитките