Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 108 от 30.XII

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА

В сила от 01.01.2015 г.
Приет с ПМС № 447 от 23.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.108 от 30 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.32 от 5 Май 2015г., изм. ДВ. бр.100 от 18 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 13 Май 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 9 Декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.49 от 12 Юни 2018г., изм. ДВ. бр.65 от 7 Август 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.106 от 21 Декември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 1 Март 2019г., доп. ДВ. бр.27 от 2 Април 2019г., изм. ДВ. бр.42 от 28 Май 2019г., изм. ДВ. бр.103 от 4 Декември 2020г., доп. ДВ. бр.110 от 29 Декември 2020г., изм. ДВ. бр.20 от 9 Март 2021г., изм. ДВ. бр.27 от 2 Април 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 3 Август 2021г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат основните въпроси, свързани с функциите, организацията на работа и числеността на персонала на Министерството на икономиката, наричано по-нататък "Министерството", на неговите организационни структури и административни звена, както и на Службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България.


Чл. 2. (1) Министерството на икономиката е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София, ул. Славянска 8.

(2) Министерството на икономиката е организирано в дирекции, които подпомагат министъра на икономиката при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на юридическите лица и гражданите.


Глава втора.
ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА

Раздел I.
Общи положения

Чл. 3. (1) Министърът на икономиката, наричан по-нататък "министъра", е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който разработва, организира, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на икономиката.

(2) Министърът ръководи и представлява Министерството.


Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2018 г., в сила от 07.08.2018 г.) При осъществяване на политическата програма на правителството, при разработване на проекти на нормативни актове и при изпълнение на правомощията си министърът се подпомага от трима заместник-министри.

(2) Министърът делегира с писмена заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.

(3) Функциите на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен с писмена заповед за всеки конкретен случай заместник-министър.


Раздел II.
Правомощия на министъра

Чл. 5. (1) Въз основа на Конституцията на Република България и в изпълнение на законите министърът самостоятелно или съвместно с други органи на властта и/или обществени организации:

1. ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на икономиката;

2. определя стратегическите цели и приоритети на икономическата политика в рамките на своите правомощия, организира и координира разработването на стратегии и програми за постигането им;

3. обсъжда икономическата политика с работодателските организации, синдикатите, бизнес асоциациите и неправителствените организации и осигурява активното взаимодействие с тях при разработването, контрола и наблюдението на отделни програми и проекти за осъществяване на политиките;

4. участва при провеждането на политиката за насърчаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ);

5. участва в разработването на националната рамка на политиката за насърчаване на устойчивата електрическа мобилност и изпълнението на дейностите в икономиката, свързани с прилагането на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета;

5а. (нова - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) ръководи разработването на клъстерни, секторни и регионални анализи и политики за развитие на икономиката; разработва секторни и регионални анализи за развитие на икономиката и формира секторни и регионални политики за насърчаване на предприемаческата активност, за привличане на инвестиции и за развитие на иновативни производства;

6. осъществява взаимодействие с министерства, агенции и неправителствени организации по отношение на дейностите за развитие на нисковъглеродна и ресурсно ефективна икономика, опазване на околната среда и ограничаване на изменението на климата съобразно функционалната си компетентност;

7. провежда и координира държавната политика за защита на потребителите и предприема мерки за нейното интегриране при провеждане на другите секторни и хоризонтални политики;

8. одобрява списък на квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за преустановяване или за забрана на действия или търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите;

9. признава сдружения на потребители за представителни на национално ниво в съответствие със Закона за защита на потребителите;

10. създава помирителни комисии, които съдействат за разрешаването на спорове между потребители и търговци, и определя членовете, седалището и района на действие на тези комисии;

11. участва при формирането на политиката за развитие на капиталовия пазар в Република България;

12. ръководи разработването, организира и координира осъществяването на политиката за повишаване конкурентоспособността на националната икономика и отделните стопански субекти;

13. (изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., в сила от 13.05.2016 г.) организира дейността на управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г., на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014 - 2020;

14. (отм. - ДВ, бр. 100 от 2015 г.)

15. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г., в сила от 09.03.2021 г.) участва при провеждането на политиката в областта на иновациите, като подкрепя повишаването на иновационната активност на предприятията и на иновационната култура на предприемачите;

16. разработва и предлага икономически и правни регулатори и мерки за насърчаване на икономическите субекти;

17. провежда държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите в страната;

18. ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика за насърчаване на малките и средните предприятия чрез създаването и развитието на конкурентоспособни малки и средни предприятия при отчитане на необходимостта от постигане на балансирано социално-икономическо развитие на отделните райони на страната;

19. разработва, организира, координира и контролира осъществяването на външноикономическата политика на Република България и защитава външноикономическите ѝ интереси в международни организации съгласувано с министъра на външните работи;

20. координира въпросите в областта на общата търговска политика на Европейския съюз (ЕС);

21. извършва лицензионна, разрешителна и регистрационна дейност от нормативно регламентираните си компетенции, както и последващ контрол;

22. (нова - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г.) провежда държавната политика и упражнява контрола в областта на производството и търговията с тютюневите и свързаните с тях изделия в съответствие с правомощията, възложени му от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия и с подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

23. (предишна т. 22 - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г.) участва в разработването, организирането, координирането и контрола по изпълнението на държавната политика от компетентността на Министерството, произтичаща от членството на Република България в ЕС, като предлага и провежда мерки за въвеждане на стандартите и законодателството на ЕС в областта на своите правомощия;

24. (предишна т. 23 - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г.) организира, координира и контролира преговорите, сключването и изпълнението на многостранни и двустранни международни договори за икономическо, търговско и техническо сътрудничество, за взаимно насърчаване и защита на инвестициите в областта на икономиката, както и други договори в областите на своята дейност;

25. (предишна т. 24 - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г.) ръководи разработването и осъществява политиката на Министерството за участие в програми и проекти, финансирани със средства от ЕС, международни финансови институции и други донори;

26. (предишна т. 25 - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г.) ръководи, организира и контролира осъществяването на сътрудничеството и изпълнението на задълженията във връзка с членството на Република България в Световната търговска организация (СТО) и в други международни икономически организации;

27. (предишна т. 26 - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г.) представлява Република България пред международните органи и организации в областта на икономиката, изпълнява и координира изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от членството ѝ в международните органи и организации;

28. (предишна т. 27 - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г.) организира прилагането на режимите за контрол при внос, износ, трансфер, транспортиране, преминаване, превоз, транзит и брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната, и при износ, внос, трансфер, транзит и брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба;

29. (предишна т. 28 - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) създава Служби по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България в чужбина; ръководи и контролира дейността на икономическите съветници в Службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България в чужбина; подпомага популяризирането на българския туризъм в чужбина;".

30. (предишна т. 29 - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г.) упражнява правата на собственост на държавата и възлага управлението на едноличните търговски дружества с държавно имущество от системата на икономиката; осъществява правата на държавата като акционер или съдружник в търговските дружества от системата на икономиката; преструктурира държавното участие в капитала на търговските дружества от системата на икономиката;

30а. (нова - ДВ, бр. 27 от 2019 г., в сила от 02.04.2019 г.) упражнява функциите съгласно Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири" във връзка с чл. 139а - 139д от Закона за водите;

30б. (нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) упражнява функциите съгласно Правилника за структурата, устройството и дейността, правомощията и задълженията на органите за управление на Държавно предприятие "Държавна петролна компания" във връзка с чл. 11а - 11д от Закона за държавните резерви и военновременните запаси;

31. (предишна т. 30 - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г.) участва в разработването на националните политики в областта на надзора на пазара, стандартизацията, метрологията, акредитацията, патентите и авторското право и осъществява взаимодействие с националните институции в тези области;

31а. (нова - ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 28.01.2019 г.) регулира икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, в съответствие с правомощията съгласно Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП) и с подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

32. (предишна т. 31 - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г.) ръководи и координира политиката в областта на Космоса, произтичаща от членството на Република България в ЕС;

33. (предишна т. 32 - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г.) ръководи и координира прилагането на клъстерната политика в икономиката;

34. (предишна т. 33 - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г.) организира и контролира дейностите по отбранително-мобилизационната подготовка, защитата при кризисни ситуации и на критичните инфраструктури, утвърждава и упражнява контрол при разработването на плановете за работа във военно време и за защита при кризисни ситуации в Министерството;

35. (предишна т. 34 - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г.) ръководи, организира и контролира дейността по защита на класифицираната информация;

36. (предишна т. 35 - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г.) прави предложения за изменение на действащи и за приемане на нови нормативни актове в областта на правомощията си;

37. (предишна т. 36 - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г.) представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на Министерството;

38. (предишна т. 37 - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г.) осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.

(2) Министърът работи в условията на публичност при вземането и изпълнението на решенията си, освен когато националната сигурност и опазването на държавната и служебната тайна налагат ограничаване на този принцип.

(3) Министърът провежда информационна политика, която гарантира откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Министърът контролира дейността на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството.

(5) При осъществяване на дейността си министърът издава правилници, наредби, инструкции и заповеди.


Раздел III.
Политически кабинет

Чл. 6. (1) Министърът образува на свое пряко подчинение политически кабинет, който го подпомага при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане на правителствената политика в сферата на неговите правомощия, както и при представянето на тази политика пред обществото.

(2) Политическият кабинет има съвещателни и информационно-аналитични функции, обобщава оценките за състоянието и перспективите за развитие на икономиката, предлага програми за постигане целите на икономическата политика и дава насоки за разработване на прогнози и стратегии за успешното развитие на тази политика.

(3) Политическият кабинет включва заместник-министрите, началника на кабинета, парламентарния секретар и директора на дирекция "Връзки с обществеността и протокол".

(4) Политическият кабинет:

1. подпомага министъра при изготвянето на решения, осигуряващи провеждането на правителствената политика в сферата на правомощията му, както и представянето ѝ пред обществото;

2. предлага на органа на изпълнителната власт стратегически приоритети, цели и решения, свързани с неговата компетентност, и следи за тяхното изпълнение;

3. организира и осъществява връзките на министъра с другите държавни органи и с обществеността.

(5) Министърът със заповед определя функциите на членовете на политическия кабинет.

(6) Работата на политическия кабинет се организира от началника на кабинета.

(7) Дейността на политическия кабинет на министъра се подпомага от съветници по определени въпроси, които не могат да изпълняват функции на управление, от експертни и от технически сътрудници.

(8) Общата численост на политическия кабинет е посочена в приложението.


Чл. 7. Заместник-министрите подпомагат министъра при осъществяването на политическата програма на правителството в областта на икономиката, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията му.


Чл. 8. Началникът на политическия кабинет:

1. организира работата на политическия кабинет на министъра, участва в съвещанията, ръководени от началника на кабинета на министър-председателя, и координира работата си с политическите кабинети на останалите членове на Министерския съвет;

2. изготвя седмичната работна програма на министъра по повод на негови посещения, срещи и пътувания и координира подготовката на докладите и необходимите материали за срещите и международните участия на министъра;

3. организира и контролира работата на съветниците, експертните и техническите сътрудници към политическия кабинет;

4. осъществява връзките с другите членове на Министерския съвет, с представители на държавните органи и с органите на местното самоуправление, с политически и обществени организации и с граждани.


Чл. 9. Директорът на дирекция "Връзки с обществеността и протокол":

1. организира провеждането на информационната политика на Министерството съгласно Комуникационната стратегия и принципите за достъп до обществена информация;

2. предлага и координира публичните изяви на министъра, на заместник-министрите и на служителите на Министерството, като ги съгласува с началника на политическия кабинет;

3. планира дългосрочната медийна политика за изграждане на публичния имидж на министъра и на Министерството;

4. предлага проучвания на общественото мнение с цел планиране на адекватна медийна политика по дадена проблематика;

5. координира организирането на семинари, дискусии и кръгли маси;

6. координира връзките с медиите с цел осигуряване на пълна и точна информация за дейността на министъра и на Министерството в публичното пространство;

7. участва в подготовката на отговорите на министъра във връзка с парламентарния контрол;

8. координира дейността на служителите в дирекция "Връзки с обществеността и протокол" и разпределя оперативните задачи;

9. координира публикуването на информация на интернет страницата на Министерството;

10. работи в координация с дирекция "Държавен протокол" на Министерството на външните работи за държавни посещения, както и със звената за връзки с обществеността и протокол в администрацията на Президента, дирекция "Правителствената информационна служба" в администрацията на Министерския съвет и на другите министерства и ведомства.


Чл. 10. (1) Парламентарният секретар:

1. организира връзките на министъра с Народното събрание, с парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното събрание и с политическите партии и го представлява пред тях;

2. изпълнява основните си функции, като:

а) осигурява материалите от дейността на Народното събрание и на неговите комисии;

б) предоставя необходимата информация на народните представители и на парламентарните групи;

в) координира, участва и контролира подготовката на отговорите във връзка с парламентарния контрол;

г) проследява законопроектите от стадий на работна група до внасянето им в Народното събрание, като информира министъра за всички предложения за промени в текстовете на законопроектите, отнасящи се до отрасъла, и съдейства за отстраняване на възникнали проблеми.

(2) Парламентарният секретар координира работата си с парламентарния секретар на Министерския съвет.


Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО

Раздел I.
Общи положения

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Министерството е структурирано в една главна дирекция, 16 дирекции, инспекторат, звено "Сигурност на информацията" и финансови контрольори.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г., в сила от 09.03.2021 г.) Общата численост на персонала в организационните структури и административните звена на Министерството е 625 щатни бройки.

(3) Разпределението на общата численост по ал. 2 е посочено в приложението.


Чл. 12. Министърът:

1. утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание на длъжностите на Министерството по предложение на главния секретар;

2. прилага съответните процедури за подбор и наемане на служителите в Министерството, включително осигурява извършването на съответните процедури за кариерно развитие и израстване на служителите в Министерството.


Раздел II.
Главен секретар

Чл. 13. (1) Главният секретар се назначава от министъра и осъществява административното ръководство на Министерството.

(2) Главният секретар координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на министъра, като:

1. отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;

2. организира, ръководи, координира, контролира, отчита се и носи отговорност пред министъра за дейността и за изпълнението на задачите на администрацията;

3. организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена на Министерството;

4. координира и контролира дейността по ползването и управлението на държавната собственост, предоставена на Министерството;

5. създава условия за нормална и ефективна работа на звената в Министерството;

6. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;

7. осъществява взаимодействие с главния секретар на Министерския съвет;

8. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;

9. организира работата с предложенията и сигналите в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс.

(3) Министърът може с писмена заповед да възложи и други функции и задачи на главния секретар.


Раздел III.
Инспекторат

Чл. 14. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и подпомага изпълнението на контролните му функции при провеждането на държавната политика, като осъществява административен контрол върху дейността на организационните структури, административните звена и служителите в Министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството. Членовете на политическия кабинет и служителите от съответната администрация не могат да се намесват в оперативната самостоятелност на инспектората.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Инспекторатът извършва проверки по утвърден от министъра стратегически и годишен план, както и извънпланови проверки по ред, определен в утвърдените от министъра вътрешни правила за дейността на звеното.

(3) При изпълнение на функциите си инспекторатът се ръководи от принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност.

(4) Дейността на инспектората е насочена към всеобхватно, обективно и точно изясняване на проверяваните проблеми и предлагане на мерки за тяхното разрешаване.

(5) Инспекторатът изпълнява контролните си функции, като:

1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г.) подпомага министъра по отношение на изпълнението на мерките, произтичащи от годишните програми за изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България (2015 - 2020 г.);

2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) осъществява контрол, води регистри и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) осъществява дейности, свързани с мониторинг, превенция и разкриване на корупционни прояви, включително случаи на измами и нередности в Министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството;

4. разглежда и извършва проверки по постъпили сигнали за корупционни прояви и други нарушения, незаконни или неправилни действия или бездействия на служители в Министерството и в администрациите, ръководителите на които са второстепенни разпоредители с бюджет, и изготвя доклад за резултатите; анализира причините и условията за констатираните нарушения и предлага мерки за отстраняването им; подготвя и изпраща отговорите до подателите на сигналите;

5. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;

6. проверява спазването на вътрешните правила за организация на работата на администрацията;

7. може да предлага образуването на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и на вътрешните актове в Министерството;

8. контролира спазването на препоръките на външни одитни и контролни органи по техни доклади, които са насочени към него;

9. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) извършва проверки по предоставянето на административни услуги;

10. прави оценка на корупционния риск;

11. (нова - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения от страна на служителите от администрацията, когато това е предвидено в закон;

12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) осъществява и други дейности във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Ръководителят на инспектората докладва пряко на министъра за резултатите от извършените проверки.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) При осъществяване на своите функции служителите от инспектората имат право да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица, които са необходими за извършване на проверките. Служителите в Министерството и в администрациите, ръководителите на които са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството, са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите при осъществяване на функциите им.

(8) Ръководителят на инспектората представя ежегоден отчет на министъра за дейността на инспектората през съответната година.

(9) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Инспекторатът не извършва проверки в търговските дружества с държавно участие в капитала и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.

(10) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Инспекторатът не извършва проверки относно бюджетната дисциплина.


Раздел IV.
Дирекция "Вътрешен одит"

Чл. 15. (1) Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Дирекция "Вътрешен одит" извършва дейността по вътрешен одит на структурите, програмите, дейностите и процесите в Министерството, включително финансираните със средства от Европейския съюз, и в администрациите, ръководителите на които са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството, както и в търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и в търговските дружества, чийто капитал е собственост на тези дружества, в които няма звено за вътрешен одит, като:

1. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г.) планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на дирекция "Вътрешен одит" и утвърдената от министъра на финансите Методология за вътрешен одит в публичния сектор;

2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г.) изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се съгласуват от одитния комитет и се утвърждават от министъра;

3. дава независима и обективна оценка на министъра за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;

4. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;

5. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законите, подзаконовите и вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите, изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;

6. консултира министъра по негово искане, като предоставя съвети, мнения, обучения и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това;

7. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г.) представя и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, а при необходимост - и с одитния комитет, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент за даване на увереност и изготвя одитен доклад;

8. (нова - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г.) документира, обсъжда и докладва в зависимост от естеството на всеки одитен ангажимент за консултиране резултатите от неговото изпълнение;

9. (предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г.) дава препоръки за подобряване на дейностите в одитираните структури и проследява изпълнението на приетите препоръки съгласно план за действие, утвърден от министъра или от упълномощено от него длъжностно лице;

10. (предишна т. 9, доп. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г.) изготвя и представя на министъра и на одитния комитет годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г.)


Раздел V.
Звено "Сигурност на информацията"

Чл. 16. (1) Звено "Сигурност на информацията" е на пряко подчинение на министъра със статут на отдел. Служителят, който го ръководи, е служител по сигурността на информацията.

(2) Служителят по сигурността на информацията осъществява дейността по защита на класифицираната информация, като:

1. ръководи звено "Сигурност на информацията" и отговаря за защитата и контрола на достъпа до класифицираната информация, информационната сигурност на автоматизираните информационни системи (АИС) и криптографската сигурност;

2. следи за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и други нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация;

3. разработва план за защита на класифицираната информация чрез организационни, физически и технически средства;

4. провежда процедура за обикновено проучване по чл. 47 ЗЗКИ и води регистър на издадените разрешения за достъп до информация с ниво на класификация "поверително" и по-високо;

5. организира подготовката и изпращането на необходимите документи за извършване на разширено и специално проучване на служители в Министерството за получаване на разрешение за достъп до информация с ниво на класификация "секретно" и по-високо;

6. следи за правилното определяне на нивото на класификация на информацията в Министерството;

7. организира и провежда обучението на служителите в Министерството за работа с класифицирана информация и прилагането на програмно-техническите и физическите средства за защита;

8. организира и извършва периодични проверки за движението и отчетността на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация, и води на отчет случаите на нерегламентиран достъп и взетите мерки;

9. извършва анализ на риска, разработва и периодично актуализира мероприятия за намаляване на рисковете за нерегламентиран достъп до класифицирана информация и за повишаване на информационната сигурност в Министерството;

10. ръководи регистратури за класифицирана информация;

11. организира изграждането и акредитацията на автоматизирани информационни системи или мрежи за създаване, обработка и съхранение на класифицирана информация, като контролира тяхната сигурност и експлоатация;

12. подпомага осъществяването на комуникациите на Министерството със Службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България в съответните страни, както и на криптографската защита на обменяната информация в съответствие с изискванията на ЗЗКИ и на Закона за Министерството на вътрешните работи;

13. контролира дейността на органа по развитие и експлоатация на автоматизирани информационни системи или мрежи за създаване, обработка и съхранение на класифицирана информация на Министерството;

14. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация;

15. (нова - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) изпълнява функциите на длъжностно лице по защита на данните, като:

а) информира и съветва администратора или обработващия лични данни и служителите, които извършват обработване, за техните задължения по силата на нормативните актове за защита на личните данни;

б) наблюдава спазването на правилата за защита на личните данни и на политиките на администратора или обработващия лични данни по отношение на защитата на личните данни, включително възлагането на отговорности, повишаването на осведомеността и обучението на персонала, който участва в операциите по обработване, и съответните одити;

в) при поискване предоставя съвети по отношение на оценката на въздействието върху защитата на данните и наблюдава извършването на оценката;

г) сътрудничи с надзорния орган;

д) действа като точка за контакт за надзорния орган по въпроси, които са свързани с обработването, включително предварителната консултация, и по целесъобразност се консултира по всякакви други въпроси.

(3) Звено "Сигурност на информацията" подпомага служителя по сигурността на информацията при изпълнението на възложените му със ЗЗКИ задължения, като:

1. организира и отговаря за правилното съхраняване, създаване, приемане, предоставяне и пренасяне на класифицираната информация;

2. участва при провеждането на всички мероприятия по защитата на класифицираната информация, предвидени в ЗЗКИ и в актовете по прилагането му;

3. регистрира и води на отчет движението на класифицирана информация;

4. осигурява дейността на регистратурите за класифицирана информация; осигурява съхранението и обмена на информация от НАТО, ЕС и друга чуждестранна класифицирана информация в областта на международните отношения.


Раздел VI.
Финансови контрольори (Загл. изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г.)

Раздел VI.
Финансов контрольор

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г.) Финансовите контрольори са пряко подчинени на министъра и осъществяват предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г.) Финансовите контрольори извършват необходимите проверки и изразява мнение за законосъобразност по отношение на финансовата дейност на Министерството.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г.) Редът и начинът за извършване на предварителен контрол от финансовите контрольори се определят с вътрешни актове в съответствие с указанията на министъра на финансите.


Раздел VII.
Обща администрация

Чл. 18. Общата администрация е организирана в 6 дирекции:

1. дирекция "Финанси и управление на собствеността";

2. дирекция "Правна";

3. дирекция "Връзки с обществеността и протокол";

4. дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие";

5. дирекция "Административно обслужване";

6. дирекция "Информационно и комуникационно осигуряване и управление при кризисни ситуации".


Чл. 19. Дирекция "Финанси и управление на собствеността":

1. прилага националната бюджетна политика и бюджетно законодателство;

2. осигурява финансово-счетоводните, бюджетните и стопанските дейности на администрацията при спазване на Закона за счетоводството, Закона за държавната собственост, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закона за публичните финанси и нормативните актове, регламентиращи бюджетната политика на Министерството като първостепенен разпоредител с бюджет и целеви средства и разпоредител със средства по международни програми;

3. участва в процеса на управление на бюджетните средства на Министерството в съответствие с принципите за законосъобразност, икономичност, ефективност, ефикасност и публичност, като:

а) следи за спазването на финансовата и бюджетната дисциплина;

б) извършва правилно оформяне на първични и вторични счетоводни документи и ги отразява своевременно в счетоводните регистри;

в) прилага системата за двоен подпис по отношение на поемането на задължения и извършването на разходи;

4. обслужва плащанията и транзитните сметки на Министерството като първостепенен разпоредител с бюджет в системата на Единната сметка;

5. анализира, разпределя и утвърждава чрез системата на Единната сметка лимита на разходите между разпоредителите с бюджет в системата на Министерството; дава методологически указания на второстепенните разпоредители с бюджет;

6. съставя годишен финансов отчет на администрацията и сборен на Министерството;

7. изготвя ежемесечните и тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от ЕС и на сметките за чужди средства, като осигурява своевременното им представяне пред съответните институции;

8. разработва проекта на годишен бюджет и средносрочната бюджетна прогноза за системата на Министерството съгласно нормативната уредба и указанията на Министерството на финансите и в програмен формат;

9. организира, разработва и съставя поименните списъци на инвестиционните програми и документацията за капиталовите разходи по бюджета на Министерството;

10. отговаря за правилното управление, стопанисване и използване на имуществото на Министерството, организира и извършва годишни инвентаризации в установените срокове;

11. осигурява поддръжката на движимото и недвижимото имущество - държавна собственост, предоставено на Министерството за управление, като организира и осъществява извършването на текущи и основни ремонти;

12. организира и осъществява цялостното техническо обслужване и логистика на звената в Министерството с транспорт, организационна техника, консумативи и инвентар;

13. отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности;

14. оказва съдействие в рамките на своята компетентност в нормативно установените срокове на дирекция "Правна" при изпълнението на задълженията ѝ по Закона за обществените поръчки, като участва при организирането и координира извършването на дейностите, свързани с обществените поръчки, като:

а) участва в планирането и отчитането на обществените поръчки;

б) следи и отговаря за спазването на процедурните правила и срокове по отношение на възстановяване на гаранциите за изпълнение по сключените договори;

в) (изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г.) отговаря за изпълнението на задълженията по чл. 42 от Закона за обществените поръчки в рамките на своята компетентност;

г) води регистър за сключените договори;

д) (изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г.) изпраща до Регистъра на обществените поръчки (РОП) на Агенцията по обществени поръчки (АОП) обявления за приключване на договорите по чл. 36, ал. 1, т. 4 и информацията по чл. 230, ал. 4 от Закона за обществените поръчки по реда на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки;

е) (отм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)

15. осигурява функционирането и поддръжката на системите за охранителен и пропускателен режим, както и поддръжката и ремонта на пожароизвестителните и пожарогасителните системи;

16. организира и осигурява добри санитарно-хигиенни условия в административните сгради на Министерството и прилежащите им терени.

17. (нова - ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) подпомага в рамките на своята компетентност дейността на дирекция "Регулиране на икономически дейности" при изпълнение на задълженията ѝ по глава втора, раздел трети от ЗАРИДСНПНП.

Чл. 20. Дирекция "Правна":

1. осъществява процесуалното представителство на министъра и на Министерството;

2. разработва проекти на нормативни актове от компетентността на министъра;

3. дава становища по проекти на нормативни актове в областта на икономиката, както и във всички случаи, в които Министерството е заинтересувано ведомство;

4. изготвя проекти на постановления, разпореждания, решения и протоколни решения на Министерския съвет, свързани с дейността на Министерството;

5. подготвя становища по конституционни дела, по които заинтересувана страна е министърът;

6. изготвя становища по проекти на международни договори;

7. изготвя проекти, съгласува по законосъобразност или дава становища по законосъобразността на административните актове, издавани от министъра или от упълномощено от него длъжностно лице;

8. изготвя проекти на граждански договори, съгласува по законосъобразност граждански и трудови договори, сключвани в Министерството;

9. изразява становища за даване на задължителни предписания и за налагане на принудителни административни мерки и следи за законосъобразното провеждане на производството по налагане на принудителни административни мерки;

10. съгласува и дава становища по проекти на актове, с които министърът упражнява правата на собственост на държавата в търговските дружества еднолично или в които държавата е съдружник или акционер;

11. дава становища по законосъобразността на пълномощните за участие на представителите на държавата в общите събрания на търговските дружества, в които министърът упражнява правата на държавата като съдружник или акционер, съобразно отрасловата си компетентност;

12. дава становища по законосъобразността на процедури по реда на Закона за държавната собственост, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Закона за достъп до обществена информация и други, провеждани в Министерството;

13. подпомага възлагането на обществени поръчки, като:

а) организира и координира всички дейности във връзка с планирането, подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и изготвя график за тяхното провеждане през съответната година;

б) участва в разработването на документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки;

в) участва при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на европейското и националното законодателство, като носи отговорност за законосъобразното им провеждане;

г) (отм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г.)

д) изготвя и съгласува договорите за възлагане на обществени поръчки и организира сключването им, организира осъществяването на наблюдение и контрол върху изпълнението им съвместно с функционално отговорното административно звено, от което получава своевременно необходимата информация;

е) (изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г., отм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)

ж) (изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г.) подготвя и изпраща до РОП на АОП в нормативно установените срокове информацията по чл. 36 от Закона за обществените поръчки с изключение на тази по чл. 36, ал. 1, т. 4 и чл. 230, ал. 4 от Закона за обществените поръчки по реда на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки;

з) (изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г.) отговаря за изпълнението на задълженията по чл. 42 от Закона за обществените поръчки в рамките на своята компетентност;

и) организира съхраняването на документацията по проведените процедури за възлагане на обществените поръчки;

к) разработва вътрешните правила на Министерството по Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

л) подготвя становища по проекти на актове във връзка с прилагането на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

м) изготвя становища, съдейства за изграждане на правна защита при подадени жалби във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки и осъществява процесуално представителство в образуваните производства;

н) (отм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)

14. дава становища и предложения във връзка с решаването на правни проблеми, свързани със: лицензионната и регистрационната дейност от отрасловата компетентност на Министерството; договорите за финансиране на иновационни и инвестиционни проекти и съгласуването на тези договори, включително свързаните с тях договори за ипотека и особен залог;

15. участва в изготвянето на договорите по Закона за насърчаване на инвестициите и правилника за прилагането му;

16. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) подпомага дирекция "Икономическа политика" при изпълнение на инициативи в областта на по-доброто регулиране и при подготовката на конкретни предложения за отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими;

17. (нова - ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) подпомага в рамките на своята компетентност дейността на дирекция "Регулиране на икономически дейности" при изпълнение на задълженията ѝ по глава втора, раздели четвърти и шести, и глава пета, раздел втори от ЗАРИДСНПНП.

Чл. 21. Дирекция "Връзки с обществеността и протокол":

1. организира разработването на Комуникационна стратегия на Министерството, която включва план за представяне на политиките, изграждане и поддържане на институционална идентичност на ведомството и на имиджа на министъра, заместник-министрите, представителите на политическия кабинет и експертния екип на Министерството, определен за публично-медийно представяне;

2. осигурява провеждането на информационната политика на Министерството, като:

а) организира достъпа до информацията в съответствие с конституционните права на гражданите при спазване на Закона за достъп до обществена информация;

б) информира обществеността за политиката на Министерството и за осъществяваните от него програми и дейности;

в) осъществява методическо ръководство и координация на връзките на административните структури към Министерството с обществеността, като организира публичните изяви на служителите на Министерството, включително медийни;

г) предлага извършване на проучвания и анализ на общественото мнение с цел планиране на адекватна медийна стратегия в помощ на настоящи или предстоящи решения и политики на Министерството;

д) всекидневно поддържа и осъвременява страницата на Министерството в интернет, като публикува текуща информация на български и на английски език;

е) отговаря за медийния мониторинг по теми, свързани с дейността на Министерството;

3. подготвя съвместно с парламентарния секретар отговорите на министъра на въпроси и питания в рамките на парламентарния контрол в Народното събрание;

4. работи в координация с дирекция "Държавен протокол" на Министерството на външните работи за държавни посещения, както и със звената за връзки с обществеността и протокол в администрацията на Президента, с дирекция "Правителствена информационна служба" на Министерския съвет и на другите министерства и ведомства;

5. осъществява контакти с посолствата на чужди държави в Република България и с представителствата на водещи фирми и финансови институции за уреждане на протоколни и делови срещи с ръководството на Министерството;

6. съдейства на началника на кабинета при изготвяне програмата на министъра, на неговите заместници и на главния секретар при официални и работни посещения в чужбина и в страната, както и на официални гости на министъра, на неговите заместници и на главния секретар;

7. осигурява в координация с дирекция "Правителствен протокол" на Министерския съвет протоколно задграничните командировки на министъра, включително визи, резервации, настаняване, транспортни схеми и др.;

8. осъществява протоколната кореспонденция на министъра и осигурява наемане при необходимост на преводачи от и на български език;

9. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) подготвя необходимите документи за задграничните командировки на служителите на Министерството, на ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството, на управителите и на изпълнителните директори на едноличните търговски дружества с държавно участие, в които правата на държавата като собственик на капитала се упражняват от министъра;

10. координира и контролира организирането, провеждането и протоколното обслужване на официални и работни срещи, конференции, семинари, дискусии;

11. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед функционалната си компетентност.


Чл. 22. Дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие":

1. прилага подходящи политики и стратегии по управлението и развитието на човешките ресурси в държавната администрация в съответствие със стратегическите цели на Министерството и за оптимизиране на организационната структура;

2. разработва и прилага система за наемане и подбор; система за въвеждане на новопостъпили служители; система за оценка на трудовото изпълнение, заплащане и развитие на кариерата; програми за обучение и професионална квалификация и проектиране на работните места;

3. участва в планирането на потребности от нови служители за администрацията и методически подпомага дейността на звената по управление на човешките ресурси в системата на Министерството;

4. организира дейността по набирането и подбора на персонала; организира и оказва методическа помощ при провеждането на конкурси за постъпване на държавна служба в Министерството;

5. организира процеса по назначаването на служители в Министерството;

6. осъществява правнонормативното обслужване в областта на служебните и трудовите правоотношения; изготвя всички актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения и с дългосрочно командироване на служителите, в съответствие с действащото законодателство; съставя, води и съхранява служебните и трудовите досиета;

7. координира и подпомага дейността по разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики и прилагането на процедурите за оценяване изпълнението на служителите в администрацията;

8. разработва проекти на длъжностните разписания;

9. съхранява дисциплинарните дела, образувани и разглеждани от Дисциплинарния съвет;

10. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) извършва съгласувателните процедури при определяне, назначаване и освобождаване на ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството, пряко назначавани или предлагани от министъра;

11. изготвя проекта на годишен план за обучение на служителите в администрацията и анализира дейностите по обучението;

12. консултира ръководители и служители по прилагането на процедурите и по проблемите, свързани с управлението на човешките ресурси;

13. извършва проучвания сред служителите за повишаване на организационната култура и подобряване условията на труд;

14. подготвя становища по проекти на нормативни актове във връзка с управлението на човешките ресурси в държавната администрация;

15. осъществява дейности в рамките на своята компетентност по привеждане в изпълнение на влезлите в сила съдебни решения за възстановяване на работа на служителите, на които прекратяването на трудовото или служебното правоотношение с Министерството е било признато за незаконно;

16. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2018 г., в сила от 07.08.2018 г.)

17. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на Министерството в частта по численост на персонала и разходваните средства за възнаграждения, включително за второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството; участва и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на функционалната си компетентност;

18. поддържа и актуализира съществуващите бази данни, свързани с управление на човешките ресурси.


Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г.) Дирекция "Административно обслужване":

1. организира и осъществява деловодната дейност и цялостното обслужване на документооборота посредством автоматизирана информационна система, включваща система за архивиране и съхраняване на документацията на Министерството, и изготвя заверени копия на документи, съхранявани в архива;

2. осигурява дейността по приемането на заявления и искания, жалби и протести, сигнали и предложения от физически и юридически лица, включително изслушването им в определени и предварително оповестени дни и часове, съгласно глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;

3. осигурява дейностите по административното обслужване на физическите и юридическите лица на "едно гише";

4. координира и контролира осъществяването на комплексно административно обслужване съгласно изискванията на Административнопроцесуалния кодекс;

4а. (нова - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) координира дейностите по предоставяне на административни услуги и електронно управление;

5. приема, проучва, докладва и насочва по компетентност кореспонденцията, постъпила в Министерството;

6. изготвя справки за движението на документите, както и справки за изпълнението на резолюциите на министъра и на началника на кабинета на министъра;

7. координира подготовката, съгласуването и внасянето на материалите на Министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет за заседанията на Министерския съвет;

8. подготвя справки и материали за министъра и политическия кабинет за заседанията на Министерския съвет;

9. координира и контролира подготовката на становища на министъра по материали за заседания на Министерския съвет и отговаря за архивирането им;

10. поддържа архив на приетите от Министерския съвет актове и организира информирането на дирекциите относно актовете, отнасящи се до дейността на Министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет;

11. организира и оформя предложенията на Министерството за включване в законодателната и оперативната програма на Министерския съвет и изготвя периодични отчети за изпълнението ѝ;

12. изготвя справки и отчети за дейността на Министерството, свързана с административното обслужване;

13. осъществява заявяването за вписване на административните услуги, предоставяни от Министерството, както и настъпилите промени или заличавания в тях;

14. извършва дейността по заверката на документи, издадени от Министерството, включително от министерствата и ведомствата, на които Министерството на икономиката е правоприемник;

15. организира експертиза за ценността на документите, съхранявани в архива, тяхната обработка и предаване в Централния държавен архив;

16. участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на функционалната си компетентност;

17. (нова - ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) подпомага административно дейността на дирекция "Регулиране на икономически дейности" при изпълнение на задълженията ѝ по глава втора, раздел четвърти от ЗАРИДСНПНП.

Чл. 24. Дирекция "Информационно и комуникационно осигуряване и управление при кризисни ситуации":

1. проучва водещи информационни и комуникационни технологии и изучава информационните потребности, обслужващи дейността на Министерството, като формира политики за внедряване на информационни и комуникационни технологии;

2. организира, администрира и осигурява техническата поддръжка на информационната и комуникационната инфраструктура на Министерството;

3. организира и осигурява поддръжката на хардуера и системния софтуер на компютърната техника на Министерството и на търговските представителства в чужбина;

4. осигурява системна поддръжка и интеграция на комплексни информационни системи в Министерството, включително информационните фондове, съдържащи вътрешноведомствена информация;

5. организира управлението на удостоверенията за електронни подписи в Министерството;

6. поддържа служебни регистри на потребителите, на компютърната и периферната техника, на комуникационното оборудване на Министерството и на използваните софтуерни продукти и системи;

7. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г.) оказва съдействие на дирекция "Правна" и на дирекция "Финанси и управление на собствеността" при изпълнението на задълженията по чл. 42 от Закона за обществените поръчки;

8. администрира и осигурява техническата поддръжка на компютърната техника на Министерството, съдържаща класифицираната информация в електронен вид, съвместно с органите по сигурността;

9. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) оказва съдействие на дирекция "Финанси и управление на собствеността" при поддържането и администрирането на охранителния и пропускателния режим в сградите на Министерството;

10. следи за прилагането на стандартите, политиките и правилата за мрежова и информационна сигурност в Министерството и отговаря за защитата на интелектуалната собственост и материалните активи на Министерството в областта на информационните и комуникационните технологии; поддържа опис на всички информационни активи на Министерството и на присъщия им риск по отношение на информационната сигурност;

11. следи за новости при заплахи на сигурността, свързани с наличния в администрацията софтуер и хардуер, и организира своевременното инсталиране на коригиращ софтуер;

12. разработва и предлага за утвърждаване от министъра на политиките, целите, процедурите, метриката за оценка на информационната сигурност и инструкциите, произтичащи от нормативната уредба, както и всички други необходими указания и процедури;

13. разследва и анализира инцидентите в областта на мрежовата и информационната сигурност, реакциите при инциденти и предлага действия за подобряване на мрежовата и информационната сигурност в администрацията;

14. периодично (не по-малко от два пъти годишно) изготвя доклади за състоянието на информационната сигурност в администрацията и ги представя на министъра;

15. участва в дейностите, свързани с формирането на държавната политика в областта на защитата при бедствия, както и във връзка с разработване, актуализиране, съгласуване и прилагане на националните документи и нормативна уредба по защитата при бедствия;

16. организира защитата при бедствия в съответствие с нормативно делегираните правомощия на министъра;

17. разработва и поддържа Плана за защита при бедствия на Министерството, осъществява координацията и изпълнението му и подпомага дружествата от системата на икономиката при разработване и поддържане на аварийните им планове и/или на плановете за защита на пребиваващите;

18. организира установяването на критичните инфраструктури и обектите им в секторите от компетентността на министъра и осъществява дейностите по контрола на тяхната защита;

19. предлага за определяне стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност и от национално значение в секторите от компетентността на министъра;

20. осъществява дейностите по защита на националната сигурност от компетентността на министъра, като изисква необходимата информация и изготвя доклади, становища, анализи и предложения;

21. разработва план за привеждане от мирно във военно положение на Министерството и организира изпълнението на мероприятията по подготовката за работа във военно време в съответствие с Директивата за привеждане на страната в готовност за работа във военно време;

22. организира, разработва и поддържа Военновременния план на Министерството към Държавния военновременен план за гарантиране на производството, ремонта и доставката на основна военна продукция и на стоки и услуги от стратегическо значение за населението и отбраната на страната, като подпомага ръководството на Министерството при въвеждането му;

23. организира непрекъснато денонощно дежурство за оповестяване, наблюдение, анализ, оценка на обстановката и обмен на информация при привеждане от мирно във военно положение, бедствия, аварии, кризи и извънредни ситуации в системата на Министерството;

24. поддържа регистри и база данни за юридически лица и еднолични търговци - потенциални производители/доставчици на основна гражданска продукция и услуги от национално и отраслово значение за военно време, и предлага създаването на военновременни запаси в търговските дружества от системата на икономиката;

25. проектира, изгражда, поддържа и експлоатира комуникационно-информационна система (КИС) за връзка между пунктовете за управление и обектите от системата на икономиката при извънредни ситуации, военно положение и/или положение на война и участва в поддържането и експлоатацията на пунктовете за управление на Министерството;

26. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на функционалната си компетентност, включително в планирането на бюджетните средства по функция "Отбрана и сигурност";

27. (нова - ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) подпомага дейността на дирекция "Регулиране на икономически дейности" във връзка с техническата поддръжка и функционирането на регистъра по чл. 16, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП.

Раздел VIII.
Специализирана администрация

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Специализираната администрация е организирана в една главна дирекция и в 9 дирекции:

1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) дирекция "Икономическа политика";

1а. (нова - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) дирекция "Насърчителни мерки и проекти";

2. дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие";

3. дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност";

4. дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите";

5. Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност";

6. дирекция "Външноикономическа политика";

6а. (нова - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) дирекция "Външноикономическо сътрудничество";

7. дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол";

8. (нова - ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) дирекция "Регулиране на икономически дейности".

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Дирекция "Икономическа политика":

1. организира, координира и участва в провеждането на политиката за по-добро регулиране в сферата на стопанската дейност и повишаване конкурентоспособността на българската икономика;

2. подготвя конкретни предложения за подобряване на бизнес средата и отпадане и/или облекчаване на съществуващите регулаторни режими;

3. изготвя анализи по сектори и отрасли на промишлеността в подкрепа на вземането на решения за провеждането на мерки по политиките за стимулиране на икономическия растеж и подобряване на условията за бизнес;

4. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г., в сила от 09.03.2021 г.) участва в осъществяването на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България;

5. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г., в сила от 09.03.2021 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2021 г., в сила от 03.08.2021 г.) координира и участва в осъществяването на процеса на "предприемаческо откритие" и въвеждане на иновации в предприятията;

5а. (нова - ДВ, бр. 64 от 2021 г., в сила от 03.08.2021 г.) участва в разработването и изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България;

6. участва в разработването, организира, координира и участва в провеждането на политиката по отношение на малките и средните предприятия и предприемачеството, както и в прилагането на клъстерната политика в икономиката;

7. предлага и осъществява проекти и мерки, насочени към прилагането в Република България на Десетте принципа на Законодателния акт за малкия бизнес;

8. разработва Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия, както и програми за прилагането ѝ;

9. организира и ръководи дейността на Работна група № 15 "Индустриална политика и малки и средни предприятия" по Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г.; попр., бр. 66 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 2 и 105 от 2011 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., бр. 53, 76, 94 и 101 от 2014 г., бр. 6 от 2015 г., бр. 36 и 79 от 2016 г. и бр. 7, 12 и 39 от 2017 г.) към Съвета по европейските въпроси;

10. участва в разработването, координирането и осъществяването на политиката в областта на Космоса, произтичаща от членството на Република България в ЕС, включително като организира и ръководи дейността на Работна група № 35 "Космическа политика" по Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз към Съвета по европейските въпроси;

11. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г., в сила от 09.03.2021 г., изм. - ДВ, бр. 64 от 2021 г., в сила от 03.08.2021 г.) участва и координира прилагането и изпълнението на ангажиментите на Република България, които произтичат от членството в ЕС, в областта на иновационната политика;

12. осъществява информационен обмен с държавни и международни институции и агенции, разработва и поддържа специализирана база данни във връзка с изготвянето на анализи за икономическото развитие на страната;

13. предоставя специализирана икономическа информация, статистически данни и аналитични материали на дирекциите в Министерството и подпомага дейността им чрез предоставяне на необходимите материали;

14. координира и подготвя участието на министъра в диалога между правителството и представителите на бизнеса, сдружения и органи на местното самоуправление и осигурява дейността на Консултативния съвет за насърчаване на малките и средните предприятия;

15. координира дейността на Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж;

16. предлага мерки за ускорено въвеждане на цифровите технологии в индустрията, както и цифрови технологични решения, подпомагащи развитието на автоматизацията, интеграцията и обмена на данни в реално време в производствените процеси (Индустрия 4.0) с оглед насърчаване на икономическия растеж;

17. осъществява взаимодействие с министерства, агенции и неправителствени организации по отношение на дейностите за развитие на нисковъглеродна и ресурсно ефективна икономика, опазване на околната среда и ограничаване изменението на климата съобразно функционалната си компетентност;

18. участва в разработването на националната рамка на политиката за насърчаване на устойчивата електрическа мобилност и изпълнението на дейностите в икономиката, свързани с прилагането на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета;

19. участва в разработването и изпълнението на националната стратегия за енергийна ефективност, планове за действие и подзаконови нормативни актове в рамките на компетентност на министъра при провеждането на държавната политика по енергийната ефективност;

20. изпълнява задачи, свързани с участието на Република България в работни групи, комитети и форуми на ЕС и в международни икономически организации по въпросите на малките и средните предприятия, иновациите, предприемачеството и индустриалната политика;

21. разработва, координира и осъществява дейностите и мерките на Националната програма за реформи и на Националната програма за развитие от компетентността на Министерството, отчита текущото изпълнение на програмите пред отговорните институции;

22. организира, координира и участва в провеждането на политиката за развитие на отбранителната индустрия за повишаване на конкурентоспособността и иновационния потенциал на предприятията, които са свързани със сигурността и отбраната;

23. участва в разработването и контрола на оперативните програми, финансирани от фондовете на ЕС, както и в разработването на конкретни схеми по въпросите, които са свързани с политиката за насърчаване на малките и средните предприятия и иновациите и в подкрепа на различни сектори от националната икономика;

24. участва в изготвянето на позиции на министъра по въпроси от компетенциите на дирекцията;

25. инициира, администрира и участва в проекти по програми, финансирани със средствата от Структурните фондове по програми на Европейската комисия и от държавния бюджет, в изпълнение на целите и приоритетите на правителствената политика в областта на малките и средните предприятия, иновациите и предприемачеството;

26. участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството.


Чл. 26а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Дирекция "Насърчителни мерки и проекти":

1. участва в разработването и провеждането на политиката за насърчаване на инвестициите;

2. координира и осъществява контрол при издаването на сертификат и прилага финансовите мерки за насърчаване на инвестициите по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;

3. участва в разработването на проекти на нормативни актове за насърчаване на инвестиционната дейност в страната;

4. участва в координацията на провежданата политика за насърчаване на инвестициите при взаимодействие с другите централни и териториални органи на изпълнителната власт и с Българската агенция за инвестиции;

5. участва в диалога с представителите на инвеститорската общност по въпросите на инвестиционната политика;

6. съдейства за изпълнението на инвестиционни проекти, включително като осъществява координация и поддържа връзки с потенциални чуждестранни инвеститори съвместно с Българската агенция за инвестиции;

7. участва в провеждането на политиката за изграждане и развитие на индустриалните зони в България и осъществява взаимодействие и координация с "Национална компания Индустриални зони" - ЕАД;

8. участва в изготвянето на удостоверения и предложения за получаване на разрешения за пребиваване на чужденци на икономически основания по реда на Закона за чужденците в Република България, съответно за кандидатстване за българско гражданство, включително за особени заслуги в икономическата сфера, по реда на Закона за българското гражданство;

9. участва в дейностите за подкрепа на проекти за инвестиционни разходи и сключване на споразумения за индустриално сътрудничество в областта на сигурността и отбраната;

10. участва в подготовката на предложение на министъра при възлагане на споразумение за индустриално сътрудничество, както и за основните параметри на споразумението съгласно чл. 149, ал. 1, т. 2 и 6 и ал. 9 от ЗОП;

11. подпомага министъра при осъществяване на контрола и извършването на проверки за изпълнението на споразумения за индустриално сътрудничество и офсетни споразумения;

12. участва в разработването и в контрола на изпълнението на оперативните програми, финансирани от фондовете на ЕС, по въпросите, свързани с политиките за насърчаване на инвестициите;

13. инициира, администрира и участва в проекти по програми, финансирани със средствата от Структурните фондове по програми на Европейската комисия и от държавния бюджет, в изпълнение на целите и приоритетите на правителствената политика в областта на инвестициите;

14. изпълнява задачи, свързани с участието на Република България в международните икономически организации по въпросите на инвестиционната политика;

15. участва в подготовката и провеждането на преговори за сключване на споразумения за взаимна защита и насърчаване на инвестициите;

16. координира изпълнението на функциите на Българската агенция за инвестиции и взаимодейства с Агенцията по отношение насърчаването на инвестициите и осъществяването на инвестиционни проекти;

17. координира и подпомага участието на български предприятия в Рамкова програма "Хоризонт 2020" и в съвместните технологични инициативи, учредени под формата на съвместни предприятия по Седмата рамкова програма;

18. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г., нова - ДВ, бр. 64 от 2021 г., в сила от 03.08.2021 г.) координира и подпомага участието на Република България в Инициативата "ЕВРИКА" и в Съвместната програма "ЕВРОСТАРС";

19. координира, изпълнява и подпомага национални проекти в подкрепа на малките и средните предприятия и предприемачеството;

20. подпомага дирекция "Икономическа политика" при изпълнението на инициативи в областта на по-доброто регулиране и при подготовката на конкретни предложения за отпадането и/или облекчаването на съществуващи регулаторни и административни режими;

21. участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството.

Чл. 27. Дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие":

1. изготвя проекти на актове, с които министърът упражнява правата на собственост на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала - протоколни решения, пълномощни за участие в общи събрания на акционерите или съдружниците, договори за възлагане на управлението и на контрола;

2. анализира финансово-икономическото състояние на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала и подготвя цялата документация, свързана с одобряването на годишните им финансови отчети;

3. дава становища по предложенията на едноличните търговски дружества: за разпоредителни сделки с дълготрайни активи; за отдаване под наем на недвижими имоти; за придобиване или разпореждане с дялове и акции; за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност и за поемане на менителнични задължения; предоставяне на разрешения за учредяване на залог и/или ипотека върху дълготрайни материални активи, както и становища и предложения относно одобряване избора на застраховател преди сключването на договор за задължително застраховане на имущество;

4. подготвя методически и организира разработването и актуализирането на бизнес програмите на едноличните търговски дружества, анализира тяхното изпълнение и контролира изпълнението на заложените в тях икономически показатели;

5. упражнява мониторинг върху корпоративното управление на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, организира осъществяването и оказва съдействие при контактите с органите на Агенцията за държавна финансова инспекция, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Главната инспекция по труда и с други държавни органи;

6. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2018 г., в сила от 07.08.2018 г.) води регистъра по чл. 35 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2003 г.; Решение № 8260 на Върховния административен съд от 2005 г. - бр. 79 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 103 от 2008 г., бр. 39 и 93 от 2009 г., бр. 22, 29 и 72 от 2010 г., бр. 68 от 2011 г. и бр. 49 от 2013 г.);

7. наблюдава и предприема действия по запазване на държавните интереси в търговските дружества с миноритарно държавно участие в капитала;

8. участва в разработването или дава становища по проекти за усъвършенстване на нормативната база, регламентираща търговските и индустриалните отношения, управлението на държавното участие, приватизацията и други, с оглед отрасловата компетентност на министъра;

9. изготвя цялостната документация по преструктуриране на държавното участие в капитала на търговски дружества с държавно участие чрез преобразувания, увеличаване/намаляване на капитала и др.;

10. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) подпомага дирекция "Насърчителни мерки и проекти" и Българската агенция за инвестиции при насърчаване на инвестиционни проекти по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;

11. организира и подготвя дейността на министъра по прекратяване чрез ликвидация на дружества, в които министърът упражнява правата на собственост на държавата в капитала, при вземането на решения за прекратяване на процедура по ликвидация и продължаване дейността на търговските дружества или тяхното преобразуване;

12. осъществява мониторинг на процедурите по ликвидация на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие, в които министърът упражнява правата на собственост на държавата в капитала, от прекратяването им до заличаването им от търговския регистър;

13. осъществява систематично събиране, обработване, класифициране и анализ на информацията за законосъобразното развитие и приключване на производствата по несъстоятелност и оказва методическа правна помощ на изпълнителните органи на дружествата относно предприемане на конкретни действия пред съда по несъстоятелността и събранието на кредиторите за защита на интересите на длъжника;

14. администрира специален бюлетин на продажбите на имущество от масата на несъстоятелността в официалната страница на Министерството в интернет с информация за предстоящи продажби на активите на дружества, обявени в несъстоятелност, съгласно чл. 717а, ал. 2 от Търговския закон;

15. осъществява участието на Министерството в областта на формирането и провеждането на държавната политика относно доходите, трудовата заетост, образованието и професионалната квалификация в реалния сектор в съответствие с политиките на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на образованието и науката в отделните области;

16. осъществява текущ мониторинг върху формирането и разходването на средствата за работна заплата и контрол върху определянето на възнагражденията на органите за управление и контрол в търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, в които министърът упражнява правата на собственост на държавата;

17. организира и координира дейността на Министерството в областта на правителствената политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

18. организира и координира дейността по тристранното партньорство с работодателските и синдикалните организации;

19. осъществява дейността по обезщетяване на правоимащите лица по реда на Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти и по реда на § 18 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл. 18 от отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия вследствие на постановени съдебни решения и предлага проекти на решения;

20. води регистъра по чл. 6, ал. 9 от Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти и регистри на преписките по заявления за обезщетяване; поддържа информационния масив на Министерството за определените като обезщетение и прехвърлени акции/дялове; архивира административните преписки по постъпилите заявления за обезщетение; предоставя информация и други услуги на физически и юридически лица относно обезщетяването по реда на § 18 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и на Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти;

21. съхранява договорите и документите по сключени с министъра, в качеството му на приватизиращ орган, сделки за търговски дружества от сектор промишленост и търговия, извършва анализи и оценки и предоставя информация и преписи от документи по сделки в отговор на заявления и сигнали от заинтересовани лица;

22. организира и координира дейността на междуведомствените експертни съвети и на консултативния съвет за приемане и контрол по изпълнението на задания, проекти и програми за техническа ликвидация и/или консервация на неефективни обекти и производствени мощности във въгледобива, уранодобива и рудодобива, рекултивация на засегнатите земи, мониторинг и др.;

23. извършва контрол по целевото изразходване на средствата от държавния бюджет, свързани с техническата ликвидация, рекултивация, мониторинг и ликвидиране на последствията от миннодобивната дейност на обекти и производствени мощности във въгледобива, уранодобива и рудодобива;

24. (нова - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) подпомага дирекция "Икономическа политика" при изпълнението на инициативи в областта на политиката за развитие на отбранителната индустрия и при подготовката на конкретни предложения за мерки за подкрепа на предприятията, свързани със сигурността и отбраната;

25. (нова - ДВ, бр. 27 от 2019 г., в сила от 02.04.2019 г.) подпомага министъра при упражняване на функциите му по отношение на дейността на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири" във връзка с чл. 139а - 139д от Закона за водите;

26. (нова - ДВ, бр. 110 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) подпомага министъра при упражняване на функциите му по отношение на дейността на Държавно предприятие "Държавна петролна компания" във връзка с чл. 11а - 11д от Закона за държавните резерви и военновременните запаси.


Чл. 28. Дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност":

1. осигурява и подпомага експертно, информационно и административно дейността на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожение към министъра на икономиката (МКЕКНОМУ), включително дейността ѝ като национален орган по координация на работата и контрол по изпълнението от Република България на Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване;

2. осигурява изпълнението на задълженията на Република България в компетенциите на Министерството и координира участието на Министерството по международни договорености (договори, конвенции, Васенаарската договореност, Групата на ядрените доставчици, Режима за контрол на ракетните технологии, Австралийската група, Комитета "Цангер", Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие, Конвенцията за забрана на разработването, производството и натрупването на запаси от бактериологични (биологични) и токсични оръжия и за тяхното унищожаване), меморандуми за разбирателство, споразумения и други за разоръжаване, неразпространение на оръжия за масово унищожение (ОМУ) и контрола на търговията с продукти, свързани с отбраната и с изделия и технологии с двойна употреба (ИТДУ);

3. разработва, участва в разработването и дава становища по проекти на нормативни актове във връзка с контрола на търговията с оръжия и с ИТДУ и неразпространението на ОМУ;

4. участва в специализирани работни групи към Съвета на ЕС и в Координационна група към Европейската комисия, създадена съгласно чл. 23 от Регламент 428/2009 на Съвета от 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба; Комитет, създаден по силата на чл. 4.3 и 13 на Директива 2009/43/ЕО на ЕП и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността; Комитет по чл. 15 от Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, и изготвя предложения за съответните изменения и допълнения на българското законодателство;

5. подготвя и издава удостоверения, разрешения, сертификати и други документи съгласно Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (ЗЕКПСОИТДУ), правилника за прилагането му, удостоверения съгласно Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори и разрешения съгласно Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание;

6. изготвя становища по класифициране на изделия по Списъка на продуктите, свързани с отбраната, и Списъците на ИТДУ в отговор на запитвания на фирми, физически лица и държавни институции;

7. осъществява обмен на информация и координация с международните организации и органи на други държави в областта на неразпространението на ОМУ и контрола на търговията с продукти, свързани с отбраната, и с ИТДУ, в т.ч. изготвя и предоставя нотификации и доклади за трансфери или откази за трансфери на продукти, свързани с отбраната, и на ИТДУ, по линия на Европейския съюз, Регистъра на конвенционалните оръжия на ООН, Васенаарската договореност, ОССЕ, Конвенциите за забрана на химическото и биологичното оръжие и др.;

8. поддържа бази данни за издадените разрешения, удостоверения и регистрации и на постъпилите декларации съгласно ЗЕКПСОИТДУ;

9. участва в разработването и прилагането на икономическите аспекти на държавната политика за участието на Република България в НАТО, в структури на ЕС за сигурност и отбрана и в други международни организации и инициативи в областта на сигурността и отбраната;

10. осъществява възложеното по компетентност на Министерството национално представителство в органите на НАТО, чиято работа е свързана с индустриалните аспекти на сътрудничество, осигурява българското участие в редовни пленарни заседания и изпълнение на произтичащите ангажименти, в работни срещи, семинари, обучения и други форуми и инициативи с индустриална насоченост;

11. участва в работни групи и инициативи на ЕС за икономическо и индустриално сътрудничество в областта на сигурността и отбраната и в осъществяване на функциите и задачите на Министерството по прилагане на европейски политики и инициативи за насърчаване развитието на индустрията за сигурност и отбрана;

12. участва в разработването, съгласуването и прилагането на национални процедури, механизми, законодателство и политики за повишаване на националния капацитет за сътрудничество в рамките на НАТО и в европейските структури за сигурност и отбрана, като подготвя анализи, становища, предложения за оптимизиране и др.;

13. организира участието на български дружества в международни тръжни процедури на НАТО - поддържа база данни на потенциалните кандидати, обявява предстоящи процедури, издава декларации за съответствие за номиниране на кандидатите, подкрепя и консултира фирмите във връзка с тяхното участие;

14. осигурява, насърчава и координира участието на българския бизнес, на браншовите и научноизследователските организации в проучвания, проекти, програми, конференции, изложения и др., в дейности и инициативи на НАТО за индустриално сътрудничество;

15. координира дейността, свързана с двустранното сътрудничество в отбранителната промишленост - представя Министерството и българския бизнес в работата на органи за двустранно сътрудничество в областта на сигурността и отбраната, както и в междуправителствени комисии за икономическо сътрудничество в частта за индустриално сътрудничество за сигурност и отбрана, участва в разработването и прилагането на двустранни споразумения и програми, подпомага фирмите при участието им в международни изложения;

16. (нова - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) подпомага дирекция "Икономическа политика" при изпълнението на инициативи в областта на политиката за развитие на отбранителната индустрия и при подготовката на конкретни предложения за мерки за подкрепа на предприятията, свързани със сигурността и отбраната;

17. (предишна т. 16 - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на функционалната си компетентност.


Чл. 29. Дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите":

1. подпомага министъра при изпълнение на задълженията му във връзка с членството на Република България в ЕС;

2. координира цялостната работа на Министерството по въпросите на ЕС в областта на икономиката;

3. координира и участва в подготовката на позицията и участието от българска страна в редовните и неформалните заседания на Съвета на ЕС по конкурентоспособност;

4. координира работата на Министерството по Националната програма за реформи;

5. подпомага министъра при разработването и координирането на Държавната политика за защита на потребителите и за нейното интегриране при провеждането на другите секторни и хоризонтални политики;

6. анализира развитието на Политиката за защита на потребителите на европейско ниво и изготвя средносрочни стратегии за развитието на тази политика на национално ниво;

7. координира участието на Република България в Многогодишната програма на ЕС за подкрепа на дейностите за защита на потребителите, както и участието в други международни програми за защита на потребителите;

8. подпомага министъра при:

а) изготвянето на списък на квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за преустановяване или за забрана на действия или търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите;

б) признаването на сдружения на потребители за представителни на национално ниво в съответствие със Закона за защита на потребителите;

в) създаването на помирителни комисии, които съдействат за разрешаването на спорове между потребители и търговци, и определянето на членовете, седалището и района на действие на тези комисии;

9. организира работата на Националния съвет за защита на потребителите;

10. провежда диалог с неправителствените организации за защита на потребителите и подпомага министъра при оказване на финансова подкрепа на неправителствените организации за защита на потребителите съгласно действащото законодателство;

11. осъществява взаимодействие с Комисията за защита на потребителите и с други административни органи, имащи отношение към защитата на потребителите;

12. (отм. - ДВ, бр. 100 от 2015 г.)

13. подпомага министъра при разработването на националните политики в областта на надзора на пазара, на стандартизацията, метрологията и акредитацията и осъществява взаимодействие с националните институции в тези области, по-конкретно с Българския институт за стандартизация, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Българския институт по метрология и Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация";

14. организира работата на Националния съвет по метрология;

15. изпълнява задълженията на Национален информационен център за обмен на информация за проекти на технически регламенти с Европейската комисия;

16. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2020 г., в сила от 04.12.2020 г.) изпълнява задълженията на звено за контакт относно продуктите по чл. 9 и 10 от Регламент (ЕС) 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. относно взаимното признаване на стоки, законно предлагани на пазара в друга държава членка, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 764/2008 (ОВ, L 91 от 29 март 2019 г.);

17. изпълнява задълженията на Национален информационен център по Споразумението за техническите пречки пред търговията към Споразумението за СТО;

18. осъществява организационно-техническото обслужване на дейността на Съвета за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки;

19. координира дейностите във връзка с правилното прилагане от националните компетентни органи на изискванията и разпоредбите на Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар (ОВ, L 376 от 27.12.2006 г.), свързани с установяването и презграничното предоставяне на услуги;

20. осъществява координация, наблюдение и контрол по отношение на развитието и функционирането на Единното звено за контакт, изградено съгласно Директива 2006/123/ЕО съвместно с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

21. организира и координира изпълнението на задълженията за нотификации по чл. 39(5) от Директива 2006/123/ЕО;

22. координира участието на Република България в информационната система на вътрешния пазар на ЕС в частта ѝ относно доставчиците на услуги;

23. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.)

24. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) организира и ръководи дейността на Работна група 1 "Свободно движение на стоки", Работна група 3 "Право на установяване и свободно предоставяне на услуги" и Работна група 21 "Защита на потребителите" по Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г.; попр., бр. 66 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 2 и 105 от 2011 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г. и бр. 53, 76, 94 и 101 от 2014 г., бр. 6 от 2015 г., бр. 36 и 79 от 2016 г. и бр. 7, 12 и 39 от 2017 г.), като:

а) координира и участва в изпълнението на задълженията във връзка с членството в ЕС;

б) изготвя становища за съответствието на проекти на нормативни актове с правото на ЕС;

в) координира и участва в подготовката на анализи, информации, становища, позиции и указания във връзка с участието на българската страна в работата на институциите на ЕС;

г) участва със свои представители в заседания на съответните работни групи, комитети и други работни форуми към Съвета на ЕС и Европейската комисия;

д) осъществява взаимодействие с неправителствени организации и организира участието им в процеса на развитие, въвеждане и прилагане правото на ЕС;

е) информира икономическите оператори за техните задължения, произтичащи от законодателството на ЕС;

25. поддържа оперативни контакти на експертно равнище по въпросите на европейската интеграция, включително чрез своите представители в Постоянното представителство на Република България към ЕС, с институциите на ЕС, както и с Представителството на Европейската комисия в България и с институции на държавите - членки на ЕС;

26. участва в разработването на проекти на нормативни актове по хармонизацията на българското законодателство с правото на ЕС в области, свързани с компетенциите на Министерството;

27. участва в работата на международните организации и осъществява сътрудничество с административните органи на други държави по въпроси от компетентността на дирекцията;

28. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.)

29. осъществява взаимодействие с Патентното ведомство на Република България;

30. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) подпомага дирекция "Икономическа политика" при изпълнение на инициативи в областта на по-доброто регулиране и при подготовката на конкретни предложения за отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими;

31. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на функционалната си компетентност.


Чл. 30. (1) Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност":

1. организира и координира дейностите по изпълнение на ангажиментите на Министерството, предвидени в европейското и националното законодателство за изпълнение на Кохезионната политика на Общността;

2. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., в сила от 13.05.2016 г.) изпълнява функциите на управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г. и функциите на управляващ орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. и на управляващ орган на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014 - 2020, спазвайки принципа на разделяне на отговорностите:

а) (доп. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., в сила от 13.05.2016 г.) организира, координира и участва в изготвянето, актуализирането, изпълнението, наблюдението и оценката на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г. и на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. и в изготвянето, актуализирането, изпълнението и наблюдението на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014 - 2020 съгласно наръчниците по съответната оперативна програма, вътрешните правила на дирекцията, системите за управление и контрол, както и приложимото европейско и национално законодателство;

б) (изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., в сила от 13.05.2016 г.) дефинира и разработва критерии и методология за избор на операции по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г., по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. и по Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014 - 2020;

в) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., в сила от 13.05.2016 г.) изпълнява функциите на секретариат, координира и подпомага работата на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г., Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. и Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014 - 2020; осигурява необходимите документи, които позволяват да се следи качеството на изпълнение на посочените в настоящата точка оперативни програми в съответствие със специфичните им цели;

г) осъществява цялостния процес по провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г. и по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г.;

д) (изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., в сила от 13.05.2016 г.) изготвя годишните доклади и окончателния доклад за изпълнението на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г., на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014 - 2020;

е) (изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., в сила от 13.05.2016 г.) организира, координира и участва в процеса по разработването и при необходимост - изменението на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г., на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014 - 2020 заедно със съпътстващите ги документи;

ж) участва и води преговори с ЕК по програмните документи на оперативните програми за периода 2007 - 2013 г. и 2014 - 2020 г., което включва както финансовото разпределение, така и видовете дейности и мерки, кореспондиращи с европейските ценности и политики;

з) (доп. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., в сила от 13.05.2016 г.) участва в изготвянето и измененията на Споразумението за партньорство 2014 - 2020 г. в частта, касаеща Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. и Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014 - 2020, както и в процесите по реализирането на Споразумението;

и) удостоверява, че съфинансираните строително-ремонтни дейности, доставки и услуги са извършени и че декларираните от бенефициентите разходи са действително изпълнени и са в съответствие с националните правила и с правилата на Общността; извършва проверки на място на отделни договори за безвъзмездна финансова помощ в съответствие с описанието на Системите за управление и контрол на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г., на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. и Наръчниците по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г. и на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г.;

к) извършва плащания към бенефициентите и гарантира, че съществува система за записване и съхраняване в електронна форма на счетоводните записи за всяка операция по оперативните програми и че са събрани данни за изпълнението, необходими за финансовото управление, мониторинг, проверки, одити и оценка;

л) установява процедури, за да гарантира, че всички документи относно разходите и одитите, необходими за изграждане на адекватна одитна пътека, позволяват нейното проследяване;

м) осигурява спазването на изискванията за информираност и публичност;

н) (изм. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., в сила от 13.05.2016 г.) въвежда и актуализира информация в Информационните системи за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България (ИСУН и ИСУН 2020) и носи отговорност за достоверността, актуалността и пълнотата на въведената информация по съответната оперативна програма;

о) (изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., в сила от 13.05.2016 г.) осъществява функции по администриране на държавна помощ, предоставяна в изпълнение на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г., на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014 - 2020;

п) (изм. и доп. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., в сила от 13.05.2016 г.) въвежда, преглежда и актуализира данните по реализирането на оперативната програма от компетентността на управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г., на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014 - 2020 в компютризираните информационни системи за обмен на данни на Европейската комисия - SFC 2007 и SFC 2014;

р) изпълнява други присъщи на управляващия орган функции в съответствие с уреждащите тези функции регламенти и други актове на ЕС, както и на приложимите национални актове и правила, включително процесуално представителство;

3. осъществява функциите на Изпълнителна агенция по Програма ФАР, като:

а) подпомага дейността на ръководителя на програмата и отговаря за правилното финансово и административно управление на проектите;

б) отговаря за управлението и изпълнението на програмите и проектите, по които Министерството, съобразно съответното финансово споразумение, е Изпълнителна агенция по Програма ФАР;

в) прилага и следи за спазването на правилата на Програма ФАР;

г) осъществява финансови проверки, верификации и контрол върху техническото изпълнение на проекти, съфинансирани по Програма ФАР;

д) изготвя необходимите документи за дирекция "Национален фонд" на Министерството на финансите и организира плащанията към изпълнителите/бенефициентите по договори по Програма ФАР след преценка на целесъобразността и допустимостта на разходите;

е) поддържа система за финансова отчетност по отношение на всички плащания по договори по Програма ФАР, както и на получените средства от помощта от Европейската комисия/дирекция "Национален фонд" на Министерството на финансите;

ж) изготвя уведомления до министъра на финансите съгласно Закона за държавните помощи и правилника за прилагането му по отношение на помощите, предоставяни по проекти;

4. участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на функционалната си компетентност;

5. координира работата на Тематичната работна група за изготвянето на новата оперативна програма и изпълнява функциите на секретариат към нея съгласно съществуващите нормативни актове.

(2) Осъществяването на функциите по ал. 1, т. 1 и 2 се подпомага от служители, заемащи по трудово правоотношение длъжността "сътрудник по управление на европейски проекти и програми". Общата численост на служителите, заемащи длъжността "сътрудник по управление на европейски проекти и програми", е посочена в приложението към чл. 6, ал. 8 и чл. 11, ал. 3.

(3) Възнагражденията на служителите в Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" се финансират изцяло от Приоритетна ос 5 "Техническа помощ на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г. и/или от Приоритетна ос 5 "Техническа помощ на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г.

(4) Функциите по ал. 1, т. 2, буква "о" включват:

1. подготвяне на уведомления до Европейската комисия чрез министъра на финансите в случаите, когато помощта подлежи на предварително уведомяване;

2. предварително съгласуване с министъра на финансите на планираната държавна помощ в случаите, когато тя попада в обхвата на груповото освобождаване;

3. информиране на Европейската комисия чрез министъра на финансите за влязла в сила схема за държавна помощ, попадаща в обхвата на групово освобождаване;

4. информиране на министъра на финансите за отпусната минимална помощ;

5. (доп. - ДВ, бр. 36 от 2016 г., в сила от 13.05.2016 г.) поддържане на регистър за предоставените държавни и минимални помощи, администрирани от дирекцията, в изпълнение на функциите ѝ на управляващ орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 г., на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 г. и на Оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия" 2014 - 2020.

(5) Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" се ръководи от главен директор. В изпълнение на своите правомощия главният директор се подпомага от двама заместник главни директори.

(6) Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" има до 12 териториални звена в областни градове на страната. С длъжностното разписание на Министерството министърът определя градовете, в които се създават териториалните звена, и определя тяхната численост и длъжностна структура. Общата численост на служителите в териториалните звена е посочена в приложението към чл. 6, ал. 8 и чл. 11, ал. 3.


Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Дирекция "Външноикономическа политика":

1. разработва предложения и участва в провеждането на държавната политика в областта на търговските отношения;

2. подготвя информация относно въпроси от областта на Общата търговска политика на ЕС във връзка с провеждането на двустранни посещения и срещи на държавно и правителствено равнище със страните от ЕС и с трети страни и координира подготовката на позиции по въпросите на търговските отношения на ЕС;

3. дава становища относно съвместимостта с Общата търговска политика на ЕС на проекти на споразумения за икономическо сътрудничество и спогодби, разработвани от други ведомства; оказва съдействие при подготовката на преговори по споразумения за взаимна защита и насърчаване на инвестициите, като дава становища по съвместимостта на проектите на двустранни инвестиционни договори с трети страни със законодателството на ЕС и следи за изпълнението на задълженията на България съгласно Регламент (ЕС) № 1219/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. за установяване на преходни разпоредби за двустранните инвестиционни споразумения между държавите членки и трети държави (ОВ, L 351 от 20.12.2012 г.);

4. участва в процеса на изработване, приемане и прилагане на Общата търговска политика на ЕС, координира въпросите в областта на Общата търговска политика на ЕС и участва в заседанията на работните органи на Съвета на ЕС и в процеса на комитология по въпроси в областта на търговската политика и външноикономическите отношения;

5. дава становища относно съвместимостта с Общата търговска политика на ЕС при подготовката на междудържавните и междуведомствените споразумения, програми, протоколи и неправителствени споразумения в областта на търговската политика, както и при тяхното изпълнение и/или предоговаряне;

6. координира изпълнението на задълженията на Република България като член на СТО и осигурява участието на Република България като член на ЕС в подготовката и провеждането на двустранни и многостранни търговски преговори в рамките на СТО и с новоприсъединяващи се към СТО страни;

7. координира изготвянето на позиции на българската страна в рамките на търговските преговори на ЕС и изпълнението на задълженията по сключените търговски споразумения на ЕС, участва в разработването и прилагането на законодателството на ЕС в областта на Общата търговска политика на ЕС;

8. организира и ръководи дейността на Работна група № 25 "Търговска и външноикономическа политика" по Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз;

9. участва в диалога с неправителствените организации по въпросите на търговската политика; съгласува становища и позиции, включително във връзка с въвеждането и прилагането на европейското законодателство;

10. изготвя информация за законодателството на ЕС в областта на търговската политика, прилаганите мерки по вноса и износа и търговски договорености на ЕС;

11. координира и участва в изпълнението на задачи, свързани с участието на Република България в международните икономически организации и с развитието на отношенията с тях;

12. участва със свои представители в Постоянното представителство на Република България към СТО в Женева и в Постоянното представителство на Република България към ЕС в Брюксел и осъществява оперативното ръководство на дейността на служителите в Постоянното представителство на Република България към СТО в Женева и в Постоянното представителство на Република България към ЕС в Брюксел;

13. организира и координира цялостния процес на изпълнение на проектите в рамките на споразуменията за техническо сътрудничество с правителствата на други държави, по които координатор е Министерството;

14. анализира развитието на националния пазар, разработва предложения и участва в провеждането на търговската политика по отношение на националния пазар;

15. организира, координира и контролира цялостния процес, свързан с регулацията в сектора на производството и търговията с тютюневи и свързаните с тях изделия, с изключение на чл. 32, т. 1, буква "д", като изготвя проекти на нормативни актове на национално ниво за регулиране на дейностите в сектора; въвежда в националното законодателство изискванията на правото на Европейския съюз в тази област; изразява становища по проекти на нормативни актове на Европейския съюз и др.;

16. осъществява взаимодействие с Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и с "Българска агенция за експортно застраховане" - ЕАД, като:

а) участва и подпомага извършването на процедурите по чл. 9, 10, 11 и 13 от Закона за експортното застраховане;

б) наблюдава дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, а при необходимост - изразява становища по дейността ѝ;

17. подпомага дирекция "Икономическа политика" при изпълнението на инициативи в областта на по-доброто регулиране и при подготовката на конкретни предложения за отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими;

18. участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на функционалната си компетентност.


Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) (1) Дирекция "Външноикономическо сътрудничество":

1. разработва предложения и участва в провеждането на държавната политика в областта на външноикономическите и търговските отношения;

2. анализира и дава предложения за развитие на Държавната стратегия за развитие на външноикономическото и търговското сътрудничество по страни и региони, включително чрез разработване на програми и проекти; изучава и анализира икономическото развитие и законодателство, търговския и инвестиционния режим на страните;

3. подготвя предложения за провеждането на двустранни посещения и срещи на държавно и правителствено равнище и координира подготовката на позиции по въпросите на външноикономическото сътрудничество;

4. координира подготовката на сесии на двустранни междуправителствени комисии за икономическо сътрудничество и заседанията на други форми на двустранно търговско-икономическо сътрудничество; осигурява текущата работа и координира изпълнението на поставените задачи, съвместно с Министерството на външните работи и другите заинтересувани ведомства подготвя и провежда сесиите и заседанията;

5. предлага и координира провеждането на инициативи за представяне на икономическите възможности и експортния потенциал на Република България; координира провеждането на държавната политика по увеличаване на износа и съдейства за българското участие в международни панаири и изложби;

6. координира подготовката и провеждането на преговори по споразумения за икономическо сътрудничество и оказва съдействие при подготовката и воденето на преговори по споразумения за взаимна защита и насърчаване на инвестициите; дава становища по проекти на спогодби, разработвани от други ведомства;

7. осигурява функциите на министъра по осъществяването на междудържавното сътрудничество и изпълнението на двустранните спогодби от компетентността на министъра;

8. координира дейността по участието на Република България в международни инициативи с икономическа насоченост;

9. координира и участва в осъществяването на търговско-икономическото сътрудничество на регионално равнище между местните администрации на Република България и тези на съответните страни;

10. участва в диалога с неправителствените организации по въпросите на развитието на външноикономическите отношения;

11. изготвя анализи и справки за развитието на двустранните външноикономически отношения и предоставя информация на други заинтересувани ведомства и неправителствени организации; анализира данните за развитие на търговския стокообмен и възможностите за развитие на търговията;

12. предоставя на българските производители и износители и на техните професионални сдружения информация за икономическото развитие, състоянието на пазарите и регламентацията на стопанската дейност в отделните страни, информация за законодателството на ЕС в областта на търговската политика, прилаганите мерки по вноса и износа и търговски договорености на ЕС и взаимодейства с тях при разработването и провеждането на пазарната им политика;

13. осъществява оперативното ръководство на дейността на службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България в отделните страни и съгласува плановете им за работа и конкретните им задачи по провеждането на външноикономическата политика на страната;

14. чрез службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България:

а) предлага и участва в провеждането на икономическата политика и защитата на търговско-икономическите интереси на Република България в приемащата страна;

б) предлага и организира мероприятия за осъществяването на икономическите приоритети на страната, разширяване на износа, привличане на инвестиции и туристи и популяризиране на възможностите на Република България като надежден икономически партньор;

в) осигурява информация за икономическото развитие, външноикономическата политика и състоянието на пазара на приемащата страна;

г) оказва съдействие за осъществяване на връзките между държавните институции на Република България и приемащата страна и при посещение на правителствени и ведомствени делегации по икономически въпроси в приемащата страна;

д) оказва съдействие на българските делови среди за провеждането на търговската политика на пазарите на приемащата страна;

15. осъществява контакти и обмен на информация с търговски и икономически мисии, които са акредитирани в Република България; поддържа отношения със съответните служби в държавни институции и организации и други в съответните страни по въпроси на външноикономическите връзки, като информира Министерството на външните работи и другите заинтересувани министерства и ведомства;

16. взаимодейства с Центъра на промишлеността на Република България в Москва по въпросите на търговско-икономическата и маркетинговата дейност на руския пазар;

17. координира изпълнението на функциите на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и на Българската агенция за инвестиции и взаимодейства с тях в областите на външноикономическо сътрудничество и привличане на чужди инвеститори;

18. подпомага изпълнението на политиката за развитие на индустриалните зони в България и осъществява взаимодействие с "Национална компания Индустриални зони" - ЕАД;

19. подпомага дирекция "Икономическа политика" при изпълнението на инициативи в областта на по-доброто регулиране и при подготовката на конкретни предложения за отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими;

20. участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на функционалната си компетентност.

(2) Дирекция "Външноикономическо сътрудничество" има служители в задграничните представителства на Република България в чужбина, които са акредитирани и командировани по реда на Закона за дипломатическата служба. Ежегодно министърът на икономиката утвърждава страните, градовете и броя на дългосрочно командированите служители, което е съобразено с необходимостта от СТИВ.

Чл. 32. Дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол":

1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) организира издаването на лицензи, удостоверения за регистрация, разрешителни за внос и износ, води регистри, провежда превантивен и последващ контрол върху изпълнението на задълженията на лицензополучателите за следните търговски дейности:

а) производство на оптични дискове и матрици за тяхното производство;

б) производство на спирт, дестилати и спиртни напитки, включително като осъществява взаимодействие с "Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки" - ЕООД;

в) прекурсори на наркотични вещества;

г) поддържа база данни на лицензираните търговци с метални отпадъци по отменения Закон за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53 от 2012 г.) за издаване на становища и справки;

д) администрира режима по предоставяне на уведомления от вносителите и производителите на електронни цигари и контейнери за многократно пълнене преди пускането им на българския пазар;

е) извършва и други дейности, свързани с лицензионни и регистрационни режими, които са възложени от министъра;

2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) прилага мерките на търговската политика, свързани с вноса и износа на стоки от и на територията на Република България; води и поддържа регистър за търговските намерения по нормативноопределения кръг от стоки; приема, обработва и издава документи за внос и износ в съответствие с конкретния нормативен акт;

3. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.)

4. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.)

5. администрира регулативни режими за прилагането на задължителни нетарифни мерки в рамките на ЕС, свързани с количествените ограничения на търговията между ЕС и трети страни;

6. (нова - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г., отм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.)

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г.) участва в подготовката на становища, позиции, анализи и информация във връзка с участието на българската страна като активен наблюдател в работата на институциите на ЕС - за съответните работни групи, комитети и други работни форуми, включително за неформални контакти, и участва със свои представители;

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) подпомага дирекция "Икономическа политика" при изпълнението на инициативи в областта на по-доброто регулиране и при подготовката на конкретни предложения за отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими;

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г.) участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на функционалната си компетентност;

10. (нова - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) води и поддържа публичен регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие;

11. (нова - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) подпомага министъра или оправомощено от него лице за издаването на писмени предписания за отстраняване на нарушенията на Валутния закон в рамките на неговите правомощия в определен от него срок;

12. (нова - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) подпомага министъра или оправомощено от него лице да прилага принудителна административна мярка запечатване на търговския обект на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, които не са банки;

13. (нова - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.) подпомага министъра или оправомощено от него лице при съставянето на актове и издаването на наказателните постановления при нарушения по чл. 18, ал. 4 - 6 на Валутния закон, когато същите са извършени от лица по чл. 13, ал. 1 от закона.


Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Дирекция "Регулиране на икономически дейности":

1. цялостно обезпечава процедурите по регистрация по глава втора от ЗАРИДСНПНП;

2. участва в осъществяването на контрола по глава втора от ЗАРИДСНПНП;

3. приема и разглежда подадените заявления по ЗАРИДСНПНП и приложените към тях документи;

4. извършва проверки по документи за изпълнение и спазване на условията за регистрация по ЗАРИДСНПНП;

5. в случай на необходимост извършва проверки на обекта, в който се осъществява дейност по чл. 2, за установяване изпълнението на изискванията на ЗАРИДСНПНП при подаване на заявление за регистрация за извършване на дейност по чл. 2 от същия закон;

6. съставя чрез свои служители, оправомощени от министъра на икономиката, актове за установяване на административни нарушения в предвидените в ЗАРИДСНПНП случаи и изготвя наказателните постановления, когато актът за установяване на административното нарушение е съставен от оправомощено от министъра длъжностно лице;

7. осъществява административно-техническото обслужване на дейността на министъра на икономиката по ЗАРИДСНПНП;

8. води регистъра по чл. 16, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП;

9. отговаря за публикуването на интернет страницата на министерството на информация за необходимите документи за регистрация по ЗАРИДСНПНП;

10. отговаря за съхраняването на документацията във връзка с подадени заявления за регистрация и на регистрирани лица за срок не по-кратък от 10 години от датата на издаване на удостоверението за регистрация;

11. организационно-технически подпомага работата на консултативния съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, които осъществяват икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, към министъра на икономиката;

12. осъществява взаимодействие с Министерството на енергетиката, Министерството на финансите, Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на околната среда и водите, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и Изпълнителна агенция "Железопътна администрация", Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" към Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Българския институт по метрология, Агенция "Митници", Националната агенция за приходите и с представителните браншови организации на лица, които осъществяват икономическите дейности по чл. 2, ал. 1 от ЗАРИДСНПНП;

13. изготвя информация за състоянието на регулираните дейности, прави предложения за нормативни промени с оглед на функционалната си компетентност, изготвя оценки на въздействие, когато това е необходимо;

14. подпомага дирекция "Икономическа политика" при изпълнението на инициативи в областта на по-доброто регулиране и при подготовката на конкретни предложения за отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими;

15. участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на функционалната си компетентност.

Раздел IX.
Организация на работата в Министерството

Чл. 33. Вътрешните правила за организация на дейностите в Министерството, пропускателният режим и други специфични разпоредби, засягащи дейността на Министерството, се утвърждават с акт на министъра по предложение на главния секретар.


Чл. 34. (1) Работното време на служителите при петдневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.

(2) Работното време на служителите по ал. 1 се определя в границите от 7,30 до 18,30 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 13,00 ч.

(3) Работното време на служителите по ал. 1 се определя с вътрешен акт при отчитане спецификите на административните звена и задължителното отработване на установените 8 часа дневно.

(4) Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, е от 9,00 до 17,30 ч.


Чл. 35. Приемното време на министъра за изслушване на граждани и представители на организации и юридически лица относно предложения и сигнали се оповестява на интернет страницата, както и на указателните табла в сградите на Министерството.


Чл. 36. (1) Приемът на граждани и представители на организации и юридически лица и изслушването на техните предложения и сигнали се извършват в приемната на Министерството, като информация за приемните дни се оповестява на интернет страницата, както и на указателните табла в сградите на Министерството.

(2) Предложенията и сигналите - писмени и устни, могат да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител. Подадените предложения и сигнали се регистрират по ред, определен с акт на министъра.

(3) Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

(4) За анонимни предложения и сигнали се считат тези, в които не са посочени:

1. трите имена и адрес - за физически лица;

2. наименованието на организацията или юридическото лице, изписани на български език, седалището и последният посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният адрес, ако има такъв;

3. предложения и сигнали, които, въпреки че съдържат реквизитите по т. 1 - 2, не са подписани от автора или от негов представител по закон или пълномощие.

(5) За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, се считат тези, които се отнасят за факти и събития, случили се преди повече от две календарни години преди подаването или заявяването на сигнала, установено чрез датата на подаването или заявяването в приемната или в деловодството на Министерството.

(6) Предложения за усъвършенстване на организацията и дейността на административните структури към министъра могат да се правят до техните ръководители. Преписи от тези предложения могат да се изпращат и до министъра.

(7) Сигнали за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавното имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административните органи или длъжностни лица в съответната администрация, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица, могат да се подават:

1. до министъра, когато сигналът се отнася до служители на Министерството;

2. до министъра, когато сигналът се отнася до ръководители на административни структури към министъра;

3. до съответните ръководители на административни структури, когато сигналът се отнася до служители на тези структури, или до министъра;

4. до Министерския съвет, когато сигналът се отнася до министъра като административен орган; по преценка на подателя сигналът може да бъде подаден и чрез министъра.

(8) Предложенията и сигналите, които са подадени до некомпетентен орган, се препращат на компетентните органи не по-късно от 7 дни от постъпването им, освен когато има данни, че въпросът вече е отнесен и до тях. За препращането се уведомява подалият сигнала или предложението.


Чл. 37. (1) Директорите на дирекции и ръководителите на основни административни звена, пряко подчинени на министъра, ръководят, организират, контролират, планират, координират, отчитат се и носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите на съответната дирекция и административно звено в съответствие с определените с правилника функции.

(2) Освен определените с правилника функции дирекциите изпълняват и други задачи, възложени им от министъра в сферата на правомощията му.


Чл. 38. (1) Правата и задълженията на служителите в Министерството, както и изискванията за заемане на съответната длъжност се определят в длъжностни характеристики, които се утвърждават от главния секретар.

(2) Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в Министерството, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.


Чл. 39. (1) За изпълнение на определени задачи, свързани с дейността на Министерството, могат да бъдат привличани временно нещатни сътрудници в качеството им на експерти.

(2) Правата и задълженията на лицата по ал. 1 се определят от министъра в акта за привличането им и/или в сключения с тях договор.


Чл. 40. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани с отличия.


Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона за администрацията.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 ОТ 28 АПРИЛ 2015 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ И НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КЪМ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА

(ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 05.05.2015 Г.)


§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 ОТ 5 МАЙ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 13.05.2016 Г.)


§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 09.12.2016 Г.)


§ 13. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 ОТ 5 ЮНИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2018 Г.)


§ 22. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2018 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 ОТ 2 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 65 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 07.08.2018 Г.)


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 447 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 106 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)


§ 11. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2019 г. с изключение на § 1, който влиза в сила от 28 януари 2019 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2019 Г.)


§ 5. (1) Изпълнението на функциите по чл. 13, ал. 2 от Валутния закон преминава от Министерството на финансите към Министерството на икономиката, осигурено с 2 щатни бройки.

(2) Правоотношенията със служителите, осъществяващи функциите по ал. 1, се уреждат при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител.

§ 6. (1) Одобрява допълнителни разходи по "Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност", бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги", по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г. в размер 41,8 хил. лв. за персонал.

(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаляване на бюджетното взаимоотношение на бюджета на Министерството на финансите с централния бюджет за 2019 г.

(3) Със сумата по ал. 1 се намаляват разходите по бюджетна програма "Администрация" по бюджета на Министерството на финансите за 2019 г. в размер 41,8 хил. лв. за персонал.

§ 7. Министърът на икономиката да извърши налагащите се от § 6 промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.

§ 8. Министърът на финансите да извърши налагащите се от § 6 промени по бюджета на Министерството на финансите за 2019 г.

§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 ОТ 29 МАРТ 2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ЯЗОВИРИ"

(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 02.04.2019 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 ОТ 22 МАЙ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА

Заключителни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 42 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2019 Г.)


§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 юни 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329 ОТ 26 НОЕМВРИ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 04.12.2020 Г.)


§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 404 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА СТРУКТУРАТА, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА, ПРАВОМОЩИЯТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "ДЪРЖАВНА ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ"

(ОБН. - ДВ, БР. 110 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2021 Г.)


§ 5. Произтичащите от структурните промени изменения по бюджетите на Министерството на икономиката и Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" се извършват по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси на 1-во число на съответния месец.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 10. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 ОТ 2 МАРТ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

Преходни и Заключителни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 09.03.2021 Г., ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 27 ОТ 2021 Г.)


§ 4. (1) (Предишен текст на § 4 - ДВ, бр. 27 от 2021 г.) В Устройствения правилник на Министерството на икономиката, приет с Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 108 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 32 и 100 от 2015 г., бр. 36 и 98 от 2016 г., бр. 49, 65 и 106 от 2018 г., бр. 18, 27 и 42 от 2019 г. и бр. 103 и 110 от 2020 г.), се правят следните изменения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(2) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2021 г., в сила от 12.04.2021 г.) Служебните и трудовите правоотношения на служителите в Министерството на икономиката, осъществяващи функции на управляващ орган, осигурени с до 10 щатни бройки, преминават към Държавната агенция за научни изследвания и иновации при условията и по реда на чл. 87а от Закона за държавния служител, съответно по чл. 123 от Кодекса на труда.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 18. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на § 4, ал. 1, т. 4, която влиза в сила от 1 юли 2021 г. и § 4, ал. 1, т. 5 и ал. 2 и § 8, които влизат в сила от 12 април 2021 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264 ОТ 30 ЮЛИ 2021 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

(ОБН. - ДВ, БР. 64 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 03.08.2021 Г.)


§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 6, ал. 8 и чл. 11, ал. 3


(Изм. - ДВ, бр. 32 от 2015 г., в сила от 05.05.2015 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 09.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2018 г., в сила от 07.08.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 106 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 01.06.2019 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г., в сила от 12.04.2021 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2021 г.)


Численост на персонала в организационните структури и административните звена в Министерството на икономиката -

625 щатни бройки

(Загл. изм. - ДВ, бр. 20 от 2021 г., в сила от 12.04.2021 г.)

 

Политически кабинет

11

в т.ч.:

 

съветници, експертни и технически сътрудници

5

главен секретар

1

Инспекторат

10

дирекция "Вътрешен одит"

6

звено "Сигурност на информацията"

4

финансови контрольори

2

Обща администрация

119

в т.ч.:

 

дирекция "Финанси и управление на собствеността"

39

дирекция "Правна"

24

дирекция "Връзки с обществеността и протокол

11

дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие"

9

дирекция "Административно обслужване"

20

дирекция "Информационно и комуникационно осигуряване и управление при  кризисни ситуации"

16

Специализирана администрация

472

в т.ч.:

 

дирекция "Икономическа политика"

17

дирекция "Насърчителни мерки и проекти"

14

дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие"

25

дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност"

19

дирекция "Техническа хармонизация и политика за потребителите"

34

Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност"

212

в т.ч.:

 

сътрудници по управление на европейски проекти и програми

13

служители в териториалните звена

63

дирекция "Външноикономическа политика"

28

дирекция "Външноикономическо сътрудничество"

69

дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол"

15

дирекция "Регулиране на икономически дейности"

39