Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 108 от 30.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 449 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИ ЗА 2014 Г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 449 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИ ЗА 2014 Г.

В сила от 23.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.108 от 30 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за 2014 г. в общ размер 15 432 093 лв., разпределени, както следва:

1. по бюджета на община Пловдив за довършителни работи на обект "Спортен комплекс", изграждащ се в УПИ ІV-617 по плана на ж.к. Тракия, гр. Пловдив" - 12 273 390 лв.;

2. по бюджета на община Доспат - 300 000 лв., разпределени, както следва:

а) за разплащане на задължения за строителство на водопровод - 200 000 лв.;

б) за поддържане на общинската пътна мрежа - 100 000 лв.;

3. по бюджета на община Стражица за ремонтни дейности на социални институции и домове, общински клубове, детски градини и обединени детски заведения - 162 703 лв.;

4. по бюджета на община Дулово за реализиране на капиталови разходи във функция "Здравеопазване" за 2014 г. - 120 000 лв.;

5. по бюджета на община Габрово - 1 000 000 лв., разпределени, както следва:

а) за преустройство на сграда в дневен център за деца и младежи с увреждания - 610 000 лв.;

б) за благоустройство на дворното пространство на целодневна детска градина - 390 000 лв.;

6. по бюджета на община "Марица" - 1 576 000 лв. за отчуждаване на имоти за реализация на пътна инфраструктура, включително подобренията за "Южен околовръстен път, с. Радиново".

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2014 г.


Чл. 2. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2014 г.


Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.


§ 2. В Постановление № 19 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2014 г.; попр., бр. 14 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2014 г., бр. 79, 88, 103 и 106 от 2014 г.), в приложение № 1 към чл. 1, ал. 2, т. 1, в пореден № 4.11, в колона 1 думите "Ремонт на ул. Ком, ул. Ивайло, ул. Кокиче, ул. Варна, ул. Теменуга, ул. Хан Крум, ул. Бенковска, ул. Волга, ул. Рила, ул. Отец Паисий, ул. Искър, ул. Васил Левски, ул. Осогово в гр. Стражица" се заменят с "Ремонт на улици в гр. Стражица и в с. Камен".


§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на финансите и на кметовете на съответните общини.


§ 4. Постановлението влиза в сила от 23 декември 2014 г.