Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 107 от 24.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 444 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2014 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 444 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЗА 2014 Г.

В сила от 22.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г., както следва:

1. намаляване на утвърдените разходи по "Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи", бюджетна програма "Администриране на държавните приходи" с 1 000 000 лв.;

2. увеличаване на утвърдените разходи по бюджетна програма "Национален компенсационен жилищен фонд" с 1 000 000 лв.


Чл. 2. Министърът на финансите да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на финансите за 2014 г.


Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 78, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на финансите.


§ 3. Постановлението влиза в сила от 22 декември 2014 г.


Промени настройката на бисквитките