Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 107 от 24.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 443 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г. (ДВ, БР. 8 ОТ 2014 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 443 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г. (ДВ, БР. 8 ОТ 2014 Г.)

В сила от 22.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В приложение № 5 към чл. 5 се правят следните изменения:

1. На ред 6, в колона 3 числото "233 926 570" се заменя с "233 909 800".

2. На ред 17, в колона 3 числото "30 707 701" се заменя с "30 625 531".

3. На ред 21, в колона 3 числото "14 188 593" се заменя с "14 408 593".


Заключителни разпоредби

§ 2. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на инвестиционното проектиране за 2014 г. и да уведоми министъра на финансите.

(2) Със сумата 121 060 лв. се променят показателите по чл. 24, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


§ 3. Постановлението влиза в сила от 22 декември 2014 г.


Промени настройката на бисквитките