Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 108 от 30.XII

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ОТ 2014 Г.

 

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ОТ 2014 Г.

В сила от 01.01.2015 г.
Приет с ПМС № 447 от 23.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.108 от 30 Декември 2014г., отм. ДВ. бр.100 от 18 Декември 2015г.

Отменен с § 3 от заключителните разпоредби на Постановление № 360 от 12 декември 2015 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на енергетиката - ДВ, бр. 100 от 18 декември 2015 г., в сила от 18.12.2015 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се уреждат основните въпроси, свързани с функциите, организацията на работа и числеността на персонала на Министерството на енергетиката, наричано по-нататък "Министерството", и на неговите организационни структури и административни звена.


Чл. 2. (1) Министерството на енергетиката е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, ул. Триадица 8.

(2) Министерството на енергетиката е организирано в дирекции и специализирани звена, които подпомагат министъра на енергетиката при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на юридическите лица и гражданите.


Глава втора.
ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Раздел I.
Общи положения

Чл. 3. (1) Министърът на енергетиката, наричан по-нататък "министъра", е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който разработва, организира, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на енергетиката.

(2) Министърът ръководи и представлява Министерството.


Чл. 4. (1) При осъществяване на политическата програма на правителството, при разработване на проекти на нормативни актове и при изпълнение на правомощията си министърът се подпомага от трима заместник-министри.

(2) Министърът делегира с писмена заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.

(3) Функциите на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен с писмена заповед за всеки конкретен случай заместник-министър.


Раздел II.
Правомощия на министъра

Чл. 5. (1) Въз основа на Конституцията на Република България и в изпълнение на законите министърът самостоятелно или съвместно с други органи на властта и/или обществени организации:

1. ръководи, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на енергетиката;

2. определя стратегическите цели и приоритети на политиката в областта на енергетиката в рамките на своите правомощия, организира и координира разработването на стратегии и програми за постигането им;

3. обсъжда политиката в областта на енергетиката с работодателските организации, синдикатите, бизнес асоциациите и неправителствените организации и осигурява активното взаимодействие с тях при разработването, контрола и наблюдението на отделни програми и проекти за осъществяване на политиката;

4. провежда енергийна политика, насочена към енергийно развитие на страната, при ефективно използване на енергията и енергийните ресурси и задоволяване потребностите на обществото от електрическа и топлинна енергия, природен газ, нефтопродукти и твърди горива въз основа на общите прогнозни енергийни баланси и в съответствие с приетата от Народното събрание Енергийна стратегия на Република България;

5. разработва, провежда и контролира изпълнението на политиката за насърчаване на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ);

6. провежда държавната политика по отношение на надеждност на снабдяването с електрическа енергия и сигурността на снабдяването с природен газ;

7. разработва и осъществява правителствената политика за развитие на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар и интегрирането му в регионалните енергийни пазари и в Общия енергиен пазар на Европейския съюз (ЕС);

8. разработва, организира, координира и контролира осъществяването на енергийната политика на Република България и защитава енергийните й интереси в международни организации съгласувано с министъра на външните работи;

9. извършва разрешителна и регистрационна дейност от нормативно регламентираните му компетенции и последващ контрол;

10. участва в разработването, организирането, координирането и контрола по изпълнението на държавната политика от компетентността на Министерството, произтичаща от членството на Република България в ЕС, в областта на своите правомощия;

11. организира, координира и контролира преговорите, сключването и изпълнението на многостранни и двустранни международни договори в областта на енергетиката, както и други договори в областите на своята дейност;

12. ръководи разработването и осъществява политиката на Министерството за участие в програми и проекти, финансирани със средства от ЕС, международни финансови институции и други донори;

13. представлява Република България пред международните органи и организации в областта на енергетиката, изпълнява и координира изпълнението на задълженията на Република България, произтичащи от членството й в международните органи и организации;

14. упражнява правата на собственост на държавата и възлага управлението на едноличните търговски дружества от системата на енергетиката с държавно имущество; осъществява правата на държавата като акционер или съдружник в търговските дружества от системата на енергетиката; преструктурира държавното участие в капитала на търговските дружества от системата на енергетиката;

15. провежда държавната политика в областта на геоложките изследвания и управлението на подземните богатства с цел устойчивото развитие на страната, националната сигурност и привличането на инвеститори, като извършва предвидените в Закона за подземните богатства действия;

16. осъществява контрол по опазването на земните недра чрез рационално използване на подземните богатства при търсенето, проучването, добива и първичната им преработка и управление на минните отпадъци от тези дейности;

17. разработва и внася за приемане от Министерския съвет Национална стратегия за развитие на минната индустрия;

18. управлява Националния геоложки фонд и Националното скално фондово хранилище;

19. организира набирането, поддържането в актуално състояние и съхраняването на данните по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър, както и създаването и поддържането на специализирани карти, регистри и информационна система за разрешенията за търсене и проучване и за проучване, откритията и находищата на подземни богатства, предоставените концесии за добив на подземни богатства и разрешителните за управление на съоръжения за минни отпадъци;

20. организира създаването и поддържането на Национален баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства за всички видове подземни богатства по Закона за подземните богатства (ЗПБ) и издава удостоверения за регистрирани открития на находища;

21. организира дейността по предоставяне на концесии за изграждане на хидроенергийни обекти съгласно Закона за концесиите;

22. прави оценка на наличния капацитет за съхранение на въглероден диоксид на територията на Република България, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Черно море или на отделни части от нея и прави предложения пред Министерския съвет за одобряване на разрешения за проучване и на разрешения за съхранение на въглероден диоксид в земните недра;

23. издава разрешения за проучване и разрешения за съхранение на въглероден диоксид в земните недра;

24. организира и контролира дейностите по отбранително-мобилизационната подготовка, защитата при кризисни ситуации и на критичните инфраструктури, утвърждава и упражнява контрол при разработването на плановете за работа във военно време и за защита при кризисни ситуации в Министерството;

25. прави предложения за изменение на действащи и за приемане на нови нормативни актове в областта на правомощията си;

26. представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на Министерството;

27. осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.

(2) Министърът работи в условията на публичност при вземането и изпълнението на решенията си, освен когато националната сигурност, опазването на държавната и служебната тайна налагат ограничаване на този принцип.

(3) Министърът провежда информационна политика, която гарантира откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация.

(4) Министърът контролира дейността на второстепенните разпоредители с бюджет към него.

(5) При осъществяване на дейността си министърът издава правилници, наредби, инструкции и заповеди.


Раздел III.
Политически кабинет

Чл. 6. (1) Министърът образува на свое пряко подчинение политически кабинет, който го подпомага при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане на правителствената политика в сферата на неговите правомощия, както и при представянето на тази политика пред обществото.

(2) Политическият кабинет има съвещателни и информационно-аналитични функции, обобщава оценките за състоянието и перспективите за развитие на енергетиката, предлага програми за постигане целите на енергийната политика и дава насоки за разработване на прогнози и стратегии за успешното развитие на тази политика.

(3) Политическият кабинет включва заместник-министрите, началника на кабинета, парламентарния секретар и директора на дирекция "Връзки с обществеността и протокол".

(4) Политическият кабинет:

1. подпомага министъра при изготвянето на решения, осигуряващи провеждането на правителствената политика в сферата на правомощията му и при представянето й пред обществото;

2. предлага на органа на изпълнителната власт стратегически приоритети, цели и решения, свързани с неговата компетентност, и следи за тяхното изпълнение;

3. организира и осъществява връзките на министъра с другите държавни органи и с обществеността.

(5) Министърът със заповед определя функциите на членовете на политическия кабинет.

(6) Работата на политическия кабинет се организира от началника на кабинета.

(7) Дейността на политическия кабинет на министъра се подпомага от съветници по определени въпроси, които не могат да изпълняват функции на управление, от експертни и от технически сътрудници.

(8) Общата численост на политическия кабинет е посочена в приложението.


Чл. 7. Заместник-министрите подпомагат министъра при осъществяването на политическата програма на правителството в областта на енергетиката, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията му.


Чл. 8. Началникът на политическия кабинет:

1. организира работата на политическия кабинет на министъра, участва в съвещанията, ръководени от началника на политическия кабинет на министър-председателя, и координира работата си с политическите кабинети на останалите членове на Министерския съвет;

2. изготвя седмичната работна програма на министъра по повод на негови посещения, срещи и пътувания и координира подготовката на докладите и необходимите материали за срещите и международните участия на министъра;

3. организира и контролира работата на съветниците, експертните и техническите сътрудници към политическия кабинет;

4. осъществява връзките с другите членове на Министерския съвет, с представители на държавните органи и с органите на местното самоуправление, с политически и обществени организации и с граждани.


Чл. 9. Директорът на дирекция "Връзки с обществеността и протокол":

1. организира провеждането на информационната политика на Министерството съгласно Комуникационна стратегия и принципите за достъп до обществена информация;

2. предлага и координира публичните изяви на министъра, на заместник-министрите и на служителите на Министерството, като ги съгласува с началника на политическия кабинет;

3. планира дългосрочната медийна политика за изграждане на публичния имидж на министъра и на Министерството;

4. предлага проучвания на общественото мнение с цел планиране на адекватна медийна политика по дадена проблематика;

5. координира организирането на семинари, дискусии и кръгли маси;

6. координира връзките с медиите с цел осигуряване на пълна и точна информация за дейността на министъра и на Министерството в публичното пространство;

7. участва в подготовката на отговорите на министъра във връзка с парламентарния контрол;

8. координира дейността на служителите в дирекция "Връзки с обществеността и протокол" и разпределя оперативните задачи;

9. координира публикуването на информация на интернет страницата на Министерството;

10. работи в координация с дирекция "Държавен протокол" в Министерството на външните работи за държавни посещения, както и със звената за връзки с обществеността и протокол в администрацията на Президента, дирекция "Правителствена информационна служба" в администрацията на Министерския съвет и на другите министерства и ведомства.


Чл. 10. (1) Парламентарният секретар:

1. организира връзките на министъра с Народното събрание, с парламентарните групи, с постоянните и временните комисии на Народното събрание и с политическите партии и го представлява пред тях;

2. изпълнява основните си функции, като:

а) осигурява материалите от дейността на Народното събрание и на неговите комисии;

б) предоставя необходимата информация на народните представители и на парламентарните групи;

в) координира, участва и контролира подготовката на отговорите във връзка с парламентарния контрол;

г) проследява законопроектите от стадий на работна група до внасянето им в Народното събрание, като информира министъра за всички предложения за промени в текстовете на законопроектите, отнасящи се до отрасъла, и съдейства за отстраняване на възникнали проблеми.

(2) Парламентарният секретар координира работата си с парламентарния секретар на Министерския съвет.


Глава трета.
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО

Раздел I.
Общи положения

Чл. 11. (1) Министерството е структурирано в 13 дирекции, инспекторат и финансов контрольор.

(2) Общата численост на персонала в организационните структури и административните звена на Министерството е 211 щатни бройки.

(3) Разпределението на общата численост по ал. 2 е посочено в приложението.


Чл. 12. Министърът:

1. утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание на длъжностите на Министерството по предложение на главния секретар;

2. прилага съответните процедури за подбор и наемане на служителите в Министерството, включително осигурява извършването на съответните процедури за кариерно развитие и израстване на служителите в Министерството.


Раздел II.
Главен секретар

Чл. 13. (1) Главният секретар се назначава от министъра и осъществява административното ръководство на Министерството.

(2) Главният секретар координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на министъра, като:

1. отговаря за планирането и отчетността при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;

2. организира, ръководи, координира, контролира, отчита се и носи отговорност пред министъра за дейността и за изпълнението на задачите на администрацията;

3. организира разпределянето на задачите за изпълнение между административните звена в Министерството;

4. координира и контролира дейността по ползването и управлението на държавната собственост, предоставена на Министерството;

5. създава условия за нормална и ефективна работа на звената в Министерството;

6. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;

7. осъществява взаимодействие с главния секретар на Министерския съвет;

8. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;

9. организира работата с предложенията и сигналите в съответствие с разпоредбите на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс.

(3) Министърът може с писмена заповед да възложи и други функции и задачи на главния секретар.


Раздел III.
Инспекторат

Чл. 14. (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и подпомага изпълнението на контролните му функции при провеждането на държавната политика, като осъществява административен контрол върху дейността на организационните структури, административните звена и служителите в Министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра.

(2) Инспекторатът извършва проверки по утвърден от министъра годишен план, както и извънпланови проверки по ред, определен в утвърдените от министъра вътрешни правила за дейността на звеното.

(3) При изпълнение на функциите си инспекторатът се ръководи от принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност и отчетност.

(4) Дейността на инспектората е насочена към всеобхватно, обективно и точно изясняване на проверяваните проблеми и предлагане на мерки за тяхното разрешаване.

(5) Инспекторатът изпълнява контролните си функции, като:

1. подпомага министъра по отношение на изпълнението на мерките, произтичащи от годишните програми за изпълнение на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;

2. осъществява контрол съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) и предлага на министъра конкретни действия;

3. осъществява дейности, свързани с мониторинг, превенция и разкриване на корупционни прояви, включително случаи на измами и нередности в Министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

4. разглежда и извършва проверки по постъпили сигнали за корупционни прояви и други нарушения, незаконни или неправилни действия или бездействия на служители в Министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра и изготвя доклад за резултатите; анализира причините и условията за констатираните нарушения и предлага мерки за отстраняването им; подготвя и изпраща отговорите до подателите на сигналите;

5. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;

6. проверява спазването на вътрешните правила за организация на работата на администрацията;

7. може да предлага образуването на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и на вътрешните актове в Министерството;

8. контролира спазването на препоръките на външни одитни и контролни органи по техни доклади, които са насочени към него;

9. при извършвани проверки анализира ефективността на проверяваните обекти, като предлага и оценка на ефективността на дейността на проверявания обект;

10. прави оценка на корупционния риск;

11. осъществява и други дейности във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра;

12. води регистър на декларациите по чл. 12 ЗПУКИ по отношение на служителите в Министерството и в администрацията, ръководителят на която е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра, пряко назначаван от него;

13. води и поддържа регистъра на декларациите по чл. 12 ЗПУКИ по отношение на органите на управление и контрол и на ликвидаторите на търговските дружества.

(6) Ръководителят на инспектората докладва директно на министъра.

(7) При осъществяване на своите функции служителите от инспектората имат право да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица, които са необходими за извършване на проверките. Служителите в Министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите при осъществяване на функциите им.

(8) Ръководителят на инспектората представя ежегоден отчет на министъра за дейността на инспектората през съответната година.


Раздел IV.
Дирекция "Вътрешен одит"

Чл. 15. (1) Дирекция "Вътрешен одит" е на пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(2) Дирекция "Вътрешен одит" извършва дейността по вътрешен одит на структурите, програмите, дейностите и процесите в Министерството, включително на разпоредителите със сметки за средства от ЕС, и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, както и в търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон, в държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, когато в посочените организации не е изградено самостоятелно звено за вътрешен одит, като:

1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие със стандартите за вътрешен одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на дирекция "Вътрешен одит" и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;

2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за дейността си, които се утвърждават от министъра;

3. дава независима и обективна оценка на министъра за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;

4. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;

5. проверява и оценява: съответствието на дейностите със законите, подзаконовите и вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите, изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;

6. консултира министъра по негово искане, като предоставя съвети, мнения, обучения и други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това;

7. представя и обсъжда с министъра и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;

8. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките съгласно план за действие, утвърден от министъра или от упълномощено от него длъжностно лице;

9. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

(3) Директорът на дирекция "Вътрешен одит" докладва директно на министъра.


Раздел V.
Служител по сигурността на информацията

Чл. 16. (1) Служителят по сигурността на информацията осъществява дейността по защита на класифицираната информация, като:

1. отговаря за защитата и контрола на достъпа до класифицираната информация, информационната сигурност на автоматизираните информационни системи (АИС) и криптографската сигурност;

2. следи за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и други нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация;

3. разработва план за защита на класифицираната информация чрез организационни, физически и технически средства;

4. провежда процедура за обикновено проучване по чл. 47 ЗЗКИ и води регистър на издадените разрешения за достъп до информация с ниво на класификация "поверително" и по-високо;

5. организира подготовката и изпращането на необходимите документи за извършване на разширено и специално проучване на служители в Министерството за получаване на разрешение за достъп до информация с ниво на класификация "секретно" и по-високо;

6. следи за правилното определяне на нивото на класификация на информацията в Министерството;

7. организира и провежда обучението на служителите в Министерството за работа с класифицирана информация и прилагането на програмно-техническите и физическите средства за защита;

8. организира и извършва периодични проверки за движението и отчетността на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация, както и води на отчет случаите на нерегламентиран достъп и взетите мерки;

9. извършва анализ на риска, разработва и периодично актуализира мероприятия за намаляване на рисковете за нерегламентиран достъп до класифицирана информация и за повишаване на информационната сигурност в Министерството;

10. ръководи регистратури за класифицирана информация;

11. организира изграждането и акредитацията на автоматизирани информационни системи или мрежи за създаване, обработка и съхранение на класифицирана информация, като контролира тяхната сигурност и експлоатация;

12. контролира дейността на органа по развитие и експлоатация на автоматизирани информационни системи или мрежи за създаване, обработка и съхранение на класифицирана информация на Министерството;

13. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация.

(2) Служителят по сигурността на информацията е служител или ръководител от състава и числеността на дирекция "Управление при кризисни ситуации и защита на информацията". Дейността на служителя по сигурността на информацията се осигурява от дирекция "Управление при кризисни ситуации и защита на информацията" или от отделно звено, част от нейната структура.


Раздел VI.
Финансов контрольор

Чл. 17. (1) Финансовият контрольор е пряко подчинен на министъра и осъществява предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

(2) Финансовият контрольор извършва необходимите проверки и изразява мнение за законосъобразност по отношение на финансовата дейност на Министерството.

(3) Редът и начинът за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор се определят с вътрешни актове в съответствие с указанията на министъра на финансите.


Раздел VII.
Обща администрация

Чл. 18. Общата администрация е организирана в 5 дирекции:

1. дирекция "Финанси и управление на собствеността";

2. дирекция "Правна";

3. дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси";

4. дирекция "Информационно и комуникационно осигуряване";

5. дирекция "Връзки с обществеността и протокол".


Чл. 19. Дирекция "Финанси и управление на собствеността":

1. прилага националната бюджетна политика и бюджетно законодателство;

2. осигурява финансово-счетоводните, бюджетните и стопанските дейности на администрацията при спазване на Закона за счетоводството, Закона за държавната собственост, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Закона за публичните финанси и нормативните актове, регламентиращи бюджетната политика на Министерството като първостепенен разпоредител с бюджет и целеви средства и разпоредител със средства по международни програми;

3. участва в процеса на управление на бюджетните средства на Министерството в съответствие с принципите за законосъобразност, икономичност, ефективност, ефикасност и публичност, като:

а) следи за спазването на финансовата и бюджетната дисциплина;

б) извършва правилно оформяне на първични и вторични счетоводни документи и ги отразява своевременно в счетоводните регистри;

в) прилага системата за двоен подпис по отношение на поемането на задължения и извършването на разходи;

4. обслужва плащанията и транзитните сметки на Министерството като първостепенен разпоредител с бюджет в системата на Единната сметка;

5. анализира, разпределя и утвърждава чрез системата на Единната сметка лимита на разходите между разпоредителите с бюджет в системата на Министерството; дава методологически указания на второстепенните разпоредители с бюджет;

6. съставя годишен финансов отчет на администрацията и сборен на Министерството;

7. изготвя ежемесечните и тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от ЕС и на сметките за чужди средства, като осигурява своевременното им представяне пред съответните институции;

8. разработва проекта на годишен бюджет и средносрочната бюджетна прогноза за системата на Министерството съгласно нормативната уредба и указанията на Министерството на финансите и в програмен формат;

9. организира, разработва и съставя поименните списъци на инвестиционните програми и документацията за капиталовите разходи по бюджета на Министерството;

10. отговаря за правилното управление, стопанисване и използване на имуществото на Министерството, организира и извършва годишни инвентаризации в установените срокове;

11. осигурява поддръжката на движимото и недвижимото имущество - държавна собственост, предоставено на Министерството за управление, като организира и осъществява извършването на текущи и основни ремонти;

12. организира и осъществява цялостното техническо обслужване и логистика на звената в Министерството с транспорт, организационна техника, консумативи и инвентар;

13. отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности;

14. участва при организирането и координира извършването на дейностите, свързани с обществените поръчки, като:

а) участва в планирането и отчитането на обществените поръчки;

б) следи и отговаря за спазването на процедурните правила и срокове по отношение на възстановяване на гаранциите за изпълнение по сключените договори;

в) води регистър за сключените договори;

г) следи за спазването на сроковете и изпраща, включително по електронен път, до изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки информацията за изпълнените и прекратените договори за обществени поръчки по чл. 5, ал. 1, т. 10 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 150 на Министерския съвет от 2006 г.;

д) поддържа и захранва в предвидените срокове данните от специализирания софтуерен продукт - електронен регистър за планиране, организация, изпълнение, контрол и отчитане на обществени поръчки от областта на своята компетентност;

15. осигурява функционирането и поддръжката на системите за охранителен и пропускателен режим, както и поддръжката и ремонта на пожароизвестителните и пожарогасителните системи;

16. организира и осигурява добри санитарно-хигиенни условия в административните сгради на Министерството и прилежащите им терени.


Чл. 20. Дирекция "Правна":

1. осъществява процесуалното представителство на министъра и на Министерството;

2. разработва проекти на нормативни актове от компетентността на министъра;

3. дава становища по проекти на нормативни актове в областта на енергетиката, както и във всички случаи, в които Министерството е заинтересувано ведомство;

4. изготвя проекти на постановления, разпореждания, решения и протоколни решения на Министерския съвет, свързани с дейността на Министерството;

5. подготвя становища по конституционни дела, по които заинтересувана страна е министърът;

6. изготвя становища по проекти на международни договори;

7. изготвя проекти, съгласува по законосъобразност или дава становища по законосъобразността на административните актове, издавани от министъра или от упълномощено от него длъжностно лице;

8. изготвя проекти на граждански договори, съгласува по законосъобразност граждански и трудови договори, сключвани в Министерството;

9. изразява становища за даване на задължителни предписания и за налагане на принудителни административни мерки и следи за законосъобразното провеждане на производството по налагане на принудителни административни мерки;

10. съгласува и дава становища по проекти на актове, с които министърът упражнява правата на собственост на държавата в търговските дружества еднолично или в които държавата е съдружник или акционер;

11. дава становища по законосъобразността на пълномощните за участие на представителите на държавата в общите събрания на търговските дружества, в които министърът упражнява правата на държавата като съдружник или акционер, съобразно отрасловата си компетентност;

12. дава становища по законосъобразността на процедури по реда на Закона за обществените поръчки, Закона за държавната собственост, Закона за държавния служител, Кодекса на труда,Закона за достъп до обществена информация и други, провеждани в Министерството;

13. участва в провеждането на обществени поръчки, като:

а) следи и отговаря за спазването на процедурните правила и срокове по отношение на изпращане на информация до Регистъра към Агенцията по обществени поръчки, включително по отношение на възстановяване на гаранциите за участие в процедурите;

б) изпраща, включително по електронен път, до изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки информацията по чл. 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки с изключение на информацията за изпълнените и прекратените договори за обществени поръчки;

в) поддържа и захранва в предвидените срокове данните от специализирания софтуерен продукт - електронен регистър за планиране, организация, изпълнение, контрол и отчитане на обществени поръчки от областта на своята компетентност;

14. дава становища и предложения във връзка с решаването на правни проблеми, свързани със: регистрационната дейност от отрасловата компетентност на Министерството; предоставянето на концесии и разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства; договорите за финансиране на иновационни и инвестиционни проекти и съгласуването на тези договори, включително свързаните с тях договори за ипотека и особен залог;

15. участва при необходимост съвместно с компетентните дирекции от специализираната администрация при изготвяне на отговори, официални позиции на министъра, нотификации за държавни помощи и други във връзка с компетентността на министъра.


Чл. 21. Дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси":

1. осигурява дейността по приемането на предложения и сигнали от граждани и представители на организации, включително изслушването на техните предложения и сигнали в определени и предварително оповестени дни и часове, съгласно глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;

2. осигурява дейностите по административното обслужване на физическите и юридическите лица на "едно гише";

3. организира и осъществява деловодната дейност и цялостното обслужване на документооборота посредством автоматизирана информационна система, включваща система за архивиране и съхраняване на документацията на Министерството, и изготвя заверени копия на документи, съхранявани в архива;

4. организира експертиза за ценността на документите, съхранявани в архива, тяхната обработка и предаване в Централния държавен архив;

5. извършва вписвания в Административния регистър;

6. извършва дейността по заверката на документи, издадени от Министерството на енергетиката, включително от министерствата и ведомствата, на които Министерството на енергетиката е правоприемник;

7. организира дейността по съгласуването и внасянето за заседание на Министерския съвет на проекти на актове, както и поддържа архив на приетите от Министерския съвет актове, като организира информирането на дирекциите относно актовете, отнасящи се до дейността на Министерството и на Агенцията за устойчиво енергийно развитие;

8. координира и контролира подготовката на становища на министъра по материали за заседания на Министерския съвет и отговаря за архивирането им;

9. разработва и прилага система за наемане и подбор; система за въвеждане на новопостъпили служители; система за оценка на трудовото изпълнение, заплащане и развитие на кариерата; програми за обучение и професионална квалификация;

10. организира дейността по набирането и подбора на персонала; организира и оказва методическа помощ при провеждането на конкурси за постъпване на държавна служба в Министерството;

11. организира процеса по назначаването на служители в Министерството; съставя, води и съхранява служебните и трудовите досиета;

12. координира и подпомага дейността по разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики и прилагането на процедурите за оценяване изпълнението на служителите в администрацията;

13. разработва проекти на длъжностните разписания;

14. съхранява дисциплинарните дела, образувани и разглеждани от Дисциплинарния съвет;

15. извършва съгласувателните процедури при определяне, назначаване и освобождаване на ръководителя на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, пряко назначаван от него;

16. изготвя проекта на годишен план за обучение на служителите в администрацията и анализира дейностите по обучението;

17. осъществява дейности по привеждане в изпълнение на влезлите в сила съдебни решения за възстановяване на работа на служителите, на които прекратяването на трудовото или служебното правоотношение с Министерството е било признато за незаконно;

18. поддържа и актуализира съществуващите бази данни, свързани с управление на човешките ресурси;

19. координира подготовката на материалите на Министерството за заседанията на Министерския съвет;

20. организира и оформя предложенията на Министерството за включване в законодателната програма на Министерския съвет и изготвя периодични отчети за изпълнението й.


Чл. 22. Дирекция "Информационно и комуникационно осигуряване":

1. проучва водещи информационни и комуникационни технологии и изучава информационните потребности, обслужващи дейността на Министерството, като формира политики за внедряване на информационни и комуникационни технологии;

2. организира, администрира и осигурява техническата поддръжка на информационната и комуникационната инфраструктура на Министерството;

3. организира и осигурява поддръжката на хардуера и системния софтуер на компютърната техника на Министерството;

4. осигурява системна поддръжка и интеграция на комплексни информационни системи в Министерството, включително информационните фондове, съдържащи вътрешноведомствена информация;

5. организира управлението на удостоверенията за електронни подписи в Министерството;

6. поддържа служебни регистри на потребителите, на компютърната и периферната техника, на комуникационното оборудване на Министерството и на използваните софтуерни продукти и системи;

7. администрира и осигурява техническата поддръжка на компютърната техника на Министерството, съдържаща класифицираната информация в електронен вид, съвместно с органите по сигурността;

8. участва в поддържането и администрирането на охранителния и пропускателния режим в сградите на Министерството;

9. следи за прилагането на стандартите, политиките и правилата за мрежова и информационна сигурност в Министерството и отговаря за защитата на интелектуалната собственост и материалните активи на Министерството в областта на информационните и комуникационните технологии; поддържа опис на всички информационни активи на Министерството и на присъщия им риск по отношение на информационната сигурност;

10. следи за новости при заплахи на сигурността, свързани с наличния в администрацията софтуер и хардуер и организира своевременното инсталиране на коригиращ софтуер;

11. разработва и предлага за утвърждаване от министъра на политиките, целите, процедурите, метриката за оценка на информационната сигурност и инструкциите, произтичащи от нормативната уредба, както и всички други необходими указания и процедури;

12. разследва и анализира инцидентите в областта на мрежовата и информационната сигурност, реакциите при инциденти и предлага действия за подобряване на мрежовата и информационната сигурност в администрацията;

13. периодично (не по-малко от два пъти годишно) изготвя доклади за състоянието на информационната сигурност в администрацията и ги представя на министъра;

14. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството в частта му относно информационното и комуникационното обезпечаване на дейността.


Чл. 23. Дирекция "Връзки с обществеността и протокол":

1. осигурява провеждането на информационната политика на Министерството, като:

а) организира достъпа до информацията в съответствие с конституционните права на гражданите при спазване на Закона за достъп до обществена информация;

б) информира обществеността за политиката на Министерството и за осъществяваните от него програми и дейности;

в) осъществява методическо ръководство и координация на връзките на административните структури към Министерството с обществеността, като организира публичните, включително медийните, изяви на служителите на Министерството;

г) предлага извършване на проучвания и анализ на общественото мнение с цел планиране на адекватна медийна стратегия в помощ на настоящи или предстоящи решения и политики на Министерството;

д) всекидневно поддържа и осъвременява страницата на Министерството в интернет, като публикува текуща информация на български и на английски език;

е) отговаря за медийния мониторинг по теми, свързани с дейността на Министерството;

2. организира разработването на Комуникационна стратегия на Министерството, изграждането и поддържането на институционална идентичност на ведомството и на имиджа на министъра, заместник-министрите, представителите на политическия кабинет и експертния екип на Министерството, определен за публично-медийно представяне;

3. подготвя съвместно с парламентарния секретар отговорите на министъра на въпроси и питания в рамките на парламентарния контрол в Народното събрание;

4. работи в координация с дирекция "Държавен протокол" на Министерството на външните работи за държавни посещения, както и със звената за връзки с обществеността и протокол в администрацията на Президента, с дирекция "Правителствена информационна служба" в администрацията на Министерския съвет и на другите министерства и ведомства;

5. осъществява контакти с посолствата на чужди държави в Република България и с представителствата на водещи фирми и финансови институции за уреждане на протоколни и делови срещи с ръководството на Министерството;

6. съдейства на началника на кабинета при изготвяне на програмата на министъра, на неговите заместници и на главния секретар при официални и работни посещения в чужбина и в страната, както и на официални гости на министъра, на неговите заместници и на главния секретар;

7. осигурява в координация с дирекция "Правителствен протокол" в администрацията на Министерския съвет протоколно задграничните командировки на министъра, включително визи, резервации, настаняване, транспортни схеми и др.;

8. осъществява протоколната кореспонденция на министъра и осигурява наемане при необходимост на преводачи от и на български език;

9. подготвя необходимите документи за задграничните командировки на служителите на Министерството, на управителите и изпълнителните директори на едноличните търговски дружества с държавно участие, в които правата на държавата като собственик на капитала се упражняват от министъра;

10. координира и контролира организирането, провеждането и протоколното обслужване на официални и работни срещи, конференции, семинари, дискусии;

11. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед функционалната си компетентност.


Раздел VIII.
Специализирана администрация

Чл. 24. Специализираната администрация е организирана в 7 дирекции:

1. дирекция "Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие";

2. дирекция "Управление на проекти в енергетиката";

3. дирекция "Енергийно сътрудничество";

4. дирекция "Природни ресурси и концесии";

5. дирекция "Управление при кризисни ситуации и защита на информацията";

6. дирекция "Сигурност на енергоснабдяването";

7. дирекция "Корпоративно управление в енергетиката".


Чл. 25. Дирекция "Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие":

1. подпомага министъра при провеждането на националната енергийна политика;

2. организира, координира и участва в разработването и актуализирането на Енергийната стратегия на Република България в контекста на Европейската енергийна политика;

3. анализира и оценява изпълнението на целите и приоритетите на Енергийната стратегия на Република България, подготвя информация за постигнатия напредък и предложения за необходимите мерки;

4. организира и координира дейността по разработване и актуализиране на Национална стратегия по енергийна ефективност на Република България;

5. координира дейността по разработване на програмни документи и разработва секторни политики за реализиране на националните цели от Енергийната стратегия на Република България;

6. организира, координира и участва в дейностите по провеждане на политиката за енергийна ефективност, като:

а) разработване и актуализиране на националните планове за енергийна ефективност на Република България и програми и мерки за внедряване на енергоспестяващи решения в националната икономика;

б) разработване на националната индикативна цел за енергийна ефективност до 2020 г.;

в) разработване на схеми за задължения за енергийна ефективност на търговците с енергия;

г) разработване и актуализиране на Националния план за увеличаване на броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия;

7. организира и координира дейността по разработване, мониторинг, докладване и актуализиране на Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници и националните индикативни цели за насърчаване потреблението на енергия, произведена от възобновяеми източници (ВИ) и биогорива;

8. координира изготвянето на програми за повишаване ефективността на енергийното потребление и насърчаване използването на енергия от ВИ на национално, областно и отраслово равнище;

9. събира, обработва и анализира информацията, необходима за разработването на констативни общи енергийни баланси, необходими за вземане на управленски решения при реализиране на енергийната политика;

10. организира, координира и участва в разработването на прогнозни краткосрочни, средносрочни и дългосрочни общи енергийни баланси и анализи за нуждите на енергийната политика;

11. събира, обработва и анализира информация за производството и потреблението на ВЕИ и биогорива и организира и поддържа база данни за тях;

12. осъществява обмен на статистически данни с български и международни институции, включително и в изпълнение на разпоредбите на правото на ЕС в областта на енергетиката и свързаните с тях задължения за предоставяне на информация на ГД "Енергетика и транспорт" към Европейската комисия, за суровия петрол и неговите деривати;

13. осъществява мониторинг на насоките за енергийно развитие, като изготвя бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката по чл. 4, ал. 2, т. 17 от Закона за енергетиката;

14. координира дейностите в областта на опазването на околната среда, свързани с енергетиката;

15. участва в разработването и осъществяването на политики за развитие на конкурентен енергиен пазар и интегрирането му в регионалните енергийни пазари и в общия енергиен пазар на ЕС;

16. осъществява координация за постигане на по-голяма сигурност на енергийните доставки и устойчивост на енергийното производство и потребление на вътрешния енергиен пазар на ЕС;

17. осъществява мониторинг на пазара на електрическа енергия и природен газ и анализира информацията, свързана с пазарните отношения, и в частност:

а) на балансиращия пазар като основен механизъм за развитието на свободния пазар на енергия;

б) създаване на условия за развитие на борсовата търговия с енергия;

18. провежда политика за създаване на условия за пазарно развитие на производството на енергия, търгувана при преференциални цени и дългосрочни договори;

19. подпомага министъра при решаването на въпроси, свързани със свободната конкуренция, злоупотребата с господстващо положение, предоставянето на държавни помощи в сферата на енергетиката и други форми на непозволено въздействие върху пазарните отношения с електроенергия и природен газ;

20. участва в изготвянето и съгласуването на проекти на нормативни и други актове в областите енергетика, енергийна ефективност и енергия от ВИ;

21. осъществява взаимодействие с министерства, държавни и изпълнителни агенции, с фондове и други институции по отношение на дейностите по енергийна ефективност, използване на ВЕИ и опазване на околната среда в рамките на своята компетентност;

22. координира дейностите по определяне на енергийните политики за целите на програмния бюджет и участва в разработването на проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на функционалната си компетентност.


Чл. 26. Дирекция "Управление на проекти в енергетиката":

1. програмира, координира и осъществява мониторинг и оценка на напредъка при изпълнението на значими проекти в областта на енергетиката, свързани с изпълнението на европейски и национални приоритети, включително финансираните с държавногарантирани и държавни кредити от международни финансови институции;

2. участва в подготовката и структурирането и оказва методическа помощ и подкрепа на инвестиционни проекти в енергийните дружества;

3. поддържа и актуализира информационна база данни за проектите в енергетиката;

4. организира, координира и осъществява мониторинг и оценка на напредъка при изпълнението на проекти в областта на енергетиката, изпълнявани по линия на международни финансови институции, международни фондове и програми за помощ в енергетиката;

5. съдейства за извършване на анализ на постигнатите резултати при реализирането на проектите в областта на енергетиката, изпълнявани по линия на международни финансови институции, международни фондове и програми за помощ в енергетиката.


Чл. 27. Дирекция "Енергийно сътрудничество":

1. участва в координацията и изпълнението на ангажиментите в областта на енергетиката, произтичащи от членството на Република България в ЕС, анализира политиките и проследява промените в законодателството на ЕС и подготвя предложения за необходимите мерки;

2. координира и участва в подготовката на становища, позиции, анализи, предложения и информации във връзка с участието на Република България в работата на институциите на ЕС по въпроси на енергийната политика;

3. координира и участва в подготовката по позицията и участието от българска страна в редовните и неформалните заседания на Съвета на ЕС "Транспорт, телекомуникации и енергетика", част "Енергетика";

4. организира и ръководи дейността на Работна група 14 "Енергетика" съгласно Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г.; попр., бр. 66 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 2 и 105 от 2011 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г. и бр. 53, 76, 94 и 101 от 2014 г.);

5. координира дейността по изготвяне на становища, позиции, анализи, предложения и информации във връзка с Договора към Енергийната харта, Договора на Енергийната общност и по други двустранни, многостранни или международни актове или инициативи в областта на енергетиката с участието на ЕС и/или на държави - членки на ЕС;

6. участва в изготвянето и съгласуването на проекти на нормативни и други актове, въвеждащи в националното законодателство изискванията на правото на ЕС в областта на енергетиката;

7. координира и участва в подготовката и предоставя необходимата информация при започнала процедура по нарушение на правото на ЕС и при получени запитвания от Европейската комисия по въпроси в областта на енергетиката;

8. осъществява координация в областта на международното енергийно сътрудничество;

9. участва в работни групи към Съвета и в работни групи и комитети към Европейската комисия, включително чрез представителите на Министерството по въпросите на енергетиката в Постоянното представителство на Република България към ЕС;

10. разработва предложения и участва в провеждането на държавната политика в областта на енергийното сътрудничество с други страни;

11. подготвя предложения за провеждането на двустранни посещения и срещи на държавно и правителствено равнище и координира подготовката на позиции по въпросите на енергийното сътрудничество;

12. извършва анализи на политиките на страните от региона, ЕС и регионите - източници на енергийни ресурси за България;

13. участва в разработването на проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на функционалната си компетентност.


Чл. 28. Дирекция "Природни ресурси и концесии":

1. участва в разработването и провеждането на държавната политика и стратегия по управление на подземните богатства и развитие на минната индустрия с цел устойчивото развитие на страната, националната сигурност и привличането на инвеститори на територията на Република България, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море;

2. подпомага министъра при осъществяване на неговите правомощия за опазването на земните недра чрез рационално използване на подземните богатства при търсенето, проучването, добива и първичната им преработка и управление на минните отпадъци от тези дейности, включително чрез съгласуване на цялостни и/или годишни работни проекти;

3. контролира:

а) спазването на издадените разрешения за извършване на дейности по управление на минни отпадъци;

б) воденето на необходимата геолого-маркшайдерска и статистическа документация за установяване движението на запасите и ресурсите на подземни богатства;

в) цялостното изпълнение на договорите за търсене и проучване и за проучване и на договорите за предоставяне на концесии за добив чрез планирани проверки по график и извънредни проверки;

г) спазването на цялостните и годишните работни проекти за търсене, проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, за техническа ликвидация и/или консервация на геологопроучвателни и миннодобивни обекти и за рекултивация на нарушени и замърсени терени;

д) спазването на цялостните и годишните проекти за изграждане, експлоатация и закриване на съоръжения на минни отпадъци и на плановете за управление на минните отпадъци;

4. координира и провежда обществени поръчки за определяне на изпълнител и за възлагане изпълнението на инвестиционни и други проекти за геоложко и геоеколожко изучаване на територията на Република България, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море;

5. подпомага министъра при управлението на Националния геоложки фонд, Националното скално фондово хранилище и на специализираните информационни системи за данните от геоложките изследвания, търсенето, проучването и добива на подземни богатства;

6. организира набирането, поддържането в актуално състояние и съхраняването на данните по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър, както и създаването и поддържането на специализирани карта, регистри и информационна система въз основа на тези данни и въз основа на данни от кадастъра за:

а) разрешенията за търсене и проучване и за проучване, и

б) предоставените концесии за добив на подземни богатства;

в) откритията и находищата на подземни богатства;

7. поддържа публичен регистър на операторите и на издадените разрешителни по чл. 22е, ал. 4 ЗПБ;

8. организира съставянето и воденето на Национален баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства за всички видове подземни богатства по ЗПБ;

9. организира и подготвя издаването на удостоверения за регистрирани открития на находища;

10. организира създаването на метаданни за масивите от пространствени данни и услугите за тях в областта на геологията, въглеводородите като енергийни източници и минералните ресурси в съответствие със Закона за достъп до пространствените данни;

11. извършва предвидените в ЗПБ действия, включително като организира и провежда конкурси и търгове, води преговори и подготвя документи за предоставяне на разрешения за търсене и проучване и за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2, 4 - 7 ЗПБ след одобрение от Министерския съвет и подготвя проекти на договори в случаите, определени със закона;

12. създава необходимата организация и подготвя проекти на предложенията пред Министерския съвет за предоставяне на разрешения за търсене и проучване и за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1 ЗПБ в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море за предоставяне на разрешения за търсене и проучване и за проучване на нефт и природен газ на територията на Република България, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море, както и за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства по чл. 2 ЗПБ;

13. създава организация и участва при подготовката и провеждането на конкурси и търгове и воденето на преговори по реда на действащото законодателство;

14. подготвя необходимите документи за предоставяне на права за управление на минни отпадъци по реда на ЗПБ;

15. организира дейността по предоставяне на концесии за изграждане на хидроенергийни обекти съгласно Закона за концесиите;

16. подпомага министъра в качеството му на компетентен орган по прилагането на Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО, като подготвя от името на министъра предвидените в директивата доклади за предоставяне на Европейската комисия;

17. организира и участва в изготвянето и съгласуването на проекти на нормативни и други актове в областта на подземните богатства и концесиите;

18. осъществява подготовката и контрола върху геоложките и геоеколожките изследвания, финансирани с държавни средства; разработване и координиране изпълнението на международни проекти и програми в областите геоинформатика, търсене, проучване и добив на подземни богатства и опазване на земните недра;

19. планира и следи аналитично приходите и разходите по:

а) концесионната дейност;

б) предоставените разрешения за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства;

20. участва в подготовката на информация и анализи за добива на подземни богатства в регионален и в международен план;

21. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на функционалната си компетентност;

22. представлява страната и Министерството в областта на геологията и опазването на земните недра пред Асоциацията на европейските геоложки служби (EuroGeoSurveys), както и пред други сродни структури в Европа и в света;

23. участва в работата на работна група № 14 "Енергетика", както и излъчва свои представители в работни групи към Европейската комисия в областта на устойчивото развитие на минералните ресурси (Raw Materials Supply Group, DG Enterprises и Supply DG Environment) и в работата на международни организации;

24. представлява страната и Министерството в "Интерокеанметал";

25. участва чрез свои представители в експертната група към Икономическата комисия на ООН за Европа по ревизиране и актуализиране на рамковата Класификация на запасите и ресурсите на подземни богатства;

26. участва в подготовката на програмите за геоложки изследвания в Антарктида в района на Българската антарктическа база "Св. Климент Охридски";

27. създава необходимата организация и подготвя проекти на предложения пред Министерския съвет за одобряване на разрешения за проучване и на разрешения за съхранение на въглероден диоксид в геоложки формации и подготвя издаването на разрешенията след одобрението им от Министерския съвет;

28. организира създаването и воденето на специализирани карти и регистри по Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра, както следва:

а) специализирана карта и регистър на издадените разрешения за проучване;

б) специализирана карта и регистър на издадените разрешения за съхранение, включително специализирана карта на местата за съхранение и на заобикалящите ги комплекси за съхранение, включително карти и профили на тяхното пространствено положение и наличната за тях информация;

в) специализирана карта и регистър на всички затворени места за съхранение и на заобикалящите ги комплекси за съхранение, включително карти и профили на тяхното пространствено положение и наличната информация;

29. участва в изготвянето и предоставянето на Европейската комисия на доклади за изпълнението на Закона за съхранение на въглероден диоксид в земните недра.


Чл. 29. (1) Дирекция "Управление при кризисни ситуации и защита на информацията":

1. участва в дейностите, свързани с формирането на държавната политика в областта на защитата при бедствия, както и във връзка с разработване, актуализиране, съгласуване и прилагане на националните документи и нормативна уредба по защитата при бедствия;

2. организира защитата при бедствия в съответствие с нормативно делегираните правомощия на министъра;

3. разработва и поддържа Плана за защита при бедствия на Министерството, осъществява координацията и изпълнението му и подпомага дружествата от системата на енергетиката при разработване и поддържане на аварийните им планове и/или на плановете за защита на пребиваващите;

4. организира установяването на критичните инфраструктури и обектите им в секторите от компетентността на министъра и осъществява дейностите по контрола на тяхната защита;

5. установява и означава европейските критични инфраструктури в сектор Енергетика и подсекторите му и осъществява дейностите по контрола на тяхната защита;

6. събира, анализира и обобщава информацията за опасностите, уязвимостите и рисковете на критичните инфраструктури и обектите им в сектор Енергетика, извършва оценката и контрола на опасностите в подсекторите от сектор Енергетика с означена европейска критична инфраструктура и подготвя докладите до Европейската комисия относно видовете уязвими места, опасностите и рисковете за сектора;

7. предлага за определяне стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност и от национално значение в секторите от компетентността на министъра;

8. осъществява дейностите по защита на националната сигурност от компетентността на министъра, като изисква необходимата информация и изготвя доклади, становища, анализи и предложения;

9. разработва план за привеждане от мирно във военно положение на Министерството и организира изпълнението на мероприятията по подготовката за работа във военно време в съответствие с Директивата за привеждане на страната в готовност за работа във военно време;

10. организира, разработва и поддържа Военновременния план на Министерството към Държавния военновременен план за гарантиране производството, ремонта и доставката на основна военна продукция и на стоки и услуги от стратегическо значение за населението и отбраната на страната, като подпомага ръководството на Министерството при въвеждането му;

11. организира непрекъснато денонощно дежурство за оповестяване, наблюдение, анализ, оценка на обстановката и обмен на информация при привеждане от мирно във военно положение, бедствия, аварии, кризи и извънредни ситуации в системата на Министерството;

12. осъществява дейности, произтичащи от компетентността на министъра, свързана с контрола по състоянието на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения, като набира, обобщава и анализира необходимата информация;

13. поддържа бази данни за обектите от критичната инфраструктура и на останалите потенциално опасни обекти от системата на Министерството;

14. поддържа регистри и база данни за юридически лица и еднолични търговци - потенциални производители/доставчици на основна гражданска продукция и услуги от национално и отраслово значение за военно време, и предлага създаването на военновременни запаси в търговските дружества от системата на енергетиката;

15. проектира, изгражда, поддържа и експлоатира комуникационно-информационна система (КИС) за връзка между пунктовете за управление и обектите от системата на енергетиката при извънредни ситуации, военно положение и/или положение на война и участва в поддържането и експлоатацията на пунктовете за управление на Министерството;

16. контролира дейностите по създаване, съхраняване, обновяване и възстановяване на запаси от нефтопродукти съгласно Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН), които се поддържат от енергийните предприятия по реда на чл. 85, ал. 1 и чл. 128 от Закона за енергетиката;

17. организира и отговаря за правилното съхраняване, създаване, приемане, предоставяне и пренасяне на класифицираната информация;

18. участва при провеждането на всички мероприятия по защитата на класифицираната информация, предвидени в ЗЗКИ и в актовете по прилагането му;

19. регистрира и води на отчет движението на класифицирана информация;

20. осигурява дейността на регистратурите за класифицирана информация; осигурява съхранението и обмена на информация от НАТО, ЕС и друга чуждестранна класифицирана информация в областта на международните отношения;

21. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на функционалната си компетентност.

(2) Дирекция "Управление при кризисни ситуации и защита на информацията" се ръководи от служителя по сигурността на информацията, който е на пряко подчинение на министъра.


Чл. 30. Дирекция "Сигурност на енергоснабдяването":

1. подпомага министъра при провеждането на държавната политика по отношение на сигурността на снабдяването с енергия;

2. при необходимост предлага на министъра изграждане на нови мощности за производство на електрическа енергия по Закона за енергетиката и Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ);

3. осъществява изпълнението на контролните функции на министъра във връзка с техническото състояние и експлоатацията на енергийните обекти и предлага адекватни коригиращи мерки за подобряване на техническата експлоатация и безопасност при работа в електрическите/неелектрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и мрежи;

4. участва при изготвянето на технически правила и нормативи за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, на нефтопроводите и нефтопродуктопроводите на територията на Република България;

5. контролира изпълнението на програмите за есенно-зимната подготовка на енергийните дружества;

6. участва в разработването на нормативи за резервите на горива, необходими за сигурно енергоснабдяване, които се набират и поддържат от енергийните производители;

7. разработва и предлага за утвърждаване от министъра на задължителни показатели за степента на надеждност на снабдяването с електрическа енергия;

8. подпомага министъра при въвеждане на ограничителен режим и временно прекъсване на снабдяването с енергия;

9. разработва и предлага за утвърждаване от министъра на алгоритми за определяне на количествата електрическа енергия от комбинирано производство;

10. подпомага министъра при провеждане на държавната политика в областта на развитие на ядрената инфраструктура, управление на радиоактивните отпадъци, управление на отработеното ядрено гориво и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения;

11. организира и координира дейностите при подготовка на предложение за изграждане на национално хранилище за съхраняване и/или погребване на радиоактивни отпадъци по ЗБИЯЕ и осъществява мониторинг на дейностите по неговото изграждане и експлоатация;

12. изготвя, координира и осъществява мониторинг на изпълнението на стратегически планове и програми в областта на извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения;

13. осъществява мониторинг на изпълнението и координира мерките, произтичащи от задължения по международни договори и инициативи в областта на ядрената енергетика и управлението на радиоактивните отпадъци, включително дейности по проекти, финансирани от Международен фонд "Козлодуй";

14. осъществява мониторинг и координира мерките по изпълнението на програми за повишаване на безопасността и надеждността, удължаване срока на експлоатация, изграждането и извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения;

15. осъществява изпълнението на контролните функции на министъра във връзка с реда и техническите условия за топлоснабдяване, прекратяване на топлоподаването и прилагане на дяловото разпределение на топлинната енергия;

16. поддържа публичен регистър на лицата, извършващи услугата дялово разпределение;

17. подпомага министъра при разработване и предлагане на обща годишна квота за задължително изкупуване на електрическа енергия от производители, ползващи местни първични източници (на гориво), до 15 на сто от цялата първична енергия, необходима за производството на електрическа енергия, консумирана в страната, за всяка календарна година по съображения за сигурност на снабдяването;

18. предлага на министъра за утвърждаване нова референтна пазарна цена за следващата календарна година на емисиите от въглероден диоксид в срок до 1 юли на текущата година в изпълнение на Националния план за инвестиции на Република България за периода 2013 - 2020 г.;

19. организира и координира периодичен преглед и актуализация на Националната стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци и осъществява мониторинг на изпълнението на стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци;

20. участва в дейностите на работни групи, консултативни комитети и съвети към ЕК и Съвета на ЕС от компетентността на дирекцията, произтичащи от членството на Република България в ЕС, и в разработването на документи за изпълнение на директиви на ЕС в част "Енергетика";

21. участва в работни групи по обследване на причините за крупни аварии и груби технологични нарушения при експлоатацията на енергийни обекти;

22. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на функционалната си компетентност;

23. организира и контролира изпълнението на Националния план за инвестиции на Република България за периода 2013 - 2020 г. и подготвя за ЕК, считано от 2014 г. ежегодно, обобщен доклад за неговото изпълнение въз основа на докладите на енергийните предприятия, за които възникват задължения съгласно този план;

24. въз основа на приети критерии изготвя анализ на националния потенциал за високоефективно комбинирано производство и оценява постигнатия напредък от увеличаване дела на високоефективното комбинирано производство в брутното потребление на електрическа енергия на всеки 4 години и го публикува на интернет страницата на Министерството;

25. утвърждава техническите задания на инвестиционните проекти, включени в Националния план за инвестиции на Република България за периода 2013 - 2020 г.;

26. подпомага министъра при провеждането на енергийната политика, насочена към задоволяване потребностите на обществото от електрическа и топлинна енергия, природен газ, нефтопродукти и твърди горива въз основа на общите прогнозни енергийни баланси и в съответствие с приетата от Народното събрание Енергийна стратегия на Република България;

27. подпомага министъра при провеждането на държавната политика, свързана с дейностите по пренос на нефт и нефтопродукти чрез тръбопроводи за пренос на и през територията на страната.


Чл. 31. Дирекция "Корпоративно управление в енергетиката":

1. изготвя проекти на актове, с които министърът упражнява правата на собственост на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала - протоколни решения, пълномощни за участие в общи събрания на акционерите или съдружниците, договори за възлагане на управлението и на контрола;

2. анализира финансово-икономическото състояние на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала и подготвя цялата документация, свързана с одобряването на годишните им финансови отчети;

3. дава становища по предложенията на едноличните търговски дружества за разпоредителни сделки с дълготрайни активи; за отдаване под наем на недвижими имоти; за придобиване или разпореждане с дялове и акции; за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност и за поемане на менителнични задължения; предоставяне на разрешения за учредяване на залог и/или ипотека върху дълготрайни материални активи, както и становища и предложения относно одобряване избора на застраховател преди сключването на договор за задължително застраховане на имущество;

4. подготвя методически и организира разработването и актуализирането на бизнес програмите на едноличните търговски дружества, анализира тяхното изпълнение и контролира изпълнението на заложените в тях икономически показатели;

5. упражнява мониторинг върху корпоративното управление на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, организира осъществяването и оказва съдействие при контактите с органите на Агенцията за държавна финансова инспекция, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и с други държавни органи;

6. води регистъра по чл. 35 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2003 г.; Решение № 8260 на Върховния административен съд от 2005 г. - бр. 79 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 103 от 2008 г., бр. 39 и 93 от 2009 г., бр. 22, 29 и 72 от 2010 г., бр. 68 от 2011 г. и бр. 49 от 2013 г.);

7. наблюдава и предприема действия по запазване на държавните интереси в търговските дружества с миноритарно държавно участие в капитала им;

8. участва в разработването или дава становища по проекти за усъвършенстване на нормативната база, регламентираща търговските и индустриалните отношения, управлението на държавното участие, приватизацията и други, с оглед отрасловата компетентност на министъра;

9. изготвя цялостната документация по преструктуриране на държавното участие в капитала на търговски дружества с държавно участие чрез преобразувания, увеличаване/намаляване на капитала и др.;

10. организира и подготвя дейността на министъра по прекратяване чрез ликвидация на дружества, в които министърът упражнява правата на собственост на държавата в капитала, при вземането на решения за прекратяване на процедура по ликвидация и продължаване дейността на търговските дружества или тяхното преобразуване;

11. осъществява мониторинг на процедурите по ликвидация на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие, в които министърът упражнява правата на собственост на държавата в капитала, от прекратяването им до заличаването им от търговския регистър;

12. организира и координира дейността по тристранното партньорство с работодателските и синдикалните организации;

13. съхранява договорите и документите по сключени с министъра в качеството му на приватизиращ орган сделки за търговски дружества от сектор Енергетика; извършва анализи и оценки и предоставя информация и преписи от документи по сделки в отговор на заявления и сигнали от заинтересовани лица.


Раздел IX.
Организация на работата в Министерството

Чл. 32. Вътрешните правила за организация на дейностите в Министерството, пропускателният режим и други специфични разпоредби, засягащи дейността на Министерството, се утвърждават с акт на министъра по предложение на главния секретар.


Чл. 33. (1) Работното време на служителите при петдневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.

(2) Работното време на служителите по ал. 1 се определя в границите от 7,30 до 18,30 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 13,00 ч.

(3) Работното време на служителите по ал. 1 се определя с вътрешен акт при отчитане спецификите на административните звена и задължителното отработване на установените 8 часа дневно.

(4) Работното време на административните звена, които осъществяват административно обслужване на гражданите, е от 9,00 до 17,30 ч.


Чл. 34. Приемното време на министъра за изслушване на граждани и представители на организации и юридически лица относно предложения и сигнали се оповестява на интернет страницата, както и на указателните табла в сградите на Министерството.


Чл. 35. (1) Приемът на граждани и представители на организации и юридически лица и изслушването на техните предложения и сигнали се извършват в приемната на Министерството, като информация за приемните дни се оповестява на интернет страницата, както и на указателните табла в сградите на Министерството.

(2) Предложенията и сигналите - писмени и устни - могат да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител. Подадените предложения и сигнали се регистрират по ред, определен с акт на министъра.

(3) Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

(4) За анонимни предложения и сигнали се считат тези, в които не са посочени:

1. трите имена и адрес - за физически лица;

2. наименованието на организацията или юридическото лице, изписани на български език, седалището и последният посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният адрес, ако има такъв;

3. предложения и сигнали, които, въпреки че съдържат реквизитите по т. 1 - 2, не са подписани от автора или от негов представител по закон или пълномощие.

(5) За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, се считат тези, които се отнасят за факти и събития, случили се преди повече от две календарни години преди подаването или заявяването на сигнала, установено чрез датата на подаването или заявяването в приемната или в деловодството на Министерството.

(6) Предложения за усъвършенстване на организацията и дейността на административните структури към министъра могат да се правят до техните ръководители. Преписи от тези предложения могат да се изпращат и до министъра.

(7) Сигнали за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавното имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административните органи или длъжностни лица в съответната администрация, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица, могат да се подават до:

1. министъра, когато сигналът се отнася до служители на Министерството;

2. министъра, когато сигналът се отнася до ръководители на административни структури към министъра;

3. съответните ръководители на административни структури, когато сигналът се отнася до служители на тези структури, или до министъра;

4. Министерския съвет, когато сигналът се отнася до министъра като административен орган; по преценка на подателя сигналът може да бъде подаден и чрез министъра.

(8) Предложенията и сигналите, които са подадени до некомпетентен орган, се препращат на компетентните органи не по-късно от 7 дни от постъпването им, освен когато има данни, че въпросът вече е отнесен и до тях. За препращането се уведомява подалият сигнала или предложението.


Чл. 36. (1) Директорите на дирекции и ръководителите на основни административни звена, пряко подчинени на министъра, ръководят, организират, контролират, планират, координират, отчитат се и носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите на съответната дирекция и административно звено в съответствие с определените с правилника функции.

(2) Освен определените с правилника функции дирекциите изпълняват и други задачи, възложени им от министъра в кръга на дейността му.


Чл. 37. (1) Правата и задълженията на служителите в Министерството, както и изискванията за заемане на съответната длъжност се определят в длъжностни характеристики, които се утвърждават от главния секретар.

(2) Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в Министерството, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.


Чл. 38. (1) За изпълнение на определени задачи, свързани с дейността на Министерството, могат да бъдат привличани временно нещатни сътрудници в качеството им на експерти.

(2) Правата и задълженията на лицата по ал. 1 се определят в акта за привличането им и/или в сключения с тях договор от министъра.


Чл. 39. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани с отличия.


Приложение към чл. 6, ал. 8 и чл. 11, ал. 3Численост на персонала в организационните структури и административните звена в Министерството на енергетиката -

211 щатни бройки

 

Политически кабинет

11

в т.ч.:

 

съветници, експертни и технически сътрудници

6

Главен секретар

1

Инспекторат

5

дирекция "Вътрешен одит"

5

Финансов контрольор

1

Обща администрация

49

в т.ч.:

 

дирекция "Финанси и управление на собствеността"

13

дирекция "Правна"

13

дирекция "Административно обслужване и човешки ресурси"

11

дирекция "Информационно и комуникационно осигуряване"

6

дирекция "Връзки с обществеността и протокол"

6

Специализирана администрация

139

в т.ч.:

 

дирекция "Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие"

19

дирекция "Управление на проекти в енергетиката"

13

дирекция "Енергийно сътрудничество"

13

дирекция "Природни ресурси и концесии"

50

дирекция "Управление при кризисни ситуации и защита на информацията"

12

дирекция "Сигурност на енергоснабдяването"

19

дирекция "Корпоративно управление в енергетиката"

13