Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 108 от 30.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПРАВИЛНИЦИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПРАВИЛНИЦИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА

В сила от 01.01.2015 г.

Обн. ДВ. бр.108 от 30 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.82 от 23 Октомври 2015г., изм. ДВ. бр.86 от 6 Ноември 2015г., изм. ДВ. бр.100 от 18 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.67 от 26 Август 2016г., изм. ДВ. бр.65 от 16 Август 2019г., изм. ДВ. бр.20 от 9 Март 2021г., изм. ДВ. бр.27 от 2 Април 2021г., изм. ДВ. бр.64 от 3 Август 2021г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Приема Устройствен правилник на Министерството на икономиката.


Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2015 г., в сила от 18.12.2015 г.)


Чл. 3. Приема Устройствен правилник на Министерството на туризма.


Чл. 4. (1) Министърът на икономиката е първостепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на икономиката.

(2) Бюджетните организации, ръководителите на които са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на икономиката, имат следната обща численост на персонала:

1. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.) Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация" - 39;

2. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г., в сила от 09.03.2021 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2021 г., в сила от 03.08.2021 г.) Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - 52;

3. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.) Българската агенция за инвестиции - 27;

4. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол - 65;

5. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2016 г., в сила от 26.08.2016 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г.) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор - 468;

6. Българският институт по метрология - 287;

7. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2016 г., в сила от 26.08.2016 г.) Комисията за защита на потребителите - 180;

8. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2015 г.) Държавната комисия по стоковите борси и тържищата - 29;

9. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.) Патентното ведомство - 114;

10. Центърът на промишлеността на Република България в Москва - 11.

11. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г., отм. - ДВ, бр. 100 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.)


Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 2015 г., в сила от 18.12.2015 г.)


Чл. 6. Министърът на туризма е първостепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерството на туризма.


Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Устройственият правилник на Министерството на икономиката и енергетиката, приет с Постановление № 197 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 110 от 2013 г. и бр. 14 от 2014 г.), се отменя.


§ 2. Постановление № 197 на Министерския съвет от 2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката и енергетиката (обн., ДВ, бр. 79 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 110 от 2013 г. и бр. 14 от 2014 г.) се отменя.


§ 3. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението министърът на икономиката да внесе в Министерския съвет проект на постановление за изменение на устройствените правилници на второстепенните разпоредители с бюджет към него и да измени Устройствения правилник на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руската федерация (обн., ДВ, бр. 76 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2013 г.).

(2) В срока по ал. 1 председателят на Патентното ведомство да измени Устройствения правилник на Патентното ведомство (ДВ, бр. 76 от 2014 г.).


§ 4. В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението министърът на енергетиката да внесе в Министерския съвет проект на постановление за изменение на устройствения правилник на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (обн., ДВ, бр. 72 от 2012 г.; изм., бр. 14 от 2014 г.).


§ 5. В тримесечен срок от влизането в сила на постановлението министърът на икономиката, министърът на енергетиката и министърът на туризма да внесат предложения за промени в съответните нормативни актове на Министерския съвет, произтичащи от преобразуването, съгласно Решение на Народното събрание от 7 ноември 2014 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (ДВ, бр. 93 от 2014 г.).


§ 6. (1) Министърът на икономиката, министърът на енергетиката и министърът на туризма да организират предаването и приемането на документацията по неприключените преписки и архива, създаден във връзка с дейностите, които преминават към Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката и Министерството на туризма.

(2) Счетоводният архив и ведомостите за заплати на служителите на преобразуваното Министерство на икономиката и енергетиката се съхраняват в Министерството на икономиката.


§ 7. (1) Активите, пасивите, правата и задълженията, свързани с дейността на преобразуваното Министерство на икономиката и енергетиката, съгласно Решение на Народното събрание от 7 ноември 2014 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (ДВ, бр. 93 от 2014 г.) преминават към Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката и Министерството на туризма в срок до 31 март 2015 г.

(2) Правата и задълженията на главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" на преобразуваното Министерство на икономиката и енергетиката в качеството ѝ на управляващ и договарящ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013, включително по договорите за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013, се поемат от главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" на Министерството на икономиката.

(3) Правата и задълженията на главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" на преобразуваното Министерство на икономиката и енергетиката в качеството ѝ на конкретен бенефициент по приоритетна ос 5 "Техническа помощ" на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 се поемат от главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" на Министерството на икономиката.

(4) Правата и задълженията на преобразуваното Министерство на икономиката и енергетиката по договор за консултантски услуги с Европейската банка за възстановяване и развитие за изпълнение на проекти по Оперативна програма "Техническа помощ" по Проект № 0125-МИЕ-3.2, BG161PO002-3.2.01-0006 "Разработване на модел за въвеждане на система за електронни обществени поръчки в България", финансиран със средства по Оперативна програма "Техническа помощ", се поемат от Министерството на икономиката.

(5) Правата и задълженията на преобразуваното Министерство на икономиката и енергетиката в качеството му на бенефициент по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 и резултатите от услуги, придобити със средства по договори за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013, се поемат от Министерството на туризма.

(6) Министерството на туризма встъпва в правата и задълженията на бенефициент по договор № A13-22-53/28.05.2014 г., проект "Компетентна и ефективна държавна администрация, участваща активно в процеса на финансиране и провеждане на националните и европейски политики в областта на туризма" по Оперативна програма "Административен капацитет", ос 2.

(7) По откритите процедури за възлагане на обществени поръчки или обособени позиции от тях, както и по сключените договори, чието изпълнение не е приключило, встъпват, както следва:

1. за дейностите по програмите към "Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност" и към "Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество" - министърът на икономиката;

2. за дейностите по програмите към "Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие" - министърът на енергетиката;

3. за дейностите по програмите към "Политика в областта на устойчивото развитие на туризма" - министърът на туризма.

(8) Откритите процедури за възлагане на обществени поръчки или обособени позиции от тях за дейностите, отчитани в програма "Администрация", както и касаещи дейността на общата администрация на преобразуваното Министерство на икономиката и енергетиката или такива, които е невъзможно да бъдат идентифицирани по област на политика, се довършват от министъра на икономиката. В случай че във връзка с Решението на Народното събрание от 7 ноември 2014 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (ДВ, бр. 93 от 2014 г.) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата, министърът на икономиката прекратява процедурата на основание чл. 39, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки.

(9) Министърът на икономиката, министърът на енергетиката и министърът на туризма сключват договори за възлагане на обществена поръчка с определения при условията на ал. 8 изпълнител за съответната част от предмета на обществената поръчка съобразно нуждите на съответния възложител при запазване на общия обем, характер и стойност на обекта на поръчката.

(10) Сключените договори, чието изпълнение не е приключило за дейностите, отчитани в програма "Администрация", както и договорите, касаещи дейността на общата администрация на преобразуваното Министерство на икономиката и енергетиката, или такива, които към датата на подписването им е невъзможно да бъдат идентифицирани по област на политика, се поемат от министъра на икономиката, министъра на енергетиката и министъра на туризма за съответната част от предмета на обществената поръчка съобразно нуждите на съответния възложител при запазване на общия обем, характер и стойност на обекта на поръчката.


§ 8. (В сила от 30.12.2014 г.) В седемдневен срок от обнародването на постановлението министърът на икономиката, министърът на енергетиката и министърът на туризма да назначат комисии, които да предприемат необходимите действия за изпълнение на § 6 и 7.


§ 9. (1) Служебните и трудовите правоотношения на служителите в Министерството на икономиката и енергетиката, чиито функции преминават към Министерството на икономиката и Министерството на енергетиката, се уреждат при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител, съответно при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.

(2) Служебните и трудовите правоотношения на служителите от дирекция "Туристическа политика" и дирекция "Маркетинг, реклама и информация в туризма" на Министерството на икономиката и енергетиката преминават към Министерството на туризма и се уреждат при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител, съответно при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.

(3) Извън случаите по ал. 1 и 2 служебните и трудовите правоотношения на служителите от звената от общата администрация, дирекция "Вътрешен одит", Инспектората и Звено "Сигурност на информацията" на преобразуваното Министерство на икономиката и енергетиката за постигане на определената численост на персонала в администрациите на Министерството на икономиката и Министерството на енергетиката се уреждат от министъра на икономиката при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда, съответно при условията и по реда на чл. 106, ал. 1, т. 2 или чл. 106, ал. 1, т. 5 и 6 от Закона за държавния служител.

(4) Във връзка с изпълнението на ал. 1 - 3 се възлага на министъра на икономиката, министъра на енергетиката и на министъра на туризма да утвърдят към 1 януари 2015 г. длъжностните разписания, както и допълнителни разписания на длъжностите в преобразуваните и в новосъздадената администрация, на които се назначават лица при условията и по реда на Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 4 от 2009 г., бр. 51, 91 и 93 от 2011 г., бр. 49, 80 и 103 от 2012 г., бр. 17, 53, 80, 97 и 110 от 2013 г. и бр. 2 от 2014 г.), Постановление № 258 на Министерския съвет от 2005 г. за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка на държавните органи и юридическите лица с военновременни задачи (обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 1 и 39 от 2011 г. и бр. 49 от 2012 г.) и Постановление № 212 на Министерския съвет от 1993 г. за организиране на денонощно дежурство за оповестяване при привеждане от мирно във военно положение, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии (обн., ДВ, бр. 98 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 43 от 1994 г., бр. 29 от 1996 г., бр. 18 от 1998 г. и бр. 100 от 2005 г.).


§ 10. В Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, приет с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 48, 78 и 96 от 2005 г., бр. 15, 28 и 40 от 2006 г., бр. 33 от 2008 г., бр. 48 и 98 от 2009 г., бр. 52 и 97 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г. и бр. 14 от 2014 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 5, ал. 2 числото "351" се заменя с "340".

2. Приложението към чл. 5, ал. 3 се изменя така:

"Приложение към чл. 5, ал. 3


Численост на персонала в административните звена на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор - 340 щатни бройки

 

Председател

1

Заместник-председател

1

Главен секретар

1

Финансов контрольор

1

Обща администрация

49

в т.ч.:

 

дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"

25

дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"

24

Специализирана администрация

287

в т.ч.:

 

Главна дирекция "Метрологичен надзор"

72

дирекция "Планиране, координация, контрол и разрешения за оценяване на съответствието"

14

Главна дирекция "Надзор на пазара"

66

Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор"

92

Главна дирекция "Контрол на качеството на течните горива"

43


"

§ 11. В Устройствения правилник на Българския институт по метрология, приет с Постановление № 109 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 33 и 53 от 2008 г., бр. 98 от 2009 г., бр. 12, 22 и 94 от 2012 г. и бр. 14 от 2014 г.), се правят следните изменения:

1. В чл. 9, ал. 1 числото "304" се заменя с "287".

2. Приложението към чл. 9, ал. 2 се изменя така:

"Приложение към чл. 9, ал. 2


Численост на персонала в административните звена на Българския институт по метрология - 287 щатни бройки

 

Председател

1

Заместник-председател

1

Главен секретар

1

Финансов контрольор

1

Обща администрация

34

в т.ч.:

дирекция "Обща администрация"

34

Специализирана администрация

249

в т.ч.:

Главна дирекция "Национален център по метрология"

63

Главна дирекция "Мерки и измервателни уреди", включително регионалните отдели

186

"


§ 12. Постановлението се приема във връзка с решение на Народното събрание от 7 ноември 2014 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (ДВ, бр. 93 от 2014 г.).


§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2015 г. с изключение на § 8, който влиза в сила от деня на обнародване на постановлението в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281 ОТ 16 ОКТОМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2015 Г.)


§ 12. В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението председателят на Патентното ведомство да измени Устройствения правилник на Патентното ведомство съгласно § 11, т. 4.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295 ОТ 30 ОКТОМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

(ОБН. - ДВ, БР. 86 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)


§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2016 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 359 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Заключителни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2015 Г.)


§ 8. Параграф 2, т. 2, § 3, т. 2 и § 5 влизат в сила от 1 януари 2016 г., а § 7 влиза в сила един месец след обнародването на постановлението в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Заключителни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 18.12.2015 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214 ОТ 24 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 26.08.2016 Г.)


§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201 ОТ 13 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 16.08.2019 Г.)


§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 2 МАРТ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 09.03.2021 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 27 ОТ 2021 Г.)


§ 18. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 4, ал. 1, т. 4, която влиза в сила от 1 юли 2021 г. и § 4, ал. 1, т. 5 и ал. 2 и § 8, които влизат в сила от 12 април 2021 г.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264 ОТ 30 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 03.08.2021 Г.)


§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".