Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 108 от 30.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 448 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. (ДВ, БР. 70 ОТ 2008 Г.)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 448 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. (ДВ, БР. 70 ОТ 2008 Г.)

В сила от 01.01.2015 г.

Обн. ДВ. бр.108 от 30 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:

1. В § 8 думите "2015 г." се заменят с "2016 г.".

2. В § 8а думите "2014 г." се заменят с "2015 г.".


Заключителни разпоредби

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2015 г.