Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 107 от 24.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 445 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2014 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 445 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2014 Г.

В сила от 22.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2014 г., както следва:

1. намаление на утвърдените разходи по:

а) област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет", бюджетна програма "Министерски съвет и организация на дейността му" с 247 000 лв. и бюджетна програма "Координация и мониторинг на хоризонтални политики" с 26 000 лв.;

б) "Политика в областта на управлението на средствата от ЕС", бюджетна програма "Координация при управление на средствата от ЕС" с 240 000 лв.;

в) "Политика в областта на архивното дело", бюджетна програма "Национален архивен фонд" с 90 000 лв.;

г) бюджетна програма "Администрация" с 3 371 000 лв.;

д) бюджетна програма "Други дейности и услуги" с 258 000 лв.;

2. увеличение на утвърдените разходи по:

а) "Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България", бюджетна програма "Осъществяване на държавната политика на областно ниво" с 4 215 000 лв.;

б) "Политика в областта на правото на вероизповедание", бюджетна програма "Вероизповедания" със 17 000 лв.


Чл. 2. Главният секретар на Министерския съвет да извърши налагащите се промени по бюджета на Министерския съвет за 2014 г. и да уведоми министъра на финансите.


Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 78, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на главния секретар на Министерския съвет.


§ 3. Постановлението влиза в сила от 22 декември 2014 г.


Промени настройката на бисквитките